Click here to load reader

Dodatek krakowski - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - listopad 2012

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

17 numer "Trybów. Katolickiego miesięcznika studenckiego"

Text of Dodatek krakowski - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - listopad 2012

 • ITRYBY Krakw NR 8(17)/2012

  dodatek krakowski

  Nadaj ksice

  Padziernik to dla Krakowa wyjtkowy czas pod wzgldem literackich imprez. W te coraz krtsze jesienne dni odbywaj si nie tylko Targi Ksiki, ale rwnie Conrad Festival wietne wito litera-tury wysokich lotw (do zaproszonych goci nale noblici, laureaci Literackiej Nagrody NIKE, a take popularni polscy pisarze, jak Dorota Masowska czy Micha Witkowski). W listopadzie moemy rozkoszowa si nabytymi nowociami wydawniczymi, zapozna si dokadniej z pozycjami autorw, ktrzy prezentowali si na festiwalu. Aby podtrzyma trend wysokiego zainteresowania czytelnictwem wrd mieszkacw Krakowa, od lutego dziaa (ju bardzo prnie) akcja wymiany ksiek Drugie ycie Ksiki. Zasady s niepoprawnie proste kady uczest-nik moe przynie ksik, tym samym robic miejsce na now, ktr znajdzie oczywicie podczas wymiany w Pawilonie Wyspiaskiego przy placu Wszystkich witych.

  Pierwsza akcja przycigna blisko 100 osb i zgromadzia kilkaset egzemplarzy ksiek. Kolejne spotkania biblio li byy dwukrotnie wiksze. Nie ma wtpliwo-ci Drugie ycie Ksiki ronie w si i staje si nie tylko alternatyw, ale staym punktem (4. niedziela kadego miesica) dla zakochanych w ksikach w rnym wieku ludzi.

  Spadajce czytelnictwo i zmniejszajce si wpywy ze sprzeday ksiek (rok 2011 by dla polskiego rynku ksiki najgor-szym od 20 lat, mimo wzrostu cen ksiek przychody wydawcw spady o 12 proc.), prowokuje do pytania: gdzie w yciu czo-wieka s ksiki? Prbuje na nie odpowie-dzie ukasz Gobiewski w eseju Gdzie jest czytelnik. Uwaa, e rezygnujemy z papieru na rzecz komputera i treci zawartych w sieci, a do 2020 roku rynek ksiki cakiem si zmieni znaczco

  skurczy si nie tylko liczba ksigar, ale przede wszystkim bibliotek (tych w sa-mym Krakowie zamknito ostatnio kilka). Oczywicie, Polska nie jest wyjtkiem coraz mniej czyta caa Europa, wic tam sytuacja ksztatuje si podobnie.

  Co robi? Postpu technologicznego nie da si zatrzyma (co byoby z drugiej strony nader niemdre). Niewane, czy czytamy na e-czytniku, czy w smartfonie. Wane, by nie zatrzyma chci pozna-wania innych wiatw za pomoc sw. Za akcja wymiany ksiek prowokuje nie tylko do poznania nowych pozycji, ale rwnie spotkania innych biblio lii i szukania ksikowych motywacji wrd innych ludzi.

  drugi biegDIANA DROBNIAK

  Aktualne informacje o akcji:www.drugiezycieksiazki.pl

  Aktualne informacje o akcji:Aktualne informacje o akcji:www.drugiezycieksiazki.pl www.drugiezycieksiazki.pl

  fot. Karolina Mazurkiewicz

 • II

  www.e-tryby.pl

  Jedn z pierwszych i wa-niejszych zmian byo wpro-wadzenie nowych nazw przy-stankw. Wiele z tych, z jakich na co dzie korzystalimy, miao swoj nazw od obiek-tw, ktre obecnie zmieniy swoje przeznaczenie. Kilka ju nie istnieje, inne nazwy byy zbyt niejednoznaczne, od-rniajce si od siebie tylko cyfr rzymsk. Z tych powo-dw Zarzd Infrastruktury Komunikacyjnej i Transportu postanowi odwiey niekt-re z nazw (ponad 90, ale na tym nie koniec). Kilka zmian to jednak sztuka dla sztuki, czego przykadem jest ptla tramwajowa: Nowy Bieanw (dawniej Bieanw Nowy). Na szczcie Dworzec Gwny pozosta bez zmian, cho i tu ZIKiT mia due zakusy, aby zmieni t historyczn nazw.

  Ruczajowa inwestycja nie do koca przemylana

  Studiujcy na Kampusie Uniwersytetu Jagielloskie-go na Ruczaju od poowy listopada wreszcie doczekaj si poczenie tramwajowego, czcego uczelni z centrum Krakowa. To dzielnica szybko

  rozwijajca si przybywa tu orodkw nauki, jest biblio-teka Uniwersytetu Papieskie-go. Obok widzimy cigle rozbudowujce si osiedla mieszkaniowe, swoje siedziby ma tu ju kilka rm. Niestety, w lad za rozwojem Ruczaju nie podyy inwestycje w po-praw dostpnoci transpor-towej dzielnicy. Czy budowa prowadzonej inwestycji jest wzorowym przykadem na rozwizanie problemw dziel-nicy? Wedug mnie, nie do koca. Oczywicie, postawie-nie na transport szynowy jest waciwym kierunkiem. Ci, ktrzy podruj autobusami na pewno widz, e zdolno-ci przewozowe tramwaju s due wiksze ni autobusw. Dotychczasowe zwikszanie czstotliwoci kursowania linii autobusowych i kierowa-nia na nie pojemnego taboru, nie rozwizywao do koca problemw w dojazdach. Au-tobusy w godzinach szczytw czsto i tak stay w korkach.

  Nowa linia tramwajowa na ptl ,Czerwone Maki biegnie po cakowicie wydzielonym torowisku. Jeeli priorytet w przejedzie przez skrzyo-wania ulic bd miay tram-waje, wtedy czas jazdy tym rodkiem transportu bdzie najszybszy (mona mie co do tego jednak obawy, widzc, jakie pierwszestwo mia tramwaj nr 50 na pocztku funkcjonowania systemu). Jeeli system sterowania sy-gnalizacjami szybko i spraw-nie bdzie nadawa ,,pionow szczelin tramwajowi, nie bdzie on musia traci nie-potrzebnie energii i czasu na zatrzymywanie si. Due wt-pliwoci zanim rozpocza si budowa linii budzi nowa ptla tramwajowa. Jest ona zbyt maa, jak na liczb linii, ktra na niej bdzie koczya bieg. A cile mwic, nie za-

  pewni dobrej przepustowoci. Ju teraz mwi si o czterech liniach, jakie bd tam jedzi-y, jedna z nich nawet co pi minut. A tymczasem wybudo-wane zostan tylko dwa tory na ptli. Motorniczy nie bd mieli czasu na odpoczynek, a opnienia mog skompliko-wa pynne odjazdy (tramwaj innej linii bdzie zastawia tor dla przejazdu). Niestety, wraz z budow linii tramwajowej rwnolegle poszerzane s pasy dla samochodw na ulicach Grota Roweckiego i Bobrzy-skiego, zachcajc w ten spo-sb kierowcw do korzystania z samochodw prywatnych, nie za komunikacji miejskiej. Czy to zgrzyt w polityce trans-portowej Krakowa? Zrwno-waona polityka komunikacji miasta powinna ogranicza ruch samochodowy w miecie i rwnoczenie nadawa prio-

  IIII dodatek krakowski

  Kierunek jazdy

  fot. Karolina Mazurkiewicz

  MARCIN STACHNIK

  Przejadka autobusem o poranku moe popsu cay dzie. A ostatnie zmiany u miejskiego prze-

  wonika przyprawiaj o zawrt gowy.

 • III

  TRYBY Krakw NR 8(17)/2012

  IIIIIIdodatek krakowski

  rytet w poruszaniu si komuni-kacj zbiorow. Miasto ponad-to nie dostosowao nowej trasy dla rowerzystw. Zabraknie cieki rowerowej, a cyklici na skrzyowaniu bd musieli przejeda razem z pieszymi po pasach.

  Znikajce autobusy i tramwaje

  Przy oddaniu nowej linii tramwajowej ulegn zmianie trasy kursujcych dotych-czas linii autobusowych, do ktrych wielu pasaerw przez lata zdyo si przyzwy-czai. Polityka transportowa Krakowa dy do tego, aby linie tramwajowe nie pokry-way si w duym stopniu z istniejcymi liniami auto-

  busowymi. Przykadem mog by linie 522 i 304, ktrych trasa dublowaa przebieg linii tramwajowych. Od czerwca kursuj przez Aleje Trzech Wieszczw. Wraz z oddaniem nowej linii tramwajowej na Ruczaj, studenci (i nie tylko) nie bd mieli do dyspozycji tylu autobusw w dojedzie do uczelni, co teraz. Zastpi je linie tramwajowe. Nie ma przecie sensu aby wzdu linii tramwajowej, np. Czerwone Maki Rondo Grunwaldzkie, zwiksza ofert linii tram-wajowych, a rwnoczenie utrzymywa istniejce kursy autobusw, poniewa jest to nieekonomiczne. Pasaerowie przesid si do szybciej jad-cego pojazdu szynowego, co pokazuje przykad mieszka-cw z Maego Paszowa.

  Przy ocenianiu zmian w tra-sach linii, liczbie kursw, czsto zapominamy, e osoby odpowiedzialne za planowa-nie ukadu komunikacyjnego maj do dyspozycji okrelony na dany rok budet miasta. Na razie na komunikacj nie bdzie on duo wikszy. Wic dodajc kursw na liniach komunikacyjnych 23 czy 439, czasami trzeba zabra np. kursy spoza szczytu komu-nikacyjnego linii 51 i 169 . Obecnie w dni powszednie na ulicach Krakowa kursuje 210 pocigw tramwajowych. Po oddaniu nowej linii tram-wajowej, liczba ta nie musi znacznie wzrosn. Warto wiedzie, e przewonicy obsugujcy linie komunikacji miejskiej w Krakowie kursuj

  na podstawie okrelonych sta-wek za przejechany kilometr swoim pojazdem na linii, tzw. wozokilometr. Jego wysoko jest wiksza w przypadku linii tramwajowych ni autobuso-wych. Zatem aby zaoszcz-dzi rodki na funkcjonujc komunikacj, mona nie tylko odj przykadowy kurs, ale te podzieli lini na dwie, np. 172, ktre kursowao co 10 minut przez cay dzie, od padziernika kursuje co 20 minut, a ,,wspomaga je linia 572 rano i po poudniu, te co 20 min. Gdzie jedna z nich moe jedzi po krtszej trasie na ktrej jest najwik-sze napenienie pasaerami, w godzinach szczytw komu-nikacyjnych.

  Kierunek Krakowa w transporcie

  Planujc ukad komunikacyjny, moemy mie wiksz liczb linii, ktre kursuj z niewielk czstotliwoci. Zalet tego systemu jest zapewnienie bezporednich pocze dla pasaerw, gdy maj oni do dyspozycji stosunkow du liczb linii, z ktrych nie musz si przesiada. Mona te zmniejszy liczb linii, a tym samym zwikszy czstotliwo ich kursowania. Wtedy pasaerowie w swoich podrach mog mie nie zawsze bezporednie pocze-nie ze swoim celem podry i czsto musz si przesiada. Wysoka czstotliwo, z jak tramwaje i autobusy odjeda-

  j z przystankw, powoduje, e przesiadki s mniej uciliwe. Wysiadajc z jednego pojazdu na przystanku, wiemy, e na drugi bdziemy czeka tylko kilka minut. Dobrym przy-kadem jest duo wiksza od Krakowa Warszawa, ktra ma tylko 24 linie tramwajowe. Niektre z nich pojawiaj si na przystankach w odstpie 5 minut. W zachodnich miastach na cigach tramwajowych kursuj tramwaje tylko jednej linii, ale w odstpach 34 minut.

  Jeeli rwnoczenie zmniej-szymy liczb linii i zwikszy-my ich czstotliwo, z jak bd kursowa, wiemy e wielu pasaerw w swoich podrach bdzie miao jedn czy dwie przesiadki. Rwnole-

  gle trzeba dostosowa do tego modelu ofert biletow. Nale-y zwikszy wachlarz biletw czasowych np. 30-, 60-, 90-minutowe. Wtedy kasujc jeden bilet, mona jecha np. dwoma liniami, a przesiadka w zaoeniu nie zajmie duo czasu.

  A bilety to ko niezgody midzy mieszkacami, radny-mi, prezydentem, ZIKiT-em i MPK. Jednym z powodw ostatnich zmian cen biletw s rosnce koszty paliwa. Na wzrost cen biletw decyduj si wadze miast, gdy spada-j coroczne przychody z ich sprzeday. Generalnie analizu-je si, w jakim procencie przy-cho

Search related