Click here to load reader

UEK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2011

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szósty numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - wkładka Uniwersytetu Ekonomicznego - czerwiec 2011

Text of UEK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2011

 • I Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  Po wielu dniach niecierpliwego oczekiwania, na kampusie Uni-wersytetu Ekonomicznego otwarty zosta Klub Studencki ZaUEK.

  Katarzyna GoGowiecKa Parlament StudencKi ueK

  Inicjatywa stworzenia Klubu Studenckiego wysza od Wadz na-szej Uczelni, ktre postanowiy, aby

  w jego tworzenie wczy przedsta-wicieli Parlamentu Studenckiego. Od samego pocztku projektowi przy-wiecaa rwnie idea, e to wanie

  studenci bd ten Klub prowadzi, co

  ostatecznie stao si moliwe dziki

  zaoeniu Stowarzyszenia Parlamen-tu Studenckiego UEK.

  Otwarcie Klubu Studenckie-go miao miejsce 31 marca 2011 r.

  Wydarzenie to przycigno wielu

  znakomitych goci. Wziy w nim

  udzia Wadze Uczelni, przedstawi-ciele Parlamentu Studenckiego UEK, Porozumienia Samorzdw Stu-denckich Uczelni Krakowa a take

  pozostaych organizacji studenckich

  naszej Uczelni. Nie zabrako take

  osb, ktre w istotny sposb, poprzez swoj intensywn prac, przyczyniy

  si do powstania tego miejsca. Klub

  Studencki ZaUEK zosta oficjalnie

  otwarty poprzez symboliczne prze-cicie wstgi przez JM Rektora prof.

  dra hab. Romana Niestroja oraz Prze-wodniczc Parlamentu Studenckie-go Agnieszk Sadowsk.

  W dwa tygodnie po uroczystym

  otwarciu kady student mia okazj

  przekona si o niezwykym klimacie,

  jaki panuje w tym miejscu. Sympa-tyczna obsuga, przystpne ceny oraz

  wspaniaa atmosfera to tylko niektre

  z wielu zalet przycigajcych do Klubu

  rzesze studentw, ktrzy spdzaj wol-ny czas przy wymienitej kawie i sod-kiej szarlotce.

  Klub Studencki wpywa na ycie

  kulturalne caej Uczelni. Jego funkcjo-nalne wntrze pozwala na zorganizo-wanie pokazw filmowych, transmisji

  sportowych, kameralnych koncertw, wieczoru karaoke oraz wielu innych atrakcyjnych imprez. Przy Stowarzy-szeniu zostanie rwnie powoana

  Rada Programowa Klubu, w skad kt-rej wejd przedstawiciele organizacji

  studenckich dziaajcych na UEK-u.

  Jej zadaniem bdzie czuwanie na dzia-alnoci kulturaln zaUEKu oraz wy-znaczanie kierunkw jej rozwoju.

  Ide przywiecajc Klubowi jest

  rwnie otwarto na inicjatywy ka-dego studenta, wic jeli macie pomys

  na zorganizowanie wydarzenia lub uatrakcyjnienie wieczoru, zachcamy

  do zgaszania ich poprzez adres mailo-wy: [email protected] lub na Facebooku Klubu www.facebook.com/zauek.

  Warto zaznaczy, e wszelkie

  zyski uzyskane z dziaalnoci Klu-bu, przeznaczone zostaj na cele sta-tutowe Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego. Wspomog one zatem

  dziaalno studenck, co w praktyce

  oznacza, e realizowane do tej pory

  projekty takie jak np. Juwenalia bd

  mogy by przygotowywane z jeszcze

  wikszym rozmachem.

  Jeli jeszcze nie zdye odwie-dzi Klubu Studenckiego, koniecznie

  musisz to zrobi. Serdecznie zaprasza-my!

  ZaUEK mieci si w przyziemiu pa-wilonu E, otwarty jest od poniedziaku

  do soboty w godz. 9-22, a w niedziele

  od 9 do 16. Jeli w Klubie odbywaj si

  imprezy, istnieje moliwo wydue-nia godzin otwarcia.

  Klub studencki ZaUEK ju otwarty!

  fot. Parlament Studencki UEK

 • II TRYBY nr 6/2011Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  T R Y B Y U E K

  Ksia na ksiyc?

  Homilia na Wielki Czwartek (2011)

  () Przed dwoma tysicami lat

  Bg wybra rybakw () A mia do

  wyboru tylu innych obznajomionych w Pimie, inteligentniejszych i dobrze

  wyksztaconych. Wybra akurat takich

  prostych ludzi, ktrzy czsto nie po-trafili Go zrozumie, nie potrafili si

  wznie ponad swe ludzkie saboci

  i przywary. Ktrzy w ostatecznoci zo-stawili Go samego, bez pomocy, ktr

  tylekro uzyskali od Niego.

  I dzisiaj pewnie nie brakuje nam takich spostrzee e ten czy tam-ten kapan to taki niewydarzony, mg

  wybra Pan lepiej urodzonego, m-drzejszego, bardziej utalentowanego. Zawsze znale mona co, co nam nie

  odpowiada. Ale nie tak patrzy Bg, jak widzi czowiek. Mia Pan Bg po-wd, eby tego konkretnego czowieka

  wybra, skoro go wezwa niejedno-krotnie z dobrze ju zaplanowanych

  cieek ycia. I tylko Pan Bg wie, do

  czego jest mu ten aposto potrzebny.

  Z naszego ziemskiego punktu wi-dzenia potrzebujemy kapanw jako

  te rynny, ktrymi spywa do naszych

  dusz uwicajca aska siedmiu sa-kramentw. I niezalenie od osobistej

  witoci tego szafarza Boej aski,

  Stwrca pragnie nam udziela swoich

  darw tak samo wana jest Msza w.

  celebrowana przez o. Pio, Jana Pawa

  II czy proboszcza lub wikariusza () Bo kapan nie dziaa sam z siebie, ale

  dziaa w nim Chrystus, ktry tych sa-kramentw dokonuje.

  () Chciaoby si powiedzie: tam,

  gdzie kapanw brak, tam czuje si ich

  smak Smak pyncy z tej sakramen-talnej posugi. A jak to jest posuga

  wewntrznie skomplikowana, niech

  powie poeta i ksidz Janusz St. Pasierb:

  Mwic o swoim wywyszeniu

  Chrystus mia na myli ukrzyowanie.

  Ksia s ludmi pomidzy Bogiem

  a ludmi, midzy niebem a ziemi.

  Mwic do Boga ksia musz by po

  stronie ludzi; mwic do ludzi, musz

  by po stronie Boga. y midzy nie-bem a ziemi to nie jest sytuacja towa-rzyska.

  Moe dzisiaj kapan w sutannie razi

  wielu, bo jest znakiem wyranym,

  czarnym wykrzyknikiem w wiecie

  mamicym kolorowymi pokusami.

  Ale kapan niewyrany nie jest wia-tu potrzebny, nie jest potrzebny Chry-stusowi zakamuflowany wiadek, bo

  wiato ukryte nikogo nie owieci.

  Powoania rodz si jednak w wie-cie takim, jaki on jest penym kolo-rowych reklam, pozbawionym ciszy. Wychodzi wic kapan ze wspcze-snej rodziny i niesie w ycie to, czego

  si w niej nauczy zarwno to, co do-bre, jak i to co ze.

  Pragnc, tsknic za dobrymi ka-panami na wzr Dobrego Pasterza,

  jakim by nieodaowanej pamici Jan

  Pawe II chciejmy podj modlitw

  o kapanw wedle potrzeb ludzkich

  dusz, a nade wszystko Boej mioci.

  I za t modlitw: maych i duych

  dzieci i dorosych () pragniemy ()

  dzikowa. Po to jest ta wdziczno,

  ktra najbardziej jest nam potrzebna otulenie ask Boga poprzez modlitw

  () Za to, e cigle mamy braki, i e

  za mao nad sob paczemy, i za tych

  wszystkich duchownych (), ktrzy by moe kiedykolwiek swoim podej-ciem, postpowaniem skrzywdzili

  () dzi mwimy PRZEPRASZAM!

  Jak ksidz ma poatan sutann, mwi: - Jaki nieporzdny!

  Jak ma pikn i now, zastanawia-j si: - Za co j kupi?

  Jak ksidz jest przystojny, mwi: - Zmarnuje si chopaczysko!

  Jak jest brzydki: - Co?! To ju takie amagi wic na ksiy?

  Jak mwi dugie kazania, mwi: - Zamczy nas!

  Jak mwi krtkie: - Nieprzygotowa-ny!

  Jak jest mody, mwi: - Za mody! Nie ma dowiadczenia! Grzech machnie ogonem i przewrci si.

  Jak jest stary: - No tak, wity, bo stary. Grzechy same od niego po-uciekay.

  Trudno by ksidzem, dlatego ksidz odwraca si czasem od lu-dzi plecami, eby nie widzieli, jak pacze, kiedy podnosi ukrytego Pana Jezusa w swoich rkach.

  ks. Jan Twardowski

  KS. dawid leniaK (wybra micha

  chudziSKi)

  TRYBY nr 6/2011

  fot.

  Mic

  ha C

  hudz

  isk

  i

 • III Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  T R Y B Y U E K

  Koo Naukowe Ekologia WyrobwNa Uniwersytecie Ekonomicznym dziaa wiele k naukowych i orga-nizacji. Jednym z tych, ktre warto zareklamowa, jest Koo Naukowe Ekologia Wyrobw.

  cecylia Faron Kn eKoloGia wyrobw

  Jeli chcesz, aby studiowanie byo

  czym wicej ni uczszczanie na obo-wizkowe zajcia i egzaminy, przy-cz si do Koa Naukowego Ekologia

  Wyrobw. Dziaa ono przy Katedrze

  Technologii i Ekologii Wyrobw i sku-pia przyszych inynierw i magistrw

  naszej uczelni.

  KorzyciDziaanie w naszym Kole nauko-

  wym stwarza wiele moliwoci do

  poszerzania wiedzy oraz sprawdzania wasnych moliwoci. Pomaga dobrze

  wykorzystywa umiejtnoci i cechy

  osobiste oraz poytkowa energi

  modych ludzi. Daje rwnie moli-wo wykazania si poprzez przygo-towywanie wasnych referatw, ich

  wygaszanie oraz publikacj. Czynny

  udzia pozwala take pozna wiele

  ciekawych osb. Zapewnia rwnie

  lepsz perspektyw zawodow oraz

  dowiadczenie.

  Tajniki ekologiiW dzisiejszych czasach bardzo po-

  pularna staa si ekologia. Jednak nie

  wszyscy wiedz, co dokadnie kryje si

  pod t nazw. Celem naszej dziaalnoci

  jest upowszechnianie oraz pogbianie

  wiedzy studentw na temat ekologii, a w szczeglnoci ekologii wyrobw.

  Wszystkich, ktrzy chcieliby dowiedzie

  si wicej na temat ekoprodukcji i eko-produktw zachcamy do powikszenia

  grona czonkw naszego Koa.

  Cele funkcjonowaniaNa spotkaniach KNEW poznajemy

  normy z serii ISO 14000 dotyczce za-rzdzania rodowiskowego. Zaznaja-miamy si z projektowaniem wyrobw

  i opakowa przyjaznych rodowisku

  oraz procesami czystszej produkcji. Dowiadujemy si, czym jest cykl y-cia produktw oraz jak ksztatuj si

  cechy ekologicznych wyrobw w pro-cesie technologicznym. Bliej pozna-jemy problem utylizacji, recyklingu oraz gospodarki odpadami zarwno przemysowymi jak i komunalnymi.

  Sprawdzamy, jak likwiduje si zuyte

  wyroby, opakowania i inne odpady po-uytkowe. Poznajemy rwnie ocen

  wpywu eksploatacji wyrobw i pro-cesw ich wytwarzania na ekosystem oraz wiele innych aspektw ekologii.

  DziaalnoNasze spotkania to nie tylko stric-

  te teoretyczne dyskusje, ale take cieszce si du popularnoci spo-tkania integracyjne oraz wyjazdy na-ukowe. W ostatnim czasie bylimy w

  Baryczy na wysypisku i w sortow-ni mieci oraz w spalarni odpadw i

  oczyszczalni ciekw w Krakowie--Paszowie. W planach mamy wsplny

  wyjazd na

Search related