Tryby. Katolicki Miesiecznik Studencki - styczen 2011

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pierwszy numer Trybów. Katolickiego Miesiecznika Studenckiego - grzbiet główny

Text of Tryby. Katolicki Miesiecznik Studencki - styczen 2011

 • Uczciwo - pierwszy stopie do nieba

  Wywiad z prof. Tadeusiewiczem

  Krakowski Klub Curlingowy

  TRYB

  Y nr

  1/2

  011

 • Oddajemy w Wasze rce pierwszy

  numer Trybw. Katolickiego mie-sicznika studenckiego. Z ciekawo-ci, czy przypadnie Wam do gustu.

  Z nadziej, e bdziemy niebanalni,

  ciekawi w formie i wartociowi w tre-ci.

  Pomys wydawania kolejnego czaso-pisma dla studentw zacz raczkowa

  w zeszym roku. Dlaczego? Bo w pra-sie, ktr do tej pory znajdowalimy

  w naszych stowkach, akademikach

  i na wydziaach, czego nam brakowa-o. Jako modzi katolicy, zaangaowa-ni w dziaalno ruchw, stowarzysze

  i innych organizacji okoo kocielnych,

  zapragnlimy amw, na ktrych b-dziemy si dzieli ideaami, ktrymi

  yjemy. Std taka a nie inna zawarto

  pisma. Oprcz informacji zwizanych

  03

  Reda

  ktor

  nac

  zeln

  y:

  Mag

  dale

  na G

  uzia

  k-N

  owak

  Zast

  pca

  red

  akto

  ra n

  acze

  lneg

  o:

  Tom

  asz

  Wie

  rzbi

  cki

  Sekr

  etar

  z:

  Aga

  ta G

  oda

  Kore

  kta:

  Agn

  iesz

  ka C

  aek

  Zesp

  r

  edak

  cyjn

  y:

  Mar

  ta C

  zarn

  y, A

  nna

  Kpi

  ak,

  Karo

  lina

  Maz

  urki

  ewic

  z, P

  rzem

  ysa

  w R

  adzy

  ski

  , St

  anis

  aw

  bik

  owsk

  i

  DTP

  :

  Mar

  cin

  Now

  ak

  Layo

  ut:

  Julia

  n W

  ierz

  chow

  ski

  Foto

  :

  Mag

  dale

  na A

  ntko

  wia

  k Ka

  tarz

  yna

  Cie

  lik

  Kore

  spon

  denc

  ii:

  Dia

  na D

  robn

  iak

  (UR)

  , Iza

  bela

  Mur

  zyn,

  Mar

  iola

  Rzs

  a (P

  K),

  Karo

  lina

  Plut

  a, W

  ojci

  ech

  Podl

  ewsk

  i

  (AG

  H)

  Wsp

  pr

  aca:

  Joan

  na K

  ulpa

  , Ka

  rolin

  a M

  ita

  , ks

  . dr

  Dam

  ian

  Ws

  ek, dr

  in.

  Ant

  oni Z

  iba

  Wyd

  awca

  :

  Kato

  licki

  e St

  owar

  zysz

  enie

  Mo

  dzie

  y

  Arc

  hidi

  ecez

  ji K

  rako

  wsk

  iej

  Asy

  sten

  t ko

  ciel

  ny:

  ks. Ra

  fa B

  uza

  a

  Adr

  es r

  edak

  cji:

  ul. W

  arsz

  awsk

  a 24

  , 31

  -155

  Kra

  kw

  , W

  IL,

  p. 3

  31

  Dat

  a za

  mkn

  ici

  a nu

  mer

  u: 7

  sty

  czni

  a 20

  01

  Nak

  ad:

  50

  00 e

  gz.

  z tokiem studiw, ciek kariery czy

  ofertami praktyk, w kadym numerze

  znajdziecie co dla ducha. Papieskie

  nauczanie przybliy nam kcik b16/

  jp2, niepopularne fakty kosciol.

  info a sylwetk witego wielkiego

  formatu inynier ducha. Temat

  numeru rezerwujemy dla najwa-niejszych spraw spoecznych. Dzia

  pro-family to obrona ycia. Oddech

  zapiecie w hyde-parku, ide,

  zrbe, na drugiej i ostatniej stronie.

  Co jeszcze? Zajrzyjcie do rodka.

  Oprcz 16 stron, na ktrych to,

  o czym wyej, korespondenci Try-bw redaguj dla Was wkadki uczel-niane. Poniewa miesicznik, ktry

  trzymacie w rku jest adresowany do

  uczelni ksztaccych inynierw, swo-je dodatki maj Politechnika Krakow-

  ska, Akademia Grniczo-Hutnicza

  oraz Uniwersytet Rolniczy. Liczymy,

  e dodatku doczeka si take Uniwer-sytet Ekonomiczny.

  Mamy nadziej, e zaprzyjanicie

  si z Trybami i zechcecie sign

  po kolejne numery, ktre w pocie czo-a, ale te z wielk radoci dla Was

  przygotowujemy. A dziennikarzy, fo-tografw i rysownikw zapraszamy do

  wsppracy.

  Serdecznie Was pozdrawiamy i y-czymy przyjemnej lektury.

  W imieniu zespou redakcyjnego

  Redaktor naczelny

 • Wiara i rozum

  Technika nie jest nigdy tylko tech-nik. Ukazuje ona czowieka i jego aspiracje do rozwoju, wyraa skon-no czowieka do stopniowego prze-zwyciania pewnych uwarunkowa materialnych. Dlatego technika wpi-

  Naukowiec nie jest twrc prawdy

  Jakakolwiek byaby dziedzina ba-da, pracy naukowej czy twrczej,

  kady, kto angauje w nie swoj wie-dz, talent i trud, powinien stawia so-

  KOMENTARZks. dr Damian Wsek

  Teksty Jana Pawa II I Benedyk-ta XVI ukazuj co wicej, ni tylko

  relacj midzy poszukiwaniami na-ukowymi a wiar. Wydaje si, e za

  powyszymi sformuowaniami stoi

  zachwyt papiey nad czym pierwot-

  suje si w przykazanie uprawiania i dogldania ziemi (por. Rdz 2, 15), ktr Bg powierzy czowiekowi i trzeba j tak ukierunkowa, aby umacniaa owo przymierze midzy czowiekiem i rodowiskiem, ktre powinno odzwierciedla stwrcz mio Bo.

  Rozwj technologiczny moe zro-dzi ide samowystarczalnoci tech-niki, jeeli czowiek, stawiajc sobie tylko pytanie jak, nie zastanawia si nad wieloma dlaczego, ktre skania-j go do dziaania. Z tego te powodu technika przyjmuje dwuznaczne ob-licze. Zrodzona z twrczoci ludzkiej jako narzdzie wolnoci czowieka, moe by ona pojmowana jako ele-ment wolnoci absolutnej. Technika

  bie pytanie, w jakiej mierze jego dzieo

  czyni ycie ludzkie bardziej ludzkim,

  bardziej godnym czowieka; i wresz-cie, czy w kontekcie postpu, ktrego

  jest autorem, czowiek staje si lepszy,

  duchowo dojrzalszy, bardziej wiado-my godnoci swojego czowiecze-stwa, bardziej odpowiedzialny?

  Nauka bowiem, jeli nie jest upra-wiana w poczuciu suby czowiekowi,

  atwo moe sta si elementem ekono-micznych przetargw, z pominiciem

  dobra wsplnego, albo co gorsza moe

  by wykorzystana w celu panowania

  nad drugimi, wprzgnita w denia

  totalitarne jednostek i grup spoecz-nych. Dlatego zarwno dojrzali na-ukowcy, jak i pocztkujcy studenci

  winni mie na wzgldzie to, czy ich

  niejszym od techniki, konstruowania

  modeli intelektualnych czy wysikw

  badawczych. To zachwyt nad wpisan

  w serce i umys czowieka ciekawoci

  Innego oraz zdolnoci do stawiania

  sobie pyta o Prawd przez due P.

  Uprawia nauk to szuka odpowie-dzi. Kady twrca, naukowiec podej-mujcy trud poznawania rzeczywisto-ci materialnej i duchowej, ma szans

  na dostrzeenie gbszego sensu tego

  wszystkiego, co nas otacza, jeli b-dzie w stanie zachwyci si tym, co

  poznaje. Do tego jednak potrzeba wie-le intelektualnej pokory i otwartoci

  One s chyba najsolidniejszymi pod-stawami dla prawdziwej nauki!

  Encyklika Caritas in Veritate, 2009

  Jan Pawe II do rektorw pol-skich uczelni, Castel Gandolfo, 30.08.2001

  b 1 6 / j p 2

  Wybraa Diana Drobniak

  suszne denie do zgbiania tajni-kw wiedzy wpisuje si w podstawowe

  wymogi sprawiedliwoci, solidarno-ci, mioci spoecznej, poszanowania

  praw pojedynczego czowieka, ludu

  czy narodu. Suebno nauki obo-wizuje nie tylko w stosunku do czo-wieka czy spoeczestwa, ale rwnie,

  a moe nade wszystko, w stosunku

  do samej prawdy. Naukowiec nie jest

  twrc prawdy, ale jej odkrywc. Im

  bardziej pozostaje jej wierny, tym bar-dziej ona si przed nim odsania.

  pociga gboko czowieka, ponie-wa uwalnia go od ogranicze fi-zycznych i poszerza mu horyzont. Ale wolno ludzka pozostaje sob tylko wtedy, gdy na fascynacj tech-nik odpowiada decyzjami bd-cymi wynikiem odpowiedzialnoci moralnej. Rozum i wiara nawzajem si wspieraj. Tylko razem zbawi czowieka. Pocigany czystym dzia-aniem technicznym, rozum bez wia-ry skazany jest na zagubienie w iluzji wasnej wszechmocy. Wierze bez ro-zumu grozi wyobcowanie z konkret-nego ycia osb.

  4 TRYBY nr 1/2011

 • Koci moe mie pierwszego bo-gosawionego architekta. Trwa pro-ces beatyfikacyjny Antonio Gaudie-go - twrcy Sagrady Familii.

  Antonio Gaudi, wiatowej sawy

  architekt, kojarzony jest gwnie z ba-zylik witej Rodziny w Barcelonie.

  Jednak kataloski artysta jest twrc

  wielu dzie, ktre moemy zakwalifi-kowa do gaudizmu. Tworzy, gdy

  prym wioda secesja, ale z zamiowa-niem czy j z gotykiem.

  Fascynowaa go strzelisto wie,

  ale chcia si pozby zewntrznych u-kw przyporowych, na ktrych opiera

  si ciar kocioa. W swoim pokoju

  mia instalacj stworzon z systemu

  sznurkw i ciarkw. W ten sposb

  prowadzi eksperymenty z przeno-szeniem ciarw na rne elementy.

  Z powodzeniem, bez symulacji kom-puterowych, uzyska odpowiednie

  rozwizania techniczne. W ten sposb

  narodzia si Sagrada Familia sprawia-jca wraenie ulepionej z gliny. Dla

  Gaudiego byo to dzieo ycia.

  Od 13 maja 1994 r. toczy si proces

  beatyfikacyjny Gaudiego. Architekci

  i inynierowie, ktrzy badali doku-mentacj dotyczc jego dzie i ycia

  zawodowego podkrelili, e wznosze-nie wityni w Barcelonie miao dla

  niego charakter ekspiacyjny, czyli wy-nagradzajcy za grzechy. Zrezygnowa

  on z honorw, pienidzy i ycia w luk-susie, a swe wszystkie dochody prze-znaczy na budow kocioa i pomoc

  ubogim.

  Pod wpywem sztuki Gaudiego

  przeszed na katolicyzm koreaski

  buddysta Yun Young-Joo. Zwraca on

  uwag na artyzm dzie Kataloczyka

  i wystpujce w niej elementy natury,

  ktre ukazuj pikno Boskiego stwo-rzenia.

  Ewentualna beatyfikacja daaby

  Kocioowi pierwszego bogosawio-nego architekta.

  Przemysaw Radzyski

  k i n y n i e r d u c h a

  k o s c i o l . i n f o

  05

  Boy Architekt

  Antonio Gaudi (1852-1926)

  Zgroza. Brazylijskie, postp