Click here to load reader

Wkładka AGH. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Kwiecień 2011

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wkładka AGH. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Kwiecień 2011

Text of Wkładka AGH. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Kwiecień 2011

 • I Akademia Grniczo Hutnicza

  Akademii Grniczo Hutniczej

  Ganbare Nippon, Ratujmy Nippon

  Katarzyna WolaK

  Cay wiat ledzi wydarzenia

  w Japonii. 11 marca trzsienie ziemi

  o sile 9 stopni w skali Richtera oraz

  wywoana nim prawie dziesiciome-trowa fala tsunami niemal doszczt-nie zniszczyy ten kraj. Dramatycz-ne zdjcia zniszcze, ostrzeenia

  o zagroeniu nuklearnym obiegaj

  cay wiat. Zginy setki ludzi, za

  zaginionych uwaa si tysice, cier-

  Duszpasterstwo Akademickie U Szczepana

  Msza wita Akademicka

  niedziela, godz. 19:30

  Spotkania formacyjne po-niedziaek, godz. 19:30

  Wielkopostne rekolekcje

  akademickie w kociele w. Szczepa-na Nauczycielu, co mam czyni, aby

  osign ycie wieczne?. Szczegy

  na ostatniej stronie Trybw.

  www.kraka.ksm.org.pl [email protected]

  Rzeki Polski Karolina Pluta

  Od 8 kwietnia do 7 maja na tere-nie AGH bdzie mona podziwia

  wystaw fotografii RZEKI POLSKI/

  RIVERS OF POLAND. Zdjcia do-kumentuj pikno i niepowtarzalny

  urok polskich rzek oraz ich najblisze-go otoczenia i yjcych tam gatunkw

  zwierzt i rolin, promuj nieodkryte

  dotd turystycznie miejsca na mapie

  Polski. Autorami fotografii s m.in.:

  Artur Tabor, Micha Rzca, Maciej

  Omelaniuk.

  Wystawa jest czci oglnopol-skiego projektu, ktry m.in. poprzez

  organizacj spyww kajakowych

  poczonych ze sprztaniem polskich

  rzek, pokazowe lekcje w szkoach,

  pi cay nard. Fundacja Kyoto Kra-kw uzyskaa od Ministra Spraw We-wntrznych i Administracji zgod na

  przeprowadzenie zbirki funduszy na

  rzecz poszkodowanych.

  Nasz inicjatyw mona znale

  na Facebooku pod nazw Ganbare

  Nippon, Ratujmy Nippon akcja cha-rytatywna. Zebrane przez nas fundu-sze zostan przekazane samorzdowi

  japoskiego miasta Kesennuma, wo-jewdztwu Miyag, ktre najbardziej

  ucierpiao w wyniku kataklizmu.

  warsztaty ekologiczne czy konkursy

  promuje trosk o rodowisko, aktyw-n turystyk i przypomina turystom,

  wdkarzom i mieszkacom okolicz-nych terenw, jak odpowiednio korzy-sta z dobrodziejstw rzek.

  Zapraszamy na stron www: kaja-kowypatrol.pl.

  Ofiary mona przekazywa bezpo-rednio na specjalne konto Fundacji Kyoto Krakw:

  58 1240 4650 1111 0010 3853 3210 z dopiskiem: Ganbare Nip-pon, Ratujmy Nippon

  Fundusze na pomoc poszkodo-wanym zbiera take Caritas Polska.

  Osoby i instytucje mog dokonywa

  wpat na konto:

  CARITAS POLSKA Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem: JAPONIA

  Pomoe take charytatywny sms wysany pod numer 72 052 (koszt cakowity 2,46 z).

  Pragniemy przypomnie, e trage-dia na ekranach telewizorw, to nie su-che fakty, ale dramat milionw ludzi.

  Prosimy o wsparcie i datki wszystkich

  ludzi dobrego serca.

 • II TRYBY nr 4/2011Akademia Grniczo Hutnicza

  Wadze metale (mied, ow i ela-zo) waono, dzielono i sprzedawano

  rzemielnikom w detalu na potrzeby

  miejscowych warsztatw lub hurtowo

  do Europy. Dostpno surowcw bya

  w redniowieczu jedn z przyczyn

  rozwoju odlewnictwa.

  Na Wydziale Odlewnic-twa przebadano do tej pory prawie 600 zabyt-kw metalowych znale-zionych w czasie prac archeologicznych pod pyt Rynku Gwnego w Krakowie

  Archeologiczne badania odsoni-y rwnie Kramy Bogate byo to

  miejsce handlu luksusowymi towara-mi takimi jak drogie tkaniny, korzenie

  (przyprawy np. pieprz, godziki, im-bir), zoto, biuteria.

  Czy badania zabytkw arche-ologicznych nie s domen ar-cheologw?

  Analizy przeprowadzane na Wy-dziale Odlewnictwa s cenn pomo-c i uzupenieniem prac archeologw

  i konserwatorw. Archeolodzy wydo-bywaj obiekt, datuj, opisuj. Czsto

  brak im jednak informacji o technice

  wytwarzania czy skadzie stopu. Zda-rzao si, e przedmiot, ktry wydawa

  si by zoty, by wykonany ze stopu

  bardzo dobrze imitujcego zoto, co

  pokazay dopiero badania skadu.

  Dziki mikroskopom moemy lepiej

  rozpozna i sfotografowa zabytek.

  Jeli konserwator zna jego skad che-miczny i stopie zniszczenia, to moe

  dobra waciw metod konserwacji.

  Inaczej bowiem konserwuje si wyro-by z elaza, srebra, cyny czy mosi-dzu.

  Na Wydziale Odlewnictwa prze-badano do tej pory prawie 600 zabyt-kw metalowych, przeprowadzono 661

  T R Y B Y A G H

  redniowieczne piercionki pod mikroskopemW poprzednim numerze opisalimy prac Laboratorium Fizykochemicz-nego, ktre m.in. wykonuje analiz przydatnoci do spoycia wd mi-neralnych dostpnych w sklepach. Rozgldamy si dalej wok siebie z pytaniem, gdzie mona natkn si na dziaania pracownikw naszej Alma Mater. Tym razem bie-rzemy pod lup Podziemia Rynku oddzia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

  Karolina Pluta

  Wsppraca Muzeum i Wy-dziau Odlewnictwa

  Jedno z najwikszych podziem-nych muzew na wiecie: oddzia Mu-zeum Historycznego Miasta Krakowa

  Podziemia Rynku zostao otwarte 24

  wrzenia 2009 r. Ponad cztery metry

  pod powierzchni Rynku, na obsza-rze czterech tysicy metrw kwadra-towych, mona oglda pozostaoci

  najstarszych wieckich budowli Kra-

  Studenci w czasie wicze badaj prbki pod okiem mgr in. Aldony Garbacz-Klempka

  kowa. Badania archeologiczne na kra-kowskim Rynku Gwnym rozpoczto

  w sierpniu 2005 r. Zesp archeologicz-ny od pocztku nawiza wspprac

  z Wydziaem Odlewnictwa Akademii

  Grniczo-Hutniczej. Prace naukowo--badawcze zwizane z opracowaniem

  i przygotowaniem do konserwacji

  znalezionych zabytkw metalowych

  prowadz pracownicy Wydziau, La-boratorium metali, stopw i zabytkw

  metalowych oraz studenci metalurgii.

  Wyniki badaProwadzone pod pyt Rynku

  Gwnego prace przybliyy histori

  tego miejsca: w XI w. byo to rozlege

  cmentarzysko, na ktrym w wieku XII

  powstaa przedkolacyjna osada, znisz-czona przez Tatarw w 1241 r. Lokacja

  miasta nastpia w roku 1257, ww-czas wytyczono Rynek.

  Pierwsze prbki przebadane w la-boratorium w AGH pochodziy z bu-dynku Wielkiej Wagi, znajdujcego

  si pomidzy Sukiennicami (wylot od

  ul. Brackiej) a kocioem w. Wojcie-cha. By to urzd wagi i kontroli jako-ci metali. Miasto miao monopol na

  sprzeda oowiu i miedzi. Krakw nie

  mia wasnych metali, ale w okolicach

  Olkusza, Sawkowa eksploatowano

  zoa oowiu, metale te przewoono do

  miasta z tamtych kopal i hut, a mied

  sprowadzano z Wgier. W Wielkiej

  fot.

  Piot

  r Kw

  arci

  ak

 • III Akademia Grniczo Hutnicza

  T R Y B Y A G H

  analiz spektroskopowych, wykonano

  770 fotografii i analiz skaningowych

  oraz 1120 fotografii mikroskopowych.

  Dziaania te przede wszystkim przy-gotowyway zabytki do konserwacji

  w celu wyeksponowania ich na wysta-wie w Muzeum prezentowanych jest

  okoo 700 zabytkw z metalu, drewna,

  ceramiki, koci. Poza tym stay si

  podstaw dowiadcze, ktre pozwo-liy na odtworzenie dawnych techno-logii i lepsze poznanie pracy rednio-wiecznych warsztatw wyrabiajcych

  ozdoby. Dziki tej wsppracy udao

  si zrekonstruowa warsztat zotniczy

  oraz kowalski. Rekonstrukcj duego

  pieca, m.in. na potrzeby filmu ilustru-jcego przebieg procesw technolo-gicznych w dawnym Krakowie, wyko-nano take na Wydziale Odlewnictwa

  AGH. Wsppraca z zespoem arche-ologicznym pracujcym pod Rynkiem

  Gwnym trwa nadal, a wyniki bada

  s regularnie publikowane m.in. w li-teraturze technicznej.

  Wkad w badanie historii od-lewnictwa

  Zaangaowanie w badania archeolo-

  Jak przebiega proces badania zabytku metalo-wego?

  1. Dokumentacja fotograficzna.

  2. Okrelenie stanu zachowania

  zabytku na podstawie analiz makro

  i mikroskopowych

  3. Wstpne badanie skadu che-micznego przed konserwacj.

  4. Badanie skadu chemicznego

  po konserwacji zabytku przy pomocy

  spektrometru fluorescencji rentgenow-skiej SPECTRO MIDEX (wykorzystu-je on promieniowanie rentgenowskie,

  ktre padajc na badan prbk mate-riau metalowego powoduje, i staje si

  ona rdem wtrnej emisji promieni

  rentgenowskich, zwanych fluorescen-cj).

  5. Badania uzupeniajce m.in.

  analiza fluorescencji rentgenowskiej

  w mikroobszarze przy pomocy mi-kroskopu skaningowego oraz analiza

  produktw korozji metod dyfrakcji

  rentgenowskiej.

  6. Podsumowanie wynikw

  oraz dokumentacja makro i mikrosko-powa obiektw po konserwacji.

  giczne w Podziemiach Rynku przynio-so ciekawe rezultaty z punktu widzenia

  technik wytwarzania, w tym odlewnic-twa. Do tej pory nie badano rednio-wiecznej biuterii na tak szerok skal:

  znaleziono 200 redniowiecznych pier-cionkw. Nie byo rwnie tak atwego

  dostpu do aparatury. Badania pokaza-y, jakie stopy stosowano w redniowie-czu. Informacje te mog posuy histo-rykom i historykom sztuki.

  Wsppraca Laboratorium z innymi jednostkami

  Zabytki rynkowe z Krakowa to nie

  jedyne z badanych na Wydziale Odlew-nictwa AGH. Analizowane s rwnie

  zabytki pochodzce z bada archeolo-gicznych w Olkuszu czy z Muzeum

  Morskiego w Gdasku. Obecnie bada-na jest zawarto stopu miedzi z wra-ku statku, ktry zaton w XV w. Te

  badania czciowo wykonywane s na

  miejscu, dziki przenonemu spektro-metrowi rentgenowskiemu SPECTRO

  xSORT. W Laboratorium odbywaj

  si zajcia pokazowe, rwnie dla stu-dentw innych uczelni m.in. Studium

  konserwacji zabytkw z Politechniki

  Krakowskiej.

  Artyku powsta w oparciu o relacje i materiay pracownika Wydziau Odlew-nictwa Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie mgr in. Aldony Garbacz--Klempki, archeologa Wojciecha Gowy oraz Mirosa

Search related