Click here to load reader

PK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2011

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szósty numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - wkładka Politechniki Krakowskiej - czerwiec 2011

Text of PK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2011

 • I Politechnika Krakowska

  PolitechnikiKrakowskiej

  Architekt pikna

  Wykada, pisa, realizowa program telewizyjny i audycj w radiu, by generalnym konser-watorem zabytkw i dziekanem Wydziau Architektury. To tylko midzy innymi. A kim waciwie jest architekt pikna z PK?

  Mariola rzsa

  RodzinaWiktor Zin urodzi si w Hrubie-

  szowie, 14 wrzenia 1925 r. Ju od

  pierwszych lat ycia mia kontakt ze

  sztuk, poniewa jego ojciec i dzia-

  dek prowadzili zakad malarsko-

  -pozotniczy. I to wanie oni byli

  pierwszymi nauczycielami Wiktora,

  a dodatkowo pewien Rosjanin pro-

  fesor rysunku i malarstwa J. Alek-

  sandrow. Mody artysta z domu

  wynis take bardzo dobre wycho-

  wanie, skromno, postaw patrio-

  tyczn oraz wpojon mio do Boga

  i Ojczyzny.

  KrakwDo Krakowa wyjecha po sko-

  czonym gimnazjum i rozpocz wte-

  dy studia na Wydziale A rchitektury

  Akademii Grniczo-Hutniczej, ktry

  swoj siedzib mia na Wawelu. Ten

  wanie wydzia sta si czci p-

  niejszej Politechniki Krakowskiej,

  ale ju na kampusie przy ul. War-

  szawskiej. Wiktor Zin wspomina ten

  okres jako najpikniejszy epizod w

  czasie studiw: Obcowanie sam na

  sam z histori, przeszoci i piknem

  zamku. Wykady ze znakomitymi pro-

  fesorami jakimi byli midzy innymi:

  Adolf Szyszko-Bochusz i Witold Dal-

  bor sprawiy, e pniej tak mocno

  ukochaem zabytki i histori szkoda

  tylko, e przygoda na Wawelu trwaa

  zaledwie jeden rok.

  To ukochanie pikna przez prof.

  Wiktora Zina doprowadzio do tego,

  e Instytut Historii Architektury i on-

  serwacji Zabytkw mieci si przy naj-

  pikniejszej ulicy Krakowa ul. Kano-

  nicznej (oczywicie, dziki staraniom

  profesora).

  Wracajc do studiw. Ju na I roku

  Wiktor zdradza swoj pracowi-

  to. Dziki zdolnociom, ale przede

  wszystkim woonej pracy, zosta asy-

  stentem swojego mistrza, prof. Witolda

  Dalbora. Wtedy te mieszka u ojcw

  oo. augustianw przy kociele w. Ka-

  tarzyny. W zamian za stancj gra na

  organach w kociele i pomaga w co-

  dziennych pracach ojcw. Jego przyja-

  ciele wspominali, e by czowiekiem

  modlitwy i kocha Eucharysti.

  Na studiach pozna Aleksandr

  przysz on. Mieli dwoje dzieci.

  ZajciaJeszcze podczas studiw zacz

  prac naukow, tak wic gdy zosta ab-

  solwentem, naturalnie sta si adiunk-

  tem. Z Politechnik Krakowsk by

  zwizany zawsze! W 1952 r. otrzyma

  doktorat, kolejno habilitacj, docentu-

  r, profesur nadzwyczajn, a w 1979

  zosta profesorem zwyczajnym. By

  rwnie dziekanem Wydziau Archi-

  tektury przez pi lat i Kierownikiem

  Instytutu Historii Architektury i Kon-

 • II TRYBY nr 6/2011Politechnika Krakowska

  T R Y B Y P K

  Absolwent PK 2009/2010 kierownikiem?Wybrane zagadnienia z bada rocznika 2009/2010

  Jolanta tyszkowska, kierownik Biura karier Pk

  Przedmiotem tegorocznych bada

  Biura Karier byo poznanie sytuacji

  zawodowej absolwentw Politechni-

  ki Krakowskiej z rocznika 2009/2010

  w chwili odejcia z uczelni. Badaniu

  poddani zostali studenci studiw sta-

  cjonarnych wszystkich siedmiu wy-

  dziaw Politechniki Krakowskiej oraz

  studenci, ktrzy ukoczyli kierunki na

  dwch wydziaach uczelni. Tematyka

  podejmowania zatrudnienia oraz do-

  datkowych form dziaalnoci podczas

  studiw zostaa poszerzona o proble-

  matyk poziomu stanowisk pracy, jakie

  zajli tegoroczni absolwenci w struk-

  turze organizacyjnej przedsibiorstw.

  Gwna przesanka po przeanali-

  zowaniu tabeli i wykresw to fakt, e

  blisko 46% stanowisk kierowniczych,

  Rys. 1. Stanowiska kierownicze i specjalistyczne wrd absolwentw 2009/2010 Politechniki Krakowskiej

  serwacji Zabytkw.

  Obok pracy naukowej piastowa

  wiele funkcji, m.in. Gwnego Archi-

  tekta Krakowa. Przewodniczy Kra-

  kowskiej Komisji Konserwatorskiej.

  Jako czowiek wierzcy i praktykujcy

  otrzyma nominacj na Generalnego

  Konserwatora PRL w randze wice-

  ministra, ktr przyj. Wtedy m.in.

  nakaza przewiezienie (zagroonej

  zniszczeniem przez wadze) Panoramy

  Racawickiej z Wrocawia do Warsza-

  wy pod pretekstem prac konserwator-

  skich.

  Dodatkowo (mimo tylu zaj!) pro-

  wadzi program Pirkiem i wglem,

  emitowany co dwa tygodnie przez 30

  lat. Przyciga widzw niesamowitymi

  opowieciami nie tylko o architektu-

  rze, ale przede wszystkim o piknie

  i historii. Poza tym nie by to jedy-

  ny program telewizyjny realizowany

  przez Wiktora Zina (np. Klub pod

  smokiem, Spotkania z zabytkami,

  By tutaj). Wsppracowa take

  z adiem i pras.

  Profesor Wiktor Zin zmar 17 maja

  2007 r. w Rzeszowie (gdzie wykada

  w Wyszej Szkole Informatyki i Za-

  rzdzania), w drodze na zajcia ze stu-

  dentami.

  Pogo za nowym, za tym czego

  jeszcze nie byo sprzyja legalnemu

  rozprzestrzenieniu si chaosu i ad-

  noci twierdzi profesor. Uczmy si

  zatem od niego dobrego smaku i do-

  strzegania pikna wok nas, nie tylko

  w architekturze, ale take w yciu!

  Felietony Wiktora Zina mona przeczyta na stronie: www.wiadomosci24.pl, a wysu-cha audycji na: moje.polskieradio.pl

 • III Politechnika Krakowska

  T R Y B Y P K

  nadzorujcych zajli absolwenci Wy-

  dziau Inynierii Ldowej. Ponad 32%

  tych stanowisk zajli absolwenci Wy-

  dziau Mechanicznego. Czy mona z

  tego wnioskowa o prestiu wydziau?

  Czy wchodzi tutaj w gr presti i roz-

  wojowo brany w ogle?

  Na uwag zwraca fakt, e na Wy-

  dziale Mechanicznym studiowa pe-

  wien procent respondentw na kierun-

  kach informatyki stosowanej. Jest to

  brana wymieniana czsto jako brana

  przyszoci. Jednak na Wydziale Fizy-

  ki, Matematyki i Informatyki Stoso-

  wanej nie zaobserwowano stanowisk

  kierowniczych wrd respondentw.

  S to w tym przypadku stanowiska

  specjalisty.

  Tab.1. Stanowiska zajmowane przez absolwentw 2009/2010 w podziale na wydziay

  Blisko 46% stanowisk kie-rowniczych, nadzorujcych zajli absolwenci Wydziau Inynierii Ldowej

  Dalsza analiza pozwolia nam za-

  obserwowa zadowolenie absolwentw

  z otrzymywanego wynagrodzenia na tle

  poszczeglnych stanowisk. Ponad 61%

  pracujcych na stanowiskach fizycznych

  nie jest zadowolona z pacy. Sytuacja za-

  trudnionych na stanowiskach wyszych

  przedstawia si odmiennie. Ponad 67%

  spord przebadanych zajmujcych sta-

  nowiska kierownicze podao, e s zado-

  woleni z otrzymywanego wynagrodze-

  nia. Ponad 30% to niezadowoleni z pacy

  kierownicy.

  Na koniec kilka informacji na

  temat tego, jak przedstawia si roz-

  dzia stanowisk w podziale na pe.

  W przebadanej przez Biuro Karier

  grupie absolwentw 46% stano-

  wisk kierowniczych przypada na

  absolwentw Wydziau Inynierii

  Ldowej. W przypadku analizy roz-

  dziau stanowisk z uwzgldnieniem

  podziau na pe, zaznacza si silna

  przewaga iloci stanowisk kierow-

  niczych, zaproponowanych mczy-

  znom. Tylko niecay procent kobiet i

  a 10% mczyzn zajo w struktu-

  rze przedsibiorstw stanowiska kie-

  rownicze, nadzorujce. Wskazujc

  na udzia w stanowiskach kierow-

 • IV TRYBY nr 6/2011Politechnika Krakowska

  T R Y B Y P K

  Funkcjonowanie przedsibiorstwa nowy kurs na PKW Midzynarodowym Centrum Ksztacenia Politechniki Krakow-skiej, dziki wsppracy z IBM BTO Business Consulting Services, zosta-nie wkrtce uruchomiony nowy kurs: Funkcjonowanie przedsibiorstwa. Pomysodawc przedsiwzicia jest Koo Katolickiego Stowarzyszenia Modziey przy PK.

  Mariola rzsa

  Kurs, ktry bdzie uruchomio-

  ny ju w semestrze zimowym roku

  akademickiego 2011/2012, skada si

  z dwch etapw: wykadu monogra-

  ficznego, prowadzonego przez pra-

  cownikw IBM BTO BCS (16 godzin)

  oraz programu stay i praktyk w firmie

  IBM BTO BCS.

  Kurs ma charakter midzywydzia-

  owy. W zajciach bd mogli uczest-

  niczy studenci wszystkich kierunkw

  studiw na Politechnice Krakowskiej

  oraz studiujcy w ramach programu

  Erasmus. Kandydaci bd jednak mu-

  sieli podda si procesowi rekrutacyj-

  nemu w Midzynarodowym Centrum

  Ksztacenia PK. Program przedmiotu,

  opracowany przez MCK PK i IBM

  BTO BCS, zosta dostosowany do

  standardw Europejskiego Systemu

  Transferu Punktw. Osoby, ktre za-

  licz przedmiot Funkcjonowanie

  przedsibiorstwa, bd mogy ubie-

  ga si o odbycie praktyk absolwenc-

  kich w IBM BTO Business Consulting

  Services w Krakowie.

  Merytorycznie, kurs obejmowa

  bdzie zagadnienia adaptacji nowych

  pracownikw, zarzdzania zespoem

  midzynarodowym, zarzdzania przez

  cele, a take oceny pracownika, komu-

  nikacji w rodowisku zrnicowanym

  kulturowo, spoecznej odpowiedzial-

  noci i etyki biznesu, podstaw outsour-

  cingu oraz zarzdzania jakoci.

  Nowy przedmiot bardzo dobrze

  wpisuje si w wymagania stawiane

  osobom wchodzcym na rynek pracy.

  Sylwetka wspczesnego inyniera

  powinna charakteryzowa si interdy-

  scyplinarnoci, umiejtnoci pracy

  w zespole i zarzdzania. Rwnie wa-

  ne s zagadnienia zwizane z etyk

  zawodow oraz odpowiedzialnoci,

  ktr niesie praca w przedsibiorstwie.

  Nowy przedmiot daje wyjtkow oka-

  zj na bliskie, praktyczne poznanie za-

  sad funkcjonowania przedsibiorstwa

  o strukturze korpora

Search related