Click here to load reader

Wkładka UEK. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Maj 2011

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wkładka UEK. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Maj 2011

Text of Wkładka UEK. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Maj 2011

 • I Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  UniwersytetuEkonomicznegow Krakowie

  Skandowania tych sw nie mog si doczeka wszyscy studenci. Do udziau w Juwenaliach 2011 UEK zachcaj liczne atrakcje, ktre z pewnoci dostarcz niezapomnianych wrae.

  KLaUDia DzieDzicKATARZYNA GOGOWIECKA

  Juwenalia to jedno z najbardziej oczekiwanych przez studentw wy-darze w cigu caego roku akade-

  mickiego. Na ten okres panowanie

  nad miastem przejmuj acy, wpro-

  wadzajc rzdy obfi tujce w dobr

  zabaw i niesamowite przeycia.

  Za kulisami caego wydarzenia

  na kampusie UEK-u stoj oczywi-

  cie Uczelnia, Parlament Studencki,

  Niezalene Zrzeszenie Studentw

  oraz Erasmus Student Network. To

  wanie oni dbaj o niepowtarzalny

  klimat oraz organizacj. To za ich

  spraw zeszoroczny Koncert Gw-

  ny przycign ponad 10 tys. osb.

  Juwenalia 2011 zapowiadaj si

  jeszcze ciekawiej. Studenci przez

  cay tydzie bd mieli okazj bra

  udzia w wielu niepowtarzalnych

  wydarzeniach.

  Juwenalia UEK 2011 Ju w poniedziaek 9 maja czeka

  nie lada gratka wszystkich amatorw

  dobrego kina. Tego dnia bowiem na

  kampusie odbdzie si specjalny ple-

  nerowy pokaz fi lmowy.

  We wtorek 10 maja poznamy

  Juwe! Juwe! Juwenalia!

  najmilsz studentk i super studenta,

  podczas imprezy we Franticu. Tego sa-

  mego dnia rozpocznie si projekt Dow-

  cipakery, ktrego fi na bdzie mia

  miejsce w rodowy wieczr. W czwar-

  tek 12 maja studenci w cigu dnia

  bd mogli pozna tajemnice, jakie

  kryje Republika Kuby biorc udzia

  w projekcie Viva La Cuba, wieczo-

  rem natomiast odbdzie si Przegld

  Kapel Rockowych w Fortach Kleparz.

  W pitek wszyscy spragnieni dobrej

  zabawy powinni uda si do Fantasy

  Park, gdzie bdzie miaa miejsce noc

  bowlingowa.

  Bieg UEKNiedziela 15 maja to data, ktr

  szczeglnie zapamita powinny oso-

  by lubice spdza wolny czas aktyw-

  nie na wieym powietrzu. Wtedy ju

  po raz drugi odbdzie si Bieg UEK-

  -u. W wydarzeniu tym czynnie moe

  wzi udzia kady, kto ukoczy

  16 lat, a swoje uczestnictwo zgosi

  wczeniej drog internetow na stro-

  nie bieg.uek.krakow.pl. Zeszoroczna

  edycja tego przedsiwzicia cieszya

  si ogromn popularnoci. Projekt

  przyciga przedstawicieli rnych

  grup wiekowych, rnych krajw,

  amatorw i profesjonalistw. W tym

  dniu nikt nie wraca do domu z pusty-mi rkoma, poniewa kady uczestnik,

  ktry przekroczy lini mety, niezale-

  nie od uzyskanego wyniku, otrzyma

  pamitkowy medal.

  Zmagania Wydziaw Wydarzeniem bez, ktrego trudno

  jest sobie wyobrazi Juwenalia UEK-u

  s take Zmagania Wydziaw. Pro-

  jekt ten odbdzie si w poniedziaek

  16 maja, kiedy grupy przedstawicieli

  poszczeglnych wydziaw bd bra

  udzia w konkurencjach odbywajcych

  si na caym kampusie i we wtorek, kie-

  dy rywalizacja przeniesiona zostanie do hali w pawilonie S. Kady wydzia

  solidarnie wspieraj zarwno studenci,

  jak i pracownicy uczelni. W czterech

  barwach zobaczy moemy Dzieka-

  nw, panie z dziekanatu, pracownikw

  akademickich oraz studentw. Wszy-

  scy zgodnie, z zapaem i umiechem na

  ustach staj do boju o Puchar Rektora.

  Cao, poza wytworzon atmosfer

  rywalizacji, okraszona jest du doz

  poczucia humoru. Jak do tej pory za-

  wodnicy robili ju wiele: lizgali si na

  klacie, piewali, ujedali byka, cigali

  si, siowali. Tegoroczne atrakcje bd

  rwnie szalone i interesujce.

  Muzycznie najwiksze wy-darzenie Juwenaliw 2011!

  Zwieczeniem caego tygodnia

  licznych atrakcji bdzie koncert , ktry

  odbdzie si we wtorek 17 maja.

  Kiedy pojawiy si pierwsze pogo-

  ski na temat Koncertu Gwnego na

  kampusie UEK-u, wrd spoecznoci

  studenckiej zawrzao. Powodem tej

  ekscytacji jest fakt, i gwn gwiaz-

  d Koncertu bdzie austriacki zesp

  Parov Stelar Band. Zesp ten swoimi

  rytmami porywa suchaczy do aktyw-

  nej zabawy!Oprcz niego na scenie pojawi

  si rodzime gwiazdy: raper Abradab

  oraz tworzcy muzyk z pogranicza

  reggae i dancehallu Natural Dread

  Killaz.

  Na terenie kampusu, jak co roku,

  rozoony bdzie namiot koncertowy,

  w ktrym odbywa si bd wystpy

  zespow rockowych. Po czci kon-

  certowej odbdzie si After Party

  pierwszy raz na kampusie!

  Parlament Studencki UEKKontakt: [email protected]

 • II TRYBY nr 5/2011Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  T R Y B Y U E K

  Milowymi krokami zblia si ko-

  lejna sesja a wraz z ni egzaminy.

  Jak z perspektywy Pani Profesor

  wyglda uczciwo studentw naszej

  uczelni podczas ich zdawania?

  Nadal dosy istotnym problemem

  jest ciganie. W ostatniej sesji kilka

  osb przyapaam podczas pisania eg-

  zaminu i na podstawie tego mog s-

  dzi, e ten proceder nadal trwa. Nie

  tylko w sesji, ale i w cigu semestru

  na naszej uczelni wielokrotnie widziaam, jak grupka

  studentw przygoto-

  wywaa kartki ze

  cigami, jedna oso-

  ba cia, druga je

  zwijaa i robili to na

  korytarzu, w ogle

  si z tym nie kryjc.

  Na pytanie, dlaczego to

  robi, najczciej mieli zdzi-

  wion min. Wida byo, e nie ro-

  zumieli tego problemu. Aczkolwiek

  gdyby z perspektywy czasu popatrze

  na ciganie, to dla mnie jest rzadziej

  spotykane. S dwa ewentualne sposo-

  by wyjanienia tego: albo jest mniej

  takich zachowa, albo studenci robi

  to lepiej i mniej zauwaalnie.

  Sporo polskich studentw po eg-

  zaminach wrcz chwali si, e udao

  im si cign. W innych krajach

  jest inaczej. ciganie jest rzecz

  rzadsz i nawet jeli kto to robi,

  stara si to ukry. Skd wynikaj te

  rnice?

  Ogromna pokusa

  ciganie w Polsce ma bardzo

  due przyzwolenie spoeczne, nato-

  miast w innych krajach rzeczywicie

  nie. Przyczyn tego jest wiele. Proce-

  der ten powszechny jest ju w szko-

  ach podstawowych. Tam si zaczy-

  na akceptacja i przyzwolenie na to.

  Nie wszyscy nauczyciele pilnuj, aby

  uczniowie nie cigali.

  Dlaczego tak postpuj?

  Moe nie maj wiadomoci kon-

  sekwencji albo dlatego, e im wygod-

  niej, bo wtedy wszyscy zaliczaj lub

  myl, e pozwalajc na to, bd bar-

  dziej lubiani. W szkole gimnazjalnej

  to zjawisko jest rozwijane i potem na poziomie licealnym. Zatem studenci,

  ktrzy rozpoczynaj u nas studia s ju

  tym zakaeni i wtedy jest to ogromna

  pokusa. Zwaszcza jeli materia jest

  d u y . W tym miejscu wychodzi kolejna przyczyna

  cigania. Gdy

  materiau jest

  duo i jest le

  zaprezentowany na wykadzie, studen-

  ci s wiadomi, e nie mog zaliczy

  normalnie si uczc i wtedy sigaj po

  narzdzie, ktre pomaga im rozwi-

  za ten problem. Innym powodem jest

  rodzaj egzaminw na naszej uczelni.

  S one najczciej pisemne i mniej

  osb pilnuje podczas ich pisania ni

  na uczelniach zachodnich. Czwartym

  powodem jest brak konsekwencji za to postpowanie. Czasem prowadz-

  cy postawi 2.0, ale niestety wikszych

  konsekwencji za to nie ma. Gdy ich nie

  ma, ryzyko dla studentw czsto jest

  niewielkie i podejmuj je.

  Powiedziaa Pani o przyzwoleniu

  spoecznym na ciganie. Skd si

  ono bierze?

  Ma to gbsze korzenie. Jakby si

  przyjrze historii naszego kraju, to Po-

  lacy nauczyli si walczy z kim, kto

  od nich czego wymaga, a take z tym,

  kto narzuca im prawo. Dzisiaj sporo

  studentw nie rozumie pojcia prawa

  stanowionego i jego roli. Nieuznawa-

  ne jest te prawo moralne. Mamy we

  krwi niezgod na to, co nas ogranicza,

  co nam utrudnia ycie, na regulaminy

  oraz zasady. W zwizku z tym przy-

  zwolenie jest tym, z czym jest bardzo

  trudno walczy, bo naleaoby zmieni

  mentalno Polakw. Ale naszej histo-

  rii nie zmienimy. Zatem trzeba budo-

  wa nowe wzorce.

  Mamy we krwi niezgod na to, co nas ogranicza, co nam utrudnia ycie, na regulaminy oraz zasady.

  ciganie ma swoje skutki w p-

  niejszej pracy. Jaki to ma wpyw na

  ycie zawodowe?

  Osoby, ktre samodzielnie, wa-

  sn prac uzyskay tytu naukowy,

  bd bardziej odporne na nieprawido-

  we zachowania w przyszoci, a osoby,

  ktre oszukiway s mniej odporne

  na pokusy, z ktrymi mog si spo-

  tka w yciu zawodowym. Ponadto

  istotna jest inna sprawa. Jeli na pew-

  nych przedmiotach student ciga to

  znaczy, e on tej wiedzy nie posiada

  i moe si okaza, e na danym stano-

  wisku bdzie gorzej pracowa, bdzie

  mniej kompetentny. W niektrych za-

  wodach jest to niezwykle istotne: po-

  mylmy o lekarzu, ktry nie uczy si

  tylko ciga, czy o prawniku, ktry

  ma niewystarczajca wiedz. wiad-

  czone przez niego usugi mog by na

  niszym poziomie.

  Dzikuj za rozmow.

  O uczciwoci studentw oraz problemie ci-gania z pani prof. UEK dr hab. Janin Filek z Katedry Filozofi i rozmawia Micha Chudziski.

  fot.

  mor

  guefi

  le.c

  om

  fot.

  Arc

  hiw

  um E

  UK

 • III Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  T R Y B Y U E K

  Obecnie ludzie yj w cigym biegu, najwaniejsza jest kariera zawodowa, osignicie odpowied-niego bytu doczesnego. Aby to osign czsto id po trupach do celu.

  CECYLIA FARON

  Na naszym rynku istnieje wiele

  duych przedsibiorstw i cay czas po-

  wstaj nowe fi rmy. Polska rozwija si

  gospodarczo. Bardzo czsto modzi

  lud

Search related