AGH - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki - luty 2012
AGH - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki - luty 2012
AGH - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki - luty 2012
AGH - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki - luty 2012

AGH - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki - luty 2012

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

11 numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - wkładka Akademii Górniczo-Hutniczej - luty 2012

Text of AGH - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki - luty 2012

 • IAkademicki Inkubator Przedsibiorczoci przy Akademii Grniczo-Hutniczej jest samodzieln jednostk pozawydziaow AGH o charakterze non-pro-fit. Powsta w czerwcu 2007 r. z myl, aby energiczne i kre-atywne osoby, pragnce rozpo-cz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, mogy zrealizo-

  wa swoje pomysy pomimo niewystarczajcych funduszy czy umiejtnoci. W ramach AIP obecnie dziaa 150 no-wych firm, natomiast w samej jednostce przy AGH okoo 40, w tym 7 spek z ograniczon odpowiedzialnoci. Okoo 50 proc. z tych firm zaoyli stu-denci bd absolwenci AGH. Najwicej firm zalicza si do brany informatycznej, ale in-kubowane byy take: studio projektowania ubioru, szkoy jzykowe, firma zajmujca si zawansowanymi systemami zarzdzania oraz projektujca i sprzedajca oczyszczalnie ciekw. AIP pomaga otwie-ra zarwno firmy trudnice si tworzeniem stron inter-netowych, jak i elektrownie wiatrowe czy firm produku-jca wypenienia piankowe do walizek. Wikszo z tych firm posiada ju wasne biu-ra, zatrudnia pracownikw wypacajc im regularne wy-nagrodzenie, czerpie finanse z rnego rodzaju dotacji.

  Cel

  Celem AIP AGH jest udzielenie wsparcia zaka-dajcym wasn dziaalno

  gospodarcz, m.in. poprzez zmniejszenie do minimum kosztw opat rejestracyjnych, rozlicze, wynajmu i pro-wadzenie biura oraz porady prawne. Inkubator skierowany jest do studentw, doktoran-tw, absolwentw i pracowni-kw maopolskich wyszych uczelni. Po okrelonym czasie inkubacji ci kreatywni i am-

  bitni ludzie mog samodzielnie funkcjonowa w normalnych warunkach gospodarczych, po-siadajc zdobyte w inkubatorze dowiadczenia oraz niezbdn wiedz.

  wiadczenia

  Pomoc ze strony AIP AGH obejmuje udostpnienie skrytki adresowej, pomiesz-cze biurowych, wyraenie zgody na rejestracj dziaal-noci na terenie Akademii wraz z prawem uywania na-zwy Akademicki Inkubator Przedsibiorczoci AGH, ko-rzystanie z zaplecza technicz-nego, udostpnienie urzdze biurowych i staego cza in-ternetowego, take moliwo korzystania z sal konferencyj-nych, specjalistycznej prasy i opracowa biznesowych oraz bardzo wane doradztwo w zakresie tworzenia firmy

  jak i w okresie jej inkubacji. Inkubator poszukuje nowych ciekawych zlece dla swoich beneficjentw. Organizuje te szkolenia w zakresie zarz-dzania, prawa gospodarczego, marketingu, autoprezentacji i inne, aby pomc w efektyw-nym zarzdzaniu swoj firm. Oferowane jest take wspar-cie w reklamach i promocji

  (udostpnienie powierzchni informacyjnej portalu AIP AGH, reklama w mediach, or-ganizacja konferencji, targw promujcych firmy dziaajce w inkubatorze). Dodatkowymi

  formami usug wiadczonych w ramach opaty s rwnie: pomoc w uzyskaniu funduszy na inwestycje (pastwowe, sa-morzdowe), moliwo utwo-rzenia wasnej strony WWW i opieka nad t stron, uzyski-wanie wszelkich potrzebnych zezwole, patentw, koncesji, stypendiw, kredytw.

  Wsppraca

  Obecnie AIP pomaga rwnie w zdobyciu dota-cji unijnych wsprealizu-jc projekt SPIN (Spjno Przedsibiorczoci i Nauki). Ma on inicjowa rozwj wsp-pracy gospodarki i nauki oraz

  ksztatowa wrd studen-tw i pracownikw uczelni wyszych postaw otwartych na przedsibiorczo, a take rozwija wiedz o rozwiza-niach technologicznych i orga-nizacyjnych odpowiadajcych potrzebom rynku maych i rednich firm. Wrd reali-zowanych projektw jest take Twj biznes Twoja przy-

  szo w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Narodowa strategia spjnoci. Projekt przewiduje nastpujce formy wsparcia: doradztwo; szkolenia; przyznanie rodkw finansowych na rozwj przed-sibiorczoci do wysokoci 40 tys. z; wsparcie pomostowe fi-nansowe 800 z udzielane mie-sicznie przez p roku lub rok.

  Inna opcja

  Dla zainteresowanych nie-pen umow o inkubacji pro-ponowana jest usuga pozwa-lajca na uzyskanie zgody na rejestracj dziaalnoci w po-mieszczeniach nalecych do omawianej jednostki. Do reje-stracji kadej firmy wymagane jest podanie adresu jej siedzi-by. Dlatego AIP AGH umoli-wia podpisanie umowy najmu powierzchni, co pozwala na zarejestrowanie dziaalnoci gospodarczej pod adresem AIP przy AGH.

  Jeeli jeste zainteresowa-ny wspprac z AIP AGH, masz dobry pomys na dziaal-no gospodarcz, ktremu nie chcesz pozwoli ulecie bez-powrotnie, powiniene zoy stosowny wniosek o inkubacj.

  Marzysz o zaoeniu wasnej firmy? Nie dysponujesz natomiast wystarczajcymi rodkami finansowymi? Obawiasz si kosztw utworzenia i prowadzenia dziaalnoci? Czy moe nie wiesz,

  jak zabra si do rozkrcenia swojego biznesu? Pomoc suy ci Akademicki Inkubator Przedsibiorczoci AGH.

  Wojciech Podlewski

  dodatek studentw Akademii Grniczo-Hutniczej

  Pomys na biznes?

  Liczba 150 nowych firm w ramach AIP robi wraenie, w tym prawie 40 na samej Aka-demii Grniczo-Hutniczej. 50 proc. z nich zaoyli studenci bd absolwenci AGH, z czego 7 to spki z ograniczon od-powiedzialnoci. Ale o co chodzi?

 • TRYBY nr 2(11)/2012 Dodatek Akademii Grniczo-Hutniczej w KrakowieII

  Dziki systemowi opracowanemu na AGH przygotowywanie od-leww z metali lub stopw stanie si tasze i szybsze. Oprogramowanie tworzone przez Polakw ma znacznie wpyn na zmniejszenie licz-by symulacji komputerowych niezbdnych przed kadym no-wym odlewem. Ten pionierski system pod nazw Simulation DB opracowa dr Pawe Malinowski wraz z zespo-em z Wydziau Odlewnictwa AGH. Stanowi on innowacyj-n baz danych przygotowa-n specjalnie dla przemysu odlewniczego.

  Dla przypomnienia: odlew-nictwo jest jednym z polskich przemysw narodowych, a w naszym kraju funkcjonu-je 400 odlewni produkujcych milion ton odleww rocznie. Polska w tym wycigu wy-przedza Wielka Brytani i jest pitym producentem odleww w Europie.

  Zaoszczdzi czas

  SimulationDB to dziecko urodzone z poczenia wiedzy informatycznej, wiedzy z za-kresu modelowania, symulacji, programowania, technologii, fizyki i matki wszystkich nauk matematyki. To interaktywna baza danych, majca za zadanie uatwi prac odlewnikom. Na systemie SimulationDB kszta-c si studenci, a nowi pracow-nicy uzyskuj dowiadczenie duo szybciej i atwiej ni kie-dykolwiek wczeniej. Wszelkie procesy powstawania skompli-kowanych odleww odbywaj si duo szybciej, a dziki temu zwiksza si konkurencyjno i efektywno danej odlewni w kraju, a nawet w skali euro-pejskiej czy wikszej. W bazie danych gromadzone s wyniki symulacji, z ktrych korzystaj pracownicy zakadw odlew-niczych, przygotowujc nowe zlecenia.

  Jedyny taki

  Wydzia Odlewnictwa AGH to jedyny tego typu wydzia w polskim szkolnic-twie wyszym, nawet inne kraje Europy nie mog po-szczyci si takim zapleczem. Natomiast zapotrzebowanie na odlewnikw w przemyle wci ronie. W tej chwili od-lewnictwo zajmuje si zarwno

  wytwarzaniem implantw dla medycyny czy skomplikowa-nych w budowie elementw dla przemysu elektroniczne-go, jak rwnie np. samocho-dw, ktrych 60 proc. masy stanowi czci wykonane wanie z odleww. Dziki od-lewnikom istniej tak potrzeb-ne czci silnikw lotniczych, wielkie myny dla przemysu cementowego, korpusy tur-bin. Roczny wzrost produk-cji odleww wynosi okoo 2 proc. Odlewy mog stanowi jako jeden element zastp-stwo kilkunastu czy nawet kilkudziesiciu czci, ktre jeszcze kilka lat temu skrca-no, montowano czy spawano. Dziki temu SimulationDB

  staje si niezwykle przydatny w odlewniach, ktre specja-lizuj si zarwno w bardzo maych elementach, ale tak-e w duych zakadach, ktre przeprowadzaj skomplikowa-ne symulacje.

  Zastosowanie

  Jak powstaje odlew? Cieky metal albo stop metali wlewa si do formy, w ktrej ze stanu cie-kego przechodzi w stan stay. Sam ten proces jest niezwykle skomplikowany, gdy odpro-wadzane s tu ogromne iloci ciepa, a pojawiajce si wady mona zaobserwowa dopiero na gotowym odlewie. Zatem przed pierwszym odlewem

  przeprowadza si symulacje komputerowe. Pokazuj one, gdzie mog si pojawi wady albo jak naley poprawi ukad, w ktrym obiekt ma krzepn. Tym samym zamiast przygoto-wywa prbne odlewy, mona wczeniej zobaczy na ekranie komputera, jak materia uy-ty do odlewu si zachowa. Tu take napotykamy problem. Ot przygotowanie pojedyn-czej symulacji trwa bardzo dugo, mimo korzystania z no-woczesnego sprztu. Poza tym wynikw symulacji jest sporo, a kady z nich zajmuje wiele miejsca w pamici kompute-rw. SimulationDB ma w tym pomaga. To specjalna baza danych dla odlewnictwa, ktra

  Odlewanie lepsze i tanie

  Jak powstaj czci silnikw, obudowy aparatw fotograficznych czy telefonw komrkowych, implanty, wielotonowe elementy konstrukcji przemysowych, korpusy wielkich turbin? Jaki procent masy samocho-du stanowi odlewy? Czy istnieje odlew idealny? I w ogle jak on powstaje? Jak wyeliminowa bdy i jednoczenie obniy koszty

  produkcji? Ten problem rozwizali naukowcy Wydziau Odlewnictwa AGH, twrcy nowego oprogramowania SimulationDB.

  Karol Rulfos

  Tryby AGH

  fot.:

  Kat

  arzy

  na C

  iel

  ik x

  3

 • IIIIII

  Tryby AGH

  sama wybiera najwaniejsze wyniki, od razu je organizujc i porzdkujc. Baza danych za-wiera opisy wielu przypadkw i technologii, cznie z wirtual-nym ich odwzorowaniem.

  Kade nowe zadanie nie musi od pocztku skutkowa szukaniem technologii wykona-nia danego obiektu, sprawdza-niem, z jakimi wadami moe si spotka itp. Wystarczy, e zostanie uyty SimulationDB, a program pokae podobne przypadki. Rozwizania tech-nologiczne mogce zmniejszy liczb wad zostan automatycz-nie wyszukane i zasugerowane. Zastosowanie SimulationDB powoduje obnienie kosztw produkcji dziki szybszemu uzyskaniu odlewu oraz skr-ceniu etapu przygotowania produkcji. Wykonanie symu-lacji komputerowej procesu majcego za zadanie wypeni ciekym metalem wielkogaba-rytowy odlew trwa nieraz cay dzie. Tym wiksze jest zna-czenie liczby wykonywanych

  symulacji. Skutkiem tego zyska mona kilka dni, co pozwala zmniejszy koszty produkcji.

  Jak to dziaa?

  Aby poprawnie przygoto-wa i przeprowadzi proces wytwarzania odlewu trzeba zarwno umiejtnie sterowa samym wykonaniem formy, jak i procesem przygotowania metalu i wreszcie najwaniej-szym mome