Click here to load reader

Dodatek warszawski - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - listopad 2012

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

17 numer "Trybów. Katolickiego miesięcznika studenckiego"

Text of Dodatek warszawski - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki - listopad 2012

 • ITRYBY Warszawa NR 8(17)/2012

  dodatek warszawski

  Jak zrozumie

  Koci?

  Bierz i czytaj!

  Lektura tej niezwykej ksiki jest wcigajca ju po przeczy-taniu dowolnego fragmentu. Ciekawa i przejrzysta szata gra czna, bogate i zabawne ilustracje sprawiaj, e modzi chtnie sigaj po t publika-cj. Najwaniejsza jest jednak tre samej ksiki. Wszystkie tematy przedstawione s w for-mie pyta i odpowiedzi, co dla nas, modych, jest bardzo atrakcyjne. W dobie wszech-obecnego Internetu, kiedy prbujemy znale odpowiedzi wpisujc pytania w wyszuki-wark, YOUCAT daje nam rze-telne i sprawdzone odpowiedzi oraz zachca do stawiania pyta. Lektura tej ksiki moe by bardzo dobrym sposobem na samodzielne pogbienie swojej wiedzy o Kociele katolickim, a co za tym idzie jest take okazj do pog-bienia wiary. Dla wielu z nas lektura o cjalnego Katechizmu Kocioa Katolickiego moe by kopotliwa ze wzgldu na trudny jzyk i bardzo bogat tre, natomiast YOUCAT przystpny jest dla niemal kadego.

  YOUCAT skada si z czterech czci wyjaniaj one nasz wiar, opisuj liturgi Kocio-a, dotycz moralnego postpo-wania i modlitwy. Odpowied na kade z pyta zawartych

  w tym katechizmie skada si z przytoczenia odpowied-nich pozycji z Katechizmu Kocioa Katolickiego oraz wyjanie. S one wskazwk dla nas, w jaki sposb naley rozumie przepisy Kocio-a oraz jakie zastosowanie maj one w yciu modych ludzi. Dodatkiem s cytaty na marginesie fragmenty Pisma witego, sentencje witych i bogosawionych, dokumenty Kocioa, a take wypowiedzi ludzi wieckich, czasami nawet niezwizanych z Kocioem. Te przypisy s bardzo cenne, poniewa wskazuj, e r-dem mdroci Kocioa jest Pismo wite, za autorytety przytaczane w tych cytatach potwierdzaj prawdziwo na-uki Kocioa. Poza tym skania to do pogbienia treci dzie, ktre cytowane s marginesie.

  Nie bd katolickim lemingiem

  Chocia caociowe czytanie katechizmu dla modych nie jest atwe, osobicie uwaam, e warto woy w to troch wysiku, a najlepiej czyni to stopniowo. Dokadnie stu-diujc tre tej ksiki mona przyjrze si swojej wierze i zwery kowa, czy napraw-d dobrze rozumiemy nauk Kocioa. Wielu katolikw popenia race bdy, nie sto-sujc si do tego, co na dany

  temat mwi Koci staj si katolickimi lemingami. Studiowanie katechizmu na-prawd pozwala zrozumie Koci, poniewa poznaje-my, w jaki sposb powstay zasady naszego katolickiego ycia, czym kieruje si Koci zajmujc stanowisko dotyczce pewnych kwestii moralnych i teologicznych oraz jaki sens maj zapisy zawarte w Kate-chizmie. Dla mnie YOUCAT sta si niezwykle pomocny, poniewa poznaem odpowie-dzi na wiele pyta; te odpo-wiedzi byy wyczerpujce, a zarazem proste i logiczne. YOUCAT pozwoli mi bardziej uwierzy w mdro Kocioa, ktr niestety w mediach cz-sto si kwestionuje. Myl, e obowizkiem kadego katolika jest, oprcz pogbiania swojej wiary przez modlitw, take zdobywanie wiedzy o Kocie-le. Pozwala to na wiadome i rozumne postpowanie, nie stojce w sprzecznoci z wy-znawanymi wartociami.

  Papie Benedykt XVI ogosi Rok Wiary od 11 padziernika 2012 r. do 24 listopada 2013 r. Powinnimy wic w tym czasie szczeglnie zgbia nasz wiar i nauk Ko-cioa katolickiego. Jednym z pomysw jest dzielenie si na Facebooku fragmentami z YOUCAT i omawianie ich. Papie Benedykt XVI gorco

  nas do tego zachca: Studiuj-cie katechizm! Jest to pragnie-nie mojego serca. Stwrzcie grupy i fora, wymieniajcie si przez Internet! (ze wstpu do YOUCAT). Mdro Kocioa bierze si z tysicy lat wska-zywania drogi do Chrystusa, wszelkie ustalenia s wia-dectwem dziaania Ducha witego. W czasach, kiedy czsto nie wiemy, do czego odnie si w yciu, Koci wskazuje nam jasn drog do Prawdy. Moemy j poznawa poprzez lektur Pisma wite-go, Katechizmu i dokumentw Kocioa. Te ostatnie czsto s przez nas niedoceniane. Tym-czasem papie Benedykt XVI w swoim encyklikach porusza najbardziej aktualne proble-my Kocioa i wiata, piszc w sposb niezwykle zwizy i klarowny.

  Najwaniejsze jednak jest, aby dawa wiadectwo piknego chrzecijaskiego ycia, jakie-go uczy nas Koci. Rozwj intelektualny w oparciu o do-kumenty Kocioa naprawd pozwala na znaczne pogbie-nie naszej wiary. Szczegl-nie warto si rozwija, gdy jestemy modzi, aby przez dziaanie Ducha witego dawa wiadectwo i owieca take innych przez cae swoje ycie.

  Chocia wielu z nas jest zadeklarowanymi katolikami, czsto nie rozumiemy nauki, jak gosi dla nas Koci.

  Pomimo obecnej katechezy w szkole, nasza wiedza o Katechizmie jest niewystarczajca i zdecydowanie warto j odwiey. Znakomit pomoc w tym jest YOUCAT, czyli

  Katechizm Kocioa Katolickiego dla Modych. Ksika ta jest osobistym prezentem Ojca witego Benedykta

  XVI nie tylko dla uczestnikw wiatowych Dni Modziey w Madrycie, ale dla nas wszystkich!

  ADAM SARNECKI

  fot.

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/Y

  OU

  CA

  T.or

  g

 • II

  www.e-tryby.pl

  IIII dodatek warszawski

  Kup pan order i szabelk, czyli bazar z charakterem

  Przystanek: Hobby

  Wysiadam na przystanku Koo na warszawskiej Woli. W tym miejscu co tydzie (soboty, niedziele) odbywa si gieda staroci, powszechnie zwana pchlim targiem. Jeszcze daleko przed gwn bram targowi-ska wida, e to tu, nie da si przegapi wysiadki. Sprze-dawcy dosownie wychodz do klientw. Wzdu ulicy, na chodnikach, pierwsze sto-iska, chocia sowo to nie do koca tu pasuje. Handlarze maj towar porozkadany a to na turystycznych stolikach, jak na piknik, a to na murze ogrodzenia otaczajcego bazar, a to po prostu na starych derkach rozoonych wprost na chodniku. Stoj pojedynczo lub grupkami, cho najcz-

  ciej w parach pan i pani. Zanim dochodz do wejcia na bazar, mijam kiczowate (i wcale nie wiekowe) obrazki, stare ubrania, buty. Tu po przekroczeniu bramy czuj si nieco przytoczona, tumy ludzi! Ledwo da si przecisn midzy wskimi przejciami. Tu stoiska s o wiele wiksze ni jeszcze przed, niektrzy maj nawet swoje budki.

  Co mona znale na stra-ganach, czyli szwarc, mydo

  i powido

  Przede wszystkim ksiki rne, gwnie wydawane w latach 70. i 80., poradniki, pozycje religijne sowem: raczej to, czego ludzie najcz-ciej pozbywaj si z domo-wych biblioteczek. Na bazarze

  bardzo duo jest te stoisk z gazetami. Za gruby plik Przyjaciki z lat 60. jedynie 50 z. Za przedwojenne bd wojenne gazety ok. 3040 z za egzemplarz. Trzeba przy-zna, e periodyki s napraw-d w zadowalajcym stanie, nie podarte, nie poplamione, z kompletnymi stronami. Ten, kto szuka przedmiotw z rodzinnych stron moe naby albumy z pocztwkami np. Lubelszczyzna, Podlasie, etc. Kto woli srebro, ma do wyboru mnstwo srebrnych yek, widelcw, noy, pater, tac, wiecznikw. Przechodzc wolskim bazarem mona te zebra niejedn zastaw z por-celany, wszelkiego rodzaju li-anek, dzbankw i talerzy jest tu do wyboru i koloru. A jeli kto ma yczenie umeblowa

  swoje mieszkanie czy dom (a babciny strych nie zawiera tego, co go interesuje), to znaj-dzie tu i krzesa, i stoy, szafy, biurka, komody, sofy i fotele (mniej lub bardziej nadgry-zione zbem czasu, nieraz dosownie wida i spryny, i trociny). Myl, e lepiej kupi taki stary mebel i go odnowi, ni jak jest to dzi w modzie kupowa nowe, postarzane meble. Bo przecie nie wiadomo, kto zasiada na takim starym fotelu. A do sty-lowo urzdzonego salonu bez trudu dobierzesz lamp czy rcznie dziergany bienik.

  Ordery na kilogramy

  Wizyta na Kole moe te zaowocowa pasj zbierania odznak, a jest tu tego troch.

  Bdc dzieckiem chyba jak wikszo zbieraam znaczki, jednak latelistyczne zainteresowanie pryso jak baka mydlana po tym, jak dziecka nie byo sta na klaser, a nikomu z bliskich i dalszych nie wpad do gowy pomys sprezentowania takiego przedmiotu. Kolekcja pocztwek, cho zajmujca pene pudeko po butach, przestaa

  si rozrasta. A co moe sta si pasj studenta? W poszukiwaniu swojego hobby wybraam si na bazar, bo jak wiadomo na bazarze wybr duy. Moe wybierzesz si ze mn?

  PAULINA JAWORSKA

  fot.

  Mat

  eusz

  Gro

  choc

  ki, w

  ww

  .mgr

  ocho

  cki.w

  ordp

  ress

  .com

 • III

  TRYBY Warszawa NR 8(17)/2012

  IIIIII

  CHRZECIJASKIE ANDRZEJKOWANIE

  Nie wciskamy kitu. Nie lejemy wosku to jedno z hase promujcych Jdrzejki, czyli chrzecijask alternatyw dla tradycyjnych andrzejek. Impreza organizowana jest ju od czterech lat, a tegoroczne Jdrzejki rozpoczn si 1 grudnia o godz. 19.00 w sali w podziemiach kocioa Matki Boej Krlowej Aniow (ul. Markiewicza 1).

  Cel Jdrzejek jest prosty: dobra rozrywka. Ponadto organi-zatorzy chc przeama stereotyp katola i pokaza, e bez wspomagaczy rwnie mona wietnie si bawi. Tradycj imprezy jest jej prowadzenie przez wodzireja. Na Jdrzej-kach mona wic spodziewa si wsplnych tacw i zabaw integracyjnych. Na uczestnikw czeka rwnie poczstunek.

  Wicej informacji (m.in. o biletach) mona znale na stronie www.andrzejki.waw.pl.

  dodatek warszawski

  Mona znale ordery r-nej wagi i kalibru, gwnie pozostaoci po poprzednim systemie. Podobnie onierskie umundurowanie moesz zosta onierzem, z tym e najpewniej radzieckim. Do tego dobra menak, wojsko-wy chlebak i bro. Takiego elastwa jest na bazarze nie-mao. A skd w ogle militaria pochodz? A to kto jak kolekcj przyniesie, a to si czowiek wymieni. Przychodzi i mwi: Ja dam tobie hem hitlerowski, ty mi radziecki. I tak to si wymienia opo-wiada waciciel straganu. Ale nie tylko pasjonaci musztry wojskowej mog z bazaru wyj z penymi rkami. Take koneserzy muzyki i zbieracze pyt gramofonowych. Kosze z winylami wrcz pkaj w szwach, ciasno upchane pyty to najczciej jazz, rock, troch klasyki. A jeli twoje serce mocniej zabije przy kt-rej z czarnych pyt, a w domu brak sprztu do ich odtworze-nia, nie ma problemu. Stoisko czy dwa dalej moesz naby take gramofon. Na Kole jest wszystko, bo jak sycha okrzyki: Kupuj, sprzedaj, wymieniam!.

  Kto mebluje salony?

  Obserwujc kupujcych i sprzedajcych zauwaam jedno trzeba zna si na rzeczy. Nie wida tu raczej przy

Search related