Click here to load reader

Wkładka PK.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Marzec 2011

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wkładka PK.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Marzec 2011

Text of Wkładka PK.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Marzec 2011

 • I Politechnika Krakowska

  Nasz

  czowiek

  PolitechnikiKrakowskiej

  Na architekturze ciko pracowa.

  Dopiero na okoo trzecim roku zrobio

  si atwiej i wtedy to kupi bilet na re-

  cital Ewy Demarczyk do Teatru Kame-

  ralnego. I si zachwyci! Mniej wicej

  w tym samym czasie do akademika,

  w ktrym mieszka, wstawiono pianino.

  Marek Grechuta zasiad do niego i za-

  cz akompaniowa do wiersza Juliana

  Tuwima, dosiad si Janek Pawlukie-

  wicz i wsplnie zaczli tworzy. Tak si

  zaczo.

  ScenaEnergia Pawlukiewicza i spokj

  Grechuty, a przede wszystkim talent

  obydwu, musia przynie sukcesu.

  Zaoyli kabaret Anawa. Pierwsz bya

  piosenka do tekstu z pamitnika pewnej

  pani (We to serce, wyjd na drog).

  Pocztkowo przychodzili na wystpy

  znajomi z akademika, jednak z czasem

  zaczy si pojawia osoby spoza mia-

  steczka, pniej artyci, intelektualici.

  Na jeden z wystpw zostaa zaproszo-

  na Ewa Demarczyk, ktrej wystp si

  spodoba. W roku 1967 na Festiwalu

  Piosenki Studenckiej jako Anawa zaj-

  li drugie miejsce, tu za Maryl Rodo-

  wicz. Obydwoje stali si z dnia nadzie

  sawni. Kariera si rozwijaa, a Marek

  pozosta taki sam jak na pocztku. Gdy

  piewa, sta nieruchomo, nie taczy,

  gdy wysyali go na lekcje piewu, kiwa

  gow na zgod, ale inni wiedzieli, e

  nie pjdzie.

  Nowe utwory, kolejne nagrody.

  Wsppraca z Pawlukiewiczem dobie-

  ga koca, gdy obydwoje mieli inne wi-

  zje przyszoci. Jan Kanty chcia pj

  w inn stron, a Marek nie chcia zdra-

  dzi poezji. Mia swj niepowtarzalny

  styl, ktrym przyciga tumy. Kocha

  to, co robi i byo to wida, a jego pio-

  senki wci s wiee mimo upywu lat.

  Student PK. Z wyksztacenia architekt, z zamiowania muzyk

  bdc w Krakowie na studiach zorientowa si, e jego powo-

  aniem jest nie projektowanie (w szarej, wielkopytowej Polsce), ale

  piewanie.

  Mariola rzsa

  Gra na fortepianie, fascynacja

  sportem, recytacje szkolne, pierwsze

  prby poetyckie to byy lata szkoy

  redniej. W Krakowie wybraem kie-

  runek studiowania poniekd zwi-

  zany ze sztuk. Studia na architek-

  turze byy niezwykle pracochonne.

  Wiele nocy spdzaem przy desce

  krelarskiej. Dochodzia rzeba,

  projektowanie, fi lozofi a i inne wy-

  soce absorbujce zajcia. Zmuszony byem przerwa moj modziecz

  przygod ze sportem, ktry uprawia-

  em od dziecka. Po debiucie na Festi-

  walu Piosenki Studenckiej, posypay

  si propozycje koncertw. Czowiek

  wpad w rytm tworzenia utworw,

  w rytm wystpw. Wtedy to zrozu-

  miaem, e architektem nie zostan,

  a innej drogi, poza artystyczn, nie

  widziaem.

  /Marek Grechuta/

  ZamoUrodzony w Zamociu, w roku

  1945 (zmar w 2006 r.), kilka miesi-

  cy po zakoczeniu II wojny wiatowej.

  Gdy mia 2 lata, dosta pianino od ro-

  dzicw. Na kilka lat jego rodzina wyje-

  chaa do Chylic, gdzie organista dawa

  mu pierwsze lekcje muzyki. Po powro-

  cie do rodzinnego miasta (ju troch

  poduczony) przygrywa na rodzinnych

  imprezach. Jako ucze zawsze by

  przygotowany do lekcji. Bra udzia

  w olimpiadach, grywa w spektaklach

  teatralnych, pracowity i zdolny, zauro-

  czony poezj. Raz na lekcji przez p

  godziny recytowa Kasprowicza bez

  zajknicia. Zaoy zesp bigbitowy

  i piewa Presleya na szkolnych zaba-

  wach. piewa cay czas. Potem bya

  architektura.

  KrakwNa studia dosta si bez problemu.

  Zna si na matematyce, uczy si prze-

  cie do olimpiady. Promotorem pracy

  dyplomowej Grechuty by prof. Wiktor

  Zin (prowadzcy program telewizyjny

  Pirkiem i wglem), wczesny dzie-

  kan Wydziau Architektury. Akurat w

  tym czasie na Politechnice studiowali

  take Jan Kanty Pawlukiewicz i An-

  drzej Mleczko.

 • II TRYBY nr 3/2011Politechnika Krakowska

  Badanie pracodawcw Inynierskie Targi Pracy Politechniki Krakowskiej 2010

  T R Y B Y P K

  Joanna Franaszek, DoraDca zawoDowy.

  Biuro karier Politechniki krakowskieJ

  W badaniu przeprowadzonym

  w trakcie ostatniej edycji Inynierskich

  Targw Pracy Politechniki Krakow-

  skiej, ktre odbyy si 26 padziernika

  2010 roku, wzio udzia 14 pracodaw-

  cw. Ankieta skadaa si z 15 pyta.

  Celem badania byo m.in. poznanie

  opinii pracodawcw z obszarw:

  - planowania procesu rekrutacji

  oraz zmian w strukturze zatrudnienia

  poszczeglnych firm,

  - umiejtnoci i kwalifikacji wy-

  maganych od kandydatw,

  - poziomu przygotowania absol-

  wentw do pracy oczami samych pra-

  codawcw.

  W badaniu wzili udzia przede

  wszystkim przedstawiciel duych

  przedsibiorstw (71,4%), natomiast

  mae i rednie przedsibiorstwa byy

  reprezentowane w takim samym pro-

  cencie 14,3%.

  Stosowane przez pracodaw-cw formy rekrutacji

  Wszyscy pracodawcy (14) wskazali

  zamieszczanie ofert pracy w Interne-

  cie. Natomiast 78,6% pracodawcw

  korzysta z rekomendacji innych pra-

  cownikw. Rwnie popularn for-

  m poszukiwania pracownikw jest

  wasna baza poda oraz oferty pracy

  zamieszczone na stronie macierzystej

  firmy (71,4%). Znaczcym rdem

  poszukiwania kandydatw okazay si

  take targi pracy oraz usugi Biura Ka-

  rier (50%).

  W przypadku drugiego pytania

  mona byo si dowiedzie, e 78,6%

  pracodawcw planuje w 2011 roku

  zmiany w strukturze zatrudnienia i s

  one zwizane z zatrudnianiem nowych

  pracownikw. Wykres nr 1 prezentuje,

  w jakich grupach zawodowych s po-

  szukiwani pracownicy wskazani przez

  badanych pracodawcw.

  Najwikszym zainteresowaniem

  wrd grup zawodowych cieszyli si

  Specjalici (78,6%) oraz Kierownicy

  (50%). Na trzecim miejscu uplasowa-

  li si Technicy i Personel redniego

  szczebla (43%).

  W ramach badania obszaru zwi-

  zanego z poszukiwaniem pracow-

  nikw, zapytano pracodawcw o to,

  jakie trudnoci spotykaj przeprowa-

  dzajc proces rekrutacji. Najczciej

  wskazywan trudnoci by brak wie-

  dzy praktycznej kandydatw (64,3%),

  a take brak dowiadczenia zawo-

  dowego (50%) oraz umiejtnoci in-

  terpersonalnych (43%). Wykres nr 2

  szczegowo przedstawia wskazywane

  przez badanych pracodawcw napoty-

  kane trudnoci w trakcie poszukiwania

  odpowiedniego kandydata do pracy.

  Na pytanie Jakie czynniki mogy-

  by spowodowa, e potencjalny kandy-

  dat nie zechce podj zatrudnienia w

  firmie? wymienione zostay przede

  wszystkim takie czynniki jak: wa-

  runki finansowe (35,7%), lokalizacja

  firmy (28,6%) oraz mobilno pracy/

  konieczno wyjazdw w delegacje

  (28,6%).

  Oczekiwania pracodawcw wobec kandydatw

  Pracodawcy zostali zapytani o to,

  w jakim stopniu s przez nich ocze-

  kiwane wymienione poniej kwalifi-

  kacje i umiejtnoci, przy czym przy

  kadej z nich mieli do wyboru jedn

  z odpowiedzi: nieistotne, mao

  wane, wane, bardzo wane lub

  kluczowe. Odpowiedzi, dotyczce

  poszczeglnych kwalifikacji i umiejt-

  noci, prezentuj si nastpujco:

  - jakiekolwiek dowiadczenia za-

  wodowe, byo okrelane jako wane

  przez 50% pracodawcw,

  - dowiadczenia zawodowe zgodne

  z proponowanym stanowiskiem jako

  wane i bardzo wane w przypad-

  ku 35,7% pracodawcw,

  - posiadana praktyczna wiedza

  o wykonywaniu konkretnego zawodu

  jako wane w przypadku 50% pra-Wykres nr 1. Poszukiwani pracownicy z danych grup zawodowych.

 • III Politechnika Krakowska

  T R Y B Y P K

  codawcw,

  - wyksztacenie techniczne/zawo-

  dowe jako bardzo wane w przypad-

  ku 35,7% pracodawcw,

  - ukoczenie renomowanej uczelni

  jako wane dla 57,1% pracodawcw,

  - specjalistyczne umiejtnoci za-

  wodowe byy wane dla 43% praco-

  dawcw,

  - znajomo brany, wane lub

  bardzo wane, w obu przypadkach

  dla 28,6% pracodawcw,

  - znajomo obsugi kompute-

  ra jako wane lub bardzo wane, w obu przypadkach, dla 43% praco-

  dawcw,

  - znajomo dodatkowych progra-

  mw komputerowych jako wane

  dla 35,7% pracodawcw,

  - znajomo jzykw obcych, za-

  rwno w przypadku wanych, jak i kluczowych, opowiedziao si

  35,7% pracodawcw,

  - dodatkowe uprawnienia jako

  mao wane dla 50% pracodawcw,

  - ukoczone szkolenia interperso-

  nalne jako mao wane dla 50% pra-

  codawcw.

  Badani pracodawcy zostali zapy-

  tania rwnie o to, jakie ich zdaniem

  trzy najwaniejsze cechy powinien

  posiada dobry pracownik. Wrd wy-

  mienionych odpowiedzi najwiksz

  liczb gosw uzyskaa wysoka mo-

  tywacja do pracy/zaangaowanie oraz

  umiejtno pracy w zespole (64,3%).

  Nastpnie umiejtno analitycznego

  mylenia oraz samodzielno (28,6%).

  Na trzecim miejscu pracodawcy wska-

  zali, e ceni u pracownikw otwar-

  to na dowiadczenia (21,4%).

  Poziom przygotowania absol-wentw uczelni technicznych do pracy zawodowej

  Najwicej pracodawcw (57,1%),

  ocenio przygotowanie absolwentw

  na poziomie rednim, a na poziomie

  dobrym 28,6%. Take zostao zadane

  szczegowe pytanie, dotyczce przy-

  gotowania absolwentw uczelni tech-

  nicznych do przyszej pracy zawodo-

  wej. W pytaniu tym pracodawcy mieli

  okreli na skali: bardzo le, le,

  rednio, dobrze i bardzo dobrze

  poszczeglne kwalifikacje:

  - wiedza teoretyczna zostaa oce-

  niona przez wikszo p

Search related