Click here to load reader

Tryby. Katolicki miesięcznik studencki kwiecień 2012

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

13 numer Trybów. Katoliciego miesięcznika studenckiego - grzbiet główny - kwiecień 2012

Text of Tryby. Katolicki miesięcznik studencki kwiecień 2012

 • Historia w szkoleto ju historia

  Zdejmujemy tabu z...egzorcyzmw

  Ulotna granica ycia

  Krakw, nr 4(13)/2012 ISSN: 2083-8948

 • 2 TRYBY nr 3(12)/2012

  po drugiej stronie

  fot.:

  ww

  w.m

  orgu

  efile

  .com

  ,,Jeli moemy zaakceptowa to, e matka zabija swoje dziecko, to jak moemy mwi innym ludziom, by

  nie zabijali drugiego czowieka

  Matka Teresa z Kalkuty

  Katarzyna i Mariusz MarcinkowscyNPR jest O.K.! Nowy styl yciaWydawnictwo Rubikon 2012

  Andrea Tornielli Wsppracownicy prawdyWydawnictwo Salwator 2005

  Karen Kingsbury W odcieniach bkituEdycja witego Pawa 2012

  Tom DavisAdannaEdycja witego Pawa 2011

  W szponach przeszoci

  Brad pracuje w nowo-jorskiej agencji reklamowej, ktra naley do jego przysze-go tecia. lub z Laur ma si odby za sze tygodni, wic przygotowania do niego wchodz w najgortsz faz. Niespodziewanie jednak naj-nowsze zlecenie blokuje ca jego kreatywno. Dzieje si tak za spraw pewnej niedo-koczonej historii z czasw oglniaka. Co takiego ukry-wa Brad przed swoj rodzin i przysz on? Czy bohater proszc o wybaczenie, bdzie potrafi wybaczy sam sobie?

  Wielokrotnie powtarzany w literaturze motyw rozlicza-nia si z wasn przeszoci i wybaczenia w ksice tej zy-skuje nowy wymiar, gdy poja-wiaj si tutaj liczne odwoania do wiary i do Biblii. Naprawd warto przeczyta t ksik!

  Agata Goda

  Przeomy

  Tom Davis wraz z gw-nym bohaterem, fotorepor-terem Stuartem Danielsem, zabiera czytelnika do afry-kaskiego kraju, Suazi. Wrd wszechobecnej ndzy, godu, gwatw i przemocy yje tam dwunastoletnia dziewczynka, Adanna, ktrej droga przetnie si z drog zagubionego biae-go fotografa, ktry dziki tej maej dziewczynce odnajdzie to, czego od dawna szuka.

  Historia Adanny i jej roda-kw z pewnoci zachci wielu z was do modlitewnego i ma-terialnego wsparcia narodw afrykaskich, gdy opisana w ksice z brutaln szczero-ci rzeczywisto, dugo po lekturze nie pozwala o sobie zapomnie.

  Agata Goda

  NaPRawd naturalnie

  Ksika to zbir wywiadw z maestwami, naukowcami i osobami duchownymi. Osi wywiadw s metody natural-nego rozpoznawania podnoci. Marcinkowscy i ich rozmwcy walcz z zabobonami, jakie kr wok NPR-u. Rozpra-wiaj si z mitem kalendarzy-ka, mitem nieskutecznoci, mitem katolickiej antykoncep-cji i mitem trudnoci prowa-dzenia obserwacji. Wyjaniaj na konkretnych przykadach, jak metody naturalne pomaga-j budowa wi maesk, analizuj trudne, niepodrczni-kowe przypadki oraz pokazuj, e NPR moe by fascynujc przygod intelektu.

  Magdalena Guziak-Nowak

  Dcie do prawdy...

  Po co czyta kolejn ksi-k o papieu? Dla zrozumie-nia Papiea-Osoby i tego, co si dziao i dzieje w Kociele. Ksika przyblia histori Be-nedykta XVI od modoci do wyboru na Stolic Piotrow.

  Wane, by ta biaa posta pojawiajca si w oknie na Anio Paski nie bya anoni-mowa, cukierkowata. Joseph Ratzinger to czowiek nietu-zinkowy. Zarwno jako profe-sor, prefekt Kongregacji Nauki Wiary i papie uparcie dy do poznania prawdy i przyblie-nia jej innym. To przykad na to, e nie tytuy zdobi czo-wieka, ale czowiek tytuy.

  Marcin Nowak

  Recenzowane przez nas egzemplarze mog trafi w Wasze rce. Kwietniowy konkurs jest inspirowany wspomnieniem liturgicznym w. Wojciecha, ktre obchodzimy 23 dnia tego miesica. Pytanie: pod jakim innym imieniem jest znany w wiecie chrzecijaskim w. Wojciech, biskup i mczennik?Na odpowiedzi czekamy pod adresem: [email protected] do koca kwietnia.

  K O N K U R S

 • 3Redaktor naczelny: Magdalena Guziak-Nowak Redaktor prowadzcy: Przemysaw RadzyskiSekretarz redakcji: Agata GodaRedaktor dodatkw uczelnianych i PR: Karolina Pluta Marketing: Marcin NowakZesp redakcyjny: Iwona Bielecka, Agnieszka Caek, Micha Chudziski, Marta Czarny, Diana Drobniak, Karolina Mazurkiewicz, Izabela Murzyn, Wojciech Podlewski, Dominik Sidor, Tomasz Wierzbicki, Micha WnkKorekta: Katarzyna BrzezowskaDTP, layout: Marcin NowakOkadka: Marcin Nowak

  Foto: Katarzyna CielikAsystent kocielny: ks. Rafa BuzaaAdres redakcji: ul. Wilna 12/7, 31-007 KrakwData zamknicia numeru: 4 kwietnia 2012Nakad: 6000 egz.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstw i zmiany tytuw.

  [email protected]

  Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie ModzieyArchidiecezji Krakowskiej

  od redakcj i

  Marzec 2012

  wsppraca

  Jestemy na: Akademii Grniczo-Hutniczej | Politechnice Krakowskiej | Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie | Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie |

  Szkole Gwnej Handlowej w Warszawie |

  temat numeru: PIENIDZE W KOCIELE 4-7

  Da czy nie da? Oto jest pytanieHigienicznie o pienidzachDiabelska gieda?

  rozmowa z charakterem 8-9o. Aleksander Posacki

  w trybach historii 10Historia w szkole to ju historia

  media pod lup 11Supki ogldalnoci czy czowiek?

  rodzynki radzyskiego 11Z mar Twych wsta!

  ona i on 12-13Wierny zanim powiesz tak

  alfabet relacji 13

  pro-life 14-15Ulotna granica ycia

  b16/jp2 16Ordzia Wielkanocne

  inynier ducha 17b. Chiara Luce

  encyklopedia wiary 17Czy muzumanin i buddysta zostan zbawieni?

  ona i on 18Akceptacja czy przyja

  misz-masz 19

  Czy wiecie, e codzienna lektura trzech rozdziaw ze Starego Testamentu i jednego z Nowego sprawi, e w rok przeczytamy cae Pismo wite? Kto inny wyliczy, e czytajc po 11,5 min dziennie, te powinno si zdy w 365 dni. Mona te czyta po dwa rozdziay. Wtedy pokniemy Bibli w rok i 10 mie-sicy. Ale moemy te czyta po jednym wersecie, uczy si go na pami i chodzi z nim przez cay dzie na uczelni, do pra-cy, kina i na zakupy.

  Moemy przed Pismem klka, jak si klka przed sacrum i medytowa w ciszy i skupieniu. Spotkanie ze Sowem Boga moemy potraktowa jak wymie-nit przygod dla intelektu tyle w nim przenoni, historycznych nawiza, wia-domoci o innych kulturach. Mona te spojrze na Pismo wite jak na dobr powie z wartk akcj. Wszystko moe-my, jeli ostatecznie przyblia nas to do

  najwaniejszego celu, jakim wedug w. Augustyna jest wiksza mio do Boga i bliniego.

  Chc siebie i Was zachci t krtk refleksj do aktywnego przeycia tego-rocznego Tygodnia Biblijnego, ktry pod hasem Koci domem budowanym przez mio bdziemy obchodzi od 22 do 28 kwietnia. Warto w tym czasie odkurzy Bibli i zacz czyta, zanim zknie od nieuywania. Jestem pewna, e wszyscy znajdziemy w niej co dla sie-bie. Rolnikom polecam Ksig Rodzaju, ekonomistom Ksig Liczb, przed egza-minami Ksig Mdroci a wszystkim zakochanym Pie nad Pieniami.

  A na koniec przyjmijcie jeszcze po-witeczne yczenia. Bymy zbyt szyb-ko o minionej Wielkanocy nie zapo-mnieli, ale kadego dnia yli w blasku Zmartwychwstania.

 • 4 TRYBY nr 3(12)/2012

  temat numeru > pienidze w Kociele

  Rozpocznijmy od pro-stej definicji Kocioa. Koci jest wsplnot ludzi ochrzczonych, wierzcych, gromadzcych si na sprawo-waniu liturgii. Popatrzmy na dziaanie wsplnoty. Ma ona okrelony cel, zadanie. We wsplnocie na og jest jaka jedna osoba odpowiedzialna, ktra j prowadzi. Przykadem mog by: wsplnota roczni-kowa na studiach czy osoby wynajmujce wsplnie miesz-kanie maj cel nadrzdny, do realizacji ktrego potrzebne s rodki finansowe pochodzce

  od caej wsplnoty. Bardzo podobnie jest z Kocioem. Mamy nadrzdny cel nie-bo. Drog do nieba jest ycie na ziemi. Czowiek jest istot cielesno-duchow; do dozna duchowych (dusza) potrzebuje konkretnego fizycznego miej-sca kocioa, budowli (ciao).

  Czy potrzebny jest kon-kretny budynek? Tak, ponie-wa jest to Dom Boy i tylko w miejscach, gdzie znajduje si Najwitszy Sakrament, Jezus jest rzeczywicie obecny pod postaci chleba. Te miej-sca to kocioy i kaplice.

  W pozostaych miejscach Bg jest obecny w czowieku, w otaczajcym nas wiecie, jednake nie jest to taka sama obecno, jak w tabernakulum. Utrzymanie budynkw i opa-cenie osb dbajcych o nie, wymaga nakadw finanso-wych. Podobnie jest w na-szych wasnych domach czy mieszkaniach.

  Bra i ponosi odpowiedzialno

  Bierzemy odpowiedzialno za nasze czyny, a ponosimy

  j po zrealizowaniu bd nie powzitych zobowiza. W wietle tych faktw trzeba zapyta, czy chc by odpo-wiedzialny za moj wsplnot parafialn, za mj Koci? Czy to jest mj Koci, czy tylko czuj si zmuszony, bo mnie ochrzcili, a pozytywnego przykadu wiary nie miaem? W dodatku jeszcze ci ksia. Czsto rodzi si we mnie taka pokusa, by zmienia wiat i in-nych ludzi zamiast zacz od siebie. Pewien reporter zapy-ta Matk Teres z Kalkuty: jak zmieni wiat? Ona

  Wiele artykuw mwicych o pienidzach w Kociele, zaczyna si od stwierdzenia, e jest to sprawa trudna i delikatna. Omiel si stwierdzi, e wcale tak nie jest, jeli popatrzymy na ni z odpowiedniej perspektywy.

  Tomasz Mistur

  Da czy nie da? Oto jest pytanie

  fot.:

  ww

  w.fl

  ickr

  .com

 • 5temat numeru > pienidze w Kociele

  odpowiedziaa: ja zmie-ni siebie, pan zmieni siebie i prosz zobaczy, zmieniamy wiat. Kiedy te usysza-em takie powiedzenie: pil-nuj siebie, bdziesz w niebie. Czy nie patrzymy na grzechy innych, chcc usprawiedliwi swoje? Pamitajmy! Koci jest dla grzesznikw, niebo dla witych.

  Odpowiedzialno za Koci ma dwa wymiary. Waniejszy jest duchowy. Tu trzeba sobie postawi pytanie: czy modl si za Koci, czyli papiea, biskupw, kapanw i wiernych, siebie oraz za dzie-a Kocioa? Drugi wymiar ma charakter materialny. Tu z ko-lei naley zada sobie pytanie: czy troszcz si o dobra mate-rialne Kocioa? Jeeli jestem wierzcy czyli praktykujcy (nie mona by wierzcym i niepraktykujcym, gdy jest to nielogiczne, bo czy mona y i nie oddycha?), to spra-w oczywist jest, e bd si troszczy o mj Koci, gdy dbamy o to, co jest nasze. Im bardziej jest to dla mnie drogocenne, tym wicej sta-ra wo, aby zachowa ten skarb. Jeeli odkryj, i wia-ra jest drogocenn per, to bd o ni zabiega, troszczy si. Im sabiej czuj si zwi-zany z Kocioem, tym mniej o niego dbam. Bardzo wana jest postawa dbam o Koci, po

Search related