Click here to load reader

Wkładka AGH.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Luty 2011

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wkładka do wersji dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Text of Wkładka AGH.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Luty 2011

 • I Akademia Grniczo Hutnicza

  Stanisaw Staszic i AGH

  W poprzednim numerze przypo-minalimy posta w. Barbary, patronujcej naszej uczelni. Teraz warto wspomnie o Stanisawie Staszicu wybitnym przedstawicie-lu polskiego owiecenia, ksidzem, ktrego imi nosi AGH. Dlacze-go waciwie on? Co mg mie wsplnego z Akademi? Przecie y wiele dziesicioleci przed jej zaoeniem.

  Wojciech PodleWski

  Mody StasiuW mieszczaskim domu Waw-

  rzyca Staszica, burmistrza Piy,

  trudno byoby uwierzy, e narodzo-ny wanie syn odegra jedn z naj-waniejszych rl w polskiej historii

  XVIII w. Matka Katarzyna, osoba

  gboko wierzca, wrcz wymoga

  na swym mu, aby ich pierworodny

  obra drog kapask. Wypada pa-mita, e dla mieszkacw maych

  miejscowoci, takich jak wczesna

  Pia, posiadanie w swej rodzinie du-chownego byo bardzo wielkim za-szczytem. Jako mody chopiec Sta-nisaw uczy si w szkole parafialnej

  w Pile, potem w poznaskiej szkole

  redniej, a nastpnie w seminarium

  duchownym, ktre ukoczy wice-niami kapaskimi. W 1779 r. wyje-cha na studia zagraniczne do College

  Royal w Paryu, gdzie powici si

  gwnie naukom przyrodniczym i fi-zycznym.

  Powrt i pracaPo powrocie do Polski Staszic zo-

  sta wychowawc synw Andrzeja

  Zamoyskiego. Miao to duy wpyw

  na jego wiatopogld, poniewa do

  tej pory interesoway go tylko sprawy

  czysto naukowe, a teraz sta si wra-liwy na sprawy polityczne, poniewa

  Zamoyski by gorcym patriot.

  III rozbir Polski i wymazanie jej

  z mapy Europy w 1795 r. to czas dzia-alnoci Stanisawa Staszica na rzecz

  rozwoju gospodarczego kraju oraz pra-cay naukowej. W dniach 3-22 sierpnia

  1805 r. odby wypraw naukow w Ta-try, gdzie rozpocz pisanie dziea O

  ziemiordztwie Karpatw i innych

  gr i rwnin Polski. Nie sposb nie

  wspomnie tu o licznych, niezwykle

  wanych funkcjach, ktre peni. By

  prezesem Towarzystwa Przyjaci

  Nauk, czonkiem Izby Edukacyjnej

  i Dyrekcji Edukacji Narodowej Ksi-stwa Warszawskiego. Pniej zosta

  czonkiem Towarzystwa Elementar-nego do Ksig. W 1808 r. mianowany

  zosta przez Fryderyka Augusta na

  urzd referendarza. Nastpnie w 1810

  r. rozpocz prac na stanowisku rad-cy w Radzie Stanu. W czerwcu 1815

  r. przyj nominacj na wysoki urzd

  czonka Rady Stanu. Do jednych z naj-wikszych osigni Staszica naley

  Hrubieszowskie Towarzystwo Rolni-cze. Statut HTR znis w tych dobrach

  paszczyzn i nada chopom prawo

  wasnoci uytkowanej ziemi. Towa-rzystwo prowadzio kas poyczkow,

  szpital, organizowao szkoy, udzielao

  stypendiw itp. Bya to wwczas jed-

  na z najbardziej dojrzaych organizacji

  przedspdzielczych w Europie. Ten

  wielki Polak, ksidz wnis ogrom-ny wkad w rozwijanie szkolnictwa.

  W 1816 r. zaoy Szko Akademicz-no-Grnicz w Kielcach i Instytut

  Agronomiczny w Marymoncie.

  Stanisaw Staszic otrzyma za swe

  dokonania order w. Stanisawa I kla-sy oraz Order Ora Biaego. Zmar 20

  stycznia 1826 r. Jego grb znajduje si

  przy dawnym kociele klasztornym

  Ojcw Kameduw na Bielanach.

  Zasyn on jednoczenie jako

  ksidz, uczony, filozof, filantrop, dzia-acz polityczny i owiatowy. Wsawi

  si take jako prekursor bada tereno-wych i turystyki grskiej oraz wybitny

  uczony w naukach przyrodniczych,

  takich jak geografia i geologia, ktre

  s rdem nauczania w naszej Aka-demii.

  Na pamitkDzi w holu gwnym reprezen-

  tacyjnego budynku AGH A0 mieci

  si pomnik patrona uczelni. Od lat

  przyznawany jest rwnie Medal Sta-nisawa Staszica dla najlepszych absol-wentw Akademii Grniczo-Hutniczej

  w Krakowie

  Akademii Grniczo Hutniczej

 • II TRYBY nr 2/2011Akademia Grniczo Hutnicza

  Natalia FoltyN

  Kim jestemy? Akademicki Klub Podwodny Krab

  AGH jest jednym z najwikszych i naj-starszych akademickich klubw nur-kowych w Polsce. W naszym klubie

  uzyskasz midzynarodowy certyfikat

  nurkowy, a take podniesiesz swoje

  dotychczasowe kwalifikacje.

  Kursy odbywaj si wedug stan-dardw midzynarodowej organizacji

  CMAS i kocz si uzyskaniem mi-dzynarodowych certyfikatw. Cao-roczne szkolenia basenowe pomagaj

  utrzyma dobr kondycj i ogln

  sprawno fizyczn, tak wan w okre-sie wzmoonego wysiku umysowego.

  Gwnym celem istnienia Klubu

  jest propagowanie i upowszechnianie

  nurkowania wrd studentw oraz

  akademickich pracownikw nauko-wych wszystkich uczelni, jak rwnie

  modziey szk rednich. Wstpienie

  do klubu otwiera wrota do piknego

  wiata niezliczonej iloci barw, pozwa-la odkry w sobie pasje oraz przey

  niezapomnian przygod.

  Wymagania czonkowskieJedynym wymaganiem koniecz-

  nym do wstpienia do klubu jest uko-czenie 14. roku ycia, grnego ograni-czenia wiekowego nie ma. Jeeli nawet

  nie zdecydujesz si na kurs cigle

  moesz by czonkiem sympatykiem.

  Nie ma te trudnych do spenienia wy-maga zdrowotnych. Wystarczy prze-citny poziom sprawnoci fizycznej

  oraz brak powaniejszych problemw

  z ukadem oddechowym lub kre-niem. Nie musisz by studentem AGH,

  ani nawet adnej innej uczelni.

  Akademicki Klub Podwodny KRAB AGH

  Co zyskujesz nalec do klu-bu?

  Dziki duej liczbie zrzeszonych

  czonkw AKP Krab AGH zapew-nia prawdziw klubow atmosfer,

  organizujc liczne imprezy zarwno

  sportowe, jak i towarzyskie. Osobom

  rozpoczynajcym studia umoliwia to

  lepsz integracj z uczelni oraz rodo-wiskiem akademickim.

  A wic nie zwlekaj, tylko docz do

  nas!

  Czekamy na Ciebie w dni klubowe (po-niedziaek, roda, pitek) w magazynie klubu.

  Wicej informacji na stronie:

  www.krab.agh.edu.pl

  Odwied take nasze forum:

  www.krab.agh.edu.pl/forum

  Jestemy take na Facebooku!

  fot.

  Dav

  id H

  aber

  thr

  T R Y B Y A G H

 • III Akademia Grniczo Hutnicza

  Zabawowy zawrt gowy

  Impreza w akademiku, w mieszka-niu. Nie chce si ju taczy, ani je. Co robi? A moe by si po-bawi? Nawet jeli wydaje nam si, e wyrolimy z dziecinnych zabaw, poszukajmy inspiracji we wspo-mnieniach z dziecistwa i zabaw towarzyskich bez ogranicze wieko-wych. Bawcie si dobrze!

  karoliNa Pluta

  Niemiertelne W co grao si z rwienikami na

  placu zabaw, w przedszkolu, w szko-le, na szkolnych zabawach i urodzi-nach kolegw? Kady ma pewnie gry

  i zabawy, ktre wspomina z rozrzew-nieniem: domino, bierki, Monopol,

  kalambury czy chowanego. Zdecydo-wanie na tej licie znajd si te gry

  karciane. Wystarczy zwyka talia kart,

  a repertuar gier jest szeroki. Mona

  gra w pana, ku-ku, wojn, tysica,

  makao, remika... Czasem jednak nie

  ma pod rk gry planszowej albo kart.

  Co wtedy?

  Troch ruchu nie zaszkodzi Impuls

  Uczestnicy zabawy siadaj w kr-gu np. na dywanie, przy stole. Kady

  z uczestnikw kadzie przed sob do-nie, przy czym prawa do zachodzi o

  lew do rwienika po swojej prawej

  stronie. Efektem powinno by wza-jemne przeplatanie si doni.

  Jedna osoba puszcza impuls, czy-li lekko odrywa palce doni i uderza

  nimi o powierzchni. Impuls wdru-je na pocztku zawsze w praw stron.

  Inni uczestnicy po kolei przekazuj

  impuls, uwaajc, aby nie oderwa

  rki za wczenie bd za pno. Jeli

  kto szybko uderzy o powierzchni

  dwa razy, wtedy impuls zmienia

  swj kierunek.

  Jeli ktry z graczy pomyli si,

  spni z przekazaniem impulsu,

  zagapi si, oderwie za wczenie do

  itp. chowa t rk, ktra si pomylia,

  za siebie i zostaje w grze z jedn rk.

  Jeeli pomyli si drugi raz odpada

  z gry. Kiedy zostanie dwch graczy,

  wynik mona rozstrzygn grajc np.

  w papier kamie noyczki.

  Prowadzcy powinien gra z in-nymi, pilnowa regu zabawy oraz s-dziowa. Impuls powinien by prze-kazywany w sposb pynny i w miar

  szybki.

  Teatr improwizacji SwitchNa scen (moe by w rodku

  krgu, naprzeciw uczestnikw) wcho-dz co najmniej dwie osoby z grupy.

  Zaczynaj gra jak scenk np. zakup

  marchewki w warzywniaku. Nagle

  prowadzcy mwi stop i aktorzy za-mieraj w bezruchu.

  Teraz kolejna osoba wchodzi na

  miejsce jednego z aktorw i musi

  przyj jego postaw ciaa. Na sowo

  start osoba ta zaczyna gra jak

  inn scenk, z tym, e musi wyj od

  postawy ciaa (gestu, mimiki), w kt-rej si znajdowaa poprzednia osoba.

  Drugi aktor (ten, ktry cay czas by na

  scenie) podejmuje nowy wtek.

  Tom Hanks czy Madonna kim jestem? Celebrity

  Kady z uczestnikw pisze na sa-moprzylepnej karteczce nazwisko

  sawnej osoby (moe by posta z baj-ki, aktor itp.). Karteczk przykleja si

  na czole osoby stojcej obok w krgu

  tak, by nie wiedziaa, kim jest. Uczest-nicy po kolei zadaj po jednym pyta-niu, aby odgadn kim s. Pozostali

  uczestnicy mog odpowiada tylko

  tak lub nie. Osoba, ktra odgada,

  kim jest opuszcza krg.

  Staroytna zabawa zadawa-nie zagadek

  Logiczne, matematyczne, rysun-kowe, rymowane, z zapakami... wy-br zagadek jest przeogromny. Grunt,

  eby troch wysili szare komrki

  i pokombinowa. Specyficznym rodza-jem zagadek s tzw. zagadki studenc-kie. Ale czy kady student sobie z nimi

  poradzi?

  Przepowiednia straBy sobie bogacz, ktry mia wiel-

  k posiado. Bya ona duo warta,

  wic nic dziwnego, e si o ni ba. Za-trudni wic nocnego stra do pilno-wania posiadoci. Pewnego dnia zda-rzyo si tak, e bogacz musia lecie

  do Nowego Jorku w interesach. Lecz

  str przyszed do niego i mwi:

  Dzisiaj w nocy mi si nio, e

  samolot ktrym ma pan lecie si roz-bije.

  Bogacz pomyla: A tam, co mi

  szkodzi polec nastpnym samolo-