Click here to load reader

PK - Tryby. Katolicki Miesiecznik Studencki styczen 2011

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pierwszy numer Trybów. Katolicki Miesiecznik Studencki - wkładka Politechniki Krakowskiej - styczen 2011

Text of PK - Tryby. Katolicki Miesiecznik Studencki styczen 2011

 • 09

  T R Y B Y P K

  Mowa o Jerzym Ciesielskim (1929-1970), pracowniku Politechniki Kra-kowskiej, ktremu powicona jest

  sala w Instytucie Materiaw i Kon-strukcji Budowlanych. y cakiem

  normalnie uczy si, a pniej za-oy rodzin, pracowa, wyjeda

  na wakacje. Wyrniao go to, e by

  wiadom celu ycia, czyli witoci,

  do ktrej tak uparcie dy. A dy

  poprzez codzienno. I moe wanie

  dlatego zapisa si w pamici.

  Krtka biografia

  Prawie cae ycie mieszka w Kra-kowie. Studiowa dwa kierunki: du-downictwo na Wydziale Budownictwa Ldowego Wydziaw Politechnicz-nych (wtedy jeszcze na AGH) i w Stu-dium Wychowania Fizycznego UJ.

  Pracowa w biurze projektowym, by

  pracownikiem naukowym Politechni-ki Krakowskiej. Wzi lub z Danut

  Plebaczyk (zwizek pobogosawi

  sam ks. Karol Wojtya), mia troje

  dzieci. Jako wykadowca wyjecha na

  Uniwersytet do Chartumu w Sudanie.

  Zgin w katastrofie statku na rzece Nil

  wraz z dwjk dzieci (9.10.1970).

  Cel ycia

  Jako szesnastolatek, tu po wyzwo-leniu Krakowa spod okupacji niemiec-kiej, Jerzy Ciesielski zacz prowa-dzi notatki, ktre miay mu pomaga

  w doskonaleniu si. Zapisywa biece

  wydarzenia, plan pracy nad sob, ra-chunki sumienia, przemylenia doty-czce wyboru studiw, pracy zawo-dowej, maestwa czy wychowania

  dzieci. Jako umys cisy musia mie

  jasno wyznaczone reguy i tak post-powa, w czym pomagay mu zdolno-ci planowania i organizowania czasu.

  Dzi Jerzy C. mgby organizowa

  kursy pt. Jak dobrze wykorzysta

  dzie i prawdopodobnie cieszyyby

  si one du popularnoci.

  Gdy mia 22 lata zrobi dokad-ny rachunek sumienia z przeszoci:

  Chodzi o rzecz wan: cel ycia. Ja-sna sprawa. Celem jest Bg dojcie

  do Niego przez doskonalenie si (wi-to). Ale jakie to ma mie praktyczne

  formy? Na przestrzeni ostatnich 3 lat

  prbowaem rnych systemw odno-szcych si do wybranych zagadnie

  tego wielkiego problemu. (Notatki,

  s. 50)Cigle byo mu mao, wic szuka

  dalej. Odkrywa powoli, e to Bg ma

  by motorem wszelkich jego dziaa

  i czynnoci podejmowanych w cigu

  dnia.

  Z notatek:

  Czy nie dobrze byoby codziennie

  rano zadawa sobie pytanie: w jaki

  sposb mam dzisiaj suy Bogu? (Notatki, s. 50)

  PracaBardzo wan spraw w jego y-

  ciu bya praca. Opracowa naukowe

  podstawy oblicze i technologii wy-konawstwa betonowych zbiornikw

  spranych odcinkowo. Dodatkowo

  by znakomitym dydaktykiem, zarw-no w Krakowie jak i w Sudanie, gdzie

  nie byo atwo. Oto wspomnienia jed-nego ze studentw w Chartumie:

  Na Uniwersytecie, gdzie uczy, od

  pocztku doznawa niemaych cierpie

  ze strony troch nieufnych studentw

  muzumanw. Ale jego staa dyspozy-cyjno, jego otwarto i dobro potra-fia ich zdoby. Drzwi jego pokoju byy

  stale otwarte i studenci mogli wcho-dzi o kadej porze. Studenci zasta-nawiali si, czy dla Pana Jerzego jest

  rzecz niemoliw straci cierpliwo

  i dodawali: To jest czowiek Boy

  MaestwoJerzy stara si kade zadanie wy-

  konywa jak najlepiej, a wczeniej si

  do niego przygotowa. Z maestwem

  te tak byo. Najpierw dokadnie si

  zastanowi, czym ono jest:

  Maestwo jest yciem dwuoso-bowym, ale jest po prostu yciem.

  I niesie w sobie to wszystko, co niesie

  ycie. Trosk o chleb powszedni, o za-robek, pienidze. Niesie zwycistwa,

  sukcesy, powodzenia, ale te poraki,

  zniechcenia. ona musi by towa-rzyszk ycia. Musi rozumie idea,

  kierunek ycia ma. Musz mie

  wsplny idea.

  Inniwito Jurka to nie czynienie

  rzeczy nadzwyczajnych, lecz nadzwy-czajne przeywanie codziennoci.

  Tak podsumowali go dr Stanisaw

  Abramowicz i prof. Boena Turowska.

  Nic doda, nic uj.

  wity w codziennoci

  Gra w koszykwk w zespole Cracovii. Zawodowo uprawia wiolarstwo. Mia osignicia w dziedzinie konstrukcji elbetowych i prefabrykowanych. I cigle dy do czego wicej.

  Mariola Rzsa

  wito Jurka to nie

  czynienie rzeczy nadzwy-

  czajnych, lecz nadzwyczajne

  przeywanie codziennoci

 • 10 TRYBY nr 1/2011

  T R Y B Y P K

  Recepta

  na nauk

  Poszukujemy sposobu na skutecz-n i szybk nauk. Oczywicie, e mona go szuka w rnych porad-nikach, ale chyba najprociej sko-rzysta z dowiadczenia starszych, prawda?

  Mariola Rzsa

  Jedno jest pewne. Zblia si koniec

  semestru, a razem z nim ona, czasem postrach wielu studentw. Nawet ci, co

  spotykali j ju wielokrotnie, nie za-wsze potrafili nad ni zapanowa. Cza-sem zaskakuje, czasem idzie cakiem

  nie po naszej myli.

  Sesja, bo o czym innym moe by

  mowa, tu tu. Czy psychicznie i fi-zycznie jestemy do niej przygotowa-ni? Przeczytajcie, jak przygotowuj si

  do niej studenci 4. roku budownictwa

  na WIL-u.

  Katarzyna Gsiorek: Najwaniejsza

  w trakcie sesji jest organizacja. Dobrze

  rozpisa sobie, kiedy i do jakiego egza-minu naley podej. Wtedy wiemy, ile

  mamy czasu pomidzy jednym a dru-gim egzaminem oraz ile czasu moe-my powici na konkretny przedmiot.

  Zawsze robi rozpisk w postaci tabel-ki, do ktrej na podstawie planu zaj

  wpisuj kady przedmiot w rozrnie-niu na laboratoria/projekty/wiczenia/

  wykady. Gdy dane zajcia zalicz

  skrelam je na kolorowo. Wwczas

  widz wyranie, co jeszcze musz

  zda i wiem, e niczego nie przegapi.

  W zalenoci od przedmiotu nauka

  wyglda rnie. Ale zawsze ucz si

  metod wielokrotnego powtarzania

  gdy uznam, e dan parti materiau

  przyswoiam, przechodz dalej.

  Piotr azarz: Sesja jest dla mnie

  (jak dla kadego studenta) do stre-sujcym okresem, ktry chc, eby

  jak najszybciej si skoczy. Patrzc

  wstecz myl, e kada sesja bya inna:

  rna liczba egzaminw, rny stopie

  trudnoci, rny stan ycia prywatne-go. I od tych czynnikw zaley poziom

  zdenerwowania oraz spokj umysu

  potrzebny do pochaniania wiedzy.

  Zawsze staram si zaplanowa czas na

  nauk do kadego przedmiotu. Wie-dz najlepiej pochaniam ran, dlatego

  staram si nie spa zbyt dugo. Prawie

  nigdy nie zarywam nocki, ponie-wa myl, e dobry sen jest jednym

  z podstawowych czynnikw poprawia-jcych zapamitywanie. Jeeli w ogro-mie nauki znajd woln chwil, staram

  si j powici na uprawianie sportu

  bardzo mnie to odpra i pozwala na-bra si umysu.

  To mj sposb na egzaminy, na

  szczcie udane. Dodatkowo prawie

  zawsze przed wanym zaliczeniem

  czy egzaminem wstpuj do kocioa,

  ktry mam po drodze na uczelni, na

  chwil modlitwy. Czuje, e na prawd

  mi to pomaga.

  CZY WIESZ...

  Co je w czasie sesji?

  W czasie wzmoonego wysiku umysowego zadbaj o diet bogata w le-cytyn, ktra znaczco poprawia zapamitywanie. Lecytyn zawieraj m.in.: orzeszki ziemne, soja i kieki pszenicy, tka od jajek.

  W diecie nie powinno zabrakn ryb, misa, wdlin oraz nabiau. Za-warty zwaszcza w rybach kwas linolowy jest nam niezbdny. Jego nie-dobr powoduje osabienie koncentracji, utrat pamici, a nawet apati.

  Na licie zakupw musz si znale warzywa bogate w elazo: fasola, , szpinak brokuy, groch a take chleb penoziarnisty, rodzynki, mak, orzechy. Przyswajanie elaza wspomaga wit. C.

  Wysoce wskazane jest rwnie czste wietrzenie umysu, zrwnowaenie wysiku intelektualnego i fizycznego, czste przerwy w nauce i nie zosta-wianie wszystkiego na ostatni chwil.

  Mona si wspomc aptecznymi suplementami diety i, ewentualnie, od czasu do czasu sign po napoje energetyzujce. Jednak, po pierwsze, nie wolno ich miesza z alkoholem, a po drugie ywi si tylko nimi. Litry red bulla, tigera czy burna nigdy nie zastpi systematycznie przy-swajanych partii materiau.

  Fot.

  ww

  w.m

  orgu

  efile

  .com

 • 11

  www.samorzad.pk.edu.pl

  www.pk.edu.pl/rekrutacja_pk

  T R Y B Y P K

  Napisanie i obrona pracy dy-plomowej jest konieczna do zdoby-cia tytuu inyniera. Jest to swoiste

  uwieczenie caego okresu studiw,

  wic warto postara si o to, by efekt

  kocowy by satysfakcjonujcy. Jak to

  osign? Praca dyplomowa powstaje

  pod kierunkiem i kontrol promotora,

  wic warto korzysta z jego wskaz-wek. Ponadto wane jest, aby temat

  pracy interesowa autora. Cho wydaje

  si to oczywiste, nie zawsze takim jest.

  Poza tym naley si dowiedzie, jakie

  konkretne wymagania speni powin-no nasze dzieo zakres materiau, li-teratura, obszar rozwaa. Nastpnym

  wanym etapem jest obrona, czyli eg-zamin ustny, ktrego zakres pokrywa

  si z zakresem pracy.

  Pozytywnie zdany egzamin dy-plomowy ostatecznie koczy studia. Skada si on z prezentacji pracy dy-plomowej oraz odpowiedzi na pytania komisji (co najmniej trzy). Aby mc

  do niego przystpi naley speni

  warunki okrelone w regulaminie stu-diw. Na Politechnice Krakowskiej s

  to:

  - zaliczenie wszystkich semestrw studiw oraz spenienie wymogw

  formalnych;

  - zoenie w dziekanacie lub prze-kazanie komisji egzaminacyjnej legi-tymacji studenckiej, bd dokumentu

  stwierdzajcego fakt jej zgubienia

  (kradziey).

  Przed skadaniem dokumentw do

  dziekanatu warto si zapozna z wy-maganiami, jakie musimy speni. Ich

  lista jest dostpna w serwisie studenc-

  kim: www.samorzad.pk.edu.pl.

  Kocowa ocena ze studiw zostaje

  ustalona na podstawie redniej wao-nej:

  rednia ocen z caoci studiw (0.6);

  ocena z pracy dyplomowej (0,2);

  ocena za egzamin dyplomowy (0,2).

  Rekrutacja na studia magister-skie... W obecnym sposobie organi-zacji studiw na uczelniach wyszych

  w Polsce obowizuje tzw. system boloski. W systemie tym wik-szo kierunkw (w tym technicznych)

  podzielona jest na stud

Search related