Click here to load reader

PK - Katolicki Misięcznik Studencki kwiecień 2011

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czwarty numer Trybów. Katolicki Misięcznik Studencki - wkładka Politechniki Krakowskiej - kwiecień 2011

Text of PK - Katolicki Misięcznik Studencki kwiecień 2011

 • I Politechnika Krakowska

  Politechniki Krakowskiej

  BeksiskiPragn malowa tak, jakbym foto-grafowa marzenia i sny

  Mariola rzsa

  Postaci, ktra niewtpliwie za-suguje na to, eby znale si w pan-teonie znaczcych absolwentw PK

  jest Zdzisaw Beksiski. By on wy-bitnym przedstawicielem fotografi-ki i malarstwa. Postaram si troch

  przybliy jego posta.

  NaukaUrodzi si w 1929 r. w Sanoku,

  skoczy klas pierwsz gimnazjum

  tajnego nauczania jeszcze w czasie

  okupacji. Tam te ukoczy Liceum

  Matematyczno-Fizyczne im. Krlo-wej Zofii i zda egzamin maturalny.

  Chcia studiowa reyseri w Wy-szej Szkole Filmowej, ale jego ojciec

  (inynier, ukoczy Politechnik

  Lwowsk) nie zgodzi si na to, po-niewa uwaa, e nie zapewni mu

  to przyszoci. Zacz wic nauk na

  Wydziale Architektury, Inynierii

  i Komunikacji Akademii Grniczej

  w Krakowie (wydzia pniejszej

  Politechniki Krakowskiej, ktra na-rodzia si w murach AG, od 1949

  AGH). Wrd profesorw uczelni,

  ktrzy uczyli Beksiskiego rysunku

  z natury, znajdowa si Ludomir len-dziski (I rektor PK).

  W czasie studiw Zdzisaw zaczy-na fotografowa. W 1951 eni si z Zo-fi Stankiewicz z Dynowa. Egzamin

  dyplomowy zdaje z wynikiem dobrym

  w 1952, otrzymuje te tytu inyniera

  architekta i magistra nauk technicz-nych. Gdy koczy studia, zmuszony

  nakazem pracy, spdza kilka lat poza

  Sanokiem (Krakw i Rzeszw) na r-nych placach budowy.

  PracaByem kolejno majstrem, inynie-

  rem budowy, pniej inspektorem nad-zoru. Zawsze w wykonawstwie, nigdy

  nie w biurze projektw, zreszt w biu-rze projektw na pewno nie miabym

  w tym okresie adnego pola do popisu,

  bo to by jeszcze okres, w ktrym obo-wizyway zasady socrealizmu.

  Nie lubi tej pracy, wrci do Sa-noka w 1955 i przez kilka lat pracowa

  w Sanockiej Fabryce Autobusw Au-tosan.

  Poniewa nie miaem rodkw

  do ycia, a moich prac nikt wtedy nie

  chcia kupi, to przez ile tam lat pra-cowaem w fabryce autobusw jako

  pite koo u wozu, co w rodzaju desi-gnera na p etatu. W czasie tego ma-lowaem i rysowaem, a prac w fabry-ce traktowaem jako rdo skromnego

  dochodu, ktry wynosi 1358 z mie-sicznie. To by mj dochd w okresie,

  w ktrym panowaa uwicona zasa-da: czy si stoi czy si ley 2 tysice

  si naley, wic ja nawet tych 2 tysicy

  nie miaem..

  Wtedy to Beksiski zacz powa-niej zajmowa si malowaniem. Z tru-dem zorganizowa sobie pracowni,

  farby i pdzle przynosi z pracy.

  PasjaBeksiski tworzy abstrakcyjne re-

  liefy i rzeby (sztuka awangardowa).

  Dy przy tym do uzyskania drastycz-nej ekspresji. W 1958 rodzi mu si je-dyne dziecko Tomasz znany dzien-nikarz i prezenter muzyki radiowej,

  tumacz filmw angielskojzycznych.

  Sukces przychodzi dopiero w 1964

  na wystawie w Warszawie, podczas

  ktrej sprzedaje wszystkie wystawio-ne tam rysunki. Wtedy to rzuca prac

  w Autosanie i cakowicie powica

  si twrczoci.

  Beksiski przeprowadza si z ro-dzin do Warszawy, wzrasta zaintere-sowanie jego dorobkiem fotograficz-nym. On sam unika uroczystoci, nie

  bierze udziau w yciu artystycznym

  ani politycznym.

  Dostaem z Kancelarii Prezy-denta zaproszenie dla pana Zygmunta

  Beksiskiego za Spotkanie Prezyden-ta z twrcami. Ju si widz na takim

  spotkaniu! Pan Zygmunt nie przyj-dzie.

  Po mierci ony i syna pozostaje

  cakowicie samotny, skupia si wtedy

  na twrczoci malarskiej i kompute-rowej. Zostaje zamordowany we wa-snym mieszkaniu w Warszawie przez

  znanego mu czowieka w 2005 r.

  Wszystkie cytaty pochodz z ksiki Bek-siski. Muzeum Historyczne w Sanoku

  fot.

  2 x

  Arc

  hiw

  um T

  ryb

  w

 • II TRYBY nr 4/2011Politechnika Krakowska

  T R Y B Y P K

  Byo zapotrzebowanie na inynie-rw, a wic powsta pomys na uczelni. Realizacja nie bya atwa, ale si udao! O tym, kiedy, jak i gdzie powstaa nasza uczelnia, przeczytajcie sami.

  Mariola rzsa

  Pomys powstaniaPocztki PK sigaj lat niepodle-

  goci w 1921 r. na Akademii Gr-niczej powstaa Katedra Budownic-twa i Inynierii, ktrej kierownikiem

  zosta prof. Izydor Stella-Sawicki. To

  z jego nazwiskiem wie si inicjaty-

  wa powstania Politechniki.

  Gdy koniec II wojny wiatowej

  przynis Polsce zmian granic, Poli-technika Lwowska znalaza si na tery-torium ZSRR. Strata najstarszej uczel-ni technicznej, zniszczenia wojenne

  i pogrom kadry naukowej wymusiy

  na pastwie wyksztacenie nowego

  pokolenia inynierw, ktrzy mogliby

  odbudowa kraj. Wtedy to prof. Stel-la- Sawicki zaproponowa utworzenie

  w Krakowie wyszej szkoy technicz-nej. Pomys popar wczesny rektor

  Akademii Grniczej Walery Goetel,

  a zgod wstpn wyrazi Minister

  Owiaty Stanisaw Skrzeszewski, co

  byo najwaniejsz decyzj. Rwno-czenie powoano Komitet Organiza-cyjny, ktry mia za zadanie rozwiza-nie dwch podstawowych problemw:

  pozyskanie kadry naukowej i znalezie-nie powierzchni uytkowej.

  Pierwsze krokiPod koniec stycznia 1945 r. J. To-

  karski (prezes Krakowskiego Towa-rzystwa Technicznego) przekaza bu-dynek obecnego Domu Technika przy

  ulicy Straszewskiego 28. Pozyskano

  rwnie budynek Oleandry przy ul.

  3 Maja 7. I w zasadzie od pocztku in-tensywnie zaczto organizowa zaple-cze i przyjmowa studentw (ogromne

  rzesze studentw).

  Jak si zaczo z PK?

  IIPolitechnika Krakowska

 • III Politechnika Krakowska

  T R Y B Y P K

  Entuzjazm dla utworzenia uczelni

  by tak wielki, e rejestracj studentw

  przeprowadzono nieodpatnie w ra-mach czynu spoecznego czytamy

  na stronie internetowej PK. Korzystne

  dla tworzcej si placwki byo prze-siedlenie do Polski pracownikw z Po-litechniki Lwowskiej m.in. Mariana

  Kamieskiego, Zenobiusza Kbow-skiego.

  W tym czasie, a dokadniej 31 maja

  1945 r. zainaugurowano pierwszy rok

  akademicki Politechniki lskiej, kt-ra tymczasowo miaa siedzib w Kra-kowie. Wtedy wadze nie byy prze-konane do tworzenia drugiej uczelni

  o takim profilu w poudniowej Polsce.

  Jednak wkrtce Politechnika lska

  przeniosa swoj siedzib do Gliwic,

  a 5 padziernika 1945 r. Minister

  Owiaty zezwoli na organizowanie

  przy AG wydziaw politechnicznych:

  architektury, lenego oraz inynierii

  ldowej, wodnej i mierniczej. Posiada-y odrbno administracyjn i bude-tow, a take wasny Senat. Prorekto-rem zosta prof. Izydor Stella-Sawicki.

  Jednak stan niepewnoci trwa dalej.

  Dopiero okoo 19 padziernika 1946

  r. przedstawiciele najwyszej wadzy

  wydali dekret o utworzeniu na AG

  Wydziaw Architektury, Inynierii

  i Komunikacji, nazywanych Wydzia-ami Politechnicznymi. Akt posiada

  moc ostateczn obowizujc wstecz

  od 1 kwietnia 1945 r. I ten dzie jest

  uwaany za dat powstania Politechni-ki Krakowskiej.

  LokalizacjaWtedy najwaniejszym zadaniem

  byo zdobycie staego lokalu, ktre

  odpowiadayby szkolnym potrzebom.

  Rozwizano to do szybko w pierw-szej poowie 1946 r. wojsko zwolnio

  budynki przy ul. Warszawskiej 24.

  Prof. Stella-Sawicki niezwocznie

  podj starania i w zwizku z tym

  przekazano jeden pawilon pooony

  u zbiegu ulic Szlak i Warszawskiej.

  Nastpne trzy budynki Politechnika

  zyskaa dopiero po wizycie rektora AG

  W. Goetla u marszaka Polski Michaa

  Roli-ymierskiego. Co do usamodziel-nienia si Wydziaw Architektury,

  Inynierii i Komunikacji, Minister

  Szkolnictwa Wyszego wyda zarz-dzenie dotyczce zmian w Akademii

  Grniczo-Hutniczej. Na miejscu Wy-dziau Inynierii powstay Wydziay:

  Budownictwa Ldowego i osobno Bu-downictwa Wodnego, a Wydzia Ko-munikacji zmieni nazw na Wydzia

  Mechaniczny.

  Pen niezaleno PK uzyskaa 7

  lipca 1954 r. (uchwa Rady Ministrw

  zostaa ustanowiona Politechnika Kra-kowska) i tym samym pozytywnie

  zakoczy si proces tworzenia WA,

  WBL, WBW i WM. Pierwszym rekto-rem zosta prof. Ludomir lendziski.

  Ze strony PK: Rozporzdzeniem

  Rady Ministrw z 30 wrzenia 1976 r.

  uczelni nadane zostao imi Tadeusza

  Kociuszki bohatera narodu polskie-go i amerykaskiego, znakomitego

  inyniera i twrcy wielu nowatorskich

  projektw drg oraz budowli fortyfika-cyjnych i hydrotechnicznych.

  PK dziDzisiaj do Politechniki naley ob-

  szar o powierzchni cznej 110 ha,

  rozmieszczony na dwch kampusach.

  Dodatkowo PK posiada obiekty zabyt-kowe: budynek przy ul. Kanonicznej 1

  w Krakowie, dawny paac krlewski

  w obzowie (ul. Podchorych), pa-ac w Janowicach koo Tarnowa oraz

  drewnian will w Zakopanem, a tak-e obiekty sportowe: penowymiaro-w hal sportow w Centrum Sportu

  i Rekreacji przy ul. Kamiennej, hal

  sportow i korty tenisowe w Czyy-nach oraz Orodek Sportw Wodnych

  w ywcu.

  fot.

  3 x

  Jan

  Zyc

  h

  III

 • IV TRYBY nr 4/2011Politechnika Krakowska

  T R Y B Y P K AktualnociTydzie Bibliotek

  Jest to oglnopolski program reali-zowany przez Stowarzyszenie Biblio-tekarzy Polskich od 2004 r. Jego cel

  to rozpowszechnienie czytelnictwa,

  podkrelenie roli bibliotek w yciu

  spoecznym i kulturalnym, a dodatko-wo popularyzacja rnych form pracy

  z czytelnikami. Akcja angauje nie

  tylko biblioteki, ale take centra kul-tury, placwki owiatowe, wydawnic-

  twa, media

  i wadze lo-kalne. Reali-zacja progra-mu odbywa

  si w maju

  i rozpoczyna

  w Dniu Bi-b l io t e k a r z a

  i Bibliotek 8

  maja.

  K o n k u r s

  na plakat VIII

  O g l n o p o l -skiego Tygo-

  dnia Bibliotek wygraa pani Krystyna

Search related