Click here to load reader

Wkładka AGH. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Czerwiec 2011

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czerwcowy dodatek Trybow na AGH.

Text of Wkładka AGH. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Czerwiec 2011

 • I Akademia Grniczo-Hutnicza

  Akademii Grniczo- Hutniczej

  Duma AGH ludzie i wynalazki

  W czasie niemal 100-letniej historii Uczelni pracowao i stu-diowao na niej wielu ludzi, ktrzy wsawili si niekoniecznie w dziedzinach naukowych, ale czsto w swoich pasjach, zaintere-sowaniach. Studenci, pracownicy Uczelni, nierzadko we wsppracy z innymi instytucjami, konstruuj nowatorskie maszyny, roboty oraz tworz metody, ktre by moe przyczyni si do rozwoju medy-cyny, biotechnologii, grnictwa itp. Z drugiej strony, wykorzystanie wynalazkw sprzecznie z zasa-dami etycznymi moe obrci si przeciwko czowiekowi.

  S to powody do dumy z naszej Uczelni, ktra ksztaci wybit-nych ludzi, a jej dziaalno nie ogranicza si jedynie do pracy naukowej, ale jest widoczna na zewntrz i przynosi korzyci. Przedstawimy poniej sylwetki kilku osb oraz par wynalazkw.

  Karolina Pluta

  Z AGH do opery Wiesaw Ochman

  W 1960 r. dyplom inyniera-ce-

  ramika uzyska Wiesaw Ochman

  wiatowej sawy piewak operowy

  (tenor liryczny). Urodzi si w 1937 r.

  w Warszawie. W trakcie studiw za-

  cz pobiera lekcje piewu: najpierw

  w Krakowie, potem w Bytomiu, gdzie

  zaraz po obronie dyplomu zosta za-

  trudniony w Operze lskiej. Midzy-

  narodowa droga kariery rozpocza si

  od scen Berlina, Monachium, Ham-

  burga. Na dugiej licie scen i estrad,

  na ktrych wystpowa, znalazy si

  te najwiksze i najsynniejsze: nowo-

  jorska Metropolitan Opera, medio-

  laska La Scala, sceny w Barcelonie,

  Madrycie, Moskwie, Rzymie, Sewilli,

  Wiedniu. Na swoim koncie ma wyst-

  py z najwikszymi gwiazdami opero-

  wymi oraz zespoami np. Wiener Phil-

  harmoniker i Berliner Philharmoniker.

  Ochman wystawia opery, nagra

  wiele pyt, m.in. z polskimi ariami

  operowymi i ariami operetkowymi.

  Kolejn dziedzin, ktr si zajmuje,

  jest malarstwo, gwnie plenery, ktre

  pokazywane byy na wielu wystawach

  autorskich.

  Wiesaw Ochman powica swj

  czas rwnie na zbieranie funduszy na

  wspieranie kultury i stypendia: w tym

  celu co roku organizuje w polskim

  konsulacie w Nowym Jorku aukcje ob-

  razw.

  Zosta odznaczony Krzyem Ko-

  mandorskim z Gwiazd Orderu Od-

  rodzenia Polski, Orderem Umiechu,

  a w 2008 r. zosta Honorowym Dokto-

  rem Honoris Causa AGH.

  Wystarczy widzie cel Mar-cin Ryszka

  Student I roku zarzdzania AGH

  przywiz z Turcji sze medali: trzy

  zote, srebrny i dwa brzowe. Marcin

  Ryszka zdoby je na Mistrzostwach

  wiata w pywaniu dla osb niewido-

  mych i sabo widzcych. Ju teraz za-

  powiada, e jeszcze bardziej walczy

  bdzie na przyszorocznej paraolim-

  piadzie w Londynie. Wczeniej czeka-

  fot.

  Arc

  hiw

  um T

  ryb

  w

 • II TRYBY nr 6/2011Akademia Grniczo-Hutnicza

  T R Y B Y A G H

  j go jednak intensywne treningi przed

  lipcowymi Mistrzostwami Europy.

  W yciu i w sporcie Marcin musi

  radzi sobie zupenie bez wzroku: nie

  widzi nic, nawet wiata. Jako dziec-

  ko zachorowa na zoliwy nowotwr

  oczu retinoblastomi. Chocia od po-

  cztku nauki w krakowskiej szkole dla

  niewidomych mia zajcia na basenie,

  pasj stay si dopiero mniej wicej

  w czwartej klasie. Od trzech lat jego

  trenerem jest Kazimierz Wonicki

  z AGH. Jak sam mwi, uczenie osoby

  niewidomej, a zwaszcza doskonale-

  nie technicznej poprawnoci wymaga

  wikszego wysiku: trzeba wszystko

  bardzo obrazowo tumaczy, sygnali-

  zowa zblianie si do brzegu. Przy-

  gotowujc si do zawodw, Marcin

  dwa razy dziennie chodzi na treningi,

  po zawodach ju tylko raz dziennie.

  Chocia czasem nie chce si wiczy,

  wie, e zaniedbanie ich moe odbi si

  na wystpie w czasie zawodw. Wtedy

  myli sobie jak stoi na podium i graj

  Mazurka Dbrowskiego.

  Marcin otoczony jest pomocny-

  mi ludmi zarwno na uczelni, gdzie

  ma indywidualny tok nauczania, jak

  i w internacie przyjaciele odprowa-

  dzali go na przystanek autobusowy,

  eby dojecha na basen.

  rdo: http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/392555,niewidomy-student-agh-zdobywa-medale-na-mistrzostwach-swiata,id,t.html

  Wzek sterowany mimik twa-rzy

  Do tej pory wynaleziono wzki

  inwalidzkie sterowane np. poprzez

  wydychanie powietrza, oparte o czyn-

  nik fal mzgowych. Dwch studentw

  AGH zaprojektowao wzek, ktrym

  sterowa mona naprajc minie

  twarzy.

  Uytkownik ma zaoon na gow

  opask z czujnikami fal mzgowych.

  Zacinicie zbw powoduje powsta-

  nie sygnau EMG, pochodzcego od

  mini mimicznych i wprawia pojazd

  w ruch.

  Prace nad wynalazkiem trway

  niemal 3 lata i trwaj nadal. By moe

  uda si opracowa zastosowanie sy-

  gnau EOG, pochodzcego od ruchu

  gaek ocznych, ktry miaby suy do

  skrcania w prawo i w lewo.

  Studenci chcieli opracowa projekt

  nie tylko interesujcy pod wzgldem

  naukowym, ale rwnie poyteczny.

  Taki wynalazek jest nadziej dla nie-

  penosprawnych od szyi w d. Nad-

  zorujcy prace profesor AGH Mariusz

  Giergiel uwaa, e w przyszoci pro-

  jekt wzka zostanie wprowadzony do

  produkcji.

  Na podstawie: http://www.mmkrakow.pl/367682/2011/4/15/rewelacja-na-agh-wozek-sterowany-mimika-twarzy?category=news

  Robot wyrczy geologaRobot-geolog zosta skonstruowa-

  ny przez zesp naukowcw z Katedry

  Robotyki i Mechatroniki AGH oraz

  Politechniki Rzeszowskiej. Prace nad

  prototypem trway dwa lata.

  Opis urzdzenia przytoczy

  Dziennik Polski, a take PAP Nauka

  w Polsce: www.naukawpolsce.pap.pl

  Robot jest bezprzewodowy, a we-

  wntrz otworw i dziur porusza si ru-

  chem rubowym. Zawdzicza to trzem

  koom, zamontowanym pod ktem 10

  stopni. Wyposaony jest w specjalne

  czujki. Moe dotyka napotykane na

  drodze przeszkody, sprawdza swoj

  pozycj, a za pomoc kamery oglda

  otoczenie. Kierujcy robotem ma nad

  nim pen kontrol.

  Urzdzenie wyrnia sposb po-

  ruszania si. Robot zosta tak skon-

  struowany, e moe przemieszcza si

  wewntrz rur, na przykad kanaliza-

  cyjnych i wodocigowych, opierajc

  si na jego cianach. Takie rozwiza-

  nie bdzie bardzo przydatne geolo-

  gom. Dziki niemu bdzie mona ba-

  da grunt, penetrowa skay, dry

  tunele, prowadzi bardziej precyzyjne

  roboty grnicze, sprawdza stan otwo-

  rw wiertniczych oraz struktur i wn-

  trze ziemi.

  Mikrouszkodzenia nie do ukry-cia

  Zesp naukowcw z AGH zapro-

  jektowa urzdzenie do wibrotermo-

  graficznej detekcji uszkodze mate-

  riaw. Obecnie powstaa ju wersja

  finalna urzdzenia, ktra pomylnie

  przesza testy w Polskich Zakadach

  Lotniczych w Mielcu.

  Metoda ta bazuje na pomiarze tem-

  peratury na powierzchni badanego

  obiektu przez wysokiej klasy kamer

  termowizyjn. Do badanej struktury

  dostarcza si energi w postaci sygna-

  u ultradwikowego. Jeeli w pew-

  nym miejscu materia jest uszkodzony,

  to zachodzi zjawisko tarcia, ktre wy-

  twarza ciepo, rejestrowane nastpnie

  przez bardzo czu kamer termowi-

  zyjn. Seri obrazw analizuje opro-

  gramowanie komputerowe.

  Metoda ta jest tak samo dokadna

  jak inne, dostpne do takich bada.

  Technologia ta opracowana zostaa

  w Polsce po raz pierwszy, podobne

  rozwizania stosowane s przez firmy

  niemieckie i amerykaskie. Gwny-

  mi jej zaletami s: bardzo krtki czas

  pomiaru oraz moliwo badania ca-

  ych konstrukcji bez ich demontau na

  mniejsze prbki.

  Zesp opracowa dwa typy tego

  urzdzenia: stacjonarne do uytku w

  warunkach laboratoryjnych i mobilne

  do badania duych konstrukcji, np. sa-

  molotw.

  Wedug twrcw, metoda ta znaj-

  dzie zastosowanie w wielu gaziach

  przemysu, wszdzie tam, gdzie wy-

  stpuj m.in. materiay metaliczne

  i kompozytowe. Coraz wicej kon-

  strukcji wykorzystuje kompozyty,

  czego najlepszym przykadem s no-

  woczesne samoloty. Trzeba je regu-

  larnie bada pod ktem wystpienia

  mikrouszkodze, co uziemia je na co

  najmniej kilkanacie godzin. W me-

  todzie wibrotermograficznej pomiar

  trwa nieporwnanie krcej podkre-

  li prof. Uhl.

  Na podstawie: PAP Nauka w Polsce www.naukawpolsce.pap.pl

 • III Akademia Grniczo-Hutnicza

  T R Y B Y A G H

  Roboty do pojedynkuHurricane mobilny robot au-

  torstwa Marcina Okarmy i Mariusza

  Kaczmarka okaza si najlepszy w

  dwch kategoriach w trakcie najwik-

  szych zawodw robotw mobilnych w

  Europie RobotChallenge w Wiedniu.

  Studenci z Koa Naukowego Integra,

  dziaajcego przy Wydziale EAIE

  AGH, przywieli dwa zote medale.

  Pierwsza konkurencja polegaa na

  ledzeniu przez roboty czarnej linii

  trasy na biaej macie. Druga to le-

  dzenie trasy z przeszkodami, ktre

  robot musia omin i wrci na tor

  jazdy.

  Wiedeskie zawody uznawane s

  za najwiksze i najbardziej prestiowe

  w Europie. W ich tegorocznej edycji

  Karolina Pluta

  Chcemy obali pokutujcy w spo-

  eczestwie obraz kobiety studiujcej

  w zaciszu biblioteki i mczyzny eks-

  perymentujcego w laboratorium ba-

  dawczym! damy zniesienia sztucz-

  nego podziau na kobiece i mskie

  kierunki studiw! to podstawowy

  postulat manifestu akcji Dziewczyny

  na Politechniki, ktra po raz czwarty

  odbya si na uczelniach w caej Pol-

  sce, w tym na AGH.

  Na naszej Uczelni akcja ta zo