Click here to load reader

UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2011

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szósty numer Trybów. Katolicki miesięcznik katolicki - wkładka Uniwersytetu Rolniczego - czerwiec 2011

Text of UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2011

 • I Uniwersytet Rolniczy

  Uniwersytetu Rolniczego

  Pera na wycignicie rki

  W wiecie nastawionym na zysk istnieje przestrze neutralna za-garnita przez osoby, dla ktrych pasja i poszanowanie przyrody a nie korzyci materialne s najwaniejsze. ycie Pana Jana Nawieniaka pasuje do tej tezy.

  Micha Wnk

  Jak zacza si Pana przygoda

  z rolnictwem ekologicznym?

  Caa moja rodzina pochodzi

  z przepiknej wioski Olszwka w po-wiecie limanowskim. Aby pomc

  dzieciom w zdobyciu wyksztacenia,

  rodzina Nawieniakw przeniosa si

  w latach 50. do Krakowa. Tsknota

  do ziemi jednak u rodzicw pozosta-a i wanie mama zaszczepia w nas

  mio do niej, jako najwaniejsz,

  fundamentaln cech naszych wszyst-kich przedsiwzi. Zaraz po studiach

  postanowilimy z rodzestwem, e

  kupimy mae gospodarstwo niedaleko

  Krakowa i tam si przeprowadzimy.

  Pocztki byy bardzo trudne: zaci-gnite kredyty i wzrastajce oprocen-towanie prawie doprowadziy nas do

  bankructwa. Dziki pomocy rodziny

  i przyjaci, uzbieralimy ca sum,

  spacilimy dugi i powoli zaczlimy

  wychodzi na prost.

  Czy nie byo Panu al opuszcza

  Krakow?

  Kiedy musz std wyjecha, jest to

  dla mnie najwiksza kara. Miaem wie-le propozycji wyjazdw m.in. do Pary-a, Strasburga, aby podzieli si swoim

  dowiadczeniem z tamtymi rolnikami.

  Odrzuciem je wszystkie, poniewa

  al mi kadej chwili, ktr mgbym

  spdzi w gospodarstwie. Zreszt uwa-am, e duo wicej mog zrobi tutaj,

  prezentujc gociom ywe rolnictwo,

  ni na sali wykadowej.

  Ile rodzin jest w stanie wyywi

  takie jedno gospodarstwo ekologicz-ne porwnywalne z Paskim?

  Od 15 do 20 rodzin, ktre mog

  zaopatrzy si w ywno na najwy-szym poziomie, drosz ok. 30 procent

  od konwencjonalnej. Wemy np. jajko

  z hodowli ekologicznej: to skarb nie

  do przecenienia. miao mog powie-dzie, e jest to lekarstwo, ktre posia-da ogromn warto biologiczn, nie

  wspominajc o odywczej. Idc na tar-gowisko wikszo z nas uwaa, e jak

  co jest wielkie to na pewno zdrowe

  wielki czosnek to pikny czosnek nie

  I Uniwersytet Rolniczy

  fot.

  Arc

  hiw

  um T

  ryb

  w

 • II TRYBY nr 6/2011Uniwersytet Rolniczy

  T R Y B Y U R

  zdajc sobie jednak sprawy z tego, i

  wanie po to, aby by pikny (bo ta-kiego oczekuje klient), ma on w sobie

  ogromn ilo azotanw.

  W jaki sposb pozyskuje Pan

  swoich klientw?

  Bdc na rynku, trzeba gdzie

  zaprezentowa swoje produkty, swo-j ofert. To trwa niestety wiele lat,

  bo ludzie musz si przekona , e to

  rzeczywicie jest najwyszej jakoci

  ywno. Ja stawiam na kontakt bez-poredni z klientem. Oczywicie, In-ternet jest wany, ale nie jako miejsce,

  przez ktre mona kupi ywno eko-logiczn, ale miejsce, w ktrym mona

  znale informacje o gospodarstwie.

  Faktyczna sprzeda odbywa si bez-porednio, tutaj, na miejscu. Wszyscy,

  ktrzy chc z nami wsppracowa

  najpierw przyjedaj, ogldaj, sma-kuj a nastpnie musz ustawi si

  w kolejce, poniewa na dzisiaj grupa

  odbiorcw jest zamknita. S to stali

  klienci, ci sami od wielu lat, nowi, nie-stety, musz czeka a kto wyjedzie

  np. za granic i w ten sposb zwolni

  si miejsce.

  W takim razie moe warto by

  byo powikszy dziaalno skoro

  jest to pera wrd innych gospo-darstw?

  Osobicie tak bym tego nie oce-ni, jestemy bardzo przecitnym go-spodarstwem. Staramy si by najlepsi

  z najlepszych, a jak nam to wychodzi,

  mog oceni tylko nasi odbiorcy. Na-sz dziaalno weryfikuj take gre-mia zewntrzne: w 2008 r. zdobylimy

  pierwsze miejsce jako najlepsze gospo-darstwo ekologiczne w Maopolsce.

  Prac zaczynamy bardzo wczenie, bo

  ju przed 5 rano, a koczymy po 20.

  Wszystkie uprawy s tak zaplanowane,

  aby mona byo je obrobi i zebra r-kami dwojga ludzi, dlatego nikogo nie

  najmujemy do pracy. Wyjtek stanowi

  okres zbioru liw, kiedy to pomaga-j nam dwaj zaprzyjanieni studenci.

  Wanie z tego powodu nie ma naj-mniejszego sensu powiksza upraw.

  Czy prowadzenie gospodarstwa

  ekologicznego jest opacalne?

  My nie jestemy nastawieni na

  zysk, produkujemy tyle, abymy sami

  mogli si utrzyma. Kwestia wczenia

  si w wycig szczurw stawianie na

  pierwszym miejscu wydajnoci go-spodarstwa absolutnie nas nie intere-suje. Najwaniejszy jest pewien cykl:

  wczesn wiosn wyj na pole wysia

  ziarno, nastpnie zebra, przerobi na

  pasz, ktr dostan krowy. Z mle-ka zrobi ser, mietan, odebra po-rd cielaka, przygotowa wybieg dla

  kurczt, zebra jaja poczenie tych

  wszystkich czynnoci da nam obraz

  caoci.

  Co jest gwnym wyznacznikiem

  gospodarstwa ekologicznego?

  W kadym gospodarstwie, a ju

  na pewno w ekologicznym, najwa-niejsza jest krowa. Jeeli nie ma zwie-rzt to nie ma obornika, ktry stano-wi podstawowy nawz dla ziemi, a co

  za tym idzie gospodarstwo przestaje

  by samowystarczalne. Przyorywanie

  zielonych nawozw moe stanowi

  pewien substytut, jednak nigdy nie

  zastpi go w 100 procentach. Przez to

  krowa staje si ywicielk nie tylko dla

  gospodarza, ale rwnie dla ziemi.

  Duo mwi Pan o krowach. Czy

  te w Pana gospodarstwie s jakie

  szczeglne?

  To s dwa mercedesy wrd

  krw. Stara redniowieczna rasa pol-ska grska czerwona krowa otrzy-malimy je po wielu latach stara od

  oo. cystersw ze Szczyrzyca. Oni rw-nie maj gospodarstwo ekologiczne,

  w ktrym odtwarzaj t ras. Trafiajc

  do nas, obie otrzymay doywocie.

  Doywocie w raju.

  Mona tak powiedzie. Bd

  u mnie ponad 20 lat, wic staram si im

  stworzy jak najlepsze warunki. Obo-ry myte s co dwa tygodnie, a krowy

  pas si w systemie bezuwiziowym.

  Podobnie jak kury, ktrych w gospo-darstwie jest ponad setka. Niektrzy

  Jan Nawieniak Prezes Maopol-skiego Stowarzyszenia Rolnikw Ekologicznych Natura, ktre po-wstao w kwietniu 2007 r. Prowadzi rodzinne gospodarstwo w miejsco-woci Maszkw oddalonej 20 km od Krakowa. Na 3 ha uprawia tru-skawki, maliny, czosnek, pszenic i warzywa, pozosta cz prawie 2 ha zajmuje sad winiowo-liwo-wy.

  Na stronie www.natura.krakow.pl zamieszczone s adresy gospo-darstw ekologicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu. wietn okazj do spotkania si z rolnikami, rozmo-wy, a take nabycia produktw eko-logicznych jest cosobotni targ koo Sanktuarium Najwitszej Rodziny w Nowym Bieanowie, na ktry ser-decznie zapraszam.

  si dziwi, jak mona nie przeznaczy

  ich na ros, ale ja nie mam wtpliwo-ci, bo czy mgbym zabi przyjaciela?

  O czym naley pamita, stawia-jc pierwsze kroki w tworzeniu go-spodarstwa ekologicznego?

  Najwaniejsza jest pasja i uczci-wo. Uczciwo nie tylko w stosunku

  do klienta, ale take do samego siebie.

  Miaem tak histori: przyjechali tu-taj studenci z Danii, a ich jedno z ich

  wielu pyta brzmiao: jakie kary panu

  gro, gdyby zacz pan oszukiwa?

  To byo przeraajce, bo nigdy w yciu

  nie pomylaem, e robic co z pasji

  mona kogokolwiek okama! Skoro

  powiciem ekologii cae swoje ycie,

  jeden negatywny epizod mgby prze-kreli moj prac.

  Czy czasami nie jest nudno, kie-dy trzeba siedzie w domu, podczas

  gdy na zewntrz przez kilka dni

  pada deszcz i nie mona pracowa?

  Wtedy myl, e Bg patrzc

  z gry stwierdzi : Janek do si ju

  napracowa, teraz potrzebuje kilka dni

  odpoczynku i wytchnienia.

 • III Uniwersytet Rolniczy

  T R Y B Y U R

  Pikne i malownicze a zarazem su-rowe i niebezpieczne. Dla wikszo-ci miejsce na spdzenie urlopu, dla innych sposb na ycie. Od zarania dziejw gry s niezwyk czci naszej kultury.

  MaGorZTa ak

  Poraajco racjonalny, dowcipny

  acz z nutk sarkazmu student inynie-

  rii chemicznej na PK. Blond-wosa, za-

  kochana w muzyce i w koniach student-

  ka UP. Mionik jazzu i nieprzecitnie

  pozytywna dusza towarzystwa, a na co

  dzie student polibudy. Ciemnowosy

  chopak nadmiernie krytyczny wobec

  siebie, a jednak z poczuciem humoru;

  poeta z zamiowania, cho akademic-

  ko matematyk z UJ i jeszcze kilka

  innych osb. Wreszcie ja poezja pie-

  wana, niepoprawnie bujna wyobra-

  nia, gitara, piew i biotechnologia na

  UR. Co nas czy? Przyja i mio

  do gr! Niektrzy moe powiedz, e

  to szalone, nienormalne czy chore.

  By moe. Ja jednak wol zosta tym

  wariatem i wszystkie moliwe okazje

  spdza w jeden sposb: z plecakiem

  na szlaku, z gitar w schronisku, bez

  luksusw, za to wrd grani i z ludmi.

  Dlaczego? Poniewa istnieje:

  SZCZYT c tu wiele mwi?

  Wystarczy spojrze wok, poczu

  powiew wiatru i ciepo soca na twa-

  rzy. No tak, trzeba wyle po stromym

  podejciu, zmczy si niewymownie,

  ale to nic wobec satysfakcji, e znw

  si udao i to wynagradza wszystko.

  SCHRONISKO najlepiej takie

  dla prawdziwych turystw: bez bie-

  cej wody i bez prdu. Tam tworz

  si najsilniejsze wizi. Tam mona si

  oderwa od wiata. Wystarczy wyj-

  rze za okno, zanuci przy wiecz-

  ce i rozstrojonej gitarze, wyj noc

  i spojrze w niebo. Potem we wspo-

  mnieniach cztery ciany i dach znacz

  o wiele wicej. Chatka Puchatka na

  Pooninie Wetliskiej, gdzie wieczo-

  rem do upadego piewalimy z gitar

  wszystkie znane piosenki czy bacw-

  ka Jaworzec bez elektrycznoci i za-

  sigu, ale z rozgwiedonym niebem...

  PRZYGODA udowodni? Prosz

  bardzo! Pobudka sporo przed witem.

  Szlak wiedzie pod gr w cakowitej

  ciemnoci, owietlony nikym wia-

  tekiem latarki z k

Search related