Click here to load reader

INFORMATOR STUDENCKI

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INFORMATOR STUDENCKI

 • INFORMATOR STUDENCKICzyli jak dziaa komunikacja miejska we Wrocawiu

  MPK Wrocaw

 • INFORMATOR DLA STUDENTW

  SPIS TRECI:

  1. Bilet okresowy i zniki

  2. Gdzie nas znajdziesz

  3. Biletomaty, kasowniki i ich awarie

  4. Przystanek na danie i przycisk stop

  5. Przewz bagau, rowerw i zwierzt

  6. Autobusy nocne oraz pospieszne

 • INFORMATOR DLA STUDENTW

  BILET OKRESOWY I ZNIKI

  Wrocaw oferuje wiele rodzajw biletw, ktre wane s u wszystkich wrocawskich przewoni-kw (DLA, Sevibus, Warbus, MPK). Jeeli posiadasz status studenta i wan legitymacj studenck przysuguje Ci 50% znika na przejazd, bez wzgl-du na wiek. Dotyczy to nie tylko studiw dzien-nych, ale take zaocznych, wieczorowych oraz za-granicznych. W przypadku szk policealnych, jeli posiadasz wan legitymacj, znika przysuguje Ci do 24 roku ycia. Pamitaj, aby zawsze mie przy sobie dokument uprawniajcy Ci do korzy-stania ze zniki i okazywa go zawsze razem z bi-letem do kontroli.

  Oprcz biletw jednorazowych, czasowych oraz miesicznych z myl o studentach wprowadzo-ne zostay cztero- i piciomiesiczne bilety seme-stralne kodowane na kartach Urbancard i legity-macjach.

  Pamitaj!!

  Jeli zakupisz bilet na wybrane linie, moesz podrowa innymi pokrywajcymi si z opacon przez Ciebie tras.

  Przejazd liniami pospiesznymi i nocnymi jest droszy. Jeli kupisz nieodpowiedni rodzaj biletu, zostanie on potraktowany przez kontrolera jako brak wanego biletu.

  Skasowane w pojazdach nalecych do linii MPK bilety czasowe honorowane s na liniach, ktrych numery rozpoczynaj si cyfr 9, wycznie w administracyjnych granicach Wrocawia.

  Z wanym biletem czasowym, 24, 48, 72 i 168 godzinnym bd wanym biletem okresowym na linie normalne lub na wszystkie linie MOESZ PODROWA POCIGIEM OSOBOWYM.Wane, aby pamita, e dotyczy to podry pomidzy stacjami majcymi w nazwie Wrocaw i pocigw osobowych 2 klasy Kolei Dolnolskich oraz pocigw REGIO Przewozw Regionalnych. Pamitaj, aby bilet najpierw skasowa w pojedzie MPK!

  Miejsca, w ktrych moesz kupi bilety:

  Automaty stacjonarne

  Biletomaty w pojazdach (patno wycznie kart)

  Biuro Obsugi Pasaera MPK Wrocaw na ul. Prusa 75-79

  Online na stronie internetowej www.urbancard.pl

  Poprzez telefon (szczegy na www.urbancard.pl)

  Biuro Obsugi Studenta Urbancard na ul. Kuniczej 49/55

  Biuro Obsugi Klienta na ul. Grabiszyskiej 9, wejcie od ul. Pisudskiego (przy pl. Legionw)

  http://www.urbancard.pl http://www.urbancard.pl

 • INFORMATOR DLA STUDENTW

  GDZIE NAS ZNAJDZIESZ

  Z myl o najwyszym komforcie podry, MPK Wrocaw w 2013 roku jako pierwsze w Polsce stworzyo aplikacj mobiln iMPK, ktra pokazuje rzeczywiste pooenie pojazdw na mapie Wro-cawia, rozkady jazdy oraz moliwoci przesiadek (do cignicia za darmo w AppStore oraz Sklep Play)

  Posiadamy take swj oficjalny profil na Facebo-oku (MPK Wrocaw), Twitterze (@AlertMPK), gdzie oprcz ciekawostek oraz nowinek nasi specjalici ds. informacji pasaerskiej na bieco umieszczaj informacje o utrudnieniach w komunikacji miejskiej. Zagldaj rwnie na stron wwww.mpk.wroc.pl . Mamy te instagram: @MPKWroclaw.

  DIP (Dynamiczna Informacja Pasaerska)Tablic DIP we Wrocawiu jest 357. Jak dziaaj? Tablice wywietlaj rozkad jazdy, a dziki nadaj-nikom zamontowanym w pojazdach rwnie na bieco pokazuj, ile minut faktycznie pozostao do przyjazdu. Na dolnym pasku hot news spe-cjalici ds. informacji pasaerskiej MPK na bieco informuj o utrudnieniach, opnieniach oraz ob-jazdach.

  ITS (Inteligentny System Trans-portu)Inteligentny System Transportu to projekt wspfi-nansowany przez UE. Jego celem jest wzrost sku-tecznoci i efektywnoci systemu transportowego we Wrocawiu. Kamery na ponad 220 skrzyo-waniach, czujniki oraz tablice DIP w caym mie-cie optymalizuj prac sterownikw sygnalizacji wietlnej oraz pomagaj w zarzdzaniu zdarze-niami w ruchu na drodze i w transporcie publicz-nym.

  Pamitaj!Jeeli rozkad jazdy na przystanku jest na tym kolorze to oznacza, e trasa danej linii jest zmie-niona np. ze wzgldu na remont ulicy. Zazwyczaj na pojedzie jest umieszczona dodatkowa infor-macja.

  Reklamacje moesz skada bezporednio u nas na ul. Prusa 75-79 w Biurze Obsugi Pasaera lub piszc e-maila na adres [email protected]

  Jeli masz jakie wtpliwoci moesz zadzwoni na nasz infolinie pasaersk, ktra czynna jest od poniedziaku do pitku od 7:00 do 21:00 pod nr tel.:

  (71) 321 72 71

  (71) 321 72 70

  (71) 325 08 89

  wwww.mpk.wroc.plmailto:bop%40mpk.wroc.pl?subject=

 • INFORMATOR DLA STUDENTW

  BILETOMATY, KASOWNIKI I ICH AWARIE

  Biletomaty stacjonarne (te na ulicach) i te w po-jazdach nale do firmy zewntrznej. Na kadym urzdzeniu znajdziesz numer, pod ktry moesz zadzwoni w razie problemw z maszyn. W nie-ktrych przypadkach pomoc uzyskasz rwnie u naszych kierujcych.

  Biletomat mona uzna za zepsuty jedynie w dwch przypadkach: kiedy jego ekran jest czar-ny lub wywietla si komunikat Awaria biletoma-tu. Wtedy, gdy do pojazdu wsidzie kontroler wy-stawi Ci kwit opiewajcy na kwot biletu. Bdziesz mie siedem dni na uregulowanie nalenoci. Jeli biletomat wywietla inne komunikaty np. Bileto-mat chwilowo nieczynny, powiniene sta przy nim i czeka. Automat wczy si za moment.

  Uwaga!

  Jeli biletomat pozornie dziaa, ale np. nie wydru-kowa Ci biletu lub nie zrealizowa transakcji kart) podczas kontroli otrzymasz wezwanie do zapaty (poniewa kontroler nie jest w stanie okreli przy-czyny: moe by to problem biletomatu, ale te bd po stronie uytkownika np. brak rodkw na koncie). W takiej sytuacji moesz zoy reklama-cj, a gdy weryfikacja wykae bdy biletomatu, kara zostanie anulowana.

  Pamitaj! Biletomat w pojedzie obsuguje tylko karty

  patnicze!

  Kierowcy i motorniczowie nie sprzedaj biletw!

  Zdarza si to bardzo rzadko, ale moe Ci spo-tka, dlatego pamitaj, e jeli kasownik le skasu-je Twj bilet (niewyrany druk, skasuje do poowy itd.), podejd ze swoim biletem do motorniczego/ kierowcy i powiadom go o awarii kasownika. Po-stawi on na bilecie parafk, ktra bdzie jedno-znaczna z prawidowym skasowaniem biletu. Jeli tego nie zrobisz, kontroler wystawi Ci wezwanie.

 • INFORMATOR DLA STUDENTW

  PRZYSTANEK NA DANIE I PRZYCISK STOP

  Podrujc autobusami spotkasz si z tak zwany-mi przystankami na danie. Co to takiego?

  Z niektrych przystankw korzysta mniej pasae-rw i nie ma sensu, aby autobus zatrzymywa si na nich za kadym razem. Pozwala to oszczdzi czas. W takich przypadkach trzeba zasygnalizo-wa kierowcy ch skorzystania z przystanku na danie.

  Jak to zrobi poprawnie?

  Jeeli stoisz na przystanku na danie i chcesz, aby autobus zatrzyma si, wycignij rk i zacznij macha, gdy autobus bdzie okoo 30 metrw od przystanku. Wtedy kierowca bdzie mia czas, aby Ci zauway, bezpiecznie zjecha i zatrzy-ma si.

  Jeeli jeste w pojedzie i chcesz wysi na takim przystanku, przycinij stop. Pamitaj, eby zrobi to odpowiednio wczeniej, aby kierowca zdy bezpiecznie zjecha i zatrzyma si.

  Przycisku stop uywaj tylko w przypadku, gdy chcesz wysi na przystanku na danie oraz w razie zagroenia bezpieczestwa! Nie ma po-trzeby wciska go przed kadym przystankiem.

  Przystanki na danie wystpuj tylko w komuni-kacji autobusowej.

 • INFORMATOR DLA STUDENTW

  PRZEWZ BAGAU, ROWERW I ZWIERZT

  Rowery:Moesz wsi do autobusu lub tramwaju z rowe-rem pod warunkiem, e nie utrudnia on przejcia i nie naraa na szkod innych osb i ich mienia. Nie moe on rwnie zasania widocznoci kierowcy/ motorniczemu oraz stwarza zagroenia. Koszt bi-letu: 1,5 z

  Pamitaj!

  Milej bdzie dla wszystkich, jeli rower nie bdzie cay w bocie.

  Motorniczy/ kierowca moe odmwi przewozu.

  Zwierzta:

  Jeli chcesz zabra ze sob swojego pupila, musisz zapewni mu koszyk, transporter lub klatk (chodzi o pojemnik zabezpieczajcy) i trzyma go na kolanach. Taki przewz jest bezpatny. Jeli jednak chcesz wzi do tramwaju lub autobu-su psa na smyczy (i obowizkowo z kagacem!) musisz mie przy sobie aktualne wiadectwo szczepienia oraz jednorazowy bilet. Cena: 1,5 z (z wyjtkiem psw przewodnikw).

  Pamitaj!

  Jeli pies bdzie agresywny lub bdzie nieprzy-jemnie pachnia kontroler biletw lub kierowca/ motorniczy moe poprosi Ci o wyprowadzenie go z pojazdu.

  Moesz mie ze sob tylko jednego psa.

  Baga:Zastanawiasz si jaki baga moesz wzi ze sob do autobusu lub tramwaju? Odpowied jest prosta. Suma trzech wymiarw nie moe przekra-cza 120 cm. Jako baga s te rozumiane: w-zek dziecicy (chyba, e w rodku jest dziecko do lat 4), sanki, narty, rower, zwierzta. Opata za baga to 1,5 z za sztuk, wyczajc: instrumen-ty muzyczne, mae zwierzta noszone na rkach, materiay studenckie takie jak: tuby i teczki zawie-rajce prace, krosna malarskie nie przekraczajce 120x100x10.

  xx+y+z=120cm

  maksymalnie:

  yz

 • INFORMATOR DLA STUDENTW

  AUTOBUSY NOCNE ORAZ POSPIESZNE

  Autobusy nocne we Wrocawiu kursuj midzy 23:00 a 5:00 i funkcjonuj nieco inaczej, ni ko-munikacja dzienna. Na ul. Petrusewicza, niedaleko dworca PKS, znajduje si wze, na ktrym co p godziny spotykaj si wszystkie autobusy MPK.

  Dlaczego? Takie rozwizanie zostao wprowadzo-ne w 2003 roku wraz z zamkniciem nocnej komu-nikacji tramwajowej. W ten sposb zapewniamy pasaerom nocn podr w dowoln cz mia-sta z maksymalnie jedn przesiadk.

  Czym autobusy pospieszne rni si od tych normalnych? Zatrzymuj si tylko na wikszych i waniejszych przystankach, a nie wszystkich na trasie, co pozwala zaoszczdzi czas przejazdu.

  Pamitaj!

  Autobusy nocne oznaczone s numerami linii od 2XX.

  Autobusy pospieszne we Wrocawiu oznaczone s literami od A do N.

  Oprcz biletw czasowych, bilety na linie nocne (oraz pospieszne) s drosze. Pamitaj o tym, po-niewa w razie kontroli dostaniesz kar za posia-danie niewaciwego biletu.

 • INF

Search related