Click here to load reader

UEK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki listopad 2011

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ósmy numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - wkładka Uniwersytetu Ekonomicznego - listopad 2011

Text of UEK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki listopad 2011

 • ICho to ju nie pierwszy rok, to jednak jeszcze nie wszy-scy o tym wiedz. W pokoju 21 w pawilonie D w niemal kady dzie tygodnia mona si spotka z wykwalifikowa-nym psychologiem. I jest ju tak na stae od zeszego seme-stru, cho i wczeniej konsul-tacje psychologiczne na naszej uczelni mieway miejsce.

  W maju 2010 odbyy si pilotaowe konsultacje, po ktrych w roku akademic-kim 2010/2011 ustanowiono stay dyur psychologa. I ju wanie w tym roku z porad psychologa skorzystao po-nad 100 studentw! Tak due zainteresowanie sprawio, e konsultacji nie mogo zabrak-n i w tym roku. Odbywaj si one w poniedziaki i wtorki w godz. 12-14 oraz we rody i pitki od 10 do 12.

  Psycho-specjalistka

  Kogo spotkamy uda-jc si na konsultacje? Pani Mari Augustyniak do-wiadczonego psychologa

  i psychoterapeut, absolwent-k psychologii Uniwersytetu Jagielloskiego oraz specjali-stycznego kursu psychoterapii. Na naszej uczelni pani Maria pracuje od 2008 r.

  Czasem jest po prostu le

  aden problem nie jest zbyt bahy ani zbyt powany, aby uda si z nim na konsultacje. Moe to by zarwno zaama-nie po stracie na giedzie przy obecnej bessie, jak i problem rodzinny. Kada z tych spraw, jak i wiele innych, moe odbi si na studiach. Nie zawsze jednak problem jest oczywi-sty. Nie trzeba wiedzie, jaki si ma problem, czasem jest po prostu le. Mona przyj wanie po to, aby sprawdzi, w czym jest problem, rozpo-zna go i zrozumie dodaje Maria Augustyniak.

  Tajne spotkanie

  Standardowe spotkanie trwa 50-60minut, ale czas trwania jest uzaleniony od

  problemu, z jakim si przycho-dzi. Czasem wystarczy jedno spotkanie, w innym przypadku kilka. W niektrych sytuacjach konieczne jest rozpoczcie terapii w specjalistycznym orodku psychoterapii, do

  ktrego otrzymuje si odpo-wiednie skierowanie. O dys-krecj mona by spokojnym. Cao konsultacji objta jest tajemnic zawodow, a nawet wojskow, jak j artobliwie nazywa pani Maria.

  Bez kolejek

  Dodatkowo, studenci UEK nie potrzebuj adnego skie-rowania! Jest to znaczca przewaga nad pozostaymi miejscami, gdzie oferowana jest pomoc psychologiczna. Jedyne co naley zrobi, to zapisa si wczeniej mailowo pod adresem [email protected]

  krakow.pl. W mailu naley poda imi i nazwisko oraz propozycj terminu spotkania, wybran z wyej wymienio-nych. Zapisa mona si take telefonicznie (12 293 5118) lub osobicie.

  Korzystajmy!

  Jak napisa niemiecki filo-zof Erich Fromm: Zarwno najpikniejsze, jak i najstrasz-niejsze skonnoci ludzkie nie s skadnikami utrwalonej bio-logicznie natury ludzkiej, ale wynikiem tego spoecznego procesu, ktry tworzy czo-wiek. Czasem te procesy s na tyle ukryte, e ciko je ziden-tyfikowa. Zwaszcza same-mu. Pomoc psychologa moe si okaza w takim przypadku zbawienna.

  Gdy zajdzie potrzeba korzystajmy!

  Micha Chudziski

  Dodatek studentw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  Zarwno najpikniejsze, jak i najstraszniejsze skon-noci ludzkie nie s skadnikami utrwalonej biologicz-nie natury ludzkiej, ale wynikiem tego spoecznego procesu, ktry tworzy czowiek Erich Fromm

  Twj problem

  nasza gowaUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje swo-im studentom bezpatne konsultacje psychologicz-

  ne na terenie kampusu przy ul. Rakowickiej.

  fot.:

  Mic

  ha C

  hudz

  isk

  i

 • II TRYBY nr 8/2011 Dodatek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  Projekty PSUEK nowi koordynatorzy

  Po pierwsze, w prace PSUEK zaczli angaowa si nowi wolontariusze, ktrzy ju wzili pod swoje skrzy-da wasne projekty. Aktywni na obozie wieaka studenci I roku Marcin Feliks oraz Marcin Sowiski zaczli prac we wrzeniu. Zostali miano-wani koordynatorami Otrzsin UEK, w czasie ktrych zapla-nowany jest koncert Mezo oraz wiele konkursw i atrakcji dla przybyych. Kolejn okazj do zorganizowania imprezy stu-denckiej s Andrzejki, ktry-mi zajmuj si rwnie uczest-niczki wieaka Magda Witowska i Justyna Sulenta. yczymy im powodzenia, tak samo jak ukaszowi Jaszczowi, ktry zdoby si na koordynowanie projektu uroczystego rozdania dyplo-mw w naszej Uczelni. Po raz pierwszy kady absolwent stu-diw II stopnia UEK bdzie mia moliwo jak i okazj do odebrania dyplomu z rk rektora, tudzie dziekana, pa-mitkowego zdjcia w todze wraz ze swoimi kolegami i koleankami magistrami. W grudniu nasz parlamenta-rzysta ukasz Ostrowski oraz Marcin Sowiski zorganizuj konferencj Forum Uczelni Ekonomicznych na naszej Alma Mater. Bieg UEK 2012 koordynowa bdzie ukasz

  Ostrowski. Najwikszy projekt realizowany przez organizacje UEK, na ktry czekaj wszy-scy studenci, czyli Juwenalia UEK 2012, zosta powierzo-ny w rce Pauliny Wjtowicz. Obecny dyrektor to czonki-ni Parlamentu Studenckiego, ktra podczas minionej edycji projektu penia funkcj rzecz-nika prasowego.

  Wielkie zmiany w PS UEK

  Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Parlamentu Studenckiego, 13 padzierni-ka, odbyo si bardzo wane gosowanie nad zmian regula-minu Samorzdu Studenckiego UEK. Zmiany planowane byy ju od dawna, ze wzgldu cho-ciaby na niespeniajc odpo-wiednio swojej roli ordynacj wyborcz, przez ktr podczas wyborw nie mona byo uzu-penia skadw Studenckich Rad Wydziaw. Zmiany podyktowane byy rwnie

  chci uelastycznienia procesu tworzenia struktury PS UEK oraz moliwoci jej kreowa-nia w zalenoci od potrzeb. Parlament Studencki przyj regulamin niemal jednogo-nie. Prace nad nim trway bar-dzo dugo, obecna przewodni-czca Agnieszka Sadowska woya w regulamin sporo wysiku, ktry, miejmy na-dziej, nie pjdzie na marne. Przyjcie nowego regulami-nu zaley od stwierdzenia zgodnoci z ustaw Prawo o szkolnictwie wyszym oraz Statutem UEK przez Senat Uczelni na padziernikowym posiedzeniu. Jeeli zostanie zatwierdzony, ju podczas te-gorocznych wyborw do PS UEK bdzie wicej miejsc dla nowych czonkw.

  Nie tylko regulamin za-przta gowy parlamenta-rzystw ostatnimi czasy. Na stypendium zagraniczne wy-jecha Pawe Kozie, penicy do tej pory funkcj wiceprze-wodniczcego ds. wsppracy z organizacjami, natomiast Jakub Rubi, wiceprzewodni-czcy ds. projektw, ze wzgl-dw prywatnych zrezygnowa z czonkostwa w Prezydium. Dlatego te na posiedzeniu wybrano nowych czonkw Prezydium. Pawa zastpi ukasz Ostrowski, natomiast projektami w tym roku zaj-mie si Angela Sikora, majca niemae dowiadczenie przy organizowaniu projektw PS UEK. Gratulujemy i yczymy powodzenia!

  Parlament Studencki

  Tryby UEK

  Nowy regulamin, nowi ludzie, czyli

  wielkie zmiany w PSUEK.Pierwszy miesic nowego roku akademickiego przebieg w Parlamencie

  Studenckim bardzo intensywnie i wiele si zmienio. Czas idzie do przodu a PSUEK stale pdzi razem z nim.

  Angela Sikora - nowa wiceprze-wodniczca

  ukasz Ostrowski - nowy wiceprze-wodniczcy

  fot.:

  PSU

  EK x

  4

 • III

  Wynalazca dynamitu, szwedzki na-ukowiec Alfred Bernhard Nobel w swoim testamencie pomin dziedzin ekonomii i nie wczy jej do nauk, na osigni-cia w ktrych przeznaczy swoj fortun (pamita za to o fizyce, chemii, fizjo-logii, medycynie, literaturze i pokoju). Jednake w 1968 r. Bank Szwecji ufun-dowa Nagrod im. Alfreda Nobla w dzie-dzinie ekonomii i Ekonomiczny Nobel sta si faktem. Inne pominite dziedziny nie miay ju tego szczcia i nie bd miay, bo w tym samym roku Komitet do spraw Nagrody Nobla zadecydowa, e liczba dziedzin nie bdzie ju zwiksza-na. Nagradzani ze wszystkich dziedzin

  otrzymuj nagrody z rk krla Szwecji w czasie uroczystoci 10 grudnia, w rocz-nic mierci fundatora.

  Amerykaska domena

  W roku 2011 nagrodzonych w dziedzi-nie ekonomii zostao dwch Amerykanw. Nic w tym dziwnego znaczna wikszo z nagrodzonych w tej dziedzinie pocho-dzi ze Stanw Zjednoczonych. Obydwaj panowie: Thomas J. Sargent i Christopher A. Sims, bo o nich mowa, zostali wyr-nieni za empiryczne badania na temat przyczyn i efektw w makroekonomii. Ci dwaj naukowcy prowadzili swoje badania

  niezalenie, ale ich wkad w nauk wza-jemnie si uzupenia. Laureaci stworzy-li modele, pozwalajce szacowa skutki dziaa politycznych na gospodark oraz wpyw wskanikw makroekonomicz-nych na decyzje polityczne.

  Przyszo

  Jak do tej pory aden Polak nie zosta wyrniony t prestiow nagrod w dzie-dzinie ekonomii. Moe w przyszoci kt-ry z obecnych studentw naszej uczelni bdzie si mg tym poszczyci?

  Micha Chudziski

  Tryby UEK

  Wyjtkowy NobelNagroda Nobla w dziedzinie ekonomii jest jedyn, ktrej nie obj testament fundatora. W roku 2011

  otrzymao j dwch amerykaskich uczonych Thomas J. Sargent i Christopher A. Sims.

  Thomas J. Sargent

  Urodzony 19 lipca 1943 r. w Pasadenie w stanie Kalifornia Thomas J. Sargent uwaany jest za jednego z najbardziej wpywowych ekonomistw na wie-cie. Zwizany jest obecnie z New York University, a przez wiele lat pracowa na Uniwersytecie w Chicago. Wsptwrca sformuowanej w latach 70. XX w. teorii racjonalnych oczekiwa. Gosi ona, e podmioty gospodarcze podejmuj swoje decyzje w oparciu o wszystkie dostpne informacje o aktualnych uwarunkowa-niach ekonomicznych oraz o potencjal-nych skutkach tych decyzji. Wnioski z tej teorii s istotne dla polityki gospodarczej.

  Jego najbardziej cenione ksiki to: Macroeconomic Theory (1979), Dynamic Macroeconomic Theory (1987), The Stability of Models of Money and Growth with Perfect Foresight (1973), The Ends of Four Big Inflations (1983), Rational Expectations Econometrics (razem z Larsem Hansenem, 1991).

  Christopher A. Sims

  Rok starszy Christopher A. Sims z Uniwersytetu w Princeton (New Jersey, USA) jest ekonometrykiem i makroeko-nomist. Specjalizuje si w opisywaniu ekonomii przy pomocy modeli statystycz-nych. Do jego najwaniejszych osigni naley zaliczy fiskaln teori cen, kt-ra stwierdza, e poziom cen zaley nie tylko od poday pienidza, ale take od stanu budetu pastwa. Wprowadzi tak-e modele zwane wektorow autoregresj (VAR), ktre stosuje si midzy innymi do badania skutkw zaburze polityki pieninej.

  Najbardziej znana ksika Christophera A. Simsa to Macroecon

Search related