Click here to load reader

UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki maj 2011

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Piąty numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - wkładka Uniwersytetu Rolniczego - maj 2011

Text of UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki maj 2011

 • I Uniwersytet Rolniczy

  UniwersytetuRolniczego

  W sposb szczeglny pragn si

  zwrci () do tych, ktrych powo-

  aniem yciowym rwnie i dzisiaj,

  przy kocu tego wieku jest ycie

  wiejskie i praca na roli. Do polskich

  chopw obecnych tu poprzez ich de-

  legacje z caego kraju.

  Jake to znamienne, e w naucza-

  niu o krlestwie Boym Chrystus

  posugiwa si analogi i obrazami

  zaczerpnitymi z ycia natury i wy-

  rastajcej z niego poprzez dziaanie

  czowieka kultury rolniczej. I w ten

  te sposb pokaza, jak bardzo Stwo-

  rzenie i Odkupienie wyrastaj z tego

  samego rda: ze stwrczej i od-

  kupieczej mioci Boga. Jak to, co

  zostao zawarte w Stworzeniu, do-

  chodzi pomimo grzechu czowieka

  do swojej peni w Odkupieniu ()

  Ale rolnictwo to przecie chleb.

  Ten chleb, z ktrego yje czowiek. Nie

  samym chlebem on yje, ale przecie

  eby czowiek y, musi mie chleb.

  Dlatego tak bardzo ley nam na sercu,

  by tego chleba nie brako wao nikomu

  na naszym globie, a brakuje; ley nam

  na sercu, by go nie brakowao w naszej

  Ojczynie ()

  Nie przybywam jako znawca rol-

  nictwa, nie przynosz w tej dziedzinie

  adnych rozwi za. Pragn si zna-

  le niejako na ladach duszpasterstwa

  polskiej wsi, polskiego rolnika. Dzie-

  li wasze troski i niepokoje. Przypo-

  mnie i potwierdzi stosunek Kocioa

  do was. Wszyscy s zgodni na caym

  wiecie, e brak chleba, tam gdzie za-

  chodzi, jest skandalem. Wszyscy na

  naszej ziemi s zgodni, e nie powin-

  no, nie moe brakowa na niej chleba.

  Rwnoczenie wiadomo, e polska

  wie wspczesna w wyni ku drama-

  tycznych dowiadcze, jakie stay

  si jej udziaem, przeywa wieloraki

  kryzys gospodarczy i moralny. Jake

  atwo byoby wymienia bdy pope-

  nione w przeszoci i te, ktre wci

  trwaj i wiadcz o niedowartociowa-

  niu rolnictwa, ktre stao si terenem

  nieprzemy lanych eksperymentw,

  braku zaufania, a nawet dyskrymina-

  cji. A rol nicy to przecie nie tylko ci,

  ktrzy karmi, ale take ci, ktrzy sta-

  nowi element staoci i trwania.

  Tarnw, 10 czerwca 1987 r.

  Jan Pawe II do rolnikw

 • II TRYBY nr 5/2011Uniwersytet Rolniczy

  T R Y B Y U R

  Z biegiem czasu, te same rzeczy widzimy w rny sposb. A jakie zdanie maj o naszej Uczelni oso-by z ni zwizane? Na podstawie czterech pyta staraem si uzyska odpowied na to pytanie.

  Micha Wnk

  Uczelnia jest dla mnie Prof. Magdalena Jaworska:

  To przede wszystkim miejsce pra-

  cy, ktre przynioso mi wiele mioci

  i radoci. Ukoczyam Wydzia Rolni-

  czy, wic od pocztku swojej kariery,

  jestem wierna murom Uniwersytetu.

  Tutaj prowadz badania naukowe do-

  tyczce agrofagw, poznaj przyrod,

  ktra za kadym razem mnie zaskaku-

  je i chyba najwaniejsze przekazuj

  swoj wiedz studentom.

  Mgr in. Katarzyna Walaszek:

  Miejscem, do ktrego zawsze mog

  przyj... ale nie musz. Wiem, e jak

  pjd co zaatwi to prawie zawsze mi

  si udaje. Dlaczego? Bo mam szczcie.

  In. Natalia Pyskaty: Miejscem,

  gdzie poprzez zdobyt wiedz mog

  nauczy si wielu nowych rzeczy, kt-

  re przydadz mi si w dalszym yciu

  zawodowym. Gdzie rozwinam swoje

  zainteresowania i umiejtnoci poprzez

  dziaalno w Samorzdzie Studentw

  oraz Kole Naukowym Lenikw.

  Gdybym moga cofn czas wybraabym t sam drog?

  M.J.: Nie mam najmniejszych wt-

  pliwoci e tak. Praca ze studentami

  sprawia mi wiele radoci, to wspaniae

  uczucie widzc, jak twj byy magi-

  strant otrzymuje tytu profesora. Od

  razu wiesz, e czas, wysiek, zaanga-

  owanie przez te wszystkie lata nie po-

  szy na marne.

  K.W.: Tak naprawd to droga sama

  prof. dr hab. in. Magdalena Jaworska entomolog i mikrobiolog z Katedry Ochrony rodowiska Rolniczego Wydziau Rolniczo--Ekonomicznego

  mgr in. Katarzyna Walaszek absolwent-ka wydziau Rolniczo-Ekonomicznego

  in. Natalia Pyskaty studentka I roku studiw magisterskich na wydziale Lenym, Przewodniczca Wydziaowej Rady Samo-rzdu Studentw

  Uniwersytet okiem naukowca, absolwenta, studenta

  mnie wybraa a czasu nie cofn i nie

  chc go cofa. ycie toczy si dalej,

  a ja nadam i patrz na wszystko po-

  zytywnie. Nawet po bardzo przykrych

  wydarzeniach yciowych, wracamy do

  normalnego stany rzeczy i w wikszo-

  ci przypadkw potrafimy si z nimi

  pogodzi, a czsto wychodz nam one

  zupenie niespodziewanie na dobre...

  N.P.: Tak, uwaam e moje ocze-

  kiwania w duej mierze zostay spe-

  nione. Uczelnia stwarza mi moliwo

  wykorzystania wiedzy teoretycznej

  w praktyce, a dla studenta studiw

  technicznych to bardzo wane.

  Posiadajc wadz sprawcz zmieniabym na uczelni

  M.J.: Nieskromnie mog powie-

  dzie, e w pewnym sensie posiadam

  tak moliwo. Razem ze swoimi pra-

  cownikami ukadam program studiw,

  ktry staramy si dostosowywa zawsze

  zarwno do wymaga rynku pracy, jak

  rwnie do zmieniajcych si potrzeb

  studentw. To taka moja maa cegieka

  budujca caoksztat Uniwersytetu.

  K.W.: Zmieniabym sposb na-

  uczania bliszy studentowi, wicej

  potrzebnych w przyszoci zawodowej

  rzeczy i czynnoci wykonywanych na

  zajciach. Wikszo przedmiotw jest

  nie tyle nieinteresujcych, co niepo-

  trzebnych. Na uczelni zatrudnia po-

  winno si ludzi z pasj... i przyjmowa

  take pasjonatw jako studentw. Ale

  wiem jedno, jeeli prowadzcy ma naj-

  nudniejszy przedmiot wiata, ale jest

  dobrym wykadowc, to ludzie bd do

  niego chodzi. Niestety w Polsce studia

  si koczy, bo wypada mie papier...

  N.P.: Usprawniabym system mi-

  dzynarodowej wymiany studentw,

  bo wjazdy zagraniczne daj nam wiele

  moliwoci w poznawaniu innych kul-

  tur. Stworzyabym moliwo darmo-

  wej nauki dodatkowego jzyka obcego

  w naszym studium jzykw, bo jzyk

  jest kluczem do podboju wiata. Po-

  lepszyabym dostpno bazy sporto-

  wej. Myl, e sport jest dobrym sposo-

  bem na nud i alternatyw na wolne dni.

  Spdzony czas na Uniwersyte-cie oceniam jako

  M.J.: Na pewno by on bardzo

  pracowity, a co za tym idzie, rwnie

  twrczy. Odwiedziam wiele krajw,

  gdzie przedstawiaam wyniki bada,

  jestem czonkiem kilku organizacji

  naukowych oraz byym kierownikiem

  katedry Ochrony rodowiska Rolni-

  czego. To cudowny okres i nie auj

  ani chwili spdzonej na Uczelni.

  K.W.: Mam ochot napisa, e stra-

  cony. Ale to tylko ochota. Mam mas

  opowieci uczelnianych w gowie,

  szkoda, e tak atwo je zapominam.

  Bo Uniwersytet to nie tylko zajcia

  ale przede wszystkim ludzie. Zarwno

  wykadowcy jak i studenci dla nie-

  ktrych warto byo tam przychodzi.

  Nie czuj, e studia, czy kierunek,

  ktry wybraam mnie odmieniy, ale

  czas studiowania na Uczelni i poza

  ni by naprawd wspaniay. Teraz jest

  jednak jeszcze lepiej. Jestem wdzicz-

  na mojej uczelni ogromnie, e nic nie

  stawao mi na przeszkodzie rozwija-

  nia moich wszystkich zainteresowa

  uczelnianych i poza uczelni, zawsze

  na wszystko miaam czas.

  N.P.: Myl, e nie jest to czas

  zmarnowany, lecz czas, w ktrym po-

  znaam wielu ciekawych ludzi oraz na-

  byam umiejtnoci w organizacji wie-

  lu przedsiwzi. Przede mn ptora

  roku wytonej pracy, abym moga

  cieszy si z obronionego tytuu ma-

  gistra. Okres studiw zostanie w mojej

  pamici na cae ycie i bd to na pew-

  no cudowne wspomnienia.

 • III Uniwersytet Rolniczy

  T R Y B Y U R

  Czy wanie gotujesz zup pomido-row? Albo spagetthi? I zbrako ci czego do przyprawienia? Jeli tak, to moe czas najwyszy wyhodo-wa sobie wasny ogrdek zi na parapecie akademika lub mieszka-nia.

  Diana Drobniak

  Jako studenci uczelni rolniczej

  powinnimy przynajmniej raz co

  wyhodowa na wasn rk w okresie

  3,5-letniego okresu nauczania. A ta-

  kim parapetowym ogrodnikiem

  moe by kady geodeta, lenik

  czy ekonom. Trzeba tylko umie od-

  powiednio si do tego zabra! I zna

  kilka zasad. Po pierwsze, nasze zioa

  musz gdzie rosn znajdmy im

  odpowiednie miejsce. Najlepszy wy-

  daje si w tej sytuacji parapet. Czas go

  oczyci w gazet, jedzenia itd. Mona

  BAZYLIA niezbyt wymagajca rolina; naley wysia j w kwietniu (spieszmy si zatem!) i zapewni jej duo soca oraz wilgoci. Nasionka sadzimy na gbokoci 6 mm, czyli pytko. Nie warto ubija ziemi podczas sadzenia, poniewa zioo to lubi pulchn i odywcz gleb. Pamita o pod-lewaniu, by zawsze miaa wilgotno (jeeli ogrodnik przesadzi, rolinie wyskocz plamy na liciach). Nie trzeba jej nawozi. Licie zbiera nie krpowa si!

  Kosztorys: ziemia uniwersalna od 3z doniczka od 6z nasiona 1-2z wyronita rolina od 5z

  Parapetowy ogrdek

  pokusi si o ma kpiel dla niego

  (w kocu wiosenne porzdki czas za-

  cz!). Nastpnie warto si zastano-

  wi, ktra przyprawa w kuchni byaby

  najbardziej podan? Koperek? Pie-

  truszka? Czosnek? Kiedy podejmie-

  my t trudn decyzj, by wyhodowa

  w domu np. bazyli, moemy ruszy

  miao do najbliszego supermarketu

  z akcesoriami ogrodniczymi.

  W sklepieNajlepiej bdzie wybra si do du-

  ego sklepu ogrodniczego. Lista zaku-

  pw to: may worek ziemi (na poczt-

  ku lepiej specjalnej pod upraw nasion,

  potem mona t uniwersaln), donicz-

  ka maa i wiksza (ju od 2 z) i nasio-

  na wybranego zioa (najczciej sprze-

  dawane to bazy