Click here to load reader

Wkładka AGH.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Styczeń 2011

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wkładka do wersji dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Text of Wkładka AGH.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Styczeń 2011

 • 09

  Z przeszoci w przyszo wystawa fotograficzna

  Karolina Pluta

  W holu gwnego budynku 13 grud-nia zagocia niecodzienna wystawa

  fotograficzna, zorganizowana przez

  Katolickie Stowarzyszenie Modziey.

  Na fotografiach Bogusawa witay,

  jednego z najwybitniejszych fotogra-fikw w Polsce, znalazy si anioy,

  ksiki, budynki, wntrza kociow,

  przyroda. Co je czyo? Co przedsta-wiay?

  Wszystkie fotografie mwiy co

  o b. Karolinie Kzce, patronce mo-dziey, Katolickiego Stowarzyszenia

  Modziey, Ruchu Czystych Serc,

  wielu szk oraz innych ruchw i ini-cjatyw. Niektre zdjcia obrazoway

  jej ycie: rodzinny dom, grusz, pod

  ktr prowadzia lekcje katechezy czy

  koci w Odporyszowie, w ktrym

  niejednokrotnie si modlia. Inne m-wiy o jej kulcie. Kim wic bya b.

  Karolina?

  Urodzia si w 1898 roku, wycho-

  Humor AGH

  Pani doktor komentuje bd rachunko-wy w jednym z kolokwiw:

  dr R. R.: Takich bdw nie wolno po-penia! To jest tak, jakby pan napisa

  AGH przez ch!

  Rnoci

  Na krakowskiej AGH po raz dwunasty

  odby si konkurs Notatki w Interne-cie na stworzenie najlepszych cyfro-wych materiaw dydaktycznych.

  Notatki w Internecie to cztery rw-nolegle prowadzone konkursy, ktre

  skierowane s nie tylko do studentw,

  ale i wykadowcw oraz uczniw i na-uczycieli. Uczestnicy mog sami two-rzy nowe zasoby edukacyjne, a take

  czy je w wiksze segmenty, realizu-jce okrelone cele dydaktyczne.

  Swoje prace mona skada w konkur-sie od 1 czerwca. Kady moe wzi

  udzia w konkursie niezalenie i zosta

  ocenionym przez specjaln komisj.

  Nagrody to: Grand Prix w wysokoci

  2000 z, dwie nagrody specjalne po

  1000 z oraz pi wyrnie po 500 z.

  Wicej informacji o konkursie: notat-ki.cel.agh.edu.pl.

  Wiksze ulgi dla studentw!

  Zgodnie z now ustaw, ktr prezy-dent Bronisaw Komorowski podpisa

  14 grudnia, studentw obejmuje 51%

  zniki na przejazdy pocigami oso-bowymi i pospiesznymi na podstawie

  biletu imiennego. Ten sam procent

  upustu obowizuje przy przejazdach

  jednorazowych w pocigach ekspreso-wych, osobowych i pospiesznych.

  Studenci posiadajcy bilety imienne

  miesiczne na autobusy pospieszne

  i zwyke transportu

  publicznego, rwnie korzystaj z 51%

  zniki. Wszystkie uprawnienia przy-suguj akom, ktrzy nie skoczyli

  26. roku ycia. Zmiana wesza w ycie

  1 stycznia 2011 r.

  rdo: studia.dlastudenta.pl

  wywaa w wielodzietnej rodzinie

  w Wa-Rudzie koo Tarnowa. Poma-gaa rodzicom w pracy na roli oraz w

  opiece nad modszym rodzestwem.

  Pilnie si uczya, prowadzia kateche-zy dla dzieci i modziey. Zajmowa-a si chorymi i starszymi. Pomagaa

  w prowadzeniu biblioteki i wietlicy

  parafialnej. Przede wszystkim jednak

  ya modlitw, umacniajc swoj wi

  z Bogiem. Zgina z rk carskiego o-nierza w 1914 roku bronic swojej czy-stoci. Pochowano j w parafialnym

  kociele we wsi Zabawa. Beatyfikowa

  j Ojciec wity Jan Pawe II w Tarno-

  wie w 1987 roku.

  Wystaw zorganizowali studen-ci AGH nalecy do Duszpasterstwa

  Akademickiego U Szczepana, para-fia w. Szczepana: ul. Sienkiewicza 19

  (za Radiem Krakw, w pobliu Placu

  Inwalidw).

  Wykad z fizyki:

  prof. T. S.: Co sprawia, e w obwodzie

  pynie prd?

  z Sali: Przycisk POWER.

  wiczenia z analizy zespolonej:

  dr R.: Jak semka zemdleje, to zmierza

  do nieskoczonoci.

  rdo: www.aghasz.tk

  Plan dziaania DA U Szczepana

  Niedziela godz. 19:30 Msza w.

  akademicka

  Po Mszy w. spotkanie grupy biblij-nej, a raz w miesicu Adoracja Naj-witszego Sakramentu

  Poniedziaek godz. 19 spotka-nie Krakowskiego Koa Akademic-kiego Katolickiego Stowarzyszenia

  Modziey (dla studentw wszystkich

  uczelni)

  roda godz. 20 spotkanie Koa

  Akademickiego KSM studentw AGH

  Szczegy:

  www.kraka.ksm.org.pl,

  [email protected],

  [email protected]

  Zapraszamy!!

  T R Y B Y A G H

  Fot.

  Karo

  lina

  Plut

  a

 • 10 TRYBY nr 1/2011

  Patronka

  dobrej mierciWojciech Podlewski

  Min grudzie, a wraz z nim ko-lejne uroczyste obchody grniczego

  wita Barbrki. Warto wic wspo-mnie o patronce Akademii Grniczo--Hutniczej w. Barbarze. Jest ona jedn

  z tych witych, ktrych akta zaginy.

  Nie wiemy dokadnie ani kiedy, ani

  w jakich okolicznociach zmara.

  Przypuszcza si, e zapewne ok. roku

  305, kiedy przeladowania byy naj-krwawsze. Nie znamy rwnie miej-scowoci, w ktrej ya i oddaa ycie

  za Chrystusa.

  Legenda gosi, e urodzia si w Ni-komedii (dzi Izmid w Turcji) w III w.

  jako crka bogatego i wpywowego

  czowieka Dioskura, zagorzaego po-ganina. Barbara posiadaa nie tylko

  pokany posag, ale take obdarzona

  bya wielk urod i wiatym umy-sem. Spotykaa si z niewielk grupk

  chrzecijan, ktrzy ukrywali si ww-czas przed przeladowaniami ze strony

  jednego z najokrutniejszych cesarzy

  Galeriusza Waleriusza Maksymina.

  Ojciec dziewczyny, chcc uchroni j

  przed wpywami nowej wiary, a tak-e natrtnymi zalotnikami, zbudowa

  dla niej wie, gdzie bya przetrzy-mywana. Samotno i spokj sprzyja-y rozmylaniom, do ktrych Barbara

  zawsze bya skonna. Obserwujc

  z wiey przyrod, zastanawiaa si nad

  harmoni wiata. Coraz trudniej byo

  jej wierzy, e ten doskonay porz-dek jest dzieem bstw pogaskich.

  Opatrzno Boa sprawia, e jednym

  z jej nauczycieli zosta chrzecijaski

  mdrzec, lekarz Walentiusz. To wa-nie od niego Barbara po raz pierwszy

  usyszaa o nauce Chrystusa. Ukry-ta za grubymi murami, w tajemnicy

  przed wiatem moga bez przeszkd

  przyj chrzest wity. Dziewczyna

  tak dalece umiowaa Chrystusa, e

  1. Uczelniana Rada Samorzdu Stu-dentw AGH

  2. Ruch Akademicki Pod Prd

  3. Akademicki Klub Turystyki Kaja-kowej Bystrze

  4. The Electrical Engineering STu-dents European assoCiation

  EESTEC

  5. Koo Naukowe BLABEL

  6. The International Association

  for the Exchange of Students for

  Technical Experience IAESTE

  7. Niezalene Zrzeszenie Studentw

  8. Erasmus Student Network

  9. Sklepik URSS AGH

  10. Stowarzyszenie Studentw BEST

  AGH Krakw

  11. Towarzystwo Gimnastyczne SO-K gniazdo AGH

  12. Stowarzyszenie WIOSNA

  13. Zrzeszenie Studentw Polskich

  AGH14. Biuletyn Informacyjny Studentw

  AGH15. Klub Organizatorw i Sympaty-

  kw Turystyki Hawiarska Koli-ba

  16. Akademicki Klub Podwodny

  AGH Krab

  17. Studencki Klub Taneczny AGH

  18. Katolickie Stowarzyszenie Mo-dziey

  19. SPE Poland Student Chapter

  20. Studenckie Radio17

  21. Sekcja Akademicka Klubu Wyso-kogrskiego SAKWA

  22. Akademicki Klub Motocyklowy

  23. Krakowska Studencka Agencja

  Fotograficzna AGH

  24. Chr AGH

  25. URSS TV Telewizja Studencka na

  AGH26. Akademicki Zwizek Sportowy

  AGH27. Akademicki Klub Grotoazw

  AGH

  Idee i sposb funkcjonowania tych najbardziej popularnych bdziemy wam przyblia w kolejnych nume-rach. Moe w ktrej z nich wkrtce i wy odnajdziecie swoj studenck pasj.

  Organizacj o najszerszym zasigu

  dziaania jest Uczelniana Rada Samo-rzdu Studentw AGH. Dziki swej

  cakowitej niezalenoci od wadz

  uczelni, wszystkich organizacji spo-ecznych, politycznych i zawodowych

  oraz administracji Samorzd, tworzc

  integraln cz samorzdnej spoecz-noci akademickiej, wspdecyduje

  w sprawach Uczelni oraz uczestniczy

  w zarzdzaniu Uczelni i jest wspod-powiedzialny za realizacj jej zada.

  Dla nas oznacza to, e to wanie

  URSS reprezentuje nasze interesy wo-bec wadz uczelni, wspdecydujc

  o zasadach przyznawania nam pomo-cy materialnej, wpywajc na polityk

  uczelni wobec studentw (m.in. opi-niujc wszelkie akty nas dotyczce),

  wnioskujc w naszym imieniu o dni

  wolne od zaj.

  Samorzd uatwia nam rwnie po-zyskiwanie rodkw pieninych na

  nasze przerne, bardziej i mniej sza-lone, pomysy (pojawiajce si i reali-zowane od czasu do czasu w naszych

  studenckich organizacjach i koach

  naukowych). Jego dziaania skierowa-ne s na rozwj uczelni, zwikszenie

  liczby studentw oraz wszechstronn

  pomoc w kadym moliwym zakresie.

  URSS dba rwnie o to, by stu-dentom nie brakowao atrakcji. Przy-gotowuje niezapomniane Juwenalia

  Krakowskie, Beanalia (powitanie

  pierwszego roku), Wybory Najmilszej

  i Superstudenta Krakowa, rnorodne

  koncerty i imprezy, take charytatyw-ne.

  Kady z nas zna dobrze ich siedzi-b. Taki may, ty budynek pooony

  nieopodal Biblioteki Gwnej. Wanie

  tam dziaaj ci, ktrzy na studiach

  chc zrobi co wicej dla siebie i in-nych.

  Przegld AGH-owskich organiza-cji i stowarzysze uczelnianych

  Reprezentant naszych interesw

  T R Y B Y A G H

 • 11

  dla Niego postanowia y w czystoci.

  mier z ojcowskiej rki

  Jej czyny wzbudziy gniew fanatycznie nienawidzcego

  chrzecijan Dioskura, ktry zakaza crce praktykowania

  nowej religii znca si nad ni psychicznie i fizycznie.

  Sytuacj zaogni fakt, e panna odmwia wyjcia za m

  za wskazanego przez ojca kandydata. Owiadczya, e jej

  Oblubiecem jest Chrystus i Jemu dochowa wiary. Gniew

  Dioskura by straszny. Najpierw szykanowa i godzi Bar-bar. Drczona przez ojca, ucieka w kocu do lasu i ukrya

  si w grskiej grocie. Zdradzona przez tamtejszego paste-rza, zostaa ujta przez sub ojca i przekazana wadzom

  rzymskim. Dioskur zaprowadzi j do sdziego i oskary.

  Sdzia rozkaza najpierw ubiczowa Barbar. Potem kaza

  bi dziewczyn ma