Click here to load reader

UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki - luty 2012

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

11 numer Trybów. Katolickie miesięcznik studencki - wkładka Uniwersytetu Rolniczego - luty 2012

Text of UR - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki - luty 2012

 • IKrlestwo zwierzt jest bogate i kolorowe. Fascynuje ludzi swoj rno-rodnoci, a zarazem precyzyj-noci mechanizmw w nim panujcych. Zwierzta z bie-giem czasu stay si nieodzow-nym elementem w codziennym yciu czowieka. Dostarczaj mu pokarm, pomagaj w pracy i pilnowaniu domu. Jednak nie zawsze jest tak piknie i kolo-rowo. W ostatnich latach coraz czciej dowiadujemy si o wa-runkach, w jakich trzymane s zwierzta gospodarskie i w jaki sposb zabijane s w rzeniach. Syszymy o tragicznych przy-padkach zaniedbanych koni, ktre wychudzone i brudne czekaj na koniec swych dni. Mediami co rusz wstrzsaj historie o bestialskim trakto-waniu psw. Dlaczego ludzie wybrali zwierzta na swoje ofiary? Dlatego, e s sabsze? Dlatego, e nie zemszcz si na swoim oprawcy? A moe zna-lazy si w zym miejscu o zej porze?

  Wpisujc w wyszukiwark internetow proste stwierdze-nie zncanie si nad zwie-rztami w uamku sekundy otrzymamy kilka tysicy od-nonikw do stron interneto-wych, ktre przeraaj swoj treci. Naszym oczom uka-zuj si zdjcia okaleczonych i chorych istot. Wychudzone, wygodniae, poranione, czsto tak sabe, e nie mog usta na wasnych nogach. W polskim prawie obowizuje kilkadzie-sit przepisw, ktre chroni zwierzta przed okrutnym traktowaniem. Wrd nich jest Ustawa o ochronie zwierzt z 21 sierpnia 1997 r. Mwi ona o kilkunastu zachowa-niach uwaanych za znca-nie. S to m.in.: prowadzenie niedozwolonych dowiadcze na zwierztach, umylne oka-leczanie ich, uczestniczenie zwierzt w walkach, bicie zwierzt przedmiotami twar-dymi i ostrymi, zoliwe stra-szenie lub dranienie, zadawa-nie blu, trzymanie zwierzt w zych warunkach bytowania i na uwizi, a take porzucanie ich.

  Jedyn pociech jest fakt, e ludzi zncajcych si nad zwierztami czeka kara. Przestrog mog by historie,

  ktre swj fina znalazy na salach sdowych. Sd w woje-wdztwie warmisko-mazur-skim orzek kar 6 miesicy wizienia wobec dwch m-czyzn, ktrzy zabili swoje psy wieszajc je na sznurkach. By to wyrok bez zawieszenia, co jest rzadkoci w takich przy-padkach. Na 2 lata wizienia zasuy take mieszkaniec Opola. Przywiza on do kalo-ryfera psa rasy amstaf. Zwierz przez dugi czas byo godzo-ne, nie otrzymywao take nic do picia. Potwornie wychudzo-ne skonao w mkach. Po jego mierci waciciel nie wyrzuci ciaa, lecz pozostawi na miej-scu tragedii. Gdy odkryto cae zajcie, pomieszczenie wy-penia odr rozkadajcych si szcztek. Due zamiesza-nie wywoaa sprawa trzech

  oprawcw z Lipnicy Maej. Dla zabawy przywizali oni psa rasy husky link holowni-cz do samochodu i cignli go tak dugo, a urwali mu gow. Jeden z oskaronych podczas procesu powiedzia, e nie chcia zabi psa, tylko pra-gn, aby ten si troch prze-bieg. Cae zajcie tak wstrz-sno spoeczestwem, e petycj o ukaranie sprawcw zamieszczon w Internecie podpisao ponad 100 tys. osb. Oskaronym groziy 2 lata po-zbawienia wolnoci, ostatecz-nie skoczyo si na 10 miesi-cach wizienia.

  Niestety, nie wszystkie tragedie kocz si wyrokami sdw. Szczeglnie na wsiach i w miasteczkach panuje nie-zrozumiaa zmowa milczenia. Bo to nieetyczne donie na

  osob, ktr si zna! A czy etyczne byo zachowanie wo-bec wilczura, ktry trafi do weterynarza z oderwanym py-skiem? Stao si tak, poniewa ludzie przywizali mu tam petard do gowy i podpalili. Znieczulica w spoeczestwie jest tak dua, e cierpicy bka si 5 dni bez pomocy. Tragedia spotkaa take psa Bolka. Przyjaciel pogrucho-ta mu czaszk, na szczcie nie uszkadzajc mzgu. Jakby tego blu byo za mao, pupil mia zmiadone krgi szyj-ne, co byo efektem duszenia zwierzaka. Czy mia on powie-szon na szyi tabliczk Zabij mnie? Na szczcie udao si go uratowa dziki pomocy wielu ludzi. Nie wszyscy bra-cia mniejsi maj tyle szczcia co on. Czasem jedynym wyj-ciem jest skrcenie ich cier-pienia i upienie w humanitar-ny sposb.

  Wato wiedzie, e od po-cztku roku obowizuje no-welizacja ustawy o ochronie zwierzt. Wywoaa ona wiele dyskusji, co do susznoci no-wych przepisw. Zwiksza ona kary za zncanie si nad zwie-rztami. Podniesiona zostaa m.in. wysoko grzywny tak, aby bya bardziej odczuwalna dla przestpcw. Obecnie sd moe orzec nawet 100 tys. z kary. Zakazano rwnie strze-lania do bezdomnych psw i kotw. Podwyszona zostaa granica pozbawienia wolno-ci w szczeglnie drastycz-nych przypadkach z 2 do 3 lat. Podjto take prb uregulo-wania uboju zwierzt innych ni gospodarskie. To tylko kil-ka przykadw zmian. Miejmy nadziej, e nie zostan one martwymi przepisami, ale w znaczcy sposb poprawi polsk rzeczywisto.

  Kady z nas moe pomc i przerwa cierpienie. Gdy widzisz ludzi zncajcych si nad zwierztami, zawiadom odpowiednie wadze. Pomoc uzyskasz na policji, w inspek-cji weterynaryjnej, jednostce stray miejskiej, w fundacjach zajmujcych si tym proble-mem np. stray dla zwierzt czy Towarzystwie Opieki nad Zwierztami.

  Zabij mnie!

  Jakimi sowami okreli to, co dzieje si moe nawet w tej chwili, kiedy decydujesz si powieci kilka minut na przeczytanie tego tekstu? By moe bdzie to okruciestwo, bestialstwo, pastwienie si czy drczenie. To tylko kilka sw, ktre kotuj si w gowie, gdy mwimy o zncaniu si ludzi nad zwierztami. Temat nie jest ani atwy, ani przy-jemny, ale musimy go poruszy, aby pomc tym

  najmniejszym, bo oni nie potrafi si sami obroni.

  Kalina Orowska

  dodatek studentw Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  fot.:

  Arc

  hiw

  um T

  ryb

  w

 • TRYBY nr 2(11)/2012 Dodatek Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieII

  Tryby UR

  Czym zajmuje si Ruch Ekologiczny w. Franciszka z Asyu?

  Formalnie jestemy stowarzyszeniem od 2003 r., jednak korzenie naszego Ruchu sigaj lat 80. XX w. Pierwotnie bya to organizacja skupiajca gwnie francisz-kanw i osoby zakonne. Wraz z rozwojem doczali ludzie wieccy. REFA chce by go-sem ekologw w Kociele oraz gosem Kocioa wrd eko-logw. Obecnie skupiamy si przede wszystkim na realizacji naszych projektw: Ogrody w. Franciszka oraz Czycie sobie ziemi kochan!, a tak-e zajmujemy si dziaaniami edukacyjnymi. Przewodnim hasem, ktre nam przywieca jest stwierdzenie, e ekologia zaczyna si od przemiany serca.

  Co to oznacza? Propagujemy tzw. ma

  drog dziaania. Jeeli zwr-cimy wiksz uwag na swoj postaw i na to, co moemy zrobi dla ochrony przyrody, z biegiem czasu bdzie si to stopniowo przekadao na popraw jakoci rodowiska w wikszej globalnej skali.

  Jak powstao Stowarzy-szenie? Co skonio francisz-kanw do jego zaoenia?

  Inicjatorem powstania ruchu by naukowiec, socjolog, pracownik PAN w Warszawie prof. Zbigniew Wierzbicki, ktry zainspirowa znajomych franciszkanw do przeprowa-dzenia szkolenia ekologicz-nego dla klerykw. Pierwsze warsztaty odbyy si latem 1981 r. w Puszczykwku. Pomys ten przyj si do tego stopnia, e franciszkanie wiedzc, e s niejako nazna-czeni przez swojego patrona w. Franciszka utosamianego z ochron przyrody, posta-nowili spotyka si w kolej-nych latach ju pod szyldem Ruchu Ekologicznego. Wtedy te stworzyli sobie pierwsze reguy, wedug ktrych chcieli dziaa oraz postawili przed sob gwne cele.

  Wszystko zaczo si w Krakowie. Jak z bie-giem czasu rozrasta si Ruch Ekologiczny?

  Od momentu kie-dy zaczli interesowa si i przycza do franciszkanw ludzie wieccy powstay jak

  my to nazywamy krgi. Obecnie swoje oddziay mamy w Lublinie, Wrocawiu, Legnicy i Warszawie, nato-miast gwna siedziba znaj-duje si w Krakowie przy ul. kiewskiego.

  Kto dzisiaj na-ley do REFA?

  Osoby duchowne, czyli ojcowie i bracia franciszkanie, oraz ludzie wieccy: gimna-zjalici, licealici, studenci, ale rwnie nauczyciele, profesorowie i naukowcy. Taka rnorodna, ekologiczna mie-szanka ludzi w rnym wieku i profesji

  Wasze logo jest do oryginalne. Co ma symbolizowa?

  Nawizuje ono do gw-nego hasa naszego Ruchu: Ekologia zaczyna si od przemiany serca. Dlatego te w centralnym miejscu znaczka znajduje si czerwone serce, niesione przez duchowego syna w. Franciszka (czyli w domyle moe to by kady z nas!), a poprzez sznur jego habitu, ktry przemienia si w symboliczny, zielony li jest on trwale zjednoczony z ca przyrod, ktra nas otacza.

  Co to znaczy by ka-tolickim ekologiem?

  Bycie katolikiem zawiera w sobie bycie ekologiem. Wydaje mi si, e jako chrze-cijanie powinnimy patrze na wszystkie stworzenia Boe po bratersku. Traktowa je z szacunkiem, jaki naley si wszystkim istotom ywym.

  Jak czowiek powinien traktowa ekologi?

  Wydaje mi si, e nie powinien jej traktowa w ode-rwaniu od rzeczy, ktrymi zajmuje si na co dzie. Czyli ekologia powinna by stylem bycia, ktry wyznacza to, jak zachowujemy si w najprost-szych czynnociach. Jeeli gotujemy, to zwrmy uwag, aby ograniczy zuycie ener-gii; kiedy idziemy wyrzuci mieci, posegregujmy je; gdy idziemy do sklepu na zakupy, wybierajmy produkty posia-dajce np. logo Fair Trade. Abymy w kadym naszym dziaaniu sprbowali stoso-wa zasady, ktre sprzyjaj rodowisku.

  Czsto w mediach syszymy okrelenie eko-terroryci. Czy s oni zbawieniem dla ekologw?

  Organizacje ekologiczne maj rny profil dziaalnoci. Jedne nastawione s na akcje bardziej spektakularne, inne zajmuj si ochron konkret-

  nych grup zwierzt, jeszcze inne skupiaj si np. na edu-kacji ekologicznej. Kady do ochrony przyrody wnosi jak swoj dziak. Wydaje mi si, e mimo wszystko wicej nas wszystkich (tzn. ekologw) czy ze wzgldu na jeden cel, ni dzieli. Dziaania medialne, czyli wspomniane przywi-zywanie si do drzew, s po-trzebne pewnej grupie ludzi, do ktrej nie docieraj inne sposoby dziaania. Natomiast sowo ekoterroryzm jest w moim przekonaniu czsto naduywane. Zdarza si, e przy uyciu rnego rodzaju socjotechnik, pewne grupy ludzi, wprowadzajc spoe-czestwo w bd, staraj si przeforsowa swoje pomysy.

  Dlatego te ekolodzy bardzo czsto oskarani s niesusz-nie, chcc pokaza prawd. Istniej rne nastawienia do ekologii, my staramy si nie podchodzi do spraw zbyt radykalnie. Jako stowarzysze-nie nie jestemy za przywi-zywaniem si do drzew, czyli

  tymi skrajnymi przejawami dziaalnoci. Mimo to osobi-cie uwaam, e taki wstrzs od czasu do czasu jest spoe-czestwu potr

Search related