Click here to load reader

PK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki październik 2011

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Siódmy numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - wkładka Politechniki Krakowsiej - październik 2011

Text of PK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki październik 2011

 • I4 lutego 1746 r. Andrzej Tadeusz Bonawentura urodzi si w Mereczowszczynie (nie-istniejca dzisiaj, wyludniona wie na Biaorusi).

  1755 r. Tadeusz ra-zem z starszym bratem Jze-fem rozpocz nauk w Kole-gium Pijarw w Lubieszowie.

  1760 r. Powrci do domu z powodu kopotw ro-dzinnych.

  1765 r. Wstpi do Korpu-su Kadetw Szkoy Rycerskiej, gdzie wyrnia si spord innych wiedz i zdolnociami inynierskimi.

  1770 r. Jako krlewski stypendysta Tadeusz wyjecha do Parya, tam studiowa w Akademii Malarstwa i Rzeby, a potajemnie pobiera nauki inynierskie (wojskowa szko-a inynieryjna ksztacia naj-lepszych inynierw, ktrych nazwiska widniej w nazwach typw dzie militarnych, np. mur Carnota, Bastion).

  1775 r. Wrci do Pol-

  ski. Nie znalaz zatrudnienia w ojsku Polskim, rodzinnym majtkiem gospodarzy brat, a plany maeskie si nie powiody, poniewa nie mia majtku. Jako osoba, ktra dopiero co wrcia z Francji, wyksztacona, znajca naj-nowsze trendy mody, Tadeusz sta si atrakcj szlachty. Na wakacjach u stryja (w lubel-skim) na jednym z przyj (na takich by osob podan) po-zna Ludwisi z Sosnowskich, crk hetmana Jzefa Sosnow-skiego. Udziela jej korepety-cji, podczas ktrych zrodzio si gorce uczucie. Spotykali si potajemnie, jednak gdy Ta-deusz owiadczy si, zosta odrzucony przez jej ojca. I tyle byo z mioci.

  Jesie 1775 r. Wyjecha do Drezna, nastpnie do Pary-a, gdzie dowiedzia si o woj-nie w Ameryce.

  1776 r. Wyruszy w ze-rwcu do Ameryki. Tak po-dr opisuj Nowiny z 16

  kwietnia 1777 r.: Losy szcz-cia dziwnej Opatrznoci Bo-ej zrzdziy, e uwolniwszy od nurtw morskich przez rozbity okrt W. J. Mci Pana Kociuszk, obywatela kraju naszego z W. K. Litewskiego, bdcego przedtem u Kade-tw (...) z picioma innymi Polakami przy yciu zakon-serwoway przez chwycenie si masztu i do wyspy dopy-niecie. Wkrtce po przybyciu Kociuszko zosta nominowa-ny na inyniera armii amery-kaskiej.

  24 wrzenia 1776 r. Otrzyma zadanie opracowa-nia fragmentu ufortyfikowania Filadelfii (rejon rzeki Delawa-re).

  Wiosna 1777 r. Zosta wysany na pnoc nad grani-c kanadyjsk pod wodz gen. Horatio Gatesa. Przez wiele miesicy Kociuszko fortyfi-kowa rne obozy wojskowe Armii Kontynentalnej (m.in. Fort Ticonderoga). Rozgos przynis mu wkad fortyfi-kacji w zwycistwo w bitwie pod Saratog. Dziki temu nastpnie prowadzi prace nad twierdz West Point nad rzek Hudson.

  13 padziernika 1783 r. Za zasugi zosta awansowa-ny na generaa brygady armii amerykaskiej.

  12 sierpnia 1784 r. Po-wrci do Polski.

  12 padziernika 1789 r. Otrzyma nominacj na gene-raa majora wojsk koronnych.

  18 czerwca 1792 r. Pod-czas wojny polsko-ruskiej doszo do zwyciskiej bitwy pod Zielecami. Dla uczczenia tego zwycistwa krl ustano-

  wi Order Virtuti Militari i na pierwszej licie widnieje gen. mjr Tadeusz Kociuszko.

  1793 r. Kociuszko przy-jecha do Drezna, gdzie opra-cowa koncepcj organizacji powstania narodowego.

  24 marca 1794 r. Na ryn-ku krakowskim zoy narodo-wi przysig i obj przywdz-two insurekcji jako Najwyszy Naczelnik Siy Zbrojnej Naro-dowej.

  10 padziernika 1794 r. W bitwie pod Maciejowicami Kociuszko pad ranny i dosta si do niewoli rosyjskiej.

  1796 r. Zosta uwolniony i wyjecha do Stanw Zjedno-czonych.

  1798-1815 r. Mieszka w Brevile pod Paryem u Pio-tra Zeltnera i wzi udzia w tworzeniu Legionw Polskich. Spotyka si z Napoleonem, jednak by przeciwnikiem wi-zania z nim sprawy polskiej.

  15 padziernika 1817 r. Zmar w Solurze w Szwajcarii.

  Mariola Rzsa

  Dodatek studentw Politechniki Krakowskiej

  Tadeusz Kociuszko

  Na obczynie zosta doceniony jako inynier, a w Polsce jako taktyk wojenny i przywdca insurekcji. My cenimy patrona naszej uczel-

  ni za caoksztat jego dokona i osobowo.

 • IV ITRYBY nr 7/2011 Dodatek Politechniki Krakowskiej

  Katolickie Stowarzyszenie Modziey

  Diecezjalny Orodek Duszpaster-stwa Akademickiego w. Anny

  Katolickie Stowarzyszenie Modziey

  - wydawca Trybw

  ul. Wilna 12/7

  Diecezjalny Orodek Duszpasterstwa Akademickiego w. Anny

  ul. w. Anny 11

  Dominikaskie Duszpasterstwo Akademickie Beczka

  ul. Stolarska 12

  Duszpasterstwo Akademickie Ojcw Jezuitw WAJ

  ul. Kopernika 26,

  Duszpasterstwo Akademickie Ojcw Karmelitw Bosych Karmel

  ul. Rakowicka 18

  Duszpasterstwo Akademickie przy Kociele Rektoralnym Salezjanw p.w. NMP Wspomoycielki Wiernych Wsplnota Studencka Ziemia Boga

  ul. Tyniecka 39

  Duszpasterstwo Akademickie Papieskiej Akademii Teologicznej PATMOS

  ul. w. Marka 10

  Duszpasterstwo Akademickie przy bazylice w. Floriana

  ul. Warszawska 1b

  Koo Akademickie KSM przy Politechnice Krakowskiej

  Koo Akademickie KSM u Szczepana

  Duszpasterstwo Na miasteczku

  Duszpasterstwo przy parafii Dobrego Pasterza

  Duszpasterstwa:

  Duszpasterstwo Akademic-kie UPJP2 PATMOS

  Dominikaskie Dusz-pasterstwo Akade-mickie Beczka

  Duszpaster-stwo Akademic-kie przy bazylice w. Floriana

  Bar Grnik

  Stowka PWST

  Bar Uniwersytecki

  Go! Coffee

  Franciszkaska

  Rynek Gwny

  Gertrudy

  Basztowa

  Du

  ga

  Paw

  ia

  Wes

  terpla

  tte

  Duna

  jew

  skie

  go

  Karmelicka

  Podw

  ale

  Pisudskiego

  Rowy So

  Nap Nap Cafe

  Gospoda Koko

  Chimera

  Stowka UR

  Awaria

  Centrala

  Glonojad

  La Petite France

  Pod Temid

  Green Way

  Tu zjesz:

  Green Way, ul. Mikoajska 14

  La Petite France, ul. w. Tomasza 25

  Nap Nap Cafe, ul. Zwierzyniecka 4

  Go! Coffee, ul. Zwierzyniecka 8

  Stowka PWST, ul. Straszewskiego 21-22

  Chimera, ul. w. Anny 3

  Gospoda Koko, ul. Gobia 8

  Rowy So, ul. Straszewskiego 24

  Bar Uniwersytecki, ul. Czysta 5

  Bar Grnik, ul. Czysta 1

  Stowka UR, ul. Jabonowskich 10/12

  Pod Temid, ul. Grodzka 43

  Glonojad, Pl. Matejki 2

  Centrala, May Rynek 4

  Awaria, ul. Mikoajska 9

  Caffe Morena

  Cudowne Lata

  Coffe Street

  Face Cafe27th Kantor

  Tu wypijesz kaw:

  Cafe Manekin ul. w. Tomasza 5 (kawa od 5,5 z)

  Klubokawiarnia Relaks ul. w. Tomasza 28 (kawa od 5 z, wi-fi)

  Cafe Philo, ul. w. Tomasza 30 (kawa od 3 z, wifi)

  Klub Re, ul. w. Krzya 4 (kawa od 5 z, wifi)

  Felicita, ul. Sienna 11 (kawa od 4 z)

  Moda Nowa Polska, ul. Stolarska 1 (kawa od 5 z, wifi)

  Siesta Cafe, ul. Stolarska 6 (kawa od 5 z)

  Kawiarnia ukraiska, ul. Kanonicza 15 (kawa od 6 z)

  Caffe Morena, ul. Studencka 15 (kawa od 5 z)

  Cudowne Lata, ul. Garncarska 5 (kawa od 5 z, wifi)

  Coffe Street, ul. Dolnych Mynw 3 (kawa od 5 z)

  Face Cafe, ul. Szewska 9 (kawa od 5 z, wifi)

  27th Kantor, ul. Podwale 2 (kawa od 5 z, wifi)

  Cafe Manekin

  Klubokawiarnia Relaks

  Siesta Cafe

  Klub Re

  Felicita

  Kawiarnia ukraiska

  Moda Nowa Polska

  Cafe Philo

  Sports Pub

  Klub Pikarski Poker

  Irish Mbassy

  English Football Club

  Maopolski Instytut Kultury

  Wojewdzka Biblioteka Publiczna

  Midzynarodowe Centrum Kultury

  Biblioteki

  i instytucje kultury:

  Midzynarodowe Centrum Kultury Rynek Gwny 25

  Wojewdzka Biblioteka Publiczna, Rajska 1

  Maopolski Instytut Kultury, Karmelicka 27

  Tu obejrzysz mecz:

  Sports Pub, ul. Grodzka 50

  English Football Club ul. Mikoajska 5

  Irish Mbassy, ul. Stolarska 3

  Klub Pikarski Poker ul. Mikoajska 24

 • IV TRYBY nr 7/2011 Dodatek Politechniki Krakowskiej

  Tr yby PK

  Czy wiesz, e...

  Studenci PK w ksi-dze Guinnessa

  Studenci Politechniki Krakowskiej pobili rekord w liczbie osb, ktre zmieciy si w autobusie. 1 czerwca 2011 r. do pojazdu weszo 229 osb i... kierowca. Wynik zosta przesany do londyskiej centrali Guinnes-sa. Nowy rekord ma zastpi ustanowiony w 2009 r. w Czstochowie wwczas do autobusu weszo tylko

  209 osb. Aby rekord zo-sta uznany, musiay zosta spenione okrelone warunki formalne m.in. uczestnicy musieli by penoletni i mie co najmniej 150 cm wzrostu; kady pasaer musia dotyka stopami podogi; wypenio-ny autobus mia przejecha 50 m (przejecha 75 m).

  Pojazd nowej generacji?

  Hybrydowy pojazd miej-ski, ktry rozwizuje proble-my z parkowaniem w wiel-kich aglomeracjach, jest atwy

  w prowadzeniu, a do tego tani w produkcji i uytkowa-niu zaprojektowali studenci Wydziau Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ich pomys wyprzedza projek-tantw wielkich koncernw samochodowych. Tadeusz Gwiazdo, Artur Pulchny i Mateusz Rudnicki w ramach pracy magisterskiej prowa-dzonej pod kierunkiem pro-motora dr. hab. in. Witolda Grzegoka stworzyli proto-typ, ktry jest prb odpowie-dzi na potrzeby transportowe w miastach i ich okolicach (...)

  Hybrydowy pojazd miejski jest kolejnym w cigu ostat-nich lat projektem studentw Politechniki Krakowskiej, ktry proponuje rozwizania wspczesnych problemw transportowych rozwija-jcych si spoeczestw.

  20 lat PK i CERN-u

  Politechnika Krakow-ska zawara porozumienie o wsppracy z Europejsk Organizacj Bada Jdro-wych (CERN). To wyjtkowe wydarzenie jest podsumowa-niem 20-letniej wsppracy uczelni z najbardziej presti-owym w Europie orod-kiem badawczo-naukowym, a jednoczenie otwarciem jej na nowe pola. Umow o wsppracy zawarli rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak i dy-rektor generalny CERN prof. Rolf-Dieter Heurer. W Kra-kowie, podczas oficjalnego podpisania porozumienia, reprezentowali go dyrektor Departamentu CERN-GS dr Thomas Pettersson, kierownik jednostki CERN-EN-MME dr Stefano Sgobba oraz dr Tade-usz Kurtyka, delegat dyrek-tora (...) Z okazji jubileuszu 20-lecia wsppracy pomi-dzy Europejsk Organizacj Bada Jdrowych a Politech-nik Krakowsk odbya si sesja naukowa na W

Search related