Click here to load reader

PK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki grudzień 2011

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dziewiąty numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - grudzień 2011 - dodatek PK

Text of PK - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki grudzień 2011

 • 1Jest Ksidz nowym duszpasterzem akademic-kim studentw Politechniki Krakowskiej. Jak przyj Ksidz t nominacj?

  Z wielk radoci. Zawsze chciaem w swojej posudze duszpasterskiej opie-kowa si studentami. Nie wie-dziaem, e stanie si to tak szybko. Kiedy przyszedem do parafii pw. w. Brata Alberta na Osiedlu Dywizjonu 303 ks. proboszcz Wiesaw Macuda zaproponowa mi duszpaster-stwo akademickie, a ja nie za-wahaem si ani minuty.

  Czy ju wczeniej peni Ksidz podobn funkcj?

  Nie, ale miaem porednio kontakt ze studentami posu-gujc w Ruchu wiato-ycie.

  W jaki sposb rozpo-cz Ksidz ze studenta-mi rok akademicki?

  Przede wszystkim roz-poczem go od modlitwy za studentw, proszc by moga powsta przy parafii grupa studencka.

  Dziki uprzejmoci ksi-dza proboszcza udao si nam zorganizowa Msze w. akade-mickie, ktre s odprawiane w kad niedziel o godzinie 19. S one przygotowywane przez modzie, ktra wcza si w piew i posug przy otarzu. W czasie kaza podejmowane

  s aktualne problemy nurtuj-ce modych ludzi. Na pierw-szej Mszy w. byo obecnych blisko 400 studentw, co bar-dzo cieszy! Po niej odbyo si pierwsze spotkanie z maym co nieco, na ktre przyszo ponad 50 studentw.

  Jakie tematy podej-muje Ksidz na spotka-niach akademickich?

  Generalnie podejmuj tematy zaproponowane przez modzie. S to m.in. antykon-cepcja, naprotechnologia, god-no czowieka, spowied itp.

  Raz w miesicu staramy si zaprosi do naszego dusz-pasterstwa wyjtkowych goci specjalistw w rnych dzie-dzinach ycia.

  Do tej pory odwiedzio nas mode maestwo, ktre poprowadzio spotkanie za-tytuowane Do zakochania jeden krok. Dlaczego warto czeka?. Dzielili si oni m.in. wiadectwem przeywania czystoci przedmaeskiej i pyncej z tego radoci, jak dzi przeywaj jako rodzi-ce czworga dzieci. W czasie prezentacji multimedialnej

  ukazywali, w jaki sposb za-kochanie przeywa mczy-zna, a w jaki kobieta.

  Odwiedzi nas rwnie Michael Clark, ktry dzieli si wiadectwem swojego nawr-cenia. Za niedugo bdzie u nas ks. Wojciech Grygiel, kt-ry podejmie temat Ewolucja a wiara.

  Jakie s Ksidza najbli-sze plany na przyszo?

  Aktualnie ruszamy z kur-sem taca, ktry odbywa si w kady wtorek w akademiku Rumcajs, ponadto w czwart-ki zapraszam na Czwartkowe rozmowy z duchownym, ktre odbywaj si od 20-21:30 w sali nr 6 rwnie w Rumcajsie (jest moliwo

  rozmowy indywidualnej bd spowiedzi).

  W niedalekiej przyszoci bdziemy gra w siatkwk w jednej z pobliskich szk. Organizujemy te wyjazd modlitewno-integracyjny do Krocienka, gdzie chcemy od-krywa Boga w przyrodzie.

  W czwart niedziel Adwentu bdziemy przepro-wadza zbirk: artykuw papierniczych, dugopisw, zeszytw itp., ktre chcemy przekaza do domw dziecka.

  Te wszystkie dziea maj nas jeszcze bardziej zintegro-wa, by wsplnie razem przy-blia siebie i innych do Pana Boga.

  Czego by Ksidz oczekiwa od modzie-y studiujcej?

  Przede wszystkim otwar-cia i zaangaowania w sprawy naszej wiary. Ponadto zaufa-nia i wzajemnego szacunku. Przecie wszyscy podamy w tym samym kierunku.

  Na koniec, jeeli mog, to pragn skierowa zaproszenie:

  Drodzy modzi! Serdecznie Was zapraszam na nasze coty-godniowe Msze w. o godz. 19 do parafii w. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303, a kto bdzie chtny niech zostanie rwnie na spotkaniu.

  Z Panem Bogiem.

  Dodatek studentw Politechniki Krakowskiej

  fot.:

  Arc

  hiw

  um T

  ryb

  w

  Generalnie podejmuj tematy zaproponowane przez modzie. S to

  m.in. antykoncepcja, na-protechnologia, godno czowieka, spowied podkrela w rozmowie ze Stanisawem Kowal-skim ks. Krzysztof Ws, duszpasterz akademicki studentw Politechniki

  Krakowskiej.

  Zawsze chciaem w swojej posudze duszpasterskiej opie-kowa si studentami.

  Z wielk radoci

 • II TRYBY nr 9/2011 Dodatek Politechniki Krakowskiej

  Tryby PK

  fot.:

  Dia

  na D

  robn

  iak

  Zbliajce si wita Boego Narodzenia wyzwalaj u niektrych pewne pikne odruchy wspczucie, miosierdzie, trosk i ch nie-sienia pomocy. Wszelkie akcje i kampanie spoeczne na rzecz ubogich s chtnie wspomaga-ne. W hipermarketach kosze na produkty ywnociowe dla biednych s pene wrzucaj do nich artykuy spoywcze dzieci, doroli, a nawet ucho-dzcy za wiecznie biednych studenci. Kady chce si dzie-li tym, co ma. Oto magia tych wit. W styczniu Wielka Orkiestra witecznej Pomocy zbiera jeszcze resztki naszej dobroczynnoci w postaci pie-nidzy. I koniec. O kolejnej akcji dzielenia si z innymi pa-mitamy w okolicach nastp-nego Boego Narodzenia.

  Sprawiedliwa wiadomo

  Gd, bezrobocie i nie-sprawiedliwo spoeczna to problemy, ktre towarzysz ludzkoci od zawsze. Byli tacy, ktrzy prbowali rozwiza nierwno klasow (Marks, Engels, Owen, Fourier), lecz ich idee byy zbyt utopijne, co potwierdzia historia. Kwestie godu s nierozwizane do dzi, chocia ich przyczyny

  mona uzna za rozpoznane. A bezrobocie dotyka nawet najbardziej rozwinite go-spodarki na wiecie. I mimo e wiat tonie w problemach, wojnach i degradacji rodo-wiska, nawet najmniejszy obywatel moe decydowa o losach Ziemi, a zwaszcza jej mieszkacw. Najwaniejsza w tych decyzjach jest nasza wiadomo konsumencka, ekologiczna, spoeczna itp. W kontekcie zbliajcych si wit Boego Narodzenia naj-waniejsza jest ta najsmacz-niejsza, czyli konsumencka. Okres przedwiteczny koja-rzy si z kolejkami w super-marketach, tumami w gale-riach handlowych, penymi koszykami, dywagacjami w te-lewizji nad jakoci tegorocz-nego karpia oraz ile przecitna

  rodzina wyda na wigilijn ko-lacj. Wszystko krci si wok jedzenia.

  Sprawiedliwe pocztki

  Droga, ktr przebywaj nasze artykuy spoywcze, jest znana wikszoci konsumen-tw. Od rolnika lub plantatora, przez dystrybutora, na skle-powe pki. Wiemy, e mare narzucane s na kadym etapie produkcji. Ale chyba nie mo-emy przej obojtnie obok informacji o tym, e najbar-dziej godujcymi na wiecie s producenci ywnoci z po-udnia. Ci, ktrzy zbieraj dla pnocnej czci globu owoce kakaowca czy kawowca, ba-nany, ananasy, licie herbaty, cukier, ry czy bawen pra-cuj za minimalne stawki (za

  12-godzinny dzie pracy na plantacji r w Kenii kobiety otrzymyway mniej ni dolar wypaty, pracownik plantacji od jednego banana dostaje 2 proc. jego ceny). Praktyki nie-sprawiedliwego handlu maj nie tylko skutki ekonomiczne, ale rwnie zdrowotne (wpyw pestycydw na zdrowie) i ro-dowiskowe (niszczenie obsza-rw rwnikowych).

  Problem godu prbowano rozwizywa na wiele spo-sobw. W kocu w latach 60. powstaa idea Trade not Aid!. Okazao si, e wymiana pro-duktw midzy nabywc z p-nocy a producentem z poudnia bya o wiele korzystniejsza, po-niewa pobudzaa ekonomicz-nie tamtejszych mieszkacw bardziej ni cige dostarcza-nie ywnoci, czsto zepsutej. I tak powstaa idea Fair Trade, czyli Sprawiedliwego Handlu.

  Sprawiedliwe certyfikaty

  Sprawiedliwy Handel to partnerstwo w handlu oparte na dialogu, przejrzystoci i sza-cunku, ktre dy do wikszej rwnoci w handlu midzy-narodowym. Przyczynia si do zrwnowaonego rozwo-ju, oferujc lepsze warun-ki handlowe i bronic praw

  Your morning coffee can change the world

  Poranne parzenie kawy, puszka coli, tabliczka czekolady moe pomc innym wystarczy je spra-

  wiedliwie kupi.

  Diana Drobniak

 • III

  Tryby PK

  marginalizowanych producen-tw i pracownikw Globalnego Poudnia. Do realizacji tych zaoe mona doj na dwa sposoby. Jednak by o nich mwi, naley najpierw roz-rni dwa zasadnicze poj-cia: Fair Trade i Fairtrade. To pierwsze odnosi si caego ruchu sprawiedliwego han-dlu, jego idei i organizacji. Termin Fairtrade jest uywa-ny do okrelonego sposobu certyfikacji produktw pod-legajcych Sprawiedliwemu Handlowi. Pierwszym zajmuje si WFTO (World Fair Trade Organization), ktre zrzesza firmy, spdzielnie, organiza-cje fairtradeowe, porednikw surowcw itd. Jeeli dana sp-dzielnia producentw zostanie czonkiem WFTO, moemy by pewni, e przestrzegane s w niej zasady demokracji i rwnouprawnienia kobiet. Drugim podejciem jest sys-tem certyfikacji Fairtrade, czyli nadawanie certyfikatw danym towarom (np. baton Kit Kat, sprzedawany tylko w Wielkiej Brytanii, ma cer-tyfikat Fairtrade. Nie znaczy to jednak, e firma Nestle dziaa na zasadach Fair Trade. Podobnie jest z firm Tchibo, ktra od 2008 r. ma w swojej ofercie kawy produkowane wg standardw Fair Trade, jak i konwencjonalne). System realizacji idei Sprawiedliwego Handlu poprzez znaczenie pro-duktw logiem Fairtrade ua-twia ycie gwnie konsumen-tom, ktrzy dziki niemu mog stosunkowo atwo rozrni je od pozostaych.

  Niesprawiedliwa krytyka

  Droga certyfikacji jest do zoona. Aby otrzyma atest Fair Trade w przypadku plantacji bananw trzeba cza-sami zmieni ca organizacj pracy. Standardy dla producen-tw, porednikw, przetwr-cw oraz poszczeglnych produktw ustala organizacja Fairtrade International (FLO Int.). Producenci z krajw Globalnego Poudnia (Afryka, Azja, Ameryka aciska) musz przestrzega pewnych zasad jak: demokratyczne za-rzdzanie spdzielni, zakaz pracy przymusowej, zakaz pracy dzieci, wypacanie god-nego wynagrodzenia, dbanie o rodowisko naturalne. Jeeli plantacja lub spdzielnia

  producentw (np. kawy) speni te normy, staje si Fair Trade.

  Kolejny w acuchu cer-tyfikacji jest porednik, ktry musi zapewni producentom: pac minimaln (np. cena za kilogram ziaren kawy jest z gry ustalona i nie moe spa poniej tej kwoty), pre-mie na rzecz spoecznoci (dziki nim powstaj szkoy czy infrastruktura techniczna w okolicy plantacji), udziela-nie kredytw lub przedpat za towar. Zalecana jest te dugo-terminowa wsppraca midzy producentem a porednikiem, gdy to uatwia planowanie pracy obu stronom.

  O znak Fair Trade moe te stara si przetwrca surowych produktw, pod warunkiem e uzyskuje swoje artykuy z su-rowcw, ktrych plantacje lub porednicy posiadaj znak Fair Trade.

  Fair Trade jest szczytnym przedsiwziciem, lecz usy-sze mona gosy krytyki wobec niego. Jacek Spendel z Instytutu Globalizacji jest autorem rap

Search related