Click here to load reader

UR - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki kwiecień 2011

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czwarty numer Trybów. Katolicki Miesięcznik Studencki - wkładka Uniwersytetu Rolniczego - kwiecień 2011

Text of UR - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki kwiecień 2011

 • I Uniwersytet Rolniczy

  Uniwersytetu Rolniczego

  Student- wolontariusz prawda czy paradoks?

  Jedna z najmniej znanych na naszej Uczelni organizacji ma si czym pochwali. Szczeglnie nie ma sobie rwnych w liczbie umie-chw na ustach dzieci.

  Sabina Kaim

  Co to jest?Studenckie Koo Przyjaci Dzie-

  ci (SKPD) powstao w 2003 r. przy

  Uniwersytecie Rolniczym. Jest to or-ganizacja charytatywna zrzeszajca

  wok siebie studentw i absolwen-tw wszystkich wydziaw naszej

  uczelni.

  Czym si zajmuje?Organizacja ma na celu wsparcie

  dzieci z Domw Dziecka, wietlic

  rodowiskowych oraz Pogotowia

  Opiekuczego. Nasza pomoc ma wie-le wymiarw i staramy si zapewnia

  dzieciom zarwno rozwj intelektual-ny, pomoc finansow jak i rozrywk.

  Kim s czonkowie? Podstaw Studenckiego Koa Przy-

  jaci Dzieci stanowi gwnie studen-ci i absolwenci angaujcy si w wo-lontariat. Jednake czym byoby SKPD

  bez pracownikw kadry naukowej, na

  ktrych pomoc i wsparcie zawsze mo-emy liczy? Szczegln opiek otacza

  nasz organizacj pani prof. dr hab.

  lek. wet. Olga Szeleszczuk oraz pan

  Dziekan Wydziau Hodowli i Biologii

  Zwierzt prof. dr hab. lek. wet. Jerzy

  Niedzika. Staramy si zjednywa

  ludzi, ktrym rado sprawia widok

  umiechnitych dzieci i ktrzy s go-towi powici si realizacji tego celu.

  Bardzo cieszy nas entuzjazm, z jakim

  zareagowali na ogoszenie o wolonta-riacie.

  AkcjeNasze koo specjalizuje si w or-

  ganizacji imprez na rne okazje,

  wyjtkowo celebrowane przez dzie-ci. Przykadem moe by Pierwszy

  Dzie Wiosny, ktry wychowankowie

  krakowskich domw dziecka spdzili

  bardzo aktywnie, zarwno fizycznie

  jak i duchowo. Najwiksze zainte-resowanie wzbudzia zmodyfikowana

  zabawa w podchody, gdzie dzieci

  mogy wykaza si fantazj, kreatyw-noci i sprytem. Nie zabrako rwnie

  chwil relaksu przy wsplnym ognisku.

  Mamy powody do dumy, bo pomimo

  deszczowej i wietrznej pogody z twa-rzy dzieci nie znika umiech.

  KorepetycjeWolontariusze chtnie dziel si

  swoj wiedz, pomagaj ksztatowa

  rozwj intelektualny dzieci. Udzielaj

  korepetycji i nigdy nie pozostawiaj

  pyta bez odpowiedzi. Dziki temu

  wychowankowie osigaj wysze wy-niki w nauce, co buduje ich wiar we

  wasne moliwoci.

  Zbirki zabawekOrganizujemy rwnie zbirki za-

  bawek i odziey. Studenci obficie uzu-peniaj kosze przeznaczone na drob-ne podarunki. Pyn z tego oboplne

  korzyci, gdy jak mawiaj, wyroli

  ju z zabawek, a przez ponad 20 lat

  troch si ich nazbierao. Dzieciaki s

  wniebowzite, kiedy co rusz dostaj

  ogromne pudo zabawek, gier planszo-wych i komputerowych.

  Zbirka pienidzyDuym echem odbia si zbirka

  pienidzy na Wydziale Ogrodniczym

  naszego Uniwersytetu. Studenci i wy-kadowcy okazali ogromne serce i hoj-no. Dziki temu SKPD pozyskao

  rodki na zorganizowanie mikoajko-wego wypadu do kina dla kilkunastu

  dzieci.

  Plany na przyszoDotychczasowe osignicia mo-

  tywuj nas do dalszej pracy i konty-nuowania podjtego przedsiwzicia.

  Pragniemy nawiza wspprac z in-nymi orodkami opiekuczymi oraz

  szkoami podstawowymi w ramach

  projektu Dzieci dzieciom.

  Celem, jaki sobie stawiamy, m-wic z umiechem postanowienie no-woroczne, jest zorganizowanie aukcji

  obrazw malowanych przez dzieci.

  Pozyskane rodki chcemy przezna-czy na kurs opiekuna kolonii dla na-szych najwierniejszych wolontariuszy.

  Kogo potrzebujemy?Mamy nadziej, e nadal bdzie-

  my mogli liczy na pomoc i wsparcie

  zarwno studentw jak i pedagogw

  oraz wszystkich, ktrym bliska sercu

  jest potrzeba pomocy najmodszym.

  Potrzebujesz pomocy lub sam chcesz pomaga? Skontaktuj si z nami: [email protected]

  fot.

  Ma

  gorz

  ata

  Bory

  cka

 • II TRYBY nr 4/2011Uniwersytet Rolniczy

  T R Y B Y U R

  Studencka komuna w Bratniaku

  Najstarszy akademik UR przyci-ga studentw dobr lokalizacj. Oprcz tego jest miejscem do zawizywania przyjani na cae ycie.

  TomaSz WierzbicKi

  Kady mieszkaniec Bratniaka wie,

  e to najlepszy akademik na wiecie.

  Mimo trudw mieszkania we wsplno-cie studentw, czsto pozbawieni wy-gd, duej przestrzeni yciowej, pry-watnoci i innych udogodnie, wielu

  z nas decyduje si zamieszka przy ul.

  Jabonowskich 10-12. Cz z nas wy-braa to miejsce ze wzgldu na czynsz,

  cz z powodu lokalizacji. S i tacy,

  ktrzy byli tutaj jeden semestr i pozo-stali do koca... a nawet duej.

  Ale kwasy...Kiedy yje si w miejscu, gdzie

  mnstwo modych osb skoncentrowa-nych jest na kilkudziesiciu metrach

  kwadratowych, nie trudno o problemy

  i trudnoci. Na porzdku dziennym

  pozostaje zakcanie ciszy nocnej przy

  podkrconym regulatorze gonikw

  (tzw. biba), chrapanie wsplokatora,

  podjadanie ze wsplnej lodwki, gra

  w pik na korytarzu, podkradanie

  proszku w pralni, sterta niewyrzu-conych mieci czy brudne naczynia

  w zlewie. Nierzadko mona rwnie

  wywin ora na nieczystociach lub

  mieciach pozostawionych na koryta-rzu. No i do tego ten kolor cian. Tu-taj nie da si y po ludzku, mona, co

  najwyej lee kwituje ca spraw

  Marek z trzeciego pitra. Powodw do

  narzekania jest cae mnstwo.

  A jednak wsplnotaTrudnoci i problemy s czasami

  kodami rzuconymi pod nogi biedne-go studenta. Czasem jednak te kody

  przynosz dobre owoce. Fenomenalne,

  wsplne gotowanie na kadym pi-trze w kuchni i brak wolnych miejsc

  na kuchence zbliaj ludzi i zmuszaj

  do wsppracy, wymiany zda, roz-mowy. Kady wychodzi z ukrycia i w

  miejscach wsplnych nawizuje nowe

  znajomoci. Kiedy trzeba notatek,

  braknie jedzenia, przypraw, chochelki,

  proszku do prania lub herbaty, nieoce-niona pozostaje yczliwo naszych

  ssiadw z pitra. Nie ma moliwo-ci, by student ze swoimi problemami

  by pozostawiony sam sobie, zawsze

  jest kto, z kim mona pogada. Nie-jednokrotnie wolny czas studentw

  pobudza ich do rnych aktywnoci.

  Wrd nich znajdziemy wieczory fil-mowe, spotkania przy piwie, wsplne

  wyjazdy w gry, nocne gry w pokera,

  zwiedzanie miasta czy organizowanie

  akcji charytatywnych. Inaczej ma si

  sprawa, gdy zblia si sesja wwczas

  wszyscy oblegaj sale wsplnej nauki,

  czas zacz wzajemne korepetycje. To

  w takich okolicznociach zawizuje si

  wsplnota, ktra trwa nawet dugo po

  zakoczeniu studiw.

  Nie bez celu przy wejciu do Brat-niaka zaoyciele pozostawili tablic:

  Niech ten dom bdzie przybytkiem

  mioci Boga, Ojczyzny i Nauki.

  Mdroci z I Domu Akademic-kiego Bratniak

  Oto sentencje i ogoszenia wyszu-kane w zakamarkach Bratniaka

  akademika naszej Uczelni, spisane na

  kartkach papieru i wywieszone na wi-dok publiczny:

  Szanujmy ssiadw, tak szybko

  zmieniaj pokoje

  Nigdy nie miej si z kolegi, ktry

  jest na dywaniku u kierownika jutro

  to moesz by TY

  W pralni: Zagina skarpeta.

  Czarna, rozmiar 44, mska. Zodziej

  proszony jest o niezwoczny zwrot do

  pokoju 318. Sokrates, Kto zawin

  mi bluz? Prosz o zwrot do pokoju

  XXX

  Jutro wybory do rady mieszka-cw. Oferuj co za kady oddany

  na mnie gos. XX

  Drodzy wspmieszkacy. Zagi-ny drzwiczki od zamraarki. Zlituj-cie si, przecie bez nich nie mrozi...

  fot.

  Aga

  ta O

  woc

  fot.

  ww

  w.m

  orgu

  efile

  .com

 • III Uniwersytet Rolniczy

  T R Y B Y U R

  Nowa jako

  studiw

  coraz

  bliej

  Nowa Ustawa o szkolnictwie wyszym, wzbudzajca wrd studentw tak wiele protestw, ju przesza przez sejmow sal. Teraz czeka j prosta droga przez Senat i prezydenta. Co nam daje, a co zabiera?

  Diana DrobniaK

  Blisko dwa miesice temu, w lu-tym, posowie miadc przewag

  gosw przegosowali now ustaw

  dotyczc szkolnictwa wyszego. Mi-nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy-szego jest dumne ze swoich udosko-nale polskich akademii, natomiast

  studenci gorco protestuj we wszel-kich moliwych miejscach: w swoich

  miastach, na Facebooku i forach in-ternetowych. A walka toczy si gw-nie o jednoznaczny zapis w ustawie,

  ktry nakazuje wprowadzenie opat

  za drugi kierunek studiw. Minister

  Barbara Kudrycka uzasadnia t decy-zj niesprawiedliwym zajmowaniem

  miejsc maturzystom przez starszych

  akw. Uwaa rwnie, e potrzeba

  studiowania drugiego kierunku nie

  jest obowizkowa, a wic i pastwo

  nie ma obowizku go komukolwiek

  fundowa. Natomiast bra studencka

  w postaci Niezalenego Zrzeszenia

  Studentw widzi to jako pierwszy krok

  do wprowadzenia powszechnych

  opat za nauk na uczelniach publicz-nych. Konflikt paci czy nie za

  drugi kierunek studiw jeszcze dugo

  pozostanie nierozwizany, warto wic

  spojrze, jakie inne kwestie porusza

  nowelizacja ustawy, przynoszca ko-rzyci uczelniom i studentom.

  Wicej swobodyNa pewno powodem, dla ktrego

  warto byo gosowa za ustaw, jest

  zawarcie w niej moliwoci elastycz-nego tworzenia nowych kierunkw.

  Od momentu wejcia w ycie nowe-go prawa, rektorzy nie bd musie-li uzyskiwa bardzo wielu zgd, by

  stworzy nowe miejsca dla studentw.

  Programy bd zaleay od indywidu-alnych potrzeb i moliwoci uczelni.

  Daje to szans na du elastyczno

  akademiom, ktre chc by nowocze-sne i nada za technologicznymi

  osigniciami, ksztacc nowych spe-cjalistw. Ten przywilej ma skutkowa

  wikszym dynamizmem na polskich

  uczelniach. Placwki, ktre najlepiej

  wykorzystaj t moliwo, bd mo-gy si ubiega o status KNOW, czyli

  Kraj

Search related