Click here to load reader

Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Czerwiec 2011

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ostatni numer Trybow przed wakacjami.

Text of Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Czerwiec 2011

 • Krakw, nr 6/2011

  Maestwa z wpadki w mio

  NPR - Naturalnie, Pewnie, Rodzinnie

  Walka o siebie - wywiad z Pawem Kukizem

 • I n y n i e r T r y b i k

 • 3o d r e d a k c j i

  Reda

  ktor

  nac

  zeln

  y:

  Mag

  dale

  na G

  uzia

  k-N

  owak

  Zast

  pca

  red

  akto

  ra n

  acze

  lneg

  o:

  Tom

  asz

  Wie

  rzbi

  cki

  Sekr

  etar

  z: A

  gata

  Go

  da

  Zesp

  r

  edak

  cyjn

  y:

  Agn

  iesz

  ka C

  aek

  , M

  arta

  Cza

  rny,

  Ann

  a K

  piak

  ,

  Karo

  lina

  Maz

  urki

  ewic

  z, Iz

  abel

  a M

  urzy

  n,

  Prze

  mys

  aw

  Rad

  zys

  ki, M

  icha

  Wn

  k,

  Stan

  isa

  w

  biko

  wsk

  i

  DTP

  : M

  arci

  n N

  owak

  Layo

  ut: J

  ulia

  n W

  ierz

  chow

  ski

  Ok

  adka

  : A

  rchi

  wum

  Aga

  ty i

  Mic

  haa

  Bar

  anw

  Foto

  :

  Kata

  rzyn

  a C

  iel

  ik

  Kore

  spon

  denc

  i:

  Mic

  ha C

  hudz

  isk

  i (U

  EK),

  Dia

  na D

  robn

  iak

  (UR)

  ,

  Mar

  iola

  Rz

  sa (P

  K),

  Karo

  lina

  Plut

  a,

  Woj

  ciec

  h Po

  dlew

  ski (

  AG

  H)

  Wyd

  awca

  :

  Kato

  licki

  e St

  owar

  zysz

  enie

  Mo

  dzie

  y

  Arc

  hidi

  ecez

  ji K

  rako

  wsk

  iej

  Asy

  sten

  t ko

  ciel

  ny:

  ks. Ra

  fa B

  uza

  a

  Adr

  es r

  edak

  cji:

  ul. W

  arsz

  awsk

  a 24

  , 31

  -155

  Kra

  kw

  , W

  IL,

  p. 3

  31

  Dat

  a za

  mkn

  ici

  a nu

  mer

  u: 7

  czer

  wca

  201

  1

  Nak

  ad:

  50

  00 e

  gz.

  Reda

  kcja

  zas

  trze

  ga s

  obie

  pra

  wo

  do s

  krac

  ania

  teks

  tw

  i zm

  iany

  tytu

  w

  .Tryby. Katolicki magazyn studencki jest czci projektu Inynieria zba-wienia

  Dotrwalimy wsplnie do szstego

  numeru Trybw, czerwcowo-waka-

  cyjnego. Duo artykuw, duo treci,

  czasem na powanie, czasem z humo-

  rem, eby Wam umili midzyzalicze-

  niowe przerwy i wakacyjne dni.

  W biecym numerze znajdziecie

  m.in. wywiad z rektorem UEK-u prof.

  Romanem Niestrojem oraz muzykiem

  Pawem Kukizem, a take krtkie

  rozwaanie o teorii ewolucji i sezonie

  ogrkowym w mediach. Tym razem

  przybliamy Wam rwnie naturalne

  metody planowania rodziny. Z roz-

  mowy z charakterem z Iwon Ko-

  prowsk oraz tekstu NPR Natural-

  nie Pewnie Rodzinnie dowiecie si,

  o co w nich chodzi i na jakiej zasadzie

  dziaaj. Mam nadziej, e zainteresu-

  j Was wiadectwa modych studenc-

  kich maestw, ktre przekonuj, e

  ze lubem lepiej za dugo nie czeka,

  bo szkoda wsplnego czasu.

  Polecam Wam take dodatki uczel-

  niane. Wszystkie mona znale na

  naszym profilu na Facebooku. We

  wkadce rolniczej znajdziecie do-

  bry wywiad Michaa Wnka o mer-

  cedesach wrd krw i ich doywociu

  w raju, czyli rolnictwie ekologicznym.

  Ekonomista Micha Chudziski po-

  daje sprawdzony przepis na wycieczk

  po Ukrainie za 100 z (ja skorzystam,

  a Wy?). Karolina Pluta z AGH opisuje

  inteligentne roboty, ktre mog m.in.

  bada grunt, penetrowa skay i dr-

  y tunele. Natomiast Mariola Rzsa

  z Politechniki przedstawia nowy kurs

  Funkcjonowanie przedsibiorstwa

  przygotowany we wsppracy z firm

  informatyczn IBM BTO Business

  Consulting Services. Pomysodawc

  projektu jest Koo Katolickiego Stowa-

  rzyszenia Modziey przy PK.

  I, co najwaniejsze, mam nadzie-

  j spotka si z Wami na ywo. Za-

  praszam Was w czwartek 16 czerwca

  do studenckiego klubu Kwadrat na

  Czyykach, gdzie startujemy z trybo-

  wym projektem Inynieria zbawie-

  nia. Zaczynamy happeningiem na PK

  pt. BibliaCAD, czyli o architekturze

  nieba, ale po wakacjach odwiedzimy

  take AGH, UR i UEK. Nasz pomys

  wspar finansowo Urzd Marszakow-

  ski. Wicej na str. 14.

  Pozostaje mi yczy Wam przespa-

  nych nocy i kompletu zalicze w in-

  deksie a po sesji zasuonego odpo-

  czynku i niezapomnianych wakacji!

  Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewdztwa Maopolskiego

  Redakcja Trybw na spotkaniu z ks. kard. Stanisawem Dziwiszem

 • 4 TRYBY nr 6/2011

  b 1 6 / j p 2

  i n y n i e r d u c h a

  Benedykt XVI

  Jan Pawe II jest bogosawiony ze

  wzgldu na sw wiar, mocn i wielko-

  duszn, wiar apostolsk. Przychodzi

  nam te na myl inne bogosawie-

  stwo: Bogosawiony jeste Szymo-

  nie, synu Jony, albowiem nie objawiy

  ci tego ciao i krew, lecz Ojciec mj,

  ktry jest w niebie (Mt 16, 17). C

  takiego objawi Ojciec niebieski Szy-

  monowi? To, e Jezus jest Chrystusem,

  Synem Boga ywego. Na mocy tej

  wiary Szymon staje si Piotrem, Opo-

  k, na ktrej Jezus moe zbudowa

  swj Koci. Bycie bogosawionym

  na wieki Jana Pawa II, ktre Koci

  dzi z radoci ogasza, wpisane jest

  w te wanie sowa Chrystusa: Bogo-

  sawiony jeste, Szymonie i Bogo-

  sawieni, ktrzy nie widzieli, a uwie-

  rzyli. Jest to bogosawiestwo wiary,

  ktr Jan Pawe II otrzyma w darze

  od Boga Ojca dla budowania Kocioa

  Chrystusowego ()

  Karol Wojtya, najpierw jako bi-

  skup pomocniczy, a potem jako arcy-

  biskup krakowski, uczestniczy w So-

  borze Watykaskim II, i zdawa sobie

  spraw, e powicenie Maryi ostat-

  niego rozdziau dokumentu o Kociele

  oznaczao wskazanie na Matk Bo

  jako obraz i wzr witoci dla kade-

  go chrzecijanina i caego Kocioa. T

  teologiczn wizj bogosawiony Jan

  Pawe II odkry ju w modoci, a na-

  stpnie zachowywa i pogbia przez

  cae ycie ()

  Karol Wojtya zasiad na Stolicy

  Piotrowej przynoszc ze sob gbok

  refleksj nad konfrontacj pomidzy

  marksizmem i chrzecijastwem, sku-

  pion na czowieku. Jego przesanie

  brzmiao: czowiek jest drog Kocio-

  a, a Chrystus jest drog czowieka.

  Kierujc si tym przesaniem, bd-

  cym wielkim dziedzictwem Soboru

  Watykaskiego II i jego sternika, sugi

  Boego, Papiea Pawa VI, Jan Pawe

  II prowadzi Lud Boy do przekrocze-

  nia progu trzeciego tysiclecia, ktry

  ze wzgldu na Chrystusa mg nazwa

  progiem nadziei. Tak, poprzez dug

  drog przygotowania Wielkiego Jubi-

  leuszu, na nowo ukierunkowa chrze-

  cijastwo ku przyszoci, Boej przy-

  szoci, wykraczajcej poza histori,

  lecz rwnie w niej zakorzenionej. Ten

  adunek nadziei, ktry w pewien spo-

  sb zosta zawaszczony przez mark-

  sizm oraz ideologi postpu, susznie

  odda on chrzecijastwu.

  Homilia Benedykta XVI podczas Mszy beatyfikacyjnej Jana Pawa II

  Komentarz

  Pawe Gierech

  Czowiek jest drog Kocioa,

  a Chrystus jest drog czowieka

  gdyby szuka dewizy, jaka podsumo-

  waaby najkrcej przesanie pontyfi-

  katu Jana Pawa II, to propozycja Ojca

  witego Benedykta XVI jest bardzo

  udana. O tej prawdzie Papie Polak

  wiadczy wielokro sowem od

  pierwszego gonego zdania pontyfi-

  katu: Nie lkajcie si, otwrzcie drzwi

  Chrystusowi, od pierwszej homilii

  w Polsce z Czowieka nie mona zro-

  zumie bez Chrystusa, od pierwszej

  encykliki Redemptor hominis. wiad-czy te o tym wasnym yciem za-

  rwno Karola Wojtyy, jak i namiestni-

  ka Chrystusa na Ziemi, trzymajcego

  ster Jego Kocioa.

  Sdz, e powinnimy zwrci

  uwag na jeszcze jeden wany frag-

  ment tej homilii oto Benedykt XVI

  w rodku swojego wystpienia nagle

  wypowiedzia o swoim bogosawio-

  nym Poprzedniku dwa zdania po pol-

  sku. Zwaszcza drugie zastanawia:

  Pomg nam nie lka si prawdy,

  gdy prawda jest gwarancj wolnoci.

  Dlaczego Benedykt XVI chcia przy-

  pomnie o tym wanie nam, Polakom,

  to, o czym Jan Pawe II mwi nam

  choby 20 lat temu, kiedy odwiedzi

  woln ju Ojczyzn? Czy nie mamy

  poczucia, e brak prawdy jest proble-

  mem spoecznym w Polsce? Myl,

  e powinnimy w tej sprawie zrobi

  rachunek sumienia prywatny i spo-

  eczny. Jestemy to winni obu Papie-

  om, ktrzy nam o tym mwili, ale

  i samym sobie.

  Dzi, a nie jutro Karolina MazurKiewicz

  w. Ekspedyt by chrzecijaskim do-wdc legionu rzymskiego za czasw Marka Aureliusza i Dioklecjana. Chcia si nawrci ju bardzo wczenie, ale zawsze odkada to na pniej, na tzw. jutro. A do czasu, gdy ukaza mu si szatan w postaci kruka i namawia go do przeoenia czasu swego nawrce-nia. Ekspedyt zabi ptaka i powiedzia: Dzi zostan chrzecijaninem. Przyj chrzest i poczy si z Chrystusem.

  Nastay cikie czasy dla Jego wyznawcw. Cesarz rozkaza w wy-danym przez siebie edykcie przelado-wa chrzecijan i niszczy ich miejsca modlitwy. aden z rzymskich onierzy

  nie mia sprzeciwi si cesarzowi z wyjtkiem Ekspedyta. Potarga on pu-blicznie wywieszony na murze miasta edykt Dioklecjana i ponis za to mier mczesk. wity jest szczeglnie czczony w Brazylii, Argentynie, Chile i Rzymie. Nazywany jest witym 11, czyli ostatnie

Search related