Click here to load reader

UEK - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - czerwiec 2012

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

15 umer Trybów. Katoliciego miesięcznika studenckiego - wkładka Uniwersytetu Ekonomicznego - czerwiec 2012

Text of UEK - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - czerwiec 2012

 • Idodatek studentw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  W naszym yciu jeste-my czsto bardzo zapracowani i zbyt zabiegani, by przeczyta kwot podatku VAT na paragonie. Z czasem podejmujemy pierwsz prac i te dosiga nas nieuniknio-na rka podatkowa pastwa. Nie musi by taka za. Patrzc ideologicznie nie powinnimy pyta, dlaczego mam zapaci podatek, ale gdzie trafi mj podatek?. Kto z nas zadaje so-bie takie pytanie?

  Rone formy podatkw i danin dla pastwa mona by tutaj wymienia i mnoy. Do podstawowych, z ktrymi my, studenci, moemy si zetkn, nale podatki: od towarw i usug (VAT), dochodowy od osb fizycznych i prawnych (np. podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz), po-datek akcyzowy, od nierucho-moci, od zyskw z kapitaw pieninych, od darowizn. Szczeglnie trzy pierwsze sta-nowi wyzwanie dla naszej kieszeni.

  Podatek dochodowy od osb fizycznych (PIT)

  Raz na rok, tj. do 30 kwiet-nia br. za ubiegy rok podatko-wy, musimy zoy zeznanie o dochodach oraz rozliczy si z fiskusem. Tutaj musimy wskaza kwoty naszych przy-chodw, zastosowa odpowied- nie odliczenia (tzw. koszty uzy-skania przychodu oraz ewentu-alne ulgi), by dowiedzie si, ile podatku musimy zapaci. Obecnie wynosi on 18% (do podstawy obliczenia podatku 85 528 z) minus kwota zmniej-szajca podatek, tj. 556,02 z. Wg danych za 2010 r. jedynie 60% dochodw wskazywanych w formularzach PIT pochodzi

  z nalenoci ze stosunku pra-cy (najczciej etat). Jak wspo-mniano w przypadku tego podatku istnieje szereg ulg, ktre nam przysuguj i mog pomniejszy nasz podatek. Przede wszystkim warto wspo-mnie o darowiznach, jak cho-by oddawanie krwi. Wysoko darowizny w postaci oddanej krwi ustala si w wysokoci ekwiwalentu pieninego za pobran krew. Wedug stanu na rok 2011 r. ekwiwalent pieni-ny za 1 litr pobranej krwi wy-nosi 130 z. Nic tylko oddawa krew! Jeli chodzi o darowizny na cele statutowe Organizacji Poytku Publicznego (tzw. OPP) to odpis moe wynie nawet do 6% dochodu. Ulga

  przysuguje rwnie na kosz-ty poniesione za uytkowanie Internetu maksymalnie wy-nosi ona 760 z rocznie. Oprcz ww. istnieje szereg innych ulg, wrd ktrych warto czytel-nikowi wspomnie o uldze na dzieci oraz spat kredytu na budow domu. Na szczcie coraz wicej spraw moemy zaatwi w formie elektronicz-nej, przesyajc odpowiednie formularze przez Internet. atwo, szybko i bezproble-mowo, korzystajc z portalu www.e-deklaracje.pl, nie mu-simy ju osobicie pojawia si w urzdzie. Na koniec ycz, aby kady z szanownych czy-telnikw mia nadpat przy rozliczeniu rocznym.

  Podatki na co dzie

  Dotycz kadego z nas, a mao kto zwraca na nie uwag. Pacimy w sklepie za zakupy, kupujemy wgiel, zakadamy lokat. Wszystkie te czynnoci zwizane s z podatkami.

  Tomasz Wierzbicki

 • II TRYBY nr 6(15)/2012 Dodatek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  Tryby UEK

  Bezpieczna Uczelnia

  Micha KubowiczRzecznik Prasowy, Parlament Studencki

  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  Bezpieczna Uczelnia to jeden z projektw re-alizowanych przez Parlament Studencki UEK wraz z Penomocnikiem Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczestwa, mgr Mariuszem Rozwadowskim.

  W tym roku motywem przewodnim byy narkotyki oraz zagroenia, jakie ze sob nios. Organizatorzy postawili na proste, acz genialne haso, Hugs Not Drugs - Leczymy Pozytywn Energi.

  Gwodziem programu byy proste i przyjemne, a jake pozytywne ,,Free Hugs, za ktrych dawa-nie organizatorzy rozdali setki gadetw.

  Cay event rozpocz si o 11:05, kiedy to syre-ny policyjne zaczy oznajmia wjazd Prorektora ds. Studenckich dr. hab. in. Andrzeja Chocha, na teren Uczelni w asycie karawany policyjnej. Happening uwietnili rwnie: studenci prezen-tujcy scenki antynarkotykowe, show taneczne z musicalu Grease oraz gwiazda VIP Janek Chmielewski, ktry zaprezentowa swoje umiejt-noci rajdowe.

  Bezpieczna Uczelnia odbya si w rod, 25 kwietnia. ,,Leczenie pozytywn energi trwao ponad 4 godziny, a kady pacjent wyszed z gabine-tu zadowolony.

  Podatek od towarw i usug (VAT)

  Gwn ide Maurice` a Laur, francuskiego ekonomi-sty, byo stworzenie podatku, ktry jak najmniej wpywaby na ostateczn cen towaru czy usugi. Zaoenia zaoenia-mi, ale w obecnym systemie podatkowym to konsument kocowy paci w wikszoci ten podatek. Pokrywa rwnie poszczeglne elementy obro-tu, cho w mniejszym stopniu. I tak dzieje si kadego niemal dnia. Obowizek podatkowy w wikszoci przypadkw na-stpuje w momencie wykona-nia usugi, bd odbioru towa-

  ru, i to jest jego gwn wad. Naley odprowadzi ten po-datek niezalenie od tego, czy patno zostaa uregulowana. Do duych zalet naley za to motywacja do korzystania z zakupu towarw i usug z le-galnych rde bez tzw. szarej strefy. Podstawowa stawka VAT na wikszo towarw i usug w Polsce wynosi 23% (dla porwnania w Niemczech, Holandii i Sowacji 19%, w Hiszpanii 16%, w Danii, Szwecji i na Wgrzech wyno-si 25%), a wedug prawa UE minimaln stawk VAT jest 15%. Poczwszy od pamper-sw, poprzez usugi telekomu-nikacyjne, na drzewie w lesie koczc. Na szczcie cz towarw i usug ma zreduko-wan (8% albo 5%) lub zerow stawk podatkow. Pierwsz stawk naliczymy np. wobec usugi noclegowej czy pogrze-bowej. Ta druga, tj. 5%, obej-muje m.in. takie towary jak: ywno, ksiki, czasopisma. Pocieszajce jest rwnie to, e mali przedsibiorcy nie mu-sz by patnikami VAT gdy warto sprzeday opodatko-wanej nie przekroczy 150 tys. z jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

  Podatek akcyzowy

  Podatek akcyzowy jest ci-le zwizany z towarami, ktre przynosz due bezporednie

  zyski przychody znacznie przewyszaj koszty produkcji i sprzeday, czyli zote jaja. Do tych produktw zaliczymy szczeglnie surowce, gwnie paliwa kopalne, a wrd nich benzyn, ale take wyroby ty-toniowe, alkohol czy energi elektryczn. I tak np. za 100 l czystego alkoholu musimy od-prowadzi 4960 z akcyzy, co w przypadku wdki daje nam okoo 10 z za butelk 0,5 l. W przypadku benzyny/etyliny akcyza wynosi 1565 z/1000 l, co daje przeszo 1,50 z na kadym litrze (nie naley za-pomina, e w przypadku ben-zyny s naliczane jeszcze inne formy podatkw, VAT ok. 0,5

  z/l oraz tzw. opata paliwowa 0,08 z/l, w zaoeniu skiero-wana na napraw drg). Na te zote jaja organy podatkowe nakadaj podatki, ktre sta-nowi znaczc cze budetu pastwa. W 2010 r. byo to 55,7 mld z, co stanowio ok. 22% budetu pastwa.

  Do pobierania podatkw zostay wyznaczone organy podatkowe. Urzdy i izby skar-bowe pobieraj rwnie podat-ki zasilajce w caoci budety samorzdowe, tj. podatek od spadkw i darowizn oraz po-datek dochodowy w formie karty podatkowej i podatek od czynnoci cywilno-praw-nych. Wg danych Ministerstwa Finansw wpywy do budetu Polski z tytuu podatkw za rok 2010 wyniosy przeszo 257 mld z. Najwicej, bo ok. 42% stanowi podatek VAT 107,9 mld, potem dochodowy od osb fizycznych 62,5 mld z (ok. 24%) oraz akcyza 55,7 mld z (22%). Wydatki na-szego pastwa skierowane s np. na Fundusz Ubezpiecze Spoecznych: ok. 12% ogu, ok. 11% na obsug zaduenia, wynagrodzenia i ich pochodne w jednostkach budetowych ok. 12%, a na uczelnie ok. 3%.

  Podatki s jednak czciowo redystrybuowanie i ulokowane lokalnie. Cz z nich trafia za-tem do Jednostek Samorzdu Terytorialnego (JST). I tak np. wrd dochodw budetowych

  wojewdztwa maopolskiego za 2011 r. wpywy z podatkw od osb fizycznych i praw-nych wyniosy ok. 339 mln z, co stanowio ok. 30% docho-dw. Podobnie sprawa ma si dla budetu Krakowa (razem: gmina i powiat grodzki) i s to odpowiednio ok. 1 mld z, co stanowio ok. 30% docho-dw. Dodatkowo Krakw po-biera opaty m.in. podatki: od nieruchomoci, od rodkw transportowych, rolny i leny.

  Wszystkie te podatki s wy-korzystywane na realizacje celw JST. Miasto przezna-czyo w roku 2011 okoo 6% budetu na wydatki zwizane z kultur i ochron dziedzic-twa narodowego, ok. 10% na pomoc spoeczn, ok. 26% na owiat i wychowanie, ok. 20% na transport i czno, 6% na administracj publiczn oraz 3% na obsug dugu publicz-nego.

  Autor artykuu nie jest specjalist podatkowym i nie ponosi odpowiedzial-noci za powysze dane. Zostay one opracowane na podstawie danych z Ministerstwa Finansw, Biuletynw Informacji Publicznej jednostek oraz

  publikacji gazety Rzeczpospolita.

  Cho czasami mamy wraenie, e jeszcze tylko powietrze nie jest opodatkowane i nasz portfel peen dziur, to zadajmy sobie trud i zapytaj-my, na co przeznaczane s nasze podatki.

 • III

  Tryby UEK

  Studia edukacyjne after party

  Polska ksztaci najwicej magistrw w caej Unii Europejskiej. Czy to powd do dumy? Niekoniecznie

  Magdalena Guziak-Nowak

  Bo ci wyksztaceni nie maj pracy, brakuje rzemielnikw, a nowe kierun-ki tworzone s na olep. Gdy zaczynaam studia, za pi lat rynek pracy mia wchon wszystkich magistrw marke-tingu i zarzdzania. I tak te si stao, tylko e nie chodzi tu o rynek polski, ale irlandz-ko-brytyjski, ktry wreszcie nasyci si dyplomowan tani si robocz. Co studiowa, by mie pewno, e znajdzie si prac w swoim fachu?

  Dumne statystyki

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego chwali si liczbami (cyta-ty pochodz z www.nauka.gov.pl). Szkolnictwo wysze w Polsce to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si obszarw ycia spoeczne-go. W cigu 20 ostatnich lat przeszo gwatowne ilociowe oraz instytucjonalne przemia-ny. W 38-milionowym kraju na 132 uczelniach publicznych i 326 prywatnych ksztac si prawie 2 miliony studentw, podczas gdy w roku akademic-kim 1990/1991 byo ich pi razy mniej 403 tys.! Obecnie mamy jeden z najwyszych na wiecie wskanikw skola-ryzacji oraz najwiksz liczb instytucji szkolnictwa wysze-go w Europie, a to niebywa-e przyspieszenie edukacyjne uwaane jest za jedno z naj-wikszych osigni polskich przemian ustrojowych.

  Wstydliwe statystyki

  W kwietniu 2011 r. na bezrobociu byo zarejestrowa-nych ponad 2 mln Polakw.

  Ponad 20 proc. z nich nie miao ukoczonego 25 r. . Spis po-wszechny Anno Domini 2012 pokaza, e jest jeszcze gorzej.

  Wedug bada firmy do-radczej Deloitte, niezadowole-nie z sytuacji na rynku pr

Search related