Click here to load reader

SGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2012

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

15 umer Trybów. Katoliciego miesięcznika studenckiego - wkładka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - czerwiec 2012

Text of SGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2012

 • Idodatek studentw Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie

  Tak podsumowa ostatnie posiedzenie Papieskiej Akademii Nauk Spoecznych w Watykanie jeden z jej zaoycieli, abp Roland Minnerath, metropo-lita Dijon we Francji (cytaty za Radio Vaticana). Sowa te stanowi wyrany komen-tarz do jesiennego dokumentu Papieskiej Rady Iustitia et Pax (Sprawiedliwo i Pokj) zatytuowanego Na rzecz re-formy midzynarodowego sys-temu finansowego i monetar-nego w perspektywie globalnej wadzy publicznej. Zarwno w treci, jak i w samym tytule tej kilkunastostronicowej noty, znajdujemy sugestie utworze-nia midzynarodowego urz-du bd mechanizmu, ktry sprawowaby globaln kontro-l monetarn. Mog by one wod na myn dla niektrych spiskowych teorii, wedug ktrych liderzy Watykanu sta-nowi strategiczny element struktury dcej konsekwent-nie do budowy niewolniczego Nowego Porzdku wiata.

  Spiskujcy Watykan?

  Dyskusja nad global-nymi organami wadzy ma jednak inn przyczyn, wy-mienion w rzeczonym do-kumencie. Chodzi o fakt, i Midzynarodowy Fundusz Walutowy w dzisiejszym wie-cie nie stanowi ju gwarancji stabilnoci wiatowych finan-sw. Podobnie system walu-towy z Bretton-Woods z 1944 r., ktry dzi jest tylko wspo-mnieniem, odkd w 1971 r. Stany Zjednoczone zwyczaj-nie odmwiy (bdcej isto-t systemu) wymienialnoci dolara na zoto. Od tego czasu

  porzdek walutowy stanowi swobodn przestrze do in-teresw robionych kosztem sabszych, a moe po prostu jest narzdziem umoliwiaj-cym ekonomiczny neokolonia-lizm w wiecie wszechobec-nej demokracji. Dopiero z tej perspektywy wida potrzeb etycznej refleksji nad global-nymi strukturami. Rozwaania te na waciwe tory wprowadza bp Mario Toso, sekretarz Rady Iustitia et Pax zaznaczajc, i celem dokumentu nie byo udzielenie wsparcia jakiemu nowemu etatyzmowi. Chodzio natomiast o ukazanie perspek-tyw przejrzystych, wolnych, stabilnych, demokratycznych i funkcjonalnych systemw ekonomicznych potrzebnych dla realnej gospodarki oraz in-tegralnego rozwoju narodw. W wiecie, w ktrym za po-siadanie wasnej waluty trzeba zapaci cen rezerw waluto-wych niezbdnych do odpie-rania atakw na liberalnym rynku walut; w ktrym pomoc midzynarodow stanowi

  mechanizmy kredytowe zmu-szajce w praktyce do spaty nawet 17-krotnoci poyczonej sumy(!), Koci sygnalizuje potrzeb innej perspektywy. Cytujc ponownie dokument, potrzebna jest nowa wiatowa dynamika dla realizacji uni-wersalnego dobra wsplnego.

  Postulaty bra-ne na powanie

  Czytajc wypowiedzi o do-bru wsplnym, sprawiedliwo-ci, wolnoci i demokracji pomyle mona: nic nowego, politycy serwuj nam to od lat jako opakowanie dla ciga-jcych si rozwiza socjal-nych. W praktyce najbogatsi nie tylko uchylaj si od sporej czci podatkw, ale i pierwsi ustawiaj w kolejce do reali-zacji lukratywnych publicz-nych kontraktw. Zwrci na to uwag m.in. sam Benedykt XVI apelujc przed kilkoma tygodniami, aby pastwa czu-way nad tym, by ustawodaw-stwo socjalne nie powikszao spoecznych nierwnoci i po-zwalao ludziom y w god-nych warunkach. Nie mona zatem z pewnoci zarzuci Kocioowi niezrozumienia

  mechanizmw wolnej gospo-darki, dziki ktrym swobodne dziaania prywatne skuteczniej i taniej zaspokajaj ludzkie po-trzeby od rozwiza pastwo-wych. Jednak potraktowanie na powanie imperatywu spra-wiedliwoci (w tym sprawie-dliwoci rozdzielczej), kae cigle apelowa o poszanowa-nie godnoci czowieka, m.in. poprzez zapewnienie kademu moliwoci utrzymania siebie i wasnej rodziny. Ow wiar, i dopominanie si o sprawie-dliwo prdzej czy pniej doprowadzi do rozwiza lep-szych i skuteczniejszych, warto przenie do sfery wiatowych finansw. W sytuacji, gdy wiat transakcji na rynkach finansowych zosta oderwany od realnej gospodarki, Koci wzywa do ponownego prze-mylenia systemu w myl zasa-dy: Rynki powinny ponownie stan w subie czowieka. Papieska Rada mwi rwnie o potrzebie jasno okrelonych regu oraz wsplnego kodeksu elementarnych zasad.

  Elementarne uchybienia

  W poszukiwaniu owych za-sad nie warto wywaa otwar-tych drzwi. Fundamentalne nie kradnij znajdowao swo-je doprecyzowanie w wielu systemach prawnych poczw-szy od staroytnego Rzymu. W swojej ksice Pienidz, kredyt bankowy i cykle ko-niunkturalne J. H. De Soto przytacza m.in. zaniedbane dzi rzymskie rozrnienie pomidzy uwzgldniajcym ryzyko kontraktem poyczki (ac. mutuum), a nie przeno-szcym prawa wasnoci kon-traktem przechowania (ac.

  Ku przezroczystoci

  gosy Kocioa w dyskusji o wiatowych finansachNikt w Kociele nie chce oglnowiatowej wadzy, jest to szalona utopia. Potrzebne s natomiast oglnowiatowe mechanizmy kontroli dotyczce finansw, gospodarki i bada

  naukowych. W tych dziedzinach naley dy do penej transparencji.

  Micha Baran, Instytut migleckiego, Doktorant KES SGH

  fot.: h

  ttp://

  www.

  sxc.hu

 • TRYBY nr 6(15)/2012 Dodatek Szkoy Gwnej Handlowej w WarszawieII

  Tryby SGH

  depositum). Drugi z nich za-kada konieczno posiadania 100 proc. rezerwy umoliwia-jcej natychmiastowy dostp do zdeponowanych rodkw (ac. tantundem). Dzisiejsze oprocentowanie kont oszczd-nociowych jest jedynie mo-dyfikacj rzymskiej kary za zmieszanie wspomnianych kontraktw i zwizan z tym ewidentn kradzie. W dzi-siejszym wiecie kreacji no-wego pienidza na potrzeby kredytw oraz zaledwie kil-kuprocentowej obowizkowej rezerwy bankw, wydaje si to kompletn abstrakcj. Apel o powrt do systemu stupro-centowej rezerwy monetarnej (niezalenie od tego, czy opar-tej na kruszcu, czy pustym banknocie) jest zatem gosem sprawiedliwoci, ktry warto jednak godzi z niecichncym gosem Kocioa zatroskanego o godno osoby ludzkiej i do-bro wsplne. Wartoci te znaj-doway i znajduj czciow realizacj w obecnym syste-mie pieninym dziki kredy-towej moliwoci uczestnictwa w globalnej gospodarce, a za-razem wzgldnie niewysokiej cenie owego kredytu. Cena ta

  w systemie pienidza kruszco-wego byaby z pewnoci nie-porwnywalnie wysza, a pre-sja gromadzenia oszczdnoci skutecznie studziaby rozwj gospodarczy pyncy z kon-sumpcji. Warto zatem za rad watykaskiej rady poszukiwa jasno okrelonych oraz spra-wiedliwych regu i zasad dla emisji pustego pienidza b-dcego obiektywnym towarem (nieznikajcego z rynku wraz ze zwrconymi kredytami), pozwalajcego dziki stupro-centowej rezerwie inwestowa wycznie z realnych oszczd-noci. Owa emisja (dzi przy-rost aktyww finansowych to kwota rzdu $10bln rocznie) przekierowana z instytucji kredytujcych do obywate-li i wadz na poszczeglnych poziomach mogaby stanowi krok do realizacji postulatw etycznych Kocioa, a przy okazji moe rwnie krok do rezygnacji z uciliwych i nie-efektywnych podatkw na cele socjalne. Cho do gotowych rozwiza droga nie jest atwa, warto ich poszukiwa, a przy tym nie przerywa tak ko-niecznego dzi woania o spra-wiedliwo.

  Praca...

  Kady z nas, studentw, mniej lub bardziej zastanawia si nad y-ciem zawodowym po okresie na-uki. yjemy w czasach, gdzie praca staa si towarem deficytowym, jej poda nie odpowiada popytowi na ni. Praca staa si wic poszuki-wan i drogocenn wartoci, ktr szanujemy. Wielu z nas ju podej-muje rne zajcia, wielu dopiero podejmie t nieatw, acz konieczn drog, jak jest droga zawodowa. Jak si przygotowa do tego, by zawrze korzystn umow o prac, i na czym polega istota takiej umo-wy, to temat, jaki zostanie poruszo-ny w tym artykule.

  Ostatnio spotkaem znajomego, ktry nie mg si nachwali korzy-ci, jakie niesie ze sob umowa cy-wilnoprawna. w znajomy chwali elastyczno takiej formy zatrud-nienia, moliwo ustalania w dro-dze negocjacji wielu jej warunkw, lepsze uposaenie. Przyjrzyjmy si wobec tego bliej temu zagadnieniu i obalmy mity na ten temat.

  ukasz Siedlik

  Co lepsze:

 • III

  Tryby SGH

  III

  Dwie umowy dwa rne modele zatrudnienia

  Umowa cywilnoprawna (bez wzgldu na nazw takiej umowy, np. umowa zlecenie, umowa o dzieo, umowa agen-cyjna) to umowa regulowa-na postanowieniami kodeksu cywilnego, ktre s zdecy-dowanie swobodniejsze od postanowie wiodcego aktu w dziedzinie prawa pracy, ja-kim jest ustawa: Kodeks pra-cy z dnia 26 czerwca 1974 r. wraz z licznymi nowelizacja-mi. Umowa taka w przypadku osb majcych ubezpieczenie spoeczne z innego tytuu (np. dorabianie do emerytury) stanowi bardzo korzystne roz-wizanie. Pozwala take zre-dukowa koszty zatrudnienia, tote bywa preferowana przez pracodawcw.

  Umowa o prac to jeden ze sposobw nawizania sto-sunku pracy. Jest to czynno prawna, gdzie pracownik i pracodawca skadaj zgodne owiadczenia woli, w ktrej pracownik zobowizuje si do wykonywania pracy okrelo-nego rodzaju na rzecz praco-dawcy i pod jego kierownic-twem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco-dawc, natomiast obowizek pracodawcy to: zatrudnienie pracownika i zapata um-wionego wynagrodzenia. Nie mona zastpowa umowy o prac umow cywilnopraw-n przy zachowaniu warunkw wykonywania pracy.

  Umowa o prac zawiera rozwizania chronice pra-cownika, jak np.: kwestie rozwizania umowy o prac, gwarancj urlopw, kwot minimalnego wynagrodzenia. S one sztywno regulowane postanowieniami ustawowy-mi. Odstpstwo od nich ani modyfikacja nie s kwesti negocjacji. W umowie cy-wilnoprawnej z kolei strony maj zdecydowan swobod w ksztatowaniu tych rozwi-za, tj. mog je ksztatowa dowolnie w drodze negocjowa-nia ich warunkw.

  Jeli porwna ze sob cechy stosunku pracy z umow cywilnoprawn,

  atwo zauway zasadnicze rnice.

  Przede wszystkim, ce-ch stosunku pracy jest bez-wzgldny obowizek osobi-stego jej wiadczenia, nie jest moliwe korzystanie z pomocy innej osoby. Pracownik sam wiadczy prac.

  Nastpnie, wystpuje tu-taj cise podporzdkowanie pracodawcy przez pracownika w ramach wiadczonej pracy.

  W umowie o prac pracow-nik wykonuje prac na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko, wystpuje te cecha odpatno-ci pracy.

  W zestawieniu z umow cywilnoprawn, jak np. umo-w zlecenia, zleceniobiorca moe wyrczy si inn osob w wykonywaniu swej pracy; nie wykonuje on swoich obo-wizkw pod kierownictwem dajcego zlecenie; otrzymuj-cy zlecenie wykonuje prac na wasn odpowiedzi

Search related