Click here to load reader

UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki - maj 2012

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

14 numer Trybów. Katolickie miesięcznik studencki - wkładka Uniwersytetu Rolniczego - maj 2012

Text of UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki - maj 2012

 • I

  Pocztki czekolady siga-j bardzo odlegych czasw. Upraw kaka-owca zajmowali si ju po-nad 3000 lat temu Olmekowie twrcy jednej z najstar-szych cywilizacji Ameryki rodkowej. Prawdziwy poten-cja czekolady odkryli jednak dopiero Majowie, traktujc j jako napj bogw, a nastp-nie Aztekowie, ktrzy uywa-li jej jako rodka patniczego. Nastpnie gorcy napj zaw-drowa do Europy, a tutaj zro-biono z niego symbol sodyczy, mioci, a nawet seksualnoci. I cho forma czekolady zmie-niaa si od gorzkiego pynu

  z chili do bombo-nierki z wini w rodku, jej smak pozosta taki sam.

  W dziecistwie mamy usil-nie prboway przekona nas, e czekolada jest niezdrowa, a w szczeglnoci cierpi przez ni nasze zby. Dzi moemy im powiedzie, e wedug naj-nowszych bada czekolada tak naprawd zapobiega powsta-waniu prchnicy (Japoczycy ju pracuj nad past do zbw wzbogacon ekstraktem z u-sek kakao), a zawarte w niej

  substancje chroni nas przed wieloma chorobami, nie tylko jamy ustnej. Badania wyka-zuj, e po wypiciu czekola-dy sabnie aktywno pytek krwi, wykazuj one mniejsz tendencj do zlepiania si, czy-li zapobiega ona zakrzepom i zmniejsza ryzyko zawau serca. Dodatkowo, czekolada zawiera rwnie skadniki, ktre podnosz poziom seroto-niny hormonu odpowiadaj-cego za dobry nastrj. Obficie zawarty w czekoladzie magnez jest dobry dla naszego syste-mu nerwowego. Udowodniono rwnie, e poprawia nastrj przyszych mam i dobrze

  wpywa na rozwj podu, a pniej owocuje wiksz aktywnoci dziecka. Idealnie dziaa te przy wikszym wy-siku zarwno psychicznym (z dowiadczenia wiadomo, e w czasie sesji czekolada pochaniana jest tabliczkami), jak i fizycznym. W marcu tego roku prof. Franco Duran Oscar z University of Cambridge przekonywa na Europejskim Kongresie Kardiologicznym, e 20 g czekolady gorzkiej dziennie zmniejsza o 37 proc. ryzyko choroby serca. Komu wczoraj zjedzona kostka cze-kolady wanie przestaa ci-y na sumieniu?

  W padzierniku ubie-gego roku Komisja Europejska opublikowaa pol-skie wersje jzykowe propo-zycji dotyczcych Wsplnej Polityki Rolnej po 2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachcao do zapoznania si z propozycjami Komisji Europejskiej. Projekty te s obecnie przedmiotem prowadzonych przez resort prac oraz konsultacji z eksper-tami i zrzeszeniami rolnikw, ale rwnie konsultacji spo-ecznych. Po zamkniciu kon-sultacji zostanie opracowane stanowisko polskiego rzdu w sprawie Wsplnej Polityki Rolnej (WPR) 2014-2020. Stanowisko to bdzie miao wpyw na przysze negocjacje z UE, a zatem kluczowe zna-czenie dla rolnictwa i rozwoju wsi w przyszoci. Dotychczas nasze wadze krytycznie od-niosy si np. do niewielkich zmian w dysproporcji pomi-dzy pastwami w patnociach

  bezporednich (w duej mierze byyby, jak dotychczas, oparte o historyczn intensywno produkcji). Pozytywne opinie dotyczyy zmian we wsparciu maych gospodarstw i pod-niesieniu stawek dopat przy jednoczesnej tzw. degresywnej stawce dla tych wielkoobsza-rowych oraz wzmocnieniu po-zycji producentw w acuchu ywnociowym.

  Trwa nabr wnioskw do ARiMR na bezporednie patnoci z UE. Wnioski na-ley skada do 15 maja br., a za kady dzie zwoki b-dziemy paci 1 proc. W 2012 r. rolnicy mog ubiega si o dwa nowe rodzaje wsparcia: patno do tytoniu oraz od-dzieln patno do owocw mikkich. Warto wspomnie, e zwikszono take dopaty do specjalnej patnoci obsza-rowej oraz patnoci do krw i owiec. Istotn zmian jest to, e nowelizacja ustawy o pat-nociach w ramach systemw

  wsparcia bezporedniego prze-widuje moliwo odstpienia przez ARiMR od dorczenia decyzji rolnikowi (w przypad-ku, gdy decyzja jest zgodna z wnioskiem).

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we wsppracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogasza IV edycj konkursu Polska wie dziedzictwo i przyszo. W ramach konkursu kapitua oceni prace w dwch katego-riach: 1) prace naukowe, popu-larno-naukowe i inne 2) prace prezentujce dorobek kulturo-wy kraju i regionu, opisujce inicjatywy lokalne, dziedzic-two historyczne wsi oraz prace ilustrujce przykad sukcesu w rozwoju polskiej wsi. W kon-kursie preferowane bd prace nowatorskie, interdyscyplinar-ne, wykazujce oryginalno, napisane w sposb atrakcyjny dla potencjalnych czytelnikw. Zwycizca w kadej z kate-gorii otrzyma m.in. nagrod

  pienin w wysokoci 5 tysi-cy zotych. Wicej informacji na stronie: www.fdpa.org.pl.

  Zakaz stosowania pasz ge-netycznie modyfikowanych sprawi, e podroej jaja, drb i wieprzowina. Obecnie w pro-dukcji zwierzcej mona sto-sowa pasze z duym udzia-em GMO, ale jest to okres przejciowy, ktry koczy si za 8 miesicy. Do tej pory du cz pasz stanowia ruta so-jowa GMO z importu (gwnie z Argentyny). Pasza bez udzia-u GMO jest drosza. Eksperci uwaaj, e przeoy si to na wiksze koszty produkcji oraz deficyt pasz, co spowoduje bardzo duy wzrost cen.

  Pszczelarstwo ma si znacznie lepiej ni w 2010 r. W Polsce w 2011 r. wyprodu-kowano okoo 23 tys. ton mio-du. Nasi pszczelarze po czci mog liczy na wsparcie nawet z programw UE szczeglnie na walk z chorobami pszcz (jedna z najpopularniej-szych to warroza) i szkolenia. Jakkolwiek, pszczoy gin w ubiegym roku by to ubytek okoo 18 proc. populacji.

  dodatek studentw Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  Niezbdnik top rolnikaTomasz Wierzbicki, Anna Kaczmarczyk

  W yciu pada wiele pyta, na ktre czekolada przynosi odpowied (Nigella Lawson)

  Kornelia Sasak

  Wielka moc czekolady

 • TRYBY nr 5(14)/2012 Dodatek Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieII

  Tryby UR

  Zostaa wybrana now przewodniczc Uczelnianej Rady Samorzdu Studen-tw. Co Twoim zdaniem przekonao gosujcych, aby powierzy Ci t funkcj?

  Wydaje mi si, e cae moje dotychczasowe zaan-gaowanie, powicony czas i serce, ktre wkadam w pra-c dla Samorzdu utwierdzio osoby gosujce, e bd od-powiedni osob na tym sta-nowisku. Przewodniczcym powinna zosta osoba utosa-miajca si w peni ze studen-tami, uczelni i samorzdem, a nie tylko wydajca polece-nia. Przez ostatnich kilka mie-sicy byam zastpc Pawa Chaupnika obecnego prze-wodniczcego wic mogam podpatrywa, na czym polega taka praca, z jakimi problema-mi by moe przyjdzie mi si spotka, w jaki sposb naley rozmawia z wadzami, profe-sorami czy sponsorami. Moe to si wydaje mieszne, ale bez solidnych podstaw nie uda si niczego osign.

  Nie baa si obj tak odpowiedzialnej funkcji? Wi si z ni przecie nie tylko nowe obowizki.

  Duo pracowaam, aby osign cel. Czowiek, kt-ry boi si podj nowych wy-zwa nie powinien marzy. Ja zdaj sobie doskonale spraw z odpowiedzialnoci, ale wiem rwnie, e podoam tej funk-cji. Gdybym nie bya tego pew-na, jaki byby sens startowania w wyborach? Mam zreszt do pomocy dwch wspaniaych kolegw, ktrzy s zastpca-mi. Zanim wygraam wybory, krya opinia, e jestem a-maczk mskich serc. Zostao to powiedziane troch w ar-tach, ale faktycznie duo lepiej wsppracuje mi si z chopa-kami. Moe dlatego, e wycho-wywaam si razem z bratem?

  Pierwsze Twoje spotkanie z Samorzdem odbyo si jeszcze zanim rozpocza studia na Uniwersytecie.

  To prawda. Do samorzdu trafiam dziki uczestnictwu w Adapciaku, czyli obozie dla studentw pierwszego roku, ktry odbywa si zwykle we wrzeniu. Teoretycznie droga studenta, ktry chciaby zosta samorzdowcem w peni wy-glda tak, e na samym poczt-ku zostaje si starost roku,

  pniej trafia do Wydziaowej Rady Samorzdu Studentw i w ostatecznoci zaczyna udziela si w Uczelnianej Radzie Samorzdu Studentw. Natomiast u mnie wszyst-ko stano na gowie. Rozpoczynaam swoj przygo-d wanie w URSS, a dopie-ro na drugim roku trafiam do wydziawki.

  Pamitasz, jakie byo Twoje pierwsze zadanie w Samorzdzie?

  Kiedy wrcilimy z obo-zu pada propozycja od star-szych kolegw, abym wystpi-a w poczcie sztandarowym na inauguracji nowego roku aka-demickiego. Od tamtej pory wdraaam si w nowe inicja-tywy Samorzdu.

  Co naley rozwija w Sa-morzdzie, a w jakich aspek-tach dziaalnoci potrzebne s zmiany?

  W tym roku ruszya na wiksz skal promocja i ten aspekt ja rwnie bd sta-raa si bardziej rozwija. Drugim punktem pomocnym

  przy promocji Samorzdu jest zintensyfikowanie wsppra-cy z innymi organizacjami uczelnianymi. Pomoe to nie tylko poprawi wizerunek studentw, ale take caego Uniwersytetu. Od nowego roku duy nacisk zostanie po-oony na rozwijanie umiejt-noci samorzdowcw, m.in. przez zapewnienie im odpo-wiednich szkole. Odnonie zmian to na pewno musimy poprawi promocj niektrych wydarze, ale przede wszyst-kim zaczyna j wczeniej. Nieraz si zdarzao, e plakat informujcy o jakie imprezie wisia dzie przed ni, gdy ju wikszo studentw miaa swoje plany. Musimy dopra-cowa take niedocignicia w regulaminie. Bdy popenia kady, my rwnie nie jeste-my doskonali w swoich dzia-aniach, dlatego zauwaajc pomyki, wycigamy wnioski i staramy si ich nie popenia w przyszoci.

  Swoj kadencj zaczy-nasz z pocztkiem nowego roku akademickiego. Jaka

  bdzie Twoja pierwsza decy-zja, inicjatywa, zarzdzenie?

  Pierwszym dziaaniem, jakiego si podejm, bdzie or-ganizacja kolejnej edycji obozu adaptacyjnego. To jedna z wa-niejszych imprez, bo od niej wszystko si zaczyna. Mona powiedzie, e jest to nasza wewntrzna rekrutacja do sa-morzdu. Wikszo adapcia-kowiczw p-niej prnie dziaa w URSS. Studenci przychodzcy na uczelni czsto s zagubieni w gszczu informacji. My na-tomiast przez ten wyjazd chce-my, aby wdraanie si prze-biegao dla nich jak najmniej bolenie.

  Wydawao mi si, e pierwsza decyzja powinna by bardziej, powiedzmy, spektakularna.

  Ja nie jestem politykiem, aby obiecywa, e za mojej kadencji np. kupimy kademu studentowi laptop. To nie o to chodzi. Samorzd jest tworzo-ny przez studentw i dla stu-dentw. Podejmujc jak de-cyzj trzeba wierzy, e jest ona

  Rok 2012 oprcz komercyjnego wita zwanego EURO przynis studentom Uniwersytetu Rolniczego nowego Przewodniczcego Samo-rzdu Studentw. Jaka jest jej wizja rozwoju i co chciaaby zmieni na Uczelni? Na te pytania odpowie sama zainteresowana Anna Orlof.

  Micha Wnk

  Sercoamaczka

  nowym przewodniczcym sa