Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  1/37

  Vrsta Razred

  Opis infinitiv prezentska osnova

  I-em,-e

  1 Samoglasnik ispredsvretka

  sti(rjee)nijeti, a

  prezentskaosnovazavrava nad, t, s, z

  !ostikrasti

  presti

  jestim"stim#sti

  plesti$vastitresti

  pastigristirastim%sti-vesti

  -vesti-nijetisjestisresti

  pasti

  !odemkradem

  predem

  jedemm"t&m (miesza', m$i')m#t&m (mie', zamiata')

  pletem$vatemtresem

  pasemgrizemrastemm%zem-vedem

  -vezemnesemsjedem*sjednem (p)sretem*sretnem (p)(padem)*padnem (p)

  + Infinitiv imas%glasnikispred-stia

  prezentskaosnova imana kraj%p,b.

  $rpstid%pstigrepstizepsti

  $rpem ($zerpa')d%!em (d%!a', dr.')gre!em (grze!a', drapa')ze!em (zi/!n')

  0 avretaki% inf2

  prez osnovanag, k, h

  a) nesvrenile'imo'it%'iv%'istri'isje'i

  te'i3e'ipe'ivr'i

  !) svrenire'ima'i* makn%tita'i*takn%tile'i(kle'i)*klekn%ti$i'i*$ikn%ti

  di'i*dign%tini'i*nikn%ti

  le3em leg% (4.siad.4a')mog% mog%t%5em t%k%v%5em v%k%stri3em strig%sije5em sijek%

  te5em tek%3e3em 3eg%pe5em pek%vrem vr6% (m7$i')

  re5em rek% prori$atimaknem (r%sz.') mi$atitaknem ti$atilegnem (poo.' si/) lijegatikleknem kle5ati$iknem (trzasn', prasn')

  dignem dizatiniknem (kieko4a') ni$ati

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  2/37

  kli'i*klikn%tisti'i*stign%ti$r'i*$rkn%ti

  p%'i*p%kn%tivr'i*vrgn%ti

  ne!re'i*ne!rekn%tinapre'i*napregn%tipote'i*potegn%tipo!je'i*po!jegn%tidose'i*dosegn%ti

  prete'i*pretrgn%ti

  kliknem (4.krz.kn') kli$atistignem stizati$rknem (zde$6n') $rkavati

  p%knem p%$ativrgnem (zag%!i', rz%$i')

  na!reknem na!reknjivatinapregnem (napr/.') naprezatipotegnem potezatipo!jegnem !je3atidosegnem dosezati

  pretrgnem (przer4a', zer4a') pretrgavati8 -r-ispred

  -ti, -eti, ijetimrijeti-drijeti (pro-, za-)-strijeti (pro, za-)-prijeti (od%-, do-)-vrijeti (na-)

  -3drijeti (pro-)trtizreti (do-, pre-)zreti (pro-, na-)

  mrem (mrijem)prodremprostremod%premnavrem

  pro3dremtrem (tarem)dozrem, dozrijem

  prozrem9 Inf na -eti,

  -uti;prezosnova nam, n, p.

  oteti%zeti3eti3etidjeti-5etikleti-d%ti-s%ti

  otmemotimati%zmem%zimati3anjem (')3mem (gnie') (sa3imati)djenem (podzie4a' si/)-5nem (po5injati)k%nem proklinjati-dmem-spem

  : Inf na -uti(osim -nuti),-iti, -jeti

  5%tio!%tiiz%ti

  pitiitisne!itititi

  vitido!itilitikritimiti

  !iti!djetismjeti%spjeti%mjetiraz%mjeti

  5%jemo!%jemiz%jem

  pijemijemsne!ijem se (os%pie')tijem (ar6 5itati)

  vijemdo!ijemlijemkrijemmijem

  !ijem!dijem * !dimsmijem%spijem%mijemraz%mijem

  ;

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  3/37

  !ratipratisratizvatiklati

  stati

  !eremperemseremzovemkoljem

  stanemII-em,-e

  Inf nanuti Svr= zijevn%ti,zin%tiesvr=ven%ti, ton%ti,5ezn%ti, gin%ti,

  !rin%ti se, kisn%ti,

  zijevnem, zinem

  III-im,-i

  Inf na -jeti, -ljeti,njeti

  svr!jetistidjeti sevidjeti

  svidjeti segrmjetikipjetitrpjetiostarjetigorjetiitjetiletjetivrtjeti3ivjeti3eljeti

  !oljetiozelenjetigladnjeti$rvenjeti$rnjeti

  svr!imstidim sevidim

  svidim segrmimkipimtrpimostarimgorim%timletimvrtim3ivim3elim

  !olimozelenimgladnim$rvenim (te od $rveniti)$rnim

  IV-im,-i

  -iti raditi radim

  VSva

  5etiriprezentskanastavka

  1 -em, -e !rijatitrajati

  stajatidodijatigrijatisijativijatilajatismijati sekajatigre!ati6ajatikaljati

  opominjatipo5injati

  [email protected]

  Stajem (stojim)Aodijem (dok%$z.', zn%dzi')BrijemSijemVijem (4ia' z!oe2 4.')CajemSmijem seDajemBre!emEajem (d!a')Daljem

  Opominjem

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  4/37

  penjatistenjatinaginjatispominjati%mirati

  revati3deratiderati5eati

  aginjemSpominjemFmirem

  Revem (r.$ze')GderemAerem5eem (skro!a')

  + -jem, -je %kojima jnestaje z!og

  jota$ije

  pisatilagatimi$ativezatikazatiskakati

  ja6ati

  klesatikresati

  pomagatipori$atidizatiotezati

  plakati!risatirezati

  plesatinizatilizatimetatiklevetativikatikapatimazatigmizatistizati

  prevrtati

  piemla3emmi5emve3emka3emska5em

  jaem

  kleemkreem

  poma3empori5emdi3emote3em

  pla5em!riemre3em

  pleemni3emli3emme'emkleve'emvi5emkapljemma3emgmi3emsti3em

  prevr'em0 -im, -i

  5, j, , 3, t, 3dispred -ati

  je5ati

  kle5atikme5ati$i5atikri5atim%5ati5%5atile3ati

  plj%tatidr6tatikr5atitr5ati

  $vr5atistajati

  je5im (j/$z/', od!rzmie4a')

  kle5imkme5im (!e$ze')$i5im (k4ili')kri5imm%5im (mil$ze')5%5im (k%$a')le3im

  plj%timdr6timkr5im ($rijeva kr5e)tr5im

  $vr5atistojim

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  5/37

  !ojati se!je3atidr3atire3ati

  pitati

  zvi3dati

  !ojim se!je3imdr3imre3im (sz$zerz.' k.)

  pitim

  zvi3dim8 -am, -a pitati pitam

  VI-jem,-je

  -ovati, -evati, -ivati =-%j-

  k%povatip%tovatinapredovati%pisivatiistra3ivati

  pozivatidarivati

  pokrivati%mivati

  k%p%jemp%t%jemnapred%jem%pis%jemistar3%jem

  pozivamdarivam

  pokrivam%mivam

  Glagolske kategorije

  Glagolska vremena

  prolost

  pl%skvamperfekt Hpretprolo vrijeme tvori se od glagolskog pridjeva radnog kojem% pret6odiperfekt ili imperfekt pomo'nog glagola biti @vori se od svreni6, a rjee od nesvreni6glagola

  1 ja sam !io %5io+ ti si !io %5io0 on je !io %5io

  1 mi smo !ili %5ili+ vi ste !ili %5ili

  0 oni s% !ili %5ili

  1 ja !ija6 %5io+ ti !ijae %5io0 on !ijae %5io

  1 mi !ijasmo %5ili+ vi !ijaste %5ili

  0 oni !ija6% %5ili

  Aorist prolo svreno vrijeme1. Infinitivna osnova sa smoglasnikom:

  -h -smo

  - -ste

  - -e

  5%6 5%smo5% 5%ste5% 5%e

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  6/37

  2. Infinitvna osnova sa suglasnikom:

  -oh -osmo

  -e -oste

  -e -oe

  pado6 padosmopade padostepade padoe

  reko6 rekosmoree rekoste k = 5ree rekoe

  lego6 legosmolee legoste g = 3

  lee legoe

  Imperfekt prolo nesvreno vrijeme

  -a6 (pisa6) -ja6 (via6) (5%ja6) -ija6 (pe$ija6 pe5a6)-ae (pisae) -jae (viae) (5%jae) -ijae (pe$ijae pe5ae)-ae (pisae) -jae (viae) (5%jae) -ijae (pe$ijae pe5ae)-asmo (pisasmo) -jasmo (viasmo) (5%jasmo) -ijasmo (pe$ijasmo pe5asmo)-aste (pisaste) -jaste (viaste) (5%jaste) -ijaste (pe$ijaste pe5aste)

  -a6% (pisa6%) -ja6% (via6%) (5%ja6%) -ija6% (pe$ija6% pe5a6%)

  !erfekt ili prolo vrijeme

  @vori se od nenaglaenog prezenta pomo'nog glagola bitii glagolskog pridjeva radnog

  1.ja sam radioja sam radila

  mi smo radili

  2.ti si radioti si radila

  vi ste radili

  ".

  on je radioona je radilaono je radilo

  oni su radilione su radileona su radila

  sadanjost

  prezent

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  7/37

  budunost

  f%t%r prvi f%t%r dr%gi (egzaktni)

  Prije nego budemo uli u razred, pokucat emo pristojno na vrata.

  Kada budemo doli, ona e ve biti tamo.

  ivit u se suncu kad bude izlazilo.

  Futur drugi je predbudue glagolsko vrijeme kojim se izriu radnje koje e se dogoditi prije

  neke budue glagolske radnje.

  Futur drugi stoga se iskljuivo rabi u sloenim reenicama, u oblikovanju zavisne reenice

  gdje je glavna reenica u futuru prvom

  Futur drugi je sloeno glagolsko vrijeme.

  Tvorimo ga od svrenog prezenta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog.

  Glagolski naini

  imperativ

  kon#i$ional prvi sa#anji

  @vori se od nenaglaenog aorista pomo'nog glagola bitii glagolskog pridjeva radnog

  ja bih !itao " !itala mi bismo !itali " !italeti bi !itao " !itala vi biste !itali " !italeon"ona"ono bi !itaio"!itala"!italo oni " one " ona bi !itali " !itale " !itala

  #o bi bilo sve$a bih neto rekao$a to ne bih radio

  1 %to biti u!inio da suse pregovara!i vratili&- irealna pogod!a+ %to biti u!inio kad bise pregovara!i vratili&- 6ipotetska pogod!a0 %to eu!initi akose pregovara!i vrate&- realna pogod!a8 %to eu!initi kadse pregovara!i vrate&- vremenska re5eni$a

  kon#i$ional #rugi proli

  %e &i se #je# &io pro&u#io #a nismo loptom pogo#ili pro'or.

  Ako &ih &io vie uio poloio &ih ispit.

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  8/37

  Glagolski vi# nesvreni glagoli H prava sadanjost H mog% se koristiti % jednostavnoj prezentskoj re5eni$iJarko gleda film - svreni glagoli H svrena sadanjost - mog% se koristiti % jednostavnoj prezentskoj re5eni$iJarko pogleda film - ali= Dad Jarko pogleda film, javit 'e ti se

  perfektiviza$ija H iz nesvrenog nastaje svreni glagol5itati K pro5itati imperfektiviza$ija H iz svrenog nastaje nesvreni glagol%5itati K %5itavati dvovidni= mog% !iti i svreni i nesvreni (vidjeti, ve5erati, 5%ti, telefoniratiL)Jartin je vidio Jarij%ali i= Dad Jartin vidi Jarij%, javit 'e ti se

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  9/37

  +M

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  10/37

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  11/37

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  12/37

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  13/37

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  14/37

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  15/37

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  16/37

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  17/37

 • 7/25/2019 Koniugacje, Czasy, Tryby Chorwackie

  18/37