Click here to load reader

Wkładka AGH.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Marzec 2011

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wkładka AGH.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Marzec 2011

Text of Wkładka AGH.Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Marzec 2011

 • I Akademia Grniczo Hutnicza

  Stowarzyszenie Wiosna

  Akademii Grniczo Hutniczej

  Profi lNasze akcje opieraj si na me-

  chanizmie poredniczenia. Sami nie

  udzielamy pomocy, jedynie tworzymy

  struktury i narzdzia, dziki ktrym

  darczycy oraz wolontariusze mog

  dzieli si z potrzebujcymi. Poprzez

  to chcemy tworzy nowe modele za-

  chowa spoecznych.

  Dwa najbardziej popularne pro-

  jekty Wiosny to: Szlachetna Paczka

  i Akademia Przyszoci.

  ... bo wicej szczcia jest w dawa-

  niu ni w braniu!

  Ide Szlachetnej Paczki jest to, e

  osoby prywatne odpowiadaj na po-

  trzeby najbardziej ubogich ze swoje-

  go miasta lub okolicy. Wolontariusze

  w swoich spoecznociach przed wi-

  tami Boego Narodzenia poszukuj

  rodzin dotknitych bied, odwiedzajc

  i pytajc, czego im najbardziej brakuje.

  Informacje te umieszczane s w ano-

  nimowej bazie internetowej, by kady

  mg wybra konkretn rodzin i przy-

  gotowa dla niej paczk na wita.

  Celem Szlachetnej Paczki jest nie

  tylko bezporednia pomoc potrzebuj-

  cym, ale rznie nauka, jak pomaga

  skutecznie i sensownie, by to dziaanie

  przynioso nie tylko oczekiwany sku-

  tek, ale stao si rdem radoci czy

  pasj. Projekt ten ma rwnie charak-

  ter edukacyjny poszerza wiadomo

  spoeczn, informujc o stanie biedy

  w Polsce i jednoczenie przekonujc,

  i kady moe jej przeciwdziaa dzi-

  ki swojemu wasnemu zaangaowaniu

  i otwarciu na innych.

  ... bo kade dziecko ma prawo do

  sukcesu!

  Akademia Przyszoci to caorocz-

  ny program indywidualnych spotka

  edukacyjnych dla dzieci, ktre wycho-

  wuj si w trudnych warunkach i maj

  przez to problemy w nauce. Podstaw

  dziaania jest indywidualne zaangao-

  wanie wolontariuszy podczas cotygo-

  dniowych zaj. Korepetytor zwany

  tutorem pomaga dziecku w radzeniu

  sobie z konkretnym szkolnym proble-

  mem , uczy kreatywnego pokonywania

  szkolnych trudnoci. Najtrudniejszym

  zadaniem tutora jest udowodnienie

  uczniowi, e wbrew wczeniejszym

  trudnociom jest wyjtkowy i wany!

  Akademia wypracowaa standard

  1 na 1, czyli:

  1 ucze

  w cigu 1 roku szkolnego

  raz w tygodniu ma zapewnione

  wsparcie w nauce

  przez 1 wolontariusza swojego

  osobistego tutora.

  Tutorem jest czciej student, ktry

  wchodzi w rol starszego brata/siostry.

  Powica uczniowi swj czas i uwag.

  Jego zadaniem jest obudzi w dziec-

  ku motywacj do nauki i natchn je

  wiar w moliwo twrczych zmian.

  Dbaj przy tym o zapewnienie kade-

  mu dziecku dowiadczenia osobistego

  sukcesu w myl zasady, e KADE

  DZIECKO MA PRAWO DO SUKCE-

  SU. Towarzyszc dzieciom w eduka-

  cyjnej przygodzie, inwestujemy w ich

  marzenia i przyszo. Nie jest to za-

  tem zwyka forma pomocy w nauce

  to pasja odkrywania potencjau w ka-

  dym uczniu z osobna.

  Rozmawiajc z wolontariuszami

  nie sposb oprze si wraeniu, e

  cho materialnie na wolontariacie nikt

  si nie bogaci, to zyskuj oni bogactwa

  duchowe rado bycia Czowiekiem

  dla innych.

  Bogosawieni miosierni, albowiem oni miosier-dzia dostpi.

  Dzi odrobin o Stowarzyszeniu Wiosna, ktre znane jest nie tyl-ko na AGH z wolontariatu. Do przedstawienia na amach naszej gazety wanie tej organizacji za-inspirowali mnie sami AGH-owscy dziaacze Wiosny. Rozprawiali oni z entuzjazmem o wolontariacie podczas Targw Organizacji Stu-denckich na naszej Uczelni.

  MAGORZATA KUSIBAB

  Ciekawa w samej Wionie jest ju

  wizja i misja dziaania organizacji. W

  skrcie chodzi o co wicej ni da-

  wanie wdki godnemu, bo Wiosna

  stawia na tworzenie narzdzi do tego,

  by umoliwi innym skuteczne udzie-

  lanie pomocy potrzebujcym. A dzieje

  si to oczywicie przy wsparciu licz-

  nych wolontariuszy, rwnie z AGH.

  MisjaPomagamy ludziom, by skutecz-

  nie pomagali sobie nawzajem.

  WizjaW ludziach tkwi ogromny poten-

  cja, ktry mona pomnoy i rozwi-

  n. Chcemy tak inspirowa ludzi,

  aby wzajemnie pomnaali w sobie

  dobro.

 • II TRYBY nr 3/2011Akademia Grniczo Hutnicza

  Wody, skay, koci o pracy w Laboratorium Hy-drogeochemicznym AGH

  T R Y B Y A G H

  Na etykietach niektrych wd mi-neralnych dostpnych w sklepach obok tabeli zawartoci pierwiastkw znajduje si informacja, e wod przebadano na AGH w Krakowie. Postanowiam sprawdzi, gdzie ta-kie badania si wykonuje. Dotaram do Laboratorium Hydrogeochemicz-nego Katedry Hydrogeologii i Geo-logii Inynierskiej Wydziau Geolo-gii, Geofi zyki i Ochrony rodowiska AGH. Okazao si, e badanie ska-du wody nie jest jedynym, jakie wy-konuj jego pracownicy.

  ROZMAWIAA KAROLINA PLUTA

  Jak to si dzieje, e na AGH ba-

  dana jest woda mineralna, ktr

  pniej moemy kupi w sklepie?

  Firmy, ktre pobieraj wod z uj

  lub j butelkuj, musz dopilnowa,

  aby miaa ona okrelony i stabilny

  skad pierwiastkw. Badania skadu

  musi przeprowadzi laboratorium po-

  siadajce stosown akredytacj, czyli

  potwierdzenie postpowania zgodnie

  z normami i zwalidowanymi proce-

  durami. Nasze laboratorium posiada

  takie uprawnienia, tak wic jeeli ana-

  liza wypada pomylnie, fi rma moe

  tak wod wprowadzi na rynek, bd

  nadal sprzedawa.

  Jakie badania, oprcz badania

  skadu i przydatnoci wody do spo-

  ycia, wykonuje to laboratorium?

  Do naszego laboratorium przyno-

  szone s rne prbki osadw z rzek

  i jezior, ska i gleb. Na podstawie wy-

  nikw analiz mona uzupeni wiedz

  o tym, jakie procesy zachodziy w cza-

  sie tworzenia si ska.

  Klienci czasem przynosz nam

  kawaek czego, pytajc co to moe

  by. W wyniku mineralizacji i analizy

  takiej prbki czsto moemy okreli,

  z czym mamy do czynienia.

  Dostajemy te odpady, m.in. grni-

  cze, eby sprawdzi, jak bardzo s one

  szkodliwe dla rodowiska, ile i jakie

  niebezpieczne substancje zawieraj.

  W zeszym roku w ramach unijne-

  go programu COST wraz z kilkoma

  innymi jednostkami naukowo-badaw-

  czymi z caej Polski badalimy wody

  z kranw w kilku miastach Polski.

  Celem bada byo sprawdzenie, jaki

  wpyw na wod, ktr pijemy ma

  caa instalacja wodna, cznie z kra-

  nem. W tym celu wykonywano m.in.

  fotografi kranu, pobierano z niego

  prbk wody oraz w miar moliwo-

  ci zbierano informacje na temat da-

  nych technicznych instalacji. Okazao

  si, e w przeciwiestwie do Wielkiej

  Brytanii, gdzie z rur uwalnia si szko-

  dliwy dla zdrowia ow, w Krakowie

  jestemy bezpieczni. Z naszych rur nie

  uwalniaj si do wody szkodliwe iloci

  metali cikich. Oczywicie, nie zna-

  czy to, e 100-letnich rur nie trzeba

  wymieni.

  Warto jednak nalewajc rano

  pierwszy raz wod do czajnika, przez

  kilkanacie sekund spuci troch

  wody do zlewu, eby nie pi pierw-

  szego wyrzutu z kranu. W cigu nocy,

  w wodzie mog zgromadzi si pod-

  wyszone iloci metali cikich uwol-

  nione z naszego kranu, zwaszcza gdy

  jest on gorszej jakoci. Robi tak od

  paru lat i czuj si bezpieczniej, bo

  mam wtedy wiksz pewno, e nie

  wprowadzam do porannej herbaty do-

  datkowych iloci cynku, oowiu, kad-

  mu czy niklu.

  Nasze laboratorium dostaje rw-

  nie prbki zbw, koci pochodz-

  cych z rnych wykopalisk. Wyniki

  analiz tych prbek su innym na-

  ukowcom do dalszych bada i wery-

  fi kacji obecnych teorii. Na podstawie

  tych wynikw, korelujc je z innymi

  danymi, mog okreli nawet, z jakie-

  go okresu pochodz te koci.

  Jak zdobywa si materia do ba-

  da? Wspomniaa Pani o rmach,

  ktre same dostarczaj prbki.

  Owszem, cz prbek otrzymu-

  jemy od klientw w ramach zlecenia.

  Niejednokrotnie jednak sami pobie-

  ramy prbki w terenie prosto ze

  strumieni, rzek, studni czy te z pie-

  zometrw (specjalne rury zafi ltrowa-

  ne na wybranej gbokoci, z ktrych

  mona wypompowa wod), gdy mo-

  fot.

  K.

  Plut

  a

 • III Akademia Grniczo Hutnicza

  fot.

  M. D

  wor

  nik

  T R Y B Y A G H

  nitorujemy np. wpyw na rodowisko

  substancji wymywanych ze skado-

  wisk odpadw grniczych na lsku.

  Wody z rzek pobieramy take po to,

  eby zbada stopie zanieczyszczenia

  wodami kopalnianymi albo by po-

  zna procesy zachodzce w takiej rze-

  ce. Nieraz klient chce sprawdzi, czy

  moe pi wod ze swojej przydomo-

  wej studni. Analizy jakoci wd lecz-

  niczych przeprowadzane s rwnie

  w wodach z kilku polskich uzdrowisk.

  Cz prbek wody pobierana jest na-

  ukowo do prac magisterskich, dok-

  toratw, bada prowadzonych przez

  pracownikw AGH i innych uczelni.

  W dbaoci o jako, wielu klientw

  musi mie prbki pobrane przez oso-

  by akredytowane czyli wykonujce to

  zgodnie z normami i wytycznymi sys-

  temu jakoci.

  Jak przebiega proces badania

  prbki wody, skay, koci?

  Analiz wykonuj pracownicy la-

  boratorium za pomoc kilku metod

  analitycznych m.in. ICP-MS (spek-

  trometria mas z plazm indukcyjnie

  sprzon). Wlewamy prbk wody

  do probwki i wkadamy j do Auto-

  Samplera (1), skd za pomoc pompki

  perystaltycznej (2) i ukadu wykw

  woda jest zasysana do nebulizera. W tym miejscu prbka jest nebulizo-

  wana, czyli z ciekego strumienia po-

  wstaje mga, aerozol, ktry nastpnie

  Magorzata Drzymaa w 2007 r. uko

Search related