Click here to load reader

TRYBY. Katolicki miesięcznik studencki maj 2012

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

14 umer Trybów. Katoliciego miesięcznika studenckiego - grzbiet główny - maj 2012

Text of TRYBY. Katolicki miesięcznik studencki maj 2012

 • Przymierze Wojownikw

  Wywiad: Micha Paubski z Formacji Chatelet

  Ssiadka mieszka w... kociele

  Krakw, nr 5(14)/2012 ISSN: 2083-8948

  temat numeru

  Ucz si kreatywnie

 • 2 TRYBY nr 5(14)/2012

  po drugiej stronie

  fot.:

  ww

  w.m

  orgu

  efile

  .com

  Red. Ewelina Pitala ciekami wiary. Rozmowy o yciu, mioci i wierzeWydawnictwo JUT 2011

  Jean-Marc Bot Koniec wiata. Duch czasw ostatecznychWydawnictwo wity Wojciech 2012

  Ktrych newsw nie czyta?

  Francuski ksidz i duszpa-sterz modziey, znany take z innych pozycji o tematyce eschatologicznej, podejmuje j w prezentowanej ksice roz-waajc zagadnienie koca wiata. Rysuje to historyczne rnego rodzaju proroctw, ob-jawie, znakw i wiadectw, ktre miayby rzekomo uchy-la rbka tajemnic Paruzji. Komentuje je i rozprawia si z nimi przez wiele odniesie m.in. do Pisma witego, na-uczania Soboru Watykaskiego II, Katechizmu Kocioa Katolickiego, tekstw patry-stycznych czy nauczania filozo-fw chrzecijaskich.

  Z tej konfrontacji wyania si do klarowny obraz po-nownego przyjcia Pana, uka-zany w wietle Jego Sowa oraz uwiadamiajcy i przestrzega-jcy czytelnika przed nieupo-rzdkowan ciekawoci i poy-kaniem wszystkich obecnych dzi w literaturze newsw o czasach ostatecznych.

  kl. Tomasz Podlewski

  Bieg ukoczyem, wiary ustrzegemKilkanacie osb prezen-

  tuje sposoby na to, jak we wspczesnym wiecie by radosnym, prawdziwie wie-rzcym chrzecijaninem i przy tym nie wstydzi si swojej wiary. Swoimi wiadectwami, uwzgldniajcymi take kry-zysy wiary i trudne yciowe momenty, dziel si np. Janina Ochojska i Tomasz Zubilewicz. Wrd kilkunastu osb jest jedna siostra zakonna i ksidz. Pozostali to osoby wieckie.

  Ta piknie wydana ksika w niewielkim formacie, ale za to sporej objtoci, doskonale nadaje si na lektur w rod-kach komunikacji miejskiej w drodze na uczelni oraz na prezent. Gorco polecam!

  Agata Goda

  Recenzowane przez nas egzemplarze mog trafi w Wasze rce. Majowy konkurs jest inspirowany naboestwami majowymi. Pytanie: dlaczego litani do NMP nazywamy loretask? Na odpowiedzi czekamy pod adresem: [email protected] do koca maja.

  K O N K U R S

  Modo nie jest rozdziaem wy-rwanym z ycia ani przedmow do ksiki bez

  powizania z caoci. Jest

  wprowadzeniem do caej reszty () jest fundamentem, na ktrym ma si oprze budowla

  caego ycia.

  B. Jakub Alberione

  Czyta lepiej

  Mistrzem cytatw pa-skich jak deska do prasowania jest brazylijski pisarz Paulo Coelho. Ale nauczy nas, e dwa zdania potrafi da na-prawd do mylenia, a nawet zmieni pogld na niektre sprawy. Droga hiszpaskie-go witego Josemara Escriv, zaoyciela Opus Dei, to zbir 999 krtkich zda do medyta-cji. To materia na ponad dwa lata rozwaa, zakadajc lek-tur jednego z nich codzien-nie. I nie uwiadczymy tu zapewnie, e cay wszech-wiat dziaa na nasz korzy, jeli chcemy. Warto czyta , bo: Nie zaniedbuj lektury ducho-wej. Czytanie wielu uczynio witymi (Josemara Escriv).

  Diana Drobniak

  w. Josemara EscrivDrogaWydawnictwo wity Wojciech 2012

  Anna GoldzinowskaOcalona z pieka. Wyznania byej modelkiEdycja witego Pawa 2012

  High life po Boemu

  Miaam sztuczne wosy, sztuczne paznokcie, cae moje ycie byo sztuczne i faszy-we mwia na spotkaniach ze studentami, w telewizji i programach radiowych.

  Ania, lat 29, urodzo-na w postkomunistycznej Warszawie. Pamita rodzicw, ktrzy stali w kolejkach i ku-powali na kartki. Pamita te narkotyki, prb samobjcz i to, e bya sawn modelk. Pywaa jachtami, nosia futra i bywaa na przyjciach u Silvio Berlusconiego. W pewnym momencie ogromne pieni-dze, wielki show biznes i high life zamienia na ciasny pokj w Medziugorje. Teraz jedzi po wiecie i daje wiadectwo.Magdalena Guziak-Nowak

 • 3Redaktor naczelny: Magdalena Guziak-Nowak P. o. redaktora naczelnego: Karolina PlutaRedaktor prowadzcy: Przemysaw RadzyskiSekretarz redakcji: Agata GodaRedaktor dodatkw uczelnianych i PR: Karolina Pluta Marketing: Marcin Nowak, Wojciech Bi (Warszawa)Zesp redakcyjny: Iwona Bielecka, Agnieszka Caek, Micha Chudziski, Marta Czarny, Diana Drobniak, Karolina Mazurkiewicz, Izabela Murzyn, Wojciech Podlewski, Dominik Sidor, Tomasz Wierzbicki, Micha WnkKorekta: Katarzyna BrzezowskaDTP, layout, foto: Marcin Nowak Okadka: Marcin Nowak

  Asystent kocielny: ks. Rafa BuzaaAdres redakcji: ul. Wilna 12/7, 31-007 KrakwData zamknicia numeru: 2 maja 2012 Nakad: 6000 egz.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstw i zmiany tytuw.

  [email protected]

  Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie Modziey Archidiecezji Krakowskiej

  od redakcj i

  Maj 2012

  wsppraca

  Jestemy na: Akademii Grniczo-Hutniczej | Politechnice Krakowskiej | Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie | Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie |

  Szkole Gwnej Handlowej w Warszawie |

  temat numeru:

  EDUKACjA 4-7Potencjalni geniuszeGd wiedzy w redniowieczuStudia za granic

  rozmowa z charakterem 8-9Micha Paubski

  w trybach historii 10Unia czy ludzi

  ona i on 11Korozja serca

  alfabet relacji 11E jak egoizm

  pro-life 12-13Edukacja seksualna In vitro a naprotechnologia

  b16/jp2 14Kime jest ta...?

  inynier ducha 15w. Rita

  encyklopedia wiary 15Dlaczego NIE dla homoseksualizmu?

  media pod lup 16My, medialni inwestorzy

  rodzynki radzyskiego 16Boa kadra

  misz-masz 17-18Ssiadka mieszka w kociele

  ide, zrbe 19Przymierze Wojownikw

  Jeszcze niedawno maj by dla kade-go z nas czasem zdawania egzaminu dojrzaoci. Kilkanacie lat wczeniej by to miesic Pierwszej Komunii witej. Teraz przychodzi nam na myl wyjtko-wo dugi weekend majowy, Juwenalia. Studenci niektrych polskich miast ju w maju maj sesj, tak aby egzaminy mo-gy zakoczy si, zanim pikarze roz-poczn swoje zmagania w ramach Euro 2012. Z czym bdzie nam si kojarzy maj w przyszoci?

  Ju w tak banalnej kwestii wida, e ycie czowieka jest pene zmian. Czasem drastycznych, wywracajcych uporzdko-wane ycie do gry nogami. Czasem drob-nych, niemal niezauwaalnych. Kada zmiana jest wyzwaniem. Zwaszcza dla czowieka, ktremu bardzo wygodnie jest tkwi w starych przyzwyczajeniach, chodzi po utartych ciekach. Wyzwa nie naley si ba. S przecie szans na ogromny rozwj, pokonanie swoich sa-boci czy kompleksw, przeycie czego nowego.

  Wi si z trudem, ale to, co napraw-d wartociowe, nigdy nie przychodzi bez wysiku. Gdyby przyszo, czy doceniaoby si rwnie mocno? Czy nie jest cenniejsze to, czemu powicimy dugie godziny, siy, energi, zdolnoci i talenty? Potrzeba ci-gle odnawia w sobie motywacj, nadziej, a przede wszystkim wiar w cuda i Bo Opatrzno. Wane take, by dostrzec wok siebie ludzi, ktrzy chtnie pomo-g swoj rad, dobrym sowem czy darem materialnym.

  W tym miejscu pragn podzikowa serdecznie wszystkim, ktrzy na rne spo-soby wspieraj dzieo tworzenia i wydawa-nia Trybw. Szczeglne sowa wdzicz-noci nale si tym, ktrzy przekazali na rzecz naszego pisma swj 1% podatku.

  Odwagi, siy i optymizmu do podej-mowania wyzwa, jakie stawia nam cigle ycie, ycz Wam i sobie na czas penienia obowizkw redaktora naczelnego w za-stpstwie Madzi Guziak-Nowak.

  Karolina Pluta

 • 4 TRYBY nr 5(14)/2012

  Jak podaje sownik jzyka polskiego, uczenie si to przyswajanie pewnej wiedzy, zdobywanie jakiej umiejtno-ci. To take wdraanie si do czego, nastpujce dziki wy-ciganiu wnioskw z dowiad-cze i obserwacji. Jest ono efektywne nie tylko wtedy, kiedy przyswoimy pewn wie-dz czy opanujemy umiejt-noci, ale take, gdy jestemy w stanie odpowiednio je wyko-rzysta w okrelonym czasie. Kady czowiek posiada swj optymalny sposb uczenia si, preferujc wybrane metody po-znawcze. Warto wic pozna siebie lepiej po to, by odnale najskuteczniejszy sposb ucze-nia si. Zaprezentowane treci to tylko may wycinek z boga-tej literatury i opracowa do-tyczcych teorii uczenia si i zapamitywania.

  Dlaczego? Co? jak to dziaa? Czy?

  Ktre z powyszych pyta zadajesz najczciej? Lubisz konkretne rzeczy, ktre mo-esz zobaczy, a moe wolisz idee i teorie? Lubisz ryzy-kowa, a moe raczej jeste spokojny i powcigliwy? Powysze pytania pochodz z opracowanego przez Davida Kolba testu, pozwalajcego ustali indywidualny styl ucze-nia si.

  Dlaczego? jest ulubionym pytaniem tych, ktrzy sucha-j, obserwuj, identyfikuj si z dowiadczeniem. Koncepcje i modele tworz ci, ktrzy cz-sto pytaj co?, a zgromadzo-ne informacje poddaj anali-zie. O sposb funkcjonowania pytaj inynierowie, ktrzy ucz si poprzez stosowanie wiedzy w praktyce. Natomiast entuzjaci funkcjonuj cz-sto na zasadzie prb i bdw, uczc si przez dziaanie.

  Co i jak zapamitujesz?

  Wyrniamy kilka ro-dzajw pamici, wrd nich wzrokow, suchow i rucho-w. Suchowcy lubi rozmo-wy i wykady, a materia do opanowania powtarzaj na gos. Wzrokowcy preferuj de-monstracje, pokazy oraz inne sztuki wizualne. Kinestetycy natomiast ucz si bdc w ruchu, przez wykonywa-nie czynnoci. Samodzielne eksperymenty czy praktyczne

  zastosowanie wiedzy sprawia take, e moemy lepiej zrozu-mie to, czego si uczymy. Ju Konfucjusz mawia: Sysz i zapominam. Widz i pami-tam. Robi i rozumiem. Na rnorodno stylw uczenia si, rodzajw pamici i znacze-nie praktyki zwracaj uwag

  nauczyciele akademiccy. Omawiajc teori do danego zagadnienia czsto posuguj si prezentacjami multime-dialnymi, ktre udostpniam wczeniej moim studentom, by mogli dopisywa swoje no-tatki. Dodatkowo, waniejsze zagadnienia tumacz rysujc schematy na tablicy. A zawsze potem wiczenia praktyczne wylicza Magorzata Drzymaa, prowadzca monitoring wd podziemnych dla studentw Akademii Grniczo-Hutniczej.

  jak usprawni uczenie si?

  O skutecznoci procesu przyswajania wiedzy decyduje

  osobowo uczcego si, m.in. wiek, zdolnoci, zaintereso-wania czy motywacja, cechy przyswajanego materiau oraz odpowiednio dobrane zadania i strategie pamiciowe. Nie za-wsze moliwe jest prowadze-nie dysk

Search related