Click here to load reader

AGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2012

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

15 umer Trybów. Katoliciego miesięcznika studenckiego - wkładka Akademii Górniczo - Hutniczej - czerwiec 2012

Text of AGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki czerwiec 2012

 • Idodatek studentw Akademii Grniczo-Hutniczej

  fot.:

  Arc

  hiw

  um T

  ryb

  w

  Mistrz i Syn, czyli o wizi matematycznej

  Wojciech Podlewski

  Mistrz

  Owym Mistrzem by Antoni Maria Emilian Hoborski. Urodzi si 1 kwiet-nia 1879 r. w Tarnowie jako syn Antoniego i Marii Mihldorfw. Po ukoczeniu szkoy red-niej w roku 1897 rozpocz studia matematyczne na Uniwersytecie Jagielloskim. Specjalizowa si w dziedzi-nie na pewno bardzo dobrze znanej studentom Wydziau Matematyki naszej uczelni, jak jest geometria rniczko-wa. By autorem wielu skryp-tw i podrcznikw, ktre przez szereg lat suyy studen-tom jako wane rdo wiedzy. Od roku 1901, po ukoczeniu studiw, przez 18 lat pracowa jako nauczyciel w szkoach rednich, m.in. w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sczu. Stopie doktora filozofii na UJ otrzyma na podstawie roz-prawy O cakowaniu rwna-nia rniczkowego vt = vxx + vyy w roku 1908 u profesora S. Zaremby.

  Studia uzupeni w Paryu na Sorbonie, gdzie w 1909 r. uzyska licencjat z nauk ci-sych w zakresie matematyki, a nastpnie w Getyndze dru-gim sawnym orodku mate-matycznym w Europie. Tam do 1910 r. zajmowa si rachun-kiem wariacyjnym pod okiem profesorw Kelina i Hilberta.

  Po powrocie do Polski pracowa jako nauczyciel V Gimnazjum w Krakowie. Od 1911 r. obj wykady zlecone na UJ i w tym samym roku habilitowa si na podstawie rozprawy O pewnym zasto-sowaniu zasady najmniejszej wartoci.

  Pierwsze spotkanie

  Rok 1917. Pewien ucze sidmej klasy gimnazjum, gdzie uczy Antonii Hoborski,

  zwrci uwag nauczyciela rozwizaniem kilku trudniej-szych zada z matematyki. Nastpstwem tego byo zapro-szenie do domu nauczyciela, gdzie w ucze mia w kad niedziel prywatne wykady z matematyki wyszej. Ucze to Stanisaw Gob. Zdarzenia te zapocztkoway ich wza-jemn fascynacj i przyja. W 1919 r. Hoborski zosta pro-fesorem zwyczajnym w two-rzonej w Krakowie Akademii Grniczej, natomiast Gob jeszcze jako gimnazjalista su-cha wykadw profesora na Akademii. Poniewa potrafi stenografowa, wiernie zapi-sa sowa wykadowcy, dziki czemu sta si posiadaczem bezcennego materiau bdce-go rdem skryptu wydanego po wielu latach. Gob leci szybko wzwy i po dwch latach studiw na Akademii Grniczej zostaje zastpc asystenta profesora i moe ju

  prowadzi wiczenia. Cae dalsze ycie prof. Hoborski by dla niego mistrzem, on dla Hoborskiego synem.

  Syn

  Stanisaw Gob nastp-nie studiowa w latach 1928-30 w Delft w Holandii, gdzie pod kierownictwem Schoutena przygotowywa prac doktor-sk. Habilitowa si w 1932 r. na UJ przedstawiajc prac Zagadnienia metryczne geo-metrii Minkowskiego. Z cza-sem otrzyma tytu profesora AGH i UJ w Krakowie. By jednym z czoowych przed-stawicieli Krakowskiej Szkoy Matematycznej wraz ze swoim mistrzem. Prace prof. Gobia dotyczyy geometrii rnicz-kowej i rwna funkcyjnych. W 1937 r. za zasugi na polu pra-cy naukowej, zosta odznaczo-ny Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Pierwszy rektor

  Teraz cofnijmy si ku po-cztkom naszej uczelni, w ten niepowtarzalny klimat wcze-snej Akademii Grniczej. Rok 1919, cay personel stanowi 35 osb, w tym 9 czonkw kolegium profesorw, 4 za-stpcw profesorw, 4 lekto-rw, 1 adiunkt i 6 asystentw, 3 pracownikw administracji i 4 wonych. Pierwszym rek-torem zostaje prof. Hoborski, bdc jednoczenie dziekanem Wydziau Grniczego i kierow-nikiem Zakadu Matematyki, tym ostatnim by a do wybu-chu II wojny wiatowej.

  Antoni Hoborski w 1921 r. otrzyma tytu profesora zwy-czajnego UJ. Po kilku latach, poproszony o objcie Katedry Matematyki na tym uniwer-sytecie, odmwi i pozosta w Akademii Grniczej, nie-mniej jednak wykada rw-nie na UJ.

  Wsplny los

  Los ponownie poczy wy-bitnych matematykw Hobor -skiego i Gobia tym razem w okrutnych okolicznociach. W listopadzie 1939 r. wraz z innymi profesorami kra-kowskimi zostali uwizieni przez gestapo i przewiezie-ni do Wrocawia, a nastpnie do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen w ramach Sonderaktion Krakau. Z ko-cem stycznia 1940 r. na sku-tek odmroenia rektorowi Hoborskiemu amputowano palce u ng. W wyniku gan-greny zmar 9 lutego 1940 r., a dzie wczeniej oficjalnie zosta zwolniony z obozu Do dzi nie wiadomo, gdzie pierwszy rektor AG zosta pochowany. Symbolicznym grobem jest jedynie urna z zie-mi z obozu Sachsenhausen wmurowana obok tablicy

  Modzie kocha do tego stopnia, e cho to byo dla niego nieraz tortur fizyczn (z po-wodu sabego wzroku), bra chtnie udzia w wycieczkach naukowych ze swoimi studenta-mi do kopal i hut. Tote wpyw, jaki wywieraa jego osobowo na studentw, by przemony.

 • Tryby AGH

  upamitniajcej to tragiczne wydarzenie.

  Syn o Mistrzu

  Prof. Stanisaw Gob przey obz koncentracyjny. Opublikowa 250 prac oraz zosta odznaczony Krzyem Kawalerskim Polonia Resti-tuta w 1956 r., Krzyem Oficerskim Polonia Restituta w 1967 r. Zmar w Krakowie przeywszy 78 lat.

  Publikujc w roku 1969 swoje wspomnienie o rekto-rze Hoborskim pisze: Pod wzgldem cech charakteru nalea profesor Hoborski do postaci zupenie wyjtko-wych. Niezwykle sumienny i pracowity, bdc surowym dla siebie, wymaga od in-nych niezwykej obowiz-kowoci. By z jednej strony bezkompromisowy w spra-wach etycznych (nie uzna-wa w szczeglnoci adnych protekcji), z drugiej czuy, wraliwy i wyrozumiay na ludzkie nieszczcia. Nie majc wasnych dzieci, o-y due sumy na pomoc dla rnych sierot. By arliwym patriot polskim. Mimo e by synem oficera austriac-kiego, a matka bya Niemk z pochodzenia, jak rzadko kto dostrzega wady narodo-we Niemcw, zwaszcza te, ktre byy grone dla nasze-go narodu. Modzie kocha do tego stopnia, e cho to byo dla niego nieraz tortur fizyczn (z powodu sabego wzroku), bra chtnie udzia w wycieczkach naukowych ze swoimi studentami do ko-pal i hut. Tote wpyw, jaki wywieraa jego osobowo na studentw, by przemo-ny. Jako uczony by czowie-kiem niezwykle skromnym; nie akn zaszczytw, ceni nade wszystko ciep atmos-fer domow i spokj do pra-cy. Nalea do tych, ktrym sukcesy uczniw przyspa-rzaj wicej radoci anieli wasne osignicia.

  Gdy wiar si dzielimy, to ona si mnoy!

  Nasze wsplne spotkania odbywaj si przy parafii w. Szczepana (koo

  Radia Krakw) ju trzeci rok. Zaangaowanie w dziaalno Koa przejawia si na rne sposoby. Prowadzone przez KSM akcje maj wymiar duchowy,

  ewangelizacyjny i patriotyczny. Na konkretne potrzeby my, KSM-owicze, odpowiadamy zgodnie z nasz dewiz widzie, oceni, dziaa!.

  Angelika KliszczPrezes Krakowskiego Koa Akademickiego KSM

  TRYBY nr 6(15)/2012 Dodatek Akademii Grniczo-Hutniczej w KrakowieII

 • III

  Tr yby AGH

  III

  Bdc w naszym Kole istnieje moliwo cy-klicznego odwiedzania pobli-skiej wietlicy rodowiskowej dla dzieci. Tak form wolon-tariatu rozpoczlimy w tym roku, a widzc obopln ko-rzy pync z tego kierunku aktywnoci pozauczelnianej, chcemy j kontynuowa take w przyszym.

  W ramach dziaalnoci na-szego Koa, bratniego KSM przy AGH i przy wsppra-cy Trybw zorganizowa-limy w grudniu ub. r. spo-tkanie z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, ks. bisku-pem Grzegorzem Rysiem i z podrnikiem Mateuszem

  Jaboskim, w ramach projek-tu Inynieria Zbawienia, kt-rego tematem byo samodosko-nalenie (Trzy strony medalu, czyli o samodoskonaleniu). Mona nas byo spotka na uczelni przy okazji Targw Organizacji Studenckich. Warto take wspomnie o wystawie powiconej b. Karolinie Kzkwnie, prezen-towanej w auli gwnego bu-dynku AGH przez kilka dni padziernika 2010 r.

  Drugim kierunkiem naszej dziaalnoci jako Duszpaster-stwa Akademickiego s wy-jazdy, m.in. wypady na nar-ty i rekolekcje ostatnie na

  nienicy na pocztku marca 2012 r. W duchu wielkopost-nego zamylenia i posesyjne-go wypoczynku cieszylimy si obecnoci Boga wrd i wok nas. Obecnie, gdy pogoda na to pozwala, re-alizujemy jednodniowe wy-pady w gry. Majwka 2012 upyna nam pod znakiem takich wanie wyjazdw, gdzie razem z naszym dusz-pasterzem ks. Sawomirem Ptorakiem, podczas jednego z takich wypadw zdobylimy Turbacz (2 razy) i Kudo.

  2 maja wybralimy si do Wrocawia, realizujc studenc-k tras tzn. nieco przyspie-szon (zdjcia znajdziecie na

  naszym FB- Krakowskie Koo Akademickie KSM).

  Inn form naszej dziaal-noci jest podejmowanie kon-kretnych inicjatyw ewangeli-zacyjnych. Zorganizowalimy 18 stycznia, nie po raz pierw-szy, kold w akademikach znajdujcych si na terenie pa-rafii w. Szczepana. Wsplnie z ks. Sawkiem odwiedzi-limy budynki nalece do Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Rolniczego. Razem przeywalimy take czterodniowe rekolekcje wiel-kopostne w naszej parafii, ad-resowane przede wszystkim do studentw. Odbyway si one

  w dniach 19-22 kwietnia br. Hasem tegorocznych nauk rekolekcyjnych, wygasza-nych przez naszego duszpa-sterza, byy Cztery przy-powieci o czowieku. Noc konfesjonaw, ktra w tym roku bya organizowana z 21. na 22. kwietnia, cieszy si rokrocznie coraz wikszym zainteresowaniem.

  W naszym staym tygo-dniowym planie w poniedzia-ki jest spotkanie formacyjne, ktre zaczynamy Msz w. o godz. 19.00, we wtorki od-bywaj si zajcia aerobiku i taca towarzyskiego pro-wadzone s przez instruktork taca i aerobiku. W czwartki grupa biblijna U Nikodema, ktrej przewodzi ks. Sawek, spotyka si w salce na dru-gim pitrze domu parafialnego obok kocioa w. Szczepana, by tydzie po tygodniu po-chyla si nad Ewangeli wg w. Mateusza. W niedziel o 19.30 odprawiana jest nasza Msza w. akademicka z kaza-niami specjalnie dla studentw i ywioow opraw muzyczn zespou Diakonii Muzycznej. Prby scholi s otwarte, od-bywaj si w kad niedziel o 17.30 w salce w domu pa-rafialnym. W tym roku zor-

  ganizowalimy take kilka szkole z metod Naturalnego Planowania Rodziny (NPR), prowadzonych przez instruk-tork NPR w Polsce.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich, ktrzy chcieliby uczestniczy w jakiejkolwiek formie aktywnoci w naszym Duszpasterstwie. W niekt-re soboty i niedziele maja

  i czerwca planowane s wy-pady jednodniowe (rowerowe/piesze) do ciekawych i piknych zaktkw Krakowa i okolic. Na pocztku cz

Search related