Click here to load reader

UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki listopad 2011

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ósmy numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - wkładka Uniwersytetu Rolniczego - listopad 2011

Text of UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki listopad 2011

 • IDodatek studentw Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  Sala konferencyjna na Wydziale Lenym 17 padzier-nika bya prawie pena. rednia wieku byaby trudna do okre-lenia, poniewa sycha byo ca gam gosw od dzie-cicego miechu do powane-go basu profesorw. A zebrao ich niezwyke wydarzenie. Pod nazw Wspomnienie lata chr Uniwersytetu Rolniczego zaprezentowa swoje letnie muzyczne przygody. Ale od pocztku.

  Osiem lat temu

  Chr UR to zesp 75 osb studentw, absolwentw UR oraz innych uczelni, a take pracownikw dydaktycznych naszej akademii. W tym roku obchodzi ju swoje sme uro-dziny. Jak przy kadej nowej inicjatywie pocztki bywaj trudne. Na haso tworzy-my chr zgosio si 70 osb, z czego 99,9 proc. chtnych nie miao wczeniej do czynienia z profesjonalnym piewaniem mwi dyrygent chru Joanna Gutowska-Kumicz. Ale do-konaa cudu i z azienkowe-go piewania pod prysznicem swoich podopiecznych stwo-rzya wspaniay zesp czte-rogosowy. Po omiu latach wida zasadnicz rnic, cho-ciaby przy rekrutacji nowych osb. Nowe osoby wchodz ju w zesp, ktry piewa. Czyli obok nowego czonka siedzi osoba, ktra ju wie, co nieco o piewaniu, co auto-matycznie wpywa na te nowe osoby pozytywnie opowiada pani dyrygent.

  Samym piewem chr y nie moe. Ze strony wadz UR, jak zapewnia pani

  Gutowska-Kumicz, spywa na zesp opieka pod kadym ktem oraz yczliwe spojrze-nie. Wiem, e zawsze mo-emy liczy na wsparcie ze strony uczelni zapewnia. A najwaniejsza dla zespo-u jest wasna sala dworek midzy Wydziaem Lenym i Ogrodniczym. Wane byy rwnie wakacje, a wyglday one tak

  Wspomnienia czar

  wiata przygasy. Jak na chr przystao, koncert roz-pocz si od powanej pie-ni sakralnej Parce Domine Feliksa Nowowiejskiego. Drugi utwr Miserere mei Grzegorza Mikiewicza wy-konany z moc kilkudziesiciu garde zrobi naprawd pioru-nujce wraenie. Za Laudate dominum M. Zieliskiego to swoista gra gosem, tempem i barw. Szybka i przewrotna pie w ogle nie przypomi-na typowo kocielnego utwo-ru. W tej czci drenie ciaa suchaczy byo norm. Druga cz koncertu bya icie kwie-cista. W moim ogrdeczku, czyli ludowa piosenka o mio-ci przepleciona polskim kwie-ciem rozmarynem czy jago-d, brzmiaa do egzotycznie w interpretacji chru. Mimo to, starsi suchacze podpiewy-wali dziarsko razem z chrem.

  A skoro o ogrdeczku, to w kadym takim przybytku lata przynajmniej kilka ro-dzajw owadw. Na ich cze wykonany zosta skoczny, na-pisany na kilka gosw El gril-lo J. des Presa i Na wierszcza Andrzeja Borzyma.

  Nastpnie Oj, nasi jad, czyli piosenka o polskiej go-cinnoci wykonana w ludo-wym klimacie. Nie zabrako dwikw z Huculszczyzny, na ktrej chr mia okazj za-goci. Z Ukrainy udali si na Mazury do Spychowa, gdzie w klimacie synnych jezior odebrali zeszoroczn nagro-d za pierwsze miejsce na Oglnopolskim Konkursie Chrw o Miecz Juranda i zaprezentowali klasycznego Mazura Maszyskiego w ra-mach koncertu laureatw.

  Po kilkunastominutowej przerwie suchacze znw zo-stali zaskoczeni przez ch-rzystw, tym razem przez ich stroje: artyci wyszli na scen w T-shirtach z logo ch-ru. Wspomnienia z wypraw, zwaszcza z najdalszego w y-ciu wielu chrzystw wyjaz-du do Macedonii, przeplatay si z utworami zwizanymi z tymi krajami. Dziki temu czulimy si tak, jakbymy wsplnie z artystami wdro-wali i chonli tamtejsz kul-tur. Niektre konkursy mu-zyczne wymagaj od artystw

  oryginalnego pomysu na wykonanie utworu. Mielimy okazj przekona si, do cze-go zdolni s chrzyci UR: jednemu z utworw, prezen-towanych w trakcie konkursu w Macedonii, towarzyszy tra-dycyjny taniec cygaski.

  Oprcz zachwytu nad utworami syszanymi przez przecitnego suchacza po raz pierwszy w yciu, nie zabra-ko okazji, by pozna take nowe czterogosowe aranacje znanych utworw, jak cho-ciaby nostalgiczne Nothings gonna change my love for you Fischera, Hallelujah Leonarda Cohena, skoczne Ob-la-di, ob--la-da (G. Ives) The Beetles czy We are the champions (J. Sykulski). Ten ostatni utwr chrzyci znaj bardzo dobrze, jak na laureatw wielu konkur-sw przystao. Na zakocze-nie, po efektownym wyjciu i wejciu oraz licznych okla-skach, chr poegna publicz-no Irlandzkim bogosawie-stwem.

  Come in and stay

  Cytujc za konferansjerem, ktry bawi publiczno przez blisko dwie godziny podczas koncertu: Come in and stay a while. Warto przyj i przy-si na chwil z naszym ch-rem. wita prawda!

  Redakcja Trybw za-prasza w imieniu artystw na kolejne wystpy, bo naprawd warto. To zupenie now jako w naszym zabieganym wiecie. Aby by na bieco z ich reper-tuarem i terminarzem zapra-szamy na facebookowy profil chru.

  Diana Drobniak

  Paulina Strejczek, studentka lenictwa na UR, absolwentka zootechniki:

  Warto by w chrze, bo mona tu pozna wielu nowych i wartociowych lu-dzi. Poza tym mona si na-

  uczy duej odpowiedzialnoci. Ja np. jestem skarbnikiem w zarzdzie chru i organizuj koncerty czy warsztaty. Dodatkowo, warto tu by dlatego, e mona wydoby z siebie dwik, ktry z czasem staje si wiadomym tonem.

  Katarzyna Chodo, ab-solwentka geodezji na UR:

  Przede wszystkim je-stemy grup ludzi. A wyda-je mi si, e obecnie yjemy troszk jak samotne wysy-

  py i jedyny kontakt z ludmi istnieje w wirtualnym wiecie. My jako grupa musimy si spotka, dogada ze sob, a przede wszystkim posucha. Najfaj-niej jest, gdy jaki utwr w kocu po wielu prbach zaczyna brzmie. A to dlatego, e suchamy si nawzajem.

  ukasz Gacek, absol-went polonistyki na UP:

  Chr to skadanka ludzi z rnych planet (zwaszcza z planety UR), ktrzy wnosz tu duo twrczego fermentu, ktrzy

  daj te szans na nauczenie si czego innym, otwarcie horyzontw. Ale chr to przede wszystkim dobra zabawa i mnstwo przyjani, ktre zostaj na wiele lat, co byo wida choby wrd publicznoci, na ktrej zasia-do wielu byych czonkw chru.

  Jedyny taki chUR Dzi chr nie kojarzy si tylko z sakralnym pie-

  wem. Dzi potrafi zapiewa prawie kad po-pow, ludow i narodow piosenk lub pie. A Chr UR specjalizuje si w tym od omiu lat.

  Dla

  czeg

  o w

  arto

  by

  w c

  hrz

  e?

 • II TRYBY nr 8/2011 Dodatek Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  Tryby UR

  Roliny w Biblii to temat wci mao znany. Zaj-muje si jednak Pani nim od kilkunastu lat. Skd taka pasja w Pani yciu?

  Wszystko zaczo si od studiw teologicznych, ktre rozpoczam nie dla tytuw, ale dla siebie, a zwaszcza po to, aby zrozumie sens wydarze z mojego ycia osobistego. Dzisiaj, z perspek-tywy lat, uwaam, e bya to jedna z waniejszych decyzji, jakie podjam. Tych dziewi lat studiw nie tylko posze-rzyo moj wiedz z zakresu biblistyki czy dogmatyki, ale przede wszystkim nauczyo mnie, co to znaczy wiadomie przeywa swoj wiar. Ile daje ona radoci i siy w chwi-lach, gdy przychodzi nam boryka si z przeciwnociami losu. A przy tym wszystkim znalazo si jeszcze miejsce na badania nad rolinami wymienionymi w Pimie witym, zgbianie ich zna-czenia i symboliki w tekstach biblijnych.

  Jest Pani z wyksztacenia i zamiowania ogrodnikiem, w zwizku z czym podjcie bada nad flor biblijn byo swoistym przerzuce-niem pomostu pomidzy dwoma dziedzinami wiedzy.

  Tak, okazao si to cze-niem przyjemnego z poytecz-nym, a wyrazem tego s ogro-dy biblijne w Proszowicach i Myczkowcach. Chocia pocztki nie byy atwe. Duo czasu zajo mi zgromadzenie i zapoznanie si z literatur na ten temat, gwnie obcojzycz-n, i opracowanie krytycznej listy rolin wzmiankowanych w Pimie w. Wane byo te stworzenie kolekcji gatunkw biblijnych, bo pozwalao to oceni moliwoci ich uprawy w naszych warunkach klima-tycznych, co jest wane przy zakadaniu ogrodw biblijnych.

  Czym tak napraw-d jest ogrd biblijny?

  W literaturze fachowej ten termin jeszcze nie wyst-puje, dlatego podam wasn definicj ogrodu biblijnego. Jest to taki rodzaj zaoenia zieleni, ktry przede wszyst-kim ma suy popularyzacji tekstu biblijnego. Od innych ogrodw rni si tym, e dobr rolin, jakie mog by w nim uprawiane jest cile okrelony i obejmuje tzw. gatunki biblijne. Zatem jest to jednoczenie ogrd dydaktyczny, tematyczny i symboliczny.

  Czy mona mwi o hi-storii ogrodw biblijnych?

  Pierwsze ogrody biblijne na wiecie zaczli zakada protestanci. Od nich t ide popularyzacji treci biblijnych zarazili si katolicy. Naley jednak podkreli, e fenomen zakadania tego typu ogrodw bardzo czsto nie ma zwizku z przynalenoci do danego Kocioa. Przykadem tego jest jeden z parkw miejskich w Wielkiej Brytanii, w ktrym eksponowane s roliny i rze-by zwizane z perykopami biblijnymi, a take podobne do niego parki w USA. Warto take doda, e swoistymi pre-kursorami tego typu ogrodw byy kolekcje rolin biblijnych, ktre w ogrodach botanicz-nych zakadali zainteresowa-ni flor terenw biblijnych botanicy.

  Dla kogo ogrody bi-blijne s tworzone tylko dla katolikw, czy moe dla kadego czowieka bez wzgldu na jego religi?

  Ogrd biblijny jest dla wszystkich. Jest to element, ktry nie ma dzieli ludzi, tylko ich jednoczy. Jak ju byo wspomniane, jego celem jest upowszechnianie Biblii za pomoc eksponowania rolin

  w niej wymienionych. Dlatego posadzonym w takim ogro-dzie gatunkom towarzysz tabliczki, gdzie oprcz nazwy botanicznej zamieszczone s sigla biblijne (innymi sowy adresy biblijne np. Mt 2, 13 przyp. red.) i odpowiedni cytat z Pisma witego.

  Wynika z tego, e ogrody biblijne mog mie wymiar ekumeniczny?

  Oczywicie. Ogrody te mog czy ludzi rnych wyzna, zwaszcza tych, dla ktrych podstaw wiary jest Pismo wite. Przykadem tego jest pewien pop z Ukrainy, ktremu po obejrzeniu Ogrodu biblijnego w Myczkowcach tak spodobaa si taka forma przybliania treci biblijnych, e postanowi przy swojej cerkwi zaoy podobny ogrd. Rwnie w dialogu z prote-stantami zagadnienia zwiza-ne z ogrodami biblijnymi s doskona paszczyzn do dys-kusji i wymiany dowiadcze w dziedzinie ewangelizacji przy pomocy tej wspczesnej Biblii pauperum. Suy temu np. organizowana w Szlezwiku (Niemcy) konferencja, na ktrej prelegentami s zarwno protestanci jak i katolicy.

  W zakadanie ogrodw biblijnych wkada

Search related