Click here to load reader

Tryby czerwiec 2013

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czerwcowe wydanie Trybów. Dodatek krakowski.

Text of Tryby czerwiec 2013

 • ITRYBY Krakw NR 6(24)/2013

  dodatek krakowski

  Do dawnej stolicy Polski o powierzchni niemal 350 tys. km kw. i zamieszkanej przez prawie 800 tys. osb, ponad wiek temu przyczono tajemnicze miejsce za krzakami. O tym, co kryj korony drzew i urwiste zbo-

  cza w samym sercu Krakowa warto dowiedzie si osobicie w letnie, wakacyjne dni, podczas rowerowej

  przejadki albo spaceru.

  Iwona I DomInIk SIDorowIe

  Na zielone tereny Zakrzwka naj-atwiej dosta si ulic Tynieck autobusem z Rynku Dbnickiego lub jadc rowerem wzdu Wisy (druga opcja to podwjna atrakcja). Po lewej stronie, tu obok przystanku Park Skay Twardowskiego znajduje si jednostka wojskowa, po miniciu ktrej znajdziemy si na ciece prowadzcej w gb parku. Przez zakrzowskie lasy wiedzie mnstwo cieek, ktre doprowadz nas m.in. do synnej Jaskini Twardow-skiego. Wbrew mylnej opinii nie jest to grota, w ktrej swoje wiersze pisa ks. Jan Twardowski. To prawda imi i nazwisko mog sugerowa, e to wanie dobrze znanemu nam kapanowipoecie dedy-kowany jest ten peen przyrody park. Jednak historia tego miejsca nawizuje do osoby nieco innej profesji

  Jak gosi legenda, skay na Zakrzwku powstay wskutek wybuchu w jednej z jaski, jaki mia miejsce podczas eks-perymentw synnego Mistrza Twardowskiego, zwanego polskim Faustem alchemika i czarnoksinika na dworze krla Zygmunta Augusta (w rzeczywistoci lady prac alchemicznych odkryto podczas budowy kocioa w.

  Jzefa na Podgrzu, mylnie wic przypisuje si lokalizacj pracowni skaom Zakrzwka). Z postaci Twardowskiego wie si mnstwo opowieci, ktre do dzi s inspiracj dla wielu dzie literackich i filmowych. Pojawi si on m.in. w utworach Kraszew-skiego i Mickiewicza. Nie ma niezaprzeczalnych dowodw na jego istnienie uwaa si, e inspiracj do stworzenia postaci literackiej byo dwch magw o takim nazwisku. Zgodnie z podaniami, dziki zaprzedaniu duszy diabu w Twardowski posiada tajemn moc przywoywania zmarych i przepowiadania przyszoci, w czym pomagao mu do dzi wzbudzajce kontrowersje Lustro Twardowskiego, ktre znajduje si obecnie w kocie-le w Wgrowie. Widniejcy na nim napis gosi: Bawi si tym lustrem Twardowski, magiczne sztuki czynic, teraz przezna-czone jest na sub Bogu. Dalszy cig legendy gosi, i podstpne ze duchy zwabi-y go do karczmy o nazwie Rzym, gdy tylko w Rzymie Twardowski zgodzi si poegna ze swoj dusz. Na zakoczenie swoich przygd synny alchemik o nadprzy-rodzonych zdolnociach, sekretnie wykorzystywanych w krakowskich jaskiniach, wy-ldowa na ksiycu. Do dzi

  jednak aden kosmonauta nie donis o yjcym tam czar-noksiniku, c moe ukry si w jednym z kraterw

  Lene cieki doprowadza-j w kocu do niezwykego miejsca, zwanego przez niektrych krakowsk Chor-wacj. Trudno nie przyzna, e jest co w tym porwnaniu w blasku soca ogromny zalew otoczony skalistymi urwiskami rzeczywicie przy-pomina Bakany. Liczcy ok. 12 ha i miejscami gboki na 32 m zalew powsta w latach 90. XX w., w miejscu daw-nego kamienioomu. Jest to miejsce eksploatowane przede wszystkim przez pasjonatw nurkowania i wspinaczki skalnej. Do niedawna byo to take ulubione miejsce krakowian, ktrzy korzystali z jego bakaskich urokw

  czystej wody i skrawka natury w rodku miasta. Ostatni raz udao nam si w cigu go-dzinnego spaceru obej cay zalew dookoa dwa lata temu. Niestety, od tamtej pory zalew nie jest dla kadego dostpu broni ogrodzenie i kdki, do ktrych klucze maj jedynie osoby zrzeszone w klubach i te, ktre pac wyznaczone przez wspwacicieli skadki. Fakt zbocza s niebez-pieczne. W gbokich wodach zalewu zgino sporo osb. Szkoda jednak, e na niebezpie-czestwo wadze Krakowa nie znalazy lepszego rozwizania ni odebranie mieszkacom dostpu do takiego bajkowe-go miejsca. To kolejny skarb Krlewskiego Miasta, z ktrego al tak po prostu rezygnowa Mimo wszystko warto pozna Zakrzwek z takiego bliska, jak tylko to moliwe.

  Fot. www.commons.wikimedia.org/marcin.Z krk

  Pan Trybik Za Krzewami

 • II

  www.e-tryby.pl

  dodatek krakowskiII

  Mowa tu o b. Karolinie. ycie tej nastoletniej dziewczyny stao si wzorem dla rzeszy modych ludzi traktujcych swoje ycie na serio. Jej odwaga, mstwo, denie do Jedynej Prawdy s tego dowodem. Pielgrzymo-wanie do miejsca jej ycia i mierci stao si wanym punktem spotka polskiej modziey. Okazj jest Miasteczko Modli-tewne w Zabawie, malowniczej podtar-nowskiej miejscowoci, rodzinnej parafii Karoliny. W samym rodku wakacji, na przeomie lipca i sierpnia Katolickie Stowarzyszenie Modziey, dziaajce pod patronatem bogosawionej mczen-nicy, zaprasza modzie z caej Polski na autentyczne spotkanie z Bogiem i drugim czowiekiem. To niezwyke wydarzenie pozwoli urozmaici wakacyjny odpo-czynek. Z daleka od miejskiego haasu, natoku codziennych spraw, szarej pogoni za wszystkim, a raczej za niczym, scho-dzc w gbi swego czowieczestwa,

  zastanawiajc si nad sob, pytajc o sens swojego istnienia, w ciszy serca odpowie Bg. Bogosawiona Karolina daje nam tak moliwo, by wyciszy si i zatopi w modlitwie, ktra jest oddechem duszy. Rozmodlenie wcale nie wyklucza zabaw, pieww, tacw, odpoczynku, okazji do rozmw i zawierania nowych, wartocio-wych znajomoci, na ktre licz modzi szczeglnie dzisiaj, kiedy ludzie chodzc po ulicy nie maj odwagi spojrze jeden drugiemu w oczy.

  Tegoroczne Miasteczko Modlitewne przyjmie form omiodniowych rekolekcji od 26 lipca do 2 sierpnia. Trwajc nadal w roku wiary ogoszonym przez Benedyk-ta XVI, naley zaznaczy, e to wanie ta cnota bdzie przewodnim tematem. Wzorze ywej wiary mdl si za nami te sowa zaczerpnite z Litanii do b. Karoliny Kzkwny bd hasem tego-rocznych rozwaa.

  Uczestnicy bd mieli okazj spotka Jezusa Chrystusa w codziennej Euchary-stii i sakramencie pokuty. Nie zabraknie te pracy w grupach, wsplnych zabaw i integracji.

  Duchowym opiekunem caego wydarzenia bdzie ks. Piotr Adamczyk, dugoletni duszpasterz modziey, dyrektor Domu Rekolekcyjnego Opoka przy Diecezjal-nym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sczu. Miasteczko Modlitewne dla mo-dziey organizuje parafia pw. w. Trjcy w Zabawie wraz z Katolickim Stowarzy-szeniem Modziey.

  Kiedy zdecydujesz si by, po prostu przyjed do Sanktuarium b. Karoliny. w Zabawie. Nastpnie zamelduj si w recepcji, gdzie zostanie dla ciebie przydzielona kwatera, bd wskazane miejsce na rozoenie twego namiotu. Rekolekcje trwaj 8 dni, lecz jeli nie masz moliwoci bycia z nami na caoci, przyjed wtedy, kiedy moesz. Nawet jeden dzie twojego uczestnictwa moe pomc komu, kogo jeszcze nie znasz. Skorzystasz i ty.

  Kiedy: 26 lipca 2 sierp-nia 2013GdZie: Zabawa k. Tarnowa sanktuarium b. Karoliny Kzkidla KoGo: dla wszystkich od 14 r. ., pragncych pozna b. Karolin, uczy si z ni modlitwy oraz spotka ludzi modych duchemCo trzeba mie ze sob: namiot, piwr, karimat, notatnik, otwarte serceCo zrobi, eby tam by: zgosi si i zapisa wczeniej poprzez Kart Zgoszenia umiesz-czon na stronie www.miastecz-ko-modlitewne.pl, tam rwnie znajdziecie wicej informacji mona rwnie przyjeCha bezporednio do zabawy i tam zgosi swj udzia w spotkaniu modziey

  Zabawa w Zabawie

  To, e modzie potrzebuje wzorw, wiemy nie od dzi. To, e niestety media nie promuj wartoci, wiemy rwnie nie od dzi. Dlatego tym, ktrzy chc i pod prd, proponujemy pozna bogosawion rwie-

  niczk wspania ordowniczk w niebie.

  wojcIech PoDlewSkI

  Fot. archiwum kSm krakw

 • III

  TRYBY Krakw NR 6(24)/2013

  dodatek krakowski

  shalomNajstarszy Festiwal Kultury ydow-skiej odbywa si ju od 1988 r. Ko-lejna, tegoroczna edycja rozpocznie si 28 czerwca i potrwa do 7 lipca. W czasie trwania Festiwalu bdzie mona wzi udzia w rnego rodzaju warsztatach np. nauce taca czy piewie jidysz. Najwaniejszym punktem wydarzenia jest transmito-wany przez wiele telewizji koncert Shalom na Szerokiej, podczas kt-rego w cigu ponad siedmiu godzin prezentowana jest muzyka ydowska z caego wiata. Oprcz koncertu finaowego kadego dnia odbywaj si wydarzenia muzyczne, z ktrych kady wybierze co dla siebie. Bilety moecie ju kupowa w sprzeday internetowej.

  Micha Wnk

  adujemy akumulatory!

  Jednym z przywilejw modoci jest cige poszukiwanie, odkrywanie i prba odpo-wiedzi na zasadnicze pytanie: Jak dobrze przey ycie? Jak osign w nim sukces? Jak speni swoje marzenia? Owszem, taki proces jest rwnie powizany z popenia-

  niem bdw, ktre jednak jeszcze bardziej determi-nuj nas do poszukiwania prawdy, dobra i yciowego spenienia.

  To wanie z myl o nas modych i poszukujcych zosta zorganizowany tegoroczny Festiwal ycia w Kodniu, zatytuowany Szansa na sukces.

  Czym jest Festiwal ycia? To wydarzenie organizo-wane ju od kilku lat przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatw, Stowarzyszenie Modzieowe NINIWA i Wsplnot Dobrego Pasterza. Kady Festiwal rni si od siebie co roku inny temat, inni zaproszeni gocie, inne atrakcje, inne zespoy.

  Czego bdziemy mogli dowiadczy tym razem?

  Program zapowiada si obiecujco. Bdziemy mieli okazj usysze, jak podejmowa waciwe decyzje w yciu, czym si kierowa i w jaki sposb radzi sobie z wyzwaniami, by dotrze do upragnionego celu. Tego-roczne konferencje skupi si na postaciach wybitnych, godnych naladowania witych. Zaraz potem w maych grupach dyskutowa bdziemy o tym, co ciekawego odkrylimy, co nas poruszyo, a co... zirytowao.

  Bdzie te czas na aktywne zaangaowanie uczestni-kw. Codziennie po poudniu kady bdzie mia mo-liwo wzicia udziau w rnego typu warsztatach np. ewangelizacyjnych, nauki gry na bbnach, pisania ikon, rkodziea. Gwnym punktem kadego dnia bdzie Eucharystia, ktra moe odrobin rni si od tej, do ktrej przyzwyczajeni jestemy na co dzie. Msze w. podczas Festiwalu syn z tego, e napraw-d ttni yciem! Gone piewy, wsplne modlitwy, znakomite homilie goszone z ambony i setki modych ludzi skupionych na Jezusie Chrystusie, powoduj, e rado wylewa si z niewielkiego kocioa i z ca oko-lic dzieli si powiewem modoci i Boego Ducha.

  Gdyby tego byo mao, kady dzie zostanie uwie-czony koncertem znakomitych muzykw. Zagraj dla nas m.in. Albo i