Click here to load reader

Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - październik 2012

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

16 numer Trybów. Katolickiego Miesięcznika Studenckiego - grzbiet główny - października 2012

Text of Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - październik 2012

 • Krakw, nr 7(16)/2012 PADZIERNIKPADZIERNIK ISSN: 2083-8948

  STU

  DENT

  -W

  IADOMY

  OBYWATEL

  NUMER

  SPECJALNY

  temat numeru >> Rok Wiary

 • 3TRYBY NR 6(16)/2012

  od redakcji

  Redaktor naczelny: Magdalena Guziak-Nowak Sekretarz redakcji: Agata GodaMarketing: Wojciech Bi (Warszawa), Marcin NowakZesp redakcyjny: Magdalena Antkowiak, Katarzyna Brzezowska, Agnieszka Caek, Micha Chudziski, Marta Czarny, Diana Drobniak, Karolina Mazurkiewicz, Izabela Murzyn, Karolina Pluta, Przemysaw Radzyski, Iwona Sidor, Dominik Sidor, Marek Soroczyski, Tomasz Wierzbicki, Micha WnkKorekta: Maria WyrwaDTP, layout, foto: Marcin NowakOkadka: Marcin Nowak

  Asystent kocielny: ks. Rafa BuzaaAdres redakcji: ul. Wilna 12/7, 31-007 KrakwData zamknicia numeru: 6 padziernika 2012Nakad: 7000 egz.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstw i zmiany tytuw.

  [email protected]

  Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie ModzieyArchidiecezji KrakowskiejOry Maopolski

  Padiernik 2012

  temat numeru:

  ROK WIARY 4-8Wierz czy wieeYOUCATBdziesz miowa umysemCzy Maryja ya naprawd?Bdziesz miowa umysemCzy Maryja ya naprawd?Bdziesz miowa umysem

  Apologia w wersji popCzy Maryja ya naprawd?Apologia w wersji popCzy Maryja ya naprawd?

  rozmowa z charakterem 8-9Sawomir Zatwardnicki

  w trybach historii 10-11Bitwa pod Wiedniem

  z kultur 11

  portret 12Simon Pazniak

  ona i on 12-13Podwjne zamieszkanie

  DODATEK SPECJALNY 14-17Zadbaj o swoje finanse

  pro-life 18-19Granice oraz ochrona ycia ludzkiego w prawie polskimGranice oraz ochrona ycia ludzkiego w prawie polskimGranice oraz ochrona ycia

  inynier ducha 20b. Jzef Giaccardo

  inspektor gadet/olimpiada sportw 20-21

  Detox, siownia i dieta-cud

  b16/jp2 22Midzy mioci a jej przeciwiestwem

  Mio to wybr drogi mioci i wierno wyborowi.

  (w. Augustyn)

  Najserdeczniejsze yczenia mioci i szczcia na nowej drodze ycia

  I D - redaktorom dziau ona&onskadaj koleanki i koledzy z redakcji Trybw

  fot.: flickr.com/brtsergio

  wkr si do Koa

  KSM

  Nie bd skoowa

  ny

  PONIEDZIAEK:

  19.00 Msza wita

  w Kociele

  pw. w. Szczepana

  (wejcie od

  zakrystii)

  Po Mszy spotkanie

  formacyjne.

  ZAPRASZAMY

  NIEDZIELA:

  godz. 17.30 Prba

  scholi w salce na

  drugim pitrze

  godz. 19.30 Msz

  a wita Akadem

  icka

  godz. 20.30 - 21.

  00 Adoracja

  Najwitszego S

  akramentu

  godz. 21.00 Kola

  cja studencka

  Ponadto zaprasza

  my na:

  Grupa biblijna U N

  ikodema - rozwaa

  nia nad Pismem w

  itym

  Taniec towarzyski

  i aerobik

  Wicej informacji:

  www.kraka.ksm.org

  .pl

  Do pewnej para i przyszed nowy ksidz. Gdy wraz z proboszczem przygotowywali si do odprawienia Mszy w., gospodarz powiedzia modemu wikaremu, by zwrci uwag na sowa jednej pieni. Niemae byo jego zdziwie-nie, kiedy usysza, e organista twardo trzyma si ksikowej wersji pierzchn wrota , a lud Boy uparcie piewa, e wrota pieprzn.

  W innym kociele zdenerwowany ksidz powiedzia na kazaniu, eby nie zamie-nia amen na ament, bo to pierwsze znaczy niech si tak stanie a drugie jestem osem. Czy to prawda nie wiem, ale szczeglnie starsze pokole-nie prbuje tu forsowa swoj autorsk wersj.

  Wsuchajcie si te w Przed tak wielkim sakramentem. Tu wariacji jest co nie miara. Z bardziej wyszukanych: a rw-nemu i Duchowi zamiast a rwnemu Im Duchowi czy te stary pan ust-pi nam zamiast starych praw ustpi czas...

  T krtk re eksj witam Was w nowym roku akademickim i w Roku Wiary, ktry w Kociele rozpoczyna si 11 padzier-nika. Benedykt XVI daje nam okrglutki roczek na zastanowienie si, w co tak

  naprawd wierzymy. Chce, ebymy zamienili tradycyjne odwiedzanie wi-tyni na wiadome przeywanie spotkania z Bogiem, mruczenie pieni na pikny piew, bymy odnowili swoje credo i sprbowali Go lepiej pozna. Zachcam Was, eby i studia, i odkurzenie maego katechizmu, byo wspania przygod dla Waszego intelektu.

  Tryby chc Wam towarzyszy w tej przygodzie. W biecym numerze prze-czytacie m.in. o tym, e nie ma wtpli-woci, i Jezus by postaci historyczn. Od listopada wrci znana Wam dobrze encyklopedia wiary, w ktrej bdziemy wyjania kolejne prawdy wiary. Reszta jest owiana sodk tajemnic.

  Przypomn jeszcze, e nasz facebook yje. Zagldajcie i wygrywajcie w kon-kursach dobre ksiki.

  I na koniec dzikujemy za pytania: Kiedy bd Tryby? oraz skargi: Nie zaapaem si na egzemplarz, wszystko zabrali, wylijcie pdf!!. To mie! :)

  Pozdrawiam serdecznie!

  wsppraca

 • 4 5

  www.e-tryby.pl TRYBY NR 6(16)/2012

  temat numeru >> Rok Wiary

  w. Augustyn mawia: wierz, aby rozumie, i rozumiem, aby gbiej wierzy. Od jego czasw nic w tej kwesti i si nie zmienio.

  PRZEMYSAW RADZYSKI

  Wiara jest w gruncie rzeczy smutn ko-niecznoci. Gdybymy mogli Wniecznoci. Gdybymy mogli Wmie wiedz, nie potrzebo-walibymy mie wiary. Rzecz w tym, e nie moemy mie wiedzy. S rzeczy, ktre prze-rastaj moliwoci ludzkiego rozumu. Jest wiato, ktre olepia. Tak jest z Bogiem. W ten sposb pisa o wierze ks. Jzef Tischner, ktry chcia przez to powiedzie, e chrze-cijanie s ludmi nadziei. Jednak wiara szuka zrozu-mienia, potrzebuje rozumu. Dopiero na tych dwch skrzy-Dopiero na tych dwch skrzy-dach duch ludzki unosi si ku prawdzie. To przekonanie od pocztku towarzyszyo chrze-cijanom, ktrzy ju w czasach apostolskich zaczli rozwija re eksj teologiczn.

  Wiedza religijna jest nie-odzowna dla wiary. Pomaga czowiekowi podejmowa konkretne wybory w yciu mwi o. prof. Zdzisaw Kijas OFMConv., rektor Papieskiego Wydziau Teologicznego w. Bonawentury Seraphicum w Rzymie. Bez wiedzy wiara moe funkcjonowa, ale nie bdzie to odpowied z mio-ci. Jeeli ja kogo kocham, to chc go pozna. Jeli kto przynosi mi prezent, to chc zobaczy jego zawarto, a nie poprzesta na zachwycaniu si nawet najpikniejszym opakowaniem dodaje teolog.

  Troska o znajomo tego, w co si wierzy jest wana jeszcze

  z jednego powodu spjno wiary tysicy czy milionw chrzecijan jest wiadec-twem dla niewierzcych. Umacnia te relacje midzy wspwyznawcami, w prze-ciwnym razie dochodzi do schizm i rozamw. Historia Kocioa zna takie przypad-ki, gdzie wydawaoby si drobny szczeg doprowa-dzi do podziau w 1054 r. na Koci Rzymskokatolicki i Wschodnie Kocioy Orto-doksyjne. Klauzula lioque(ac. i Syna) dotyczy kwestii pochodzenia Ducha witego. (ac. i Syna) dotyczy kwestii pochodzenia Ducha witego. (ac. i Syna) dotyczy kwestii

  Teolodzy zachodni uwaali, e pochodzi on od Ojca i Syna, a wschodni, e tylko od Ojca lub od Ojca przez Syna wyjania Micha Niemiec, ktry napisa prac magister-sk z pneumatologii (nauki o Duchu witym). To niby sk z pneumatologii (nauki o Duchu witym). To niby sk z pneumatologii (nauki

  szczeg i to z perspektywy praktyki ycia mao istotny, ale do dzisiaj uniemoliwiajcy

  porozumienie midzy siostrza-nymi Kocioami. Z teologi jest jak z ortogra czasami bahy bd zmienia zupenie sens sw wyraz wierz jest czasownikiem, a tak samo brzmicy wiee jest rze-czownikiem i to nie majcym nic wsplnego z wiar za-uwaa absolwent teologii.

  Jest jeden Bg

  Fundament Kocioa stanowi objawienie publiczne sowa Pana Boga skierowane do czowieka i zapisane w Pimie witym. Szczytem tego obja-czowieka i zapisane w Pimie witym. Szczytem tego obja-czowieka i zapisane w Pimie

  wienia byo narodzenie Jezusa Chrystusa. Koci przyjmu-je, e objawienie publiczne koczy si wraz ze mierci ostatniego z Apostow. To nie znaczy, e od tamtego czasu Pan Bg przesta mwi do ludzi. Dzi, tak jak w czasach prorokw czy pierwszych Apostow, Bg zjawia si

  ludziom i do nich przema-wia. Widzenia te nazywamy objawieniami prywatnymi. Z zaoenia nie mog one dodawa niczego nowego do objawienia publicznego, a je-dynie podkrela jak prawd aktualn w danym momencie aktualn w danym momencie historycznym. Przesanie w. Siostry Faustyny dotycz-ce idei miosierdzia nie jest niczym nowym w Kociele, ale jego uwypuklenie zwaszcza w XX w. nabiera wymowne-go znaczenia. Wiara Kocioa opiera si na publicznym ob-jawieniu. W prywatne za nikt nie jest zobowizany wierzy. Watykaskie dykasterie czy sami papiee potwierdzaj prawdziwo i wag objawie prywatnych, np. kanonizujc wizjonerw czy ustanawiajc wita przez nich wskazane.

  Potwierdzone autorytetem Ko-cioa prawdy wiary nazywane s dogmatami. Najczciej byy one formuowane na so-borach, czyli zgromadzeniach biskupw z caego wiata pod przewodnictwem papiea. Pierwsze sobory obradoway w IV wieku w Nicei (325 r.) i w Konstantynopolu (381 r.). Czsto powodem ich zwoywania byy herezje, ktre

  Wierz czy wiee?

  30. Dlaczego wierzymy w jednego Boga?30. Dlaczego wierzymy w jednego Boga?Wierzymy w jednego Boga, poniewa zgodnie ze

  wiadectwem Pisma witego istnieje tylko jeden Bg, jak Wierzymy w

  wiadectwem Pisma witego istnieje tylko jeden Bg, jak Wierzymy w jednego

  wiadectwem Pisma witego istnieje tylko jeden Bg, jak jednego Boga, poniewa zgodnie ze

  wiadectwem Pisma witego istnieje tylko jeden Bg, jak Boga, poniewa zgodnie ze

  rwnie wedug praw logiki tylko jeden moe istnie.Gdyby byo dwch bogw, jeden bg byby ogranicze-

  niem drugiego; aden z nich nie byby nieskoczony, aden nie byby doskonay, zatem aden z nich dwch nie byby bogiem. Podstawowe dowiadczenie Boga w Izraelu brzmi: Suchaj, Izraelu! Pan, Bg nasz, jest Panem jedynym (Pwt 6, 4). Prorocy nieustannie wzywaj do porzucenia fa-szywych bokw i nawrcenia si do Boga jedynego: Ja jestem Bogiem i nie ma innego (Iz 45, 22).

  86. Dlaczego Jezus 30 lat swojego ycia spdzi 86. Dlaczego Jezus 30 lat swojego ycia spdzi w ukryciu?w ukryciu?

  Jezus chcia y z nami normalnym yciem i tym samym uwica nasz codzienno.

  Jezus by dzieckiem, ktre od swoich ro

Search related