Click here to load reader

Tryby. Katolicki miesięcznik studencki luty 2012

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

11 numer Trybów. Katoliciego miesięcznika studenckiego - grzbiet główny - luty 2012

Text of Tryby. Katolicki miesięcznik studencki luty 2012

 • Krakw, nr 2(11)/2012 luty ISSN: 2083-8948

  Temat numeru: Narzeczestwo

  Zbrojna sia Polskiego Pastwa Podziemnego

  Wywiad: Katolicka propaganda

 • 2 TRYBY nr 2(11)/2012

  po drugiej stronie

  fot.:

  ww

  w.o

  penp

  hoto

  .net

  KonKurs

  Wszyscy jestemy na subie, nikt nie jest panem. Wszyscy dymy do doskonaoci, nikt nie jest doskonay.

  B. Jakub Alberione

  Aborcja. W czyim interesie?Czy kto z nas kiedykol-

  wiek zastanawia si, dlaczego wikszo zwolennikw czyn-nie dziaajcych na rzecz abor-cji stanowi osoby pochodzce ze rodowisk medycznych, far-maceutycznych, bd walcz-cych o prawa kobiet, ale za pienidze wanie tych pierw-szych? Dlaczego, pomimo tego, i metody aborcyjne znane s od ponad 80 lat i maj suy przede wszystkim dobru kobiet, nie powstaa do tej pory adna stricte kobieca organizacja, ktra na miar dawniejszych sufraystek walczyaby o pene prawo do aborcji?

  Odpowied jest jasna. Beneficjentem zabijania po-cztych dzieci jest tylko jed-na strona, a jeli kto uwaa, e jest to strona niedoszych matek, to lektura publikacji Alexandry M. Linder pozba-wia wszelkich wtpliwoci.

  Agnieszka Roszak

  mier nie jest kocem

  Dla wielu z nas najwaniej-sze jest ycie tu i teraz. Wraz ze mierci wszystko si ko-czy. Perspektywa nieba jest dla nas bardzo odlega i nierealna. Ksika jest niesamowit opo-wieci maego chopca, ktry odwiedzi niebo. Z dziecic prostot opowiada o spotkaniu z Jezusem, anioami oraz od dawna nieyjcymi czonkami rodziny. Zdumiewajce, i opis nieba, ktry podaje, zgadza si z Bibli, a przecie jako picio-latek nie mg go zna.

  Historia ta daje nadziej, e mier nie jest kocem, a je-dynie przejciem do miejsca, gdzie nikt nie jest stary i nikt nie nosi okularw.

  Katarzyna Kijek

  Todd Burpo, Lynn VicentNiebo istnieje Naprawd! Dom Wydawniczy Rafael 2011

  Alexandra M. LinderInteres z aborcj Wydawnictwo Salwator 2011

  Dwa oblicza Dawida

  Czas wojny to wcigaj-ca historia, w ktrej krew nie leje si strumieniami, a wartk rzek. Opowiada dzieje kr-la Dawida, widziane oczami jego najbardziej zaufanych onierzy, burzc jednoczenie wyobraenie o modym chop-cu pascym owce. Zosta on przedstawiony nie tylko jako znakomity strateg wojskowy, ale rwnie jako bezwzgld-ny wadca, nie majcy oporw przed mordowaniem kobiet idzieci.

  Opisane sceny walk s tak realistyczne, e zanim si zorientujemy, sami biegamy z bukakiem wody, donoszc j zmczonym wojownikom.

  To ksika dedykowana przede wszystkim ludziom poszukujcym odpowiedzi na pytanie: czym jest prawdziwa przyja?

  Micha Wnk

  Cliff Graham Czas wojnyWydawnictwo VOCATIO 2011

  Aher Arop Bol Zagubiony chopiec Wydawnictwo w. Stanisawa 2011

  Droga ku wolnoci

  Jaka jest cena wolnoci? Ile czowiek jest w stanie zrobi, eby j poczu? Ile przeciwno-ci moe znie, ile kilometrw przej, eby wyrwa si ze zniewolenia? Zagubiony cho-piec to historia dziecka, ktre przemierza pogron w woj-nie Afryk. Jest to opowie nasycona upokorzeniem i cier-pieniem, ale te nadziej, wol walki i wiar. Polecam tym, ktrzy twierdz, e naley im si wszystko, co posiadaj.

  Katarzyna Cielik

  Ktra miosna historia z Biblii jest Twoj ulubion i dla-czego? Na Wasze odpowiedzi czekamy do koca lutego pod adresem: [email protected] Do wygrania recenzowane przez nas nowoci wydawnicze.

  Walentynkowy konkurs ksikowy!

 • 3Redaktor naczelny: Magdalena Guziak-Nowak Redaktor prowadzcy: Przemysaw RadzyskiSekretarz redakcji: Agata GodaRedaktor dodatkw uczelnianych i PR: Karolina Pluta Marketing: Marcin NowakZesp redakcyjny: Iwona Bielecka, Agnieszka Caek, Micha Chudziski, Marta Czarny, Diana Drobniak, Karolina Mazurkiewicz, Izabela Murzyn, Wojciech Podlewski, Mariola Rzsa, Tomasz Wierzbicki, Micha WnkDTP, layout: Marcin Nowak okadka: Marek SoroczyskiFoto: Katarzyna Cielik

  Asystent kocielny: ks. Rafa BuzaaAdres redakcji: ul. Wilna 12/7, 31-007 KrakwData zamknicia numeru: 28 stycznia 2011 Nakad: 6000 egz.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstw i zmiany tytuw.

  [email protected]

  Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie Modziey Archidiecezji Krakowskiej

  od redakcj i

  Luty 2012

  wsppraca

  Jestemy na: Akademii Grniczo-Hutniczej | Politechnice Krakowskiej | Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie | Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

  temat numeru: narzeczestwo 4-7Drugi krok do miociZaczekani

  rozmowa z charakterem 8-9Dominik Tarczyski

  w trybach historii 10Polskie Pastwo Podziemne

  w trybach kariery 11Jak podejmowa trafne decyzje?

  pro-life 12-13Syndrom poaborcyjny

  encyklopedia wiary 14Co bdzie po mierci?

  inynier ducha 14w. Gerard Majelli

  b16/jp2 15Koci w Afryce

  media pod lup 16Etyka dzinnikarska

  rodzynki radzyskiego 16Fusy dodatnie

  ide, zrbe 17Wolontariat misyjny

  misz-masz 18

  festiwal filmowy 19

  Pewna zmartwiona kobieta posza do swojego ginekologa i powiedziaa:

  Doktorze, mam powany problem i bardzo potrzebuj pana pomocy. Mam dziecko niespena roczne i znw jestem w ciy. Nie chce mie dziecka w tak krt-kim odstpie czasu jedno po drugim.

  W porzdku, czego si pani po mnie spodziewa? zapyta lekarz.

  Chc zakoczy ci i licz na pana pomoc w tej sprawie.

  Doktor zastanowi si chwilk i po krtkim milczeniu powiedzia do kobiety:

  Myl, e mam lepsze rozwizanie tego problemu i jest rwnie mniej niebez-pieczne dla pani.

  Umiechna si, sdzc, e lekarz przyjmie jej propozycj. A doktor mwi dalej:

  Rozumie pani, eby nie trzeba byo troszczy si o dwoje dzieci rwnoczenie, zabijmy to, ktre ma pani na rkach. W ten sposb bdzie pani miaa chwil, eby od-pocz zanim urodzi si to drugie. Skoro

  chce pani zabi jedno, to nie ma znaczenia ktre. Nie bdzie dziki temu adnego za-groenia dla pani, jeli wybierze to, ktre trzyma na rkach

  T krtk, ale pouczajc historyjk widziaam niedawno w Internecie na dzie-sitkach stron. Tych z gatunku pro-life.

  Dla kontrastu obrazek wyprodukowa-ny przez (zwizan z nasz pani marsza-ek Wand Nowick) Federacj na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, lewicow grup pro-choice, gdzie choice to abor-cja. Oto moda bizneswoman w eleganc-kiej spdniczce i akiecie skacze pod nie-bo na tle oszklonych wieowcw. Skacze z radoci i krzyczy: Aborcja umoliwia mi sukces! Poniej haso: Nie wahaj si! Wybierajc aborcj, zwikszasz swoje szanse na rynku pracy.

  Dzi powiem krtko. Upolityczniona federa zachca do przyjcia strategii po trupach do celu. Niestety, trup nie jest tu-taj przenoni

 • 4 TRYBY nr 2(11)/2012

  temat numeru > narzeczestwo

  Mona chwilowo zde-cydowa si na prac zawodow, ktra nie przynosi nam wystarczajcej satysfak-cji, gdy prac mamy prawo zmieni. Jednak nikt rozsd-ny nie zdecyduje si na za-warcie maestwa, ktre ju w punkcie wyjcia niepokoi, gdy niektre konsekwencje takiego bdu s nieodwoalne t mdr myl ks. dr. Marka Dziewieckiego, autora wielu ksiek o budowaniu dobrych relacji, zaczynamy nasz re-fleksj nad narzeczestwem, ktre nazywamy drugim krokiem mioci. Drugim, bo pierwszy to chodzenie i towa-rzyszce mu szalecze zako-chanie, a trzeci to podejcie do

  stopnia otarza, gdy wszystkie wtpliwoci i wszystkie by moe zamieniaj si na na pewno.

  Zarwno chodzenie, na-rzeczestwo jak i maestwo s wane w dorastaniu do peni mioci i lepiej adnego z tych etapw nie zaniedby-wa. Kiedy si zarczy i po czym pozna, e nadszed ju czas na zrobienie drugiego kroku mioci?

  Bliej 20!

  Decydowanie si na na-rzeczestwo jest dojrzae wte-dy, gdy ona i on podejmuj tak decyzj w cakowitej wol-noci i bez naciskw ze strony innych osb. Wane jest to, by ta druga osoba bya atrakcyjna dla nas fizycznie, a nie tylko psychospoecznie czy ducho-wo. Tym wanie maestwo rni si od zwykej przy-jani. Formuujc powysz zasad z perspektywy dziew-czyny, mona z umiechem powiedzie, e dla niej najwa-niejsza jest duchowa i moralna dojrzao kandydata na ma, pod warunkiem, e jest przy-stojny mwi z umiechem ks. Dziewiecki.

  Ale to nie wystarczy. Powinnimy si upewni, e podobnie rozumiemy mio, wierno i uczciwo mae-sk, wierzymy w te same ide-ay, mamy wsplne aspiracje oraz jakkolwiek patetycznie

  to brzmi bdziemy si wspie-ra na drodze do witoci. Z pewnoci atwiej jest, gdy pochodzimy z podobnych kul-turowo rodowisk i gdy mamy jednakowe spojrzenie na rne sprawy tego wiata jak cho-by polityk. Dramatem moe by, gdy zbyt pno odkryje-my, e nasz ukochany popiera ugrupowania promujce abor-cj czy rozwody, bo ile bdzie warta zoona przez niego przysiga?

  Paradoksalnie do kupna piercionka moe zachci wiadomo wad drugiej stro-ny. Gdy wyrastamy z przesad-nego uwielbienia i zaczynamy wzajemnie dostrzega swoje niedoskonaoci, a mimo to

  pragniemy wsplnego y-cia, to jest to dobry znak. Zakochanie wie si z ide-alizowaniem drugiej osoby. Zakochani nie maj swojego penego obrazu. Poza tym przesadnie dbaj o to, jak s postrzegani. A mio jest de-cyzj, aby by razem pomimo trudnoci i wad przekonuje Katarzyna Marcinkowska, m-atka prowadzca warsztaty dla par, redaktor portalu za-ko-chanie.pl.

  A jaki wiek jest najlepszy na zarczyny? Bliej 20 czy bliej 40? Zdecydowanie bli-ej 20! odpowiada z entuzja-zmem duszpasterz. W kadej sytuacji warto pamita o m-drej zasadzie, e jeli ona i on

  nie maj ju wtpliwoci co do tego, e chc zawrze ma-estwo, to ju teraz powinni zdecydowa si na zarczyny i na wyznaczenie wstpnej daty lubu, nawet wtedy, gdy z jakich wzgldw (np. eko-nomicznych) musz poczeka z zalubinami jeszcze kilka lat.

  Dzieci, pienidze i teciowie

  Jeli piercionek jest ju na palcu, warto si zastano-wi, jak najlepiej spoytkowa ten cudowny czas. Katarzyna Marcinkowska przestrzega przed lubno-weseln gorcz-k. Narzeczestwo to przy-gotowanie nie tylko do lubu i wesela, ale przede wszyst-

  kim do maestwa i warto mie to cigle przed oczyma zaznacza. Dobre poznanie siebie nie zagwara

Search related