Click here to load reader

Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - marzec 2011

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trzeci numer Trbów. Katolicki Miesięcznik Studencki - grzbiet główny marzec 2011

Text of Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - marzec 2011

 • Ronald Regan - obroca dzieci

  Chrystus pierwszy feminista - temat numeru

  Wywiad z rektorem UR prof. Januszem mij

  Krakw, nr 3/2011Krakw, nr 3/2011

 • I n y n i e r T r y b i k

 • 3Reda

  ktor

  nac

  zeln

  y:

  Mag

  dale

  na G

  uzia

  k-N

  owak

  Zast

  pca

  red

  akto

  ra n

  acze

  lneg

  o:

  Tom

  asz

  Wie

  rzbi

  cki

  Sekr

  etar

  z:

  Aga

  ta G

  oda

  Zesp

  r

  edak

  cyjn

  y:

  Agn

  iesz

  ka C

  aek

  , M

  arta

  Cza

  rny,

  Ann

  a K

  piak

  ,

  Karo

  lina

  Maz

  urki

  ewic

  z, Iz

  abel

  a M

  urzy

  n,

  Prze

  mys

  aw

  Rad

  zys

  ki,

  Mic

  ha W

  nek,

  Stan

  isa

  w

  biko

  wsk

  i

  DTP

  :

  Mar

  cin

  Now

  ak

  Layo

  ut:

  Julia

  n W

  ierz

  chow

  ski

  Ok

  adka

  :

  Kata

  rzyn

  a C

  iel

  ik, M

  arci

  n N

  owak

  Foto

  :

  Mag

  dale

  na A

  ntko

  wia

  k, K

  atar

  zyna

  Cie

  lik

  Kore

  spon

  denc

  ii:

  Dia

  na D

  robn

  iak

  (UR)

  , M

  ario

  la R

  zsa

  (PK

  ),

  Karo

  lina

  Plut

  a, W

  ojci

  ech

  Podl

  ewsk

  i (A

  GH

  )

  Wyd

  awca

  :

  Kato

  licki

  e St

  owar

  zysz

  enie

  Mo

  dzie

  y

  Arc

  hidi

  ecez

  ji K

  rako

  wsk

  iej

  Asy

  sten

  t ko

  ciel

  ny:

  ks. Ra

  fa B

  uza

  a

  Adr

  es r

  edak

  cji:

  ul. W

  arsz

  awsk

  a 24

  , 31

  -155

  Kra

  kw

  , W

  IL,

  p. 3

  31

  Dat

  a za

  mkn

  ici

  a nu

  mer

  u: 3

  mar

  ca 2

  011

  Nak

  ad:

  50

  00 e

  gz.

  Reda

  kcja

  zas

  trze

  ga s

  obie

  pra

  wo

  do s

  krac

  ania

  teks

  tw

  i zm

  iany

  tytu

  w

  .

  o d r e d a k c j i

  Dzikujemy ci, kobieto, za to, e

  jeste kobiet! Czy wiecie, kto jest au-

  torem tych sw? Jan Pawe II. A cytat

  pochodzi z Listu do kobiet, ktry na-

  pisa w roku 1995 z okazji odbywajcej

  si w Pekinie ONZ-owskiej konferencji

  o kobiecie. Przywouj te sowa nie bez

  przyczyny. Tematem biecego nume-

  ru Trybw jest wanie pe pikna.

  Rola, jak kobiety maj do ode-

  grania w rodzinach, spoeczestwach,

  pastwach i Kociele to temat rzeka.

  W kilku tekstach powiconych tej

  problematyce chcemy Wam pokaza,

  jak my j rozumiemy. Polecam Wam

  lektur artykuu Agnieszki i Prze-

  mka Chrystus pierwszy feminista.

  Rzetelnie przygotowany, konkretny,

  z wypowiedziami ekspertw od nie-

  popularnej i nieznanej brany, ktr

  jest nowy feminizm w nauczaniu po

  raz drugi Jana Pawa II. Zebralimy

  dla Was papieskie teksty w tym duchu

  i przeprowadzilimy kobiece wy-

  wiady, a w hyde-parku co p-ar-

  tem, p-serio. Warto zaprzyjani si

  take z marcowym inynierem du-

  cha, ktrym jest rzecz jasna, kobieta

  wita ona, matka i lekarka Joanna

  Beretta Molla.

  W tym numerze rwnie a trzy

  rozmowy z charakterem. Tym razem

  pytania zadajemy pani prof. PK Joannie

  Duliskiej, panu rektorowi UR Janu-

  szowi mii oraz duszpasterzowi stu-

  dentw ks. Sawomirowi Ptorakowi.

  Take dziennikarze dodatkw

  uczelnianych przygotowali dla Was

  mae co nieco. Czy studenci PK wie-

  dzieli, e absolwentem ich uczelni by

  m.in. Marek Grechuta? Jeli nie, teraz

  nie bdzie adnych wtpliwoci. Na-

  tomiast koleankom i kolegom z AGH

  i UR polecam wywiady z interesujcy-

  mi kobietami-naukowcami.

  Na ostatniej stronie znajdziecie

  konkurs, ktry jednoczenie jest za-

  cht do wsptworzenia majowych

  Trybw. W caoci bd powicone

  yciu, dziaalnoci i witoci Sugi

  Boego Jana Pawa II.

  Mam nadziej, e wiosenna ziele

  przypadnie Wam do gustu!

  Pozdrawiam Was serdecznie!

  Aborcja a psychika kobiety

  Co to jest naprotechnologia?

  Skutki in-vitro

  Czytaj w Subie yciu

  (egzemplarz w rodku Trybw)

 • 4 TRYBY nr 3/2011

  b 1 6 / j p 2

  Bg kobiecie zawierza czowieka

  Wybraa anna KpiaK

  List do kobiet A ciascuna di voi (1995)

  Czowiek, istota rozumna i wolna,

  zosta posany, by przeobraa oblicze

  ziemi. Za wypenienie tego zadania,

  ktre jest w zasadniczej mierze dzie-

  em kultury, maj od pocztku jedna-

  kow odpowiedzialno zarwno m-

  czyzna jak i kobieta. We wsplnocie

  maeskiej i w przekazywaniu ycia,

  we wsplnym zadaniu panowania nad

  ziemi i czynienia jej sobie poddan,

  midzy kobiet i mczyzn nie ma

  statycznej i homologicznej rwnoci,

  lecz nie ma te midzy nimi zasad-

  niczej rnicy, ktra prowadziaby

  nieuchronnie do konfliktu. Relacj

  bardziej naturaln, odpowiadajc za-

  mysowi Boemu jest jedno dwoj-

  ga, albo dwoisto, co pozwala

  kademu z nich odczuwa midzyoso-

  bowe i wzajemne odniesienie jako dar,

  ktry wzbogaca i czyni odpowiedzial-

  nym.

  Tej jednoci dwojga Bg powie-

  rzy () take zadanie budowania

  dziejw. Konferencja w Pekinie sta-

  nowi szczegln okazj, aby na nowo

  zda sobie spraw z wielostronnego

  wkadu kobiety w ycie caych spo-

  eczestw i narodw. Jest to wkad

  natury przede wszystkim duchowej

  i kulturowej, ale take spoeczno-po-

  litycznej i ekonomicznej. Jake wiele

  zawdziczaj kobiecie rne dziedziny

  ycia spoecznego i pastwowego, kul-

  tury narodowe oraz cay postp ogl-

  noludzki!

  Kobieta bowiem, wanie poprzez

  powicanie si dla innych kade-

  go dnia wyraa gbokie powoanie

  swego ycia. By moe bardziej jesz-

  cze ni mczyzna widzi czowieka,

  poniewa widzi go sercem. Widzi go

  niezalenie od rnych ukadw ide-

  ologicznych czy politycznych. Widzi

  go w jego wielkoci i w jego ograni-

  czeniach, i stara si wyj mu naprze-

  ciw, oraz przyj mu z pomoc. W ten

  sposb urzeczywistnia si w dziejach

  ludzkoci podstawowy zamys Stwr-

  cy i na rne sposoby nieustannie

  ukazuje pikno nie tylko fizyczne,

  ale nade wszystko duchowe, jakim

  Bg obdarzy od pocztku czowieka,

  a w szczeglnoci kobiet.

  List Apostolski Mulieris Dignitatem (1988)

  Kobieta jest mocna wiadomoci

  zawierzenia, mocna tym, e Bg za-

  wierza jej czowieka zawsze i wsz-

  dzie, nawet w warunkach spoecznego

  upoledzenia, w jakich moe ona si

  znale. Ta wiadomo i to zasadnicze

  powoanie mwi kobiecie o godnoci,

  jak otrzymuje od samego Boga, a to

  czyni j dzieln, umacnia jej powo-

  anie. W taki te sposb owa niewia-

  sta dzielna staje si niezastpionym

  oparciem i rdem duchowej siy dla

  innych, ktrzy odczuwaj w niej wiel-

  kie energie duchowe. Takim wanie

  dzielnym niewiastom zawdziczaj

  wiele ich rodziny, a niejednokrotnie

  cae narody.

  W naszej epoce zdobycze wiedzy

  i techniki pozwalaj osign niezna-

  ny przedtem stopie dobrobytu mate-

  rialnego dla jednych, co niestety niesie

  z sob rwnoczesne zepchnicie na

  margines innych. W taki sposb ten po-

  stp jednostronny moe rwnie ozna-

  cza stopniowy zanik wraliwoci na

  czowieka, na to, co istotowo ludzkie.

  W tym sensie przede wszystkim nasze

  czasy oczekuj na objawienie si owe-

  go geniuszu kobiety, ktry zabezpie-

  czy wraliwo na czowieka w kadej

  sytuacji: dlatego, e jest czowiekiem!

  I dlatego, e najwiksza jest mio.

  Komentarz

  Ks. rafa buzaa - asystent Diecezjalny

  KsM archiDiecezji KraKoWsKiej

  Waciwe spojrzenie na kobiet, jest

  warunkiem odkrycia penego obrazu

  oraz wizji wiata boych i ludzkich war-

  toci. Nie mona spyci tego spojrzenia

  do jedynie czysto racjonalnego i pene-

  go zimnych, czy wrcz bezdusznych

  kalkulacji jakie proponuje wiat. Kobie-

  ta zawsze jest tajemnic i skarbem da-

  nym czowiekowi przez Pana Boga. To

  ona swoim bogactwem serca powoduje,

  e wiat prawa i polityki przekracza

  spojrzenie na czowieka przez pryzmat

  paragrafw, czy liczb, a widzi konkret-

  n osob jako podmiot, a nie przedmiot

  swojego zainteresowania.

  Kada kobieta jako potencjalna

  matka (w wymiarze fizycznym, czy

  duchowym) ma wpisane w swoj natu-

  r to, e jest i ma by darem dla innych

  tj. dla dziecka, mczyzny, rodziny,

  czy spoeczestwa. To jej powoanie

  dane przez Boga. W tym wanie si

  realizuje jako kobieta, e daje siebie

  karmic niemowl, pochylajc si nad

  czowiekiem, zwaszcza tym bdcym

  w potrzebie. To ona dostrzega i rozpo-

  znaje sercem to, czego potrzeba czo-

  wiekowi zanim j o to poprosi.

  Kobieta jako siostra zakonna jest

  pierwsz dam Jezusa. W tym powoa-

  niu rwnie realizuje siebie jako kobieta

  i matka jest darem dla Chrystusa i Ko-

  cioa. Jako siostra zakonna karmi in-

  nych pokarmem Sowa Boego i ewan-

  geliczn mioci bliniego. Jako taka

  powinna by otoczona szczeglnym

  szacunkiem, czego dzi niestety brakuje.

  Warto zrewido

Search related