Click here to load reader

UEK - Tryby. Katolicki Misięcznik Studencki kwiecień 2011

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czwarty numer Trybów. Katolicki Misięcznik Studencki - wkładka Uniwersytetu Ekonomicznego - kwiecień 2011

Text of UEK - Tryby. Katolicki Misięcznik Studencki kwiecień 2011

 • I Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  Od schroniska po UniwersytetBudynek Gwny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ma ju ponad 200 lat i zanim trafili do niego studenci peni wiele rnorakich funkcji.

  Micha chudziski

  Podczas jednego z wykadw

  w Starej Auli, prowadzcy nagle

  przerwa swj wywd i zapyta: A

  wy wiecie, e w tej sali bya kiedy

  kaplica? to skonio mnie do zg-bienia historii budynku. Okazaa si

  ona rwnie zaskakujca, co ciekawa.

  SchroniskoWszystko zaczo si w roku

  1880. Mieszkajcy w Paryu 78-letni

  bezdzietny ksi Aleksander Ignacy

  Lubomirski stworzy zapis o wartoci

  2 milionw frankw na dobroczynne

  cele w Krakowie. Pienidze te zostay

  wykorzystane na stworzenie schroni-ska dla chopcw opuszczonych i le

  si prowadzcych. Funkcj t penio

  od 1893 r., a od 1911 placwka bya

  prowadzona przez zakon salezjanw.

  Obok wspomnianej ju kaplicy w bu-dynku znajdowa si take, unika-towy jak na wczesne czasy, kryty

  basen jeden z pierwszych w Polsce!

  SzpitalW roku 1914 nastpia pierwsza

  zmiana funkcji tego budynku. Zosta

  przemianowany na szpital dla zaka-nie chorych. Gdy wybucha I wojna

  wiatowa, szpital sta si wojskowym.

  Po wojnie salezjanie powrcili do pro-wadzenia tutaj swojego schronisko dla

  chopcw.

  Obiekt wojskowy1939 wybuch II wojny wiato-

  wej. 7 wrzenia Niemcy wkroczyli do

  Krakowa i budynek przy Rakowickiej

  zosta przeznaczony dla wojsk nie-mieckich. Po ucieczce Niemcw obiekt

  przeja Armia Czerwona. Dziaania

  zarwno jednych jak i drugich wojsk

  spowodoway powan dewastacj.

  Od 1946 r. budynek znw peni swoj

  pierwotn funkcj schroniska prowa-dzonego przez Fundacj ksicia Alek-sandra Ignacego Lubomirskiego.

  Akademik Rok 1950 przynis kolejn zmia-

  n. Przez dwa lata budynek funkcjo-nowa jako sypialnia dla krakowskich

  studentw Akademii Medycznej.

  Uczelnia wyszaDopiero w roku 1952 pierwszy

  student obecnej uczelni, ktra wtedy

  nosia miano Wyszej Szkoy Ekono-micznej, przekroczy prg tego pikne-go budynku. Stao si tak na mocy de-kretu rzdu PRL z 24 kwietnia. Dekret

  ten anulowa wol twrcy Fundacji

  ksicia Aleksandra Ignacego Lubomir-skiego. Do gmachu przy ul. Rakowic-kiej Szkoa przeniosa si z budynku

  przy ul. Sienkiewicza 4, gdzie obecnie

  znajduj si laboratoria dla studentw

  Wydziau Towaroznawstwa. W 1974 r.

  Wysza Szkoa Ekonomiczna zmieni-a nazw na Akademi Ekonomiczn,

  a od 2007 jest Uniwersytetem Ekono-micznym. Obecnie budynek peni role

  zarwno reprezentacyjne, administra-cyjne jak i dydaktyczne. O jego fun-datorze i pierwotnej funkcji wiadczy

  pamitkowa tablica przy wejciu.

  fot.

  Mic

  ha C

  hudz

  isk

  i

 • II TRYBY nr 4/2011Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  T R Y B Y U E K

  Wolny czas, duo moliwoci

  Zajcia nie zajmuj ci caych dni. To, jak wykorzystasz swj wolny czas, zaley tylko i wycznie od ciebie. Moe uda ci si zrobi co poytecznego.

  CeCylia Faron

  Sesj zimow masz ju za sob,

  a do letniej jeszcze daleko? Nareszcie

  masz wicej czasu, ktrego nie musisz

  powica na nauk. Zapewne cz-ciej siedzisz przy komputerze albo te

  masz w planach wieczorny wypad ze

  znajomymi na piwo. Ludzie modzi po-trzebuj rozrywki. Jednak wane jest

  to, aby nie straci przy tym wszystkim

  gowy. Moe warto zastanowi si nad

  aktywnym spdzeniem czasu lub za-inwestowa w siebie? Nie chodzi o to,

  aby zamkn si na przyjaci. Trzeba

  umie rozgraniczy rzeczy wane od

  mniej wanych. Nie zawsze i na a-twizn, ktra tylko wzmaga lenistwo.

  Dobry filmZastanawiasz si nad wczeniem

  kolejnego odcinka popularnego seria-lu? Moe zamiast tego postarasz si

  znale film z przesaniem, ktry ma

  gbszy sens. Polecam filmy psycho-logiczne i dramaty spoeczne. Pomog

  ci one odkry wady, zrozumie zacho-wanie innych, a moe te co zmieni

  w yciu. Warto obejrze Prgi, Plac

  Zbawiciela oraz Kto nigdy nie y

  i Czarny czwartek. To polskie fil-my, ktre skaniaj do mylenia, a nie

  szturmuj naszego umysu przekle-stwami i scenami erotycznymi.

  Dorywcza pracaZamiast spdza kolejne popou-

  dnie przed komputerem, zastanw si

  nad szukaniem pracy. Dziki niej od-ciysz rodzicw i poczujesz si nieza-lenym. Wielu studentw pracuje i jest

  z tego zadowolonych. Sama zauway-am, e im czowiek ma mniej czasu,

  tym lepiej go wykorzystuje. Pracujc

  dorywczo, mona nie tylko zarobi

  troch pienidzy, ale take zdoby do-wiadczenie. Sta si osob bardziej

  odpowiedzialn. Cenna jest rwnie

  satysfakcja z tego, e potrafimy co

  zrobi sami i nie musimy po raz kolej-ny prosi rodzicw o przelew.

  WykadyProwadzisz nocne ycie, a potem

  pisz do poudnia? Ledwie zdasz

  na wiczenia, ktre s obowizkowe?

  Warto chocia raz pooy si spa

  godzin wczeniej i wybra si na

  wykad, ktry jest o 7.50. W kocu

  bdziesz mg mie wasne notatki,

  a nie baga o nie koleank pod ko-niec semestru. Przy okazji dowiesz si

  czego nowego i podniesiesz frekwen-cj na zajciach. Pamitaj, e dzie

  nie zaczyna si w poudnie, a czym

  wczeniej wstaniesz, tym wicej mo-esz tego dnia zdziaa. Rano lepiej si

  myli i postrzega wiat.

  Organizacje i stowarzyszeniaJeli masz troch wicej chci

  i swoj energi chcesz si podzieli

  z innymi, zachcam do wczenia

  si w wolontariat. W Krakowie jest

  ogromny wybr rnorodnych orga-nizacji i stowarzysze studenckich.

  Warto wybiera te wartociowe. Od

  zawsze wiksz satysfakcj daje czo-wiekowi dawanie ni branie. Innym

  rozwizaniem mog by te koa na-ukowe. Na naszej uczelni istnieje ich

  naprawd wiele. Dziki nim pogbisz

  swoje zainteresowania oraz bdziesz

  mie szans wybra si na zagraniczne

  stypendia.

  Wszystko w twoich rkachPomysw na zagospodarowanie

  wolnego czasu jest naprawd wiele.

  Pamitaj, e to, co teraz robisz ma

  wpyw na twoj przyszo. Staraj si

  by aktywnym. Nie zmarnuj swojego

  ycia. Popracuj chocia troszk nad

  sob, aby za par lat nie musia wsty-dzi si swojego lenistwa. ycie jest

  naprawd krtkie i warto je jak najle-piej wykorzysta.

  fot.

  Cec

  ylia

  Far

  on

 • III Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  T R Y B Y U E K

  Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest orga-nizacj, ktra spenia bardzo wan i odpowiedzialn funkcj: reprezentu-je interesy wszystkich studentw.

  agnieszka sadowska, katarzyna gogowiecka, ParlaMent studencki uek

  Parlamentarzyci maj bezpored-ni kontakt z wadzami uczelni, koor-dynuj dziaania podejmowane przez

  wszystkie organizacje studenckie, bio-r udzia w podejmowaniu decyzji do-tyczcych podziau rodkw funduszu

  pomocy materialnej. PSUEK realizuje

  szereg dziaa wspomagajcych stu-dencki ruch naukowy, kulturalny oraz

  sportowy.

  Na czele Parlamentu stoi prze-wodniczca Agnieszka Sadowska.

  W swoich dziaaniach wspierana jest

  przez pozostaych czonkw Prezy-dium: wiceprzewodniczcego ds. fi-nansw (Karolina miech), wiceprze-wodniczcego ds. projektw (Jakub

  Rubi), wiceprzewodniczcego ds. or-ganizacji studenckich (Pawe Kozie)

  oraz rzecznika (Paulina Wjtowicz).

  Nasze osignicia Czonkowie Parlamentu spdzaj

  dugie godziny na zajciach a tak-e w swoim biurze w pawilonie dydak-tyczno-sportowym (pokoje 226 i 227

  - II pitro). Wysiek ten nie jest darem-ny, o czym wiadcz sukcesy w kwe-stiach samorzdowych, jakie udao si

  osign na przestrzeni ostatnich 3 lat.

  Dziki dziaaniom podjtym przez

  czonkw Parlamentu moliwym stao

  si wyduenie ksztacenia jzykowe-go na UEK-u o jeden semestr (z 4 do

  5) oraz zmodyfikowanie egzaminu na

  SUM. Udao si stworzy system an-kietyzacji zaj dydaktycznych oraz

  zwikszy kwoty na wiadczenia fun-

  Reprezentanci studentw UEK

  Zachcamy do odwiedzenia naszej nowej wieej i penej cennych informacji - strony internetowej: www.PSUEK.pl

  duszu pomocy materialnej i rodki na

  dziaalno studenck. Intensywne

  rozmowy z wadzami dotyczce wdro-enia penej elektronizacji zakoczyy

  si sukcesem. Czonkowie Parlamentu

  dziki swojej pracy i wytrwaoci do-prowadzili do umieszczenia monitora

  z notowaniami GPW w pawilonie C

  oraz wprowadzenia na teren uczelni kser samoobsugowych. Dziki stara-

  niom Parlamentu udao si rozwin

  projekt Transekonomik (polski Era-smus), ktry wspomaga mobilno

  studentw, a take doprowadzi do

  wprowadzenia biletw semestralnych

  MPK oraz przeduy termin zali-czenia praktyk z koca 4. do koca 5.

  semestru. Przedstawiciele Parlamentu

  aktywnie uczestniczyli w tworzeniu strategii UEK-u na lata 2011-2020 za-kadajcej m.in. denie do likwida-cji prac licencjackich, wprowadzenie

  elektronicznego indeksu, zwikszanie

  woluminw dostpnych w bibliotece,

  wspprac w ramach zaj z przed-

  sibiorstwami (pozwalajc zdoby

  praktyczn wiedz) oraz zwikszanie

  elastycznoci studiw. W marcu po

  dugim czasie udao si otworzy na te-renie kampusu klub studencki, ktrego

  powstania z niecierpliwoci oczeki-wali studenci naszej uczelni. W prze-cigu tych trzech lat udao si rwnie

  zwikszy liczb umw z uczelniami

  zagranicznymi nasi studenci mog

  wyjeda ju nie tylko do krajw

  Europy, ale caego wiata. Parlament

  Studencki cay czas pracuje nad tym,

  by uczelnia lepiej funkcjonowaa dla

  studentw oraz by staa si miejscem,

  gdzie modzi ludzie bd chcieli si

  ksztaci i spdza swj czas.

  ProjektyPa

Search related