of 3 /3
1 A GH stwarza niesa- mowitą atmosferę do studiowania. Bogata tradycja, kompetentna kadra dydaktycz- na, własny kampus – słynne „Miasteczko Studenckie”, nowoczesne wyposażenie la- boratoriów, niesamowity kli- mat budynku A0, czy bogate w woluminy biblioteki, two- rzą wymarzone warunki do studiowania. Każdego roku korzysta z tego ponad 36 i pół tysiąca studentów. Od każde- go z nas zależy, czy i jak ten najpiękniejszy czas studiów wykorzystamy. A korzystać można. Zapewnia to działają- ce na szeroką skalę Centrum Transferu Technologii, któ- re, pisząc w wielkim skrócie, jest swoistym induktorem po- między Uczelnią, realizującą swoje założenia kształcenia solidnych polskich inżynie- rów, a gospodarką czy też ad- ministracją polską, zgłaszającą ciągły popyt na ten szczególny zasób gospodarki, jakim są wykształceni i ambitni ludzie. 20 października 1919 r. Akademia Górniczo-Hutni- cza (wtedy jeszcze Akademia Górnicza) zainaugurowała swój pierwszy rok akademic- ki. Od tego czasu służy Bogu, Nauce, Ojczyźnie i Społeczeń- stwu, a jej dewizą jest: Labo- re creata, labori et scientiae servio. Uczelnia przeprowa- dzała różne projekty i pośred- niczyła w przełomowych na skalę Polski, a niekiedy świata, wynalazkach. Wspomnieć tu- taj należy m.in. wynaleziony pod kierunkiem prof. Tadeusza Uhla najbardziej precyzyjny robot na świecie, wart kilka mi- lionów złotych, zaprojektowa- ny, by manipulować wewnątrz komórek (jego przestrzeń ro- bocza to kilka mikrometrów, a rozdzielczość mierzona jest w nanometrach). Przywołując choćby historię najnowszą za- znaczyć należy, że na opubliko- wanej 16 czerwca w Hambur - gu prestiżowej liście TOP 500 superkomputer CYFRONETU AGH „Zeus” awansował z 84. na 80. pozycję na świecie. Na- tomiast w skali całego kraju jest on nadal, bezsprzecznie, naj- wydajniejszym tego typu urzą- dzeniem i jedynym polskim komputerem zajmującym miej- sce w pierwszej setce tego ze- stawienia. Studenci AGH mają też na swoim koncie „mniej formalne” zwycięstwa, jak choćby w czasie kwietniowych zawodów w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej. Zwycięstwo w Akademickich Ogólnopolskich Regatach Ulicy Piotrkowskiej zapewnił naszym zawodnikom czas 12,5 minuty, w jakim po- konali dystans ponad 4 km. Kolejne pokolenia młodych Polaków wzbogacały posia- dającą dziś tak ogromne do- świadczenie Uczelnię. A przy- pomnijmy, że w jej murach uczyli się mgr inż. Dariusz Lubera, od 2008 r. prezes Za- rządu Izby Gospodarczej Ener - getyki i Ochrony Środowiska, mgr inż. Paweł Olechnowicz, od 2002 r. pełni funkcję Dy- rektora Generalnego Grupy LOTOS S.A., Stanisław Kra- cik, wojewoda małopolski, Wiesław Ochman, wybitny śpiewak operowy czy ks. Jacek Stryczek, inicjator „Szlachet- nej Paczki”. W Uczelni dzieje się dużo. Poczynając od wolnych wy- kładów tematycznych, poprzez konferencje, happeningi, na wyjazdach naukowo-badaw- czych kończąc. Należy zacząć od działającej od 2006 r. Rady Społecznej, skupiającej m.in. parlamentarzystów, prezy- dentów miast i burmistrzów, przedstawicieli instytucji na- ukowych z kraju i ze świata, przedstawicieli świata biznesu, którzy wspólnie (wespół z 6 fundacjami działającymi przy Uczelni), wspomagają Uczelnię i dążą do ciągłego uatrakcyj- niania i dopasowywania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. W Dziale Współpracy z Zagranicą możemy zapoznać się z długą listą zagranicznych podmiotów współpracujących z AGH w ramach różnych pro- jektów (jak choćby intensywna współpraca w ramach Norwe- skiego Mechanizmu Finanso- wego EOG). Wchodząc w inną sferę życia studenta, mianowicie tę bardziej „studencką”, towarzy- ską, należy wspomnieć o ca- łym mnóstwie kół i stowarzy- szeń studenckich. Mamy koła naukowe Pionu Górniczego i Hutniczego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Stowarzyszenie Sztucznej In- teligencji, Koło Akademickie KSM przy AGH czy legendar - ną KOiST Hawiarska Koliba. Ale to, rzecz jasna, tylko zni- komy procent wszystkich orga- nizacji działających na AGH. Chyba każdy, kto należał i czynnie uczestniczył w spo- tkaniach, za każdym razem wychodził bogatszy o jakieś doświadczenia. Pamiętajmy, że z wiedzą jest jak z miłością: gdy się nią dzieli z innymi, to ona się mnoży! AGH – keep going higher! Angelika Kliszcz AGH About Going Higher Kto inwestuje w swój rozwój, ten inwestuje w przyszłość! Mogą coś o tym powiedzieć ab- solwenci AGH-owskiej kuźni inżynierów, któ- rzy przeszli, nie w sposób bierny, przez mury tej liczącej prawie wiek, jednej z najlepszych w Polsce, uczelni technicznej. Maturzyści, któ- rzy wiążą swoją przyszłość z szeroko pojętą inżynierią, dawno już podjęli starania, by zasi- lić szeregi kolejnego już pokolenia tzw. AGH- -owców, czyli people who Are Going Higher! Chyba każdy, kto należał i czynnie uczestniczył w spo- tkaniach, za każdym razem wychodził bogatszy o jakieś doświadczenia. Pamiętajmy, że z wiedzą jest jak z mi- łością: gdy się nią dzieli z innymi, to ona się mnoży! fot.: Wioletta Siedlarz fot.: Mateusz Synowiec Dodatek studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

AGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Siódmy numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - wkładka Akademii Górniczo - Hutniczej - październik 2011

Text of AGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki

Page 1: AGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki

1

AGH stwarza niesa-mowitą atmosferę do

studiowania. Bogata tradycja, kompetentna kadra dydaktycz-na, własny kampus – słynne „Miasteczko Studenckie”, nowoczesne wyposażenie la-boratoriów, niesamowity kli-mat budynku A0, czy bogate w woluminy biblioteki, two-rzą wymarzone warunki do studiowania. Każdego roku korzysta z tego ponad 36 i pół

tysiąca studentów. Od każde-go z nas zależy, czy i jak ten najpiękniejszy czas studiów wykorzystamy. A korzystać można. Zapewnia to działają-ce na szeroką skalę Centrum Transferu Technologii, któ-re, pisząc w wielkim skrócie, jest swoistym induktorem po-między Uczelnią, realizującą swoje założenia kształcenia solidnych polskich inżynie-rów, a gospodarką czy też ad-ministracją polską, zgłaszającą ciągły popyt na ten szczególny zasób gospodarki, jakim są wykształceni i ambitni ludzie.

20 października 1919 r. Akademia Górniczo-Hutni-cza (wtedy jeszcze Akademia Górnicza) zainaugurowała swój pierwszy rok akademic-ki. Od tego czasu służy Bogu, Nauce, Ojczyźnie i Społeczeń-stwu, a jej dewizą jest: Labo-re creata, labori et scientiae servio. Uczelnia przeprowa-dzała różne projekty i pośred-niczyła w przełomowych na skalę Polski, a niekiedy świata, wynalazkach. Wspomnieć tu-

taj należy m.in. wynaleziony pod kierunkiem prof. Tadeusza Uhla najbardziej precyzyjny robot na świecie, wart kilka mi-lionów złotych, zaprojektowa-ny, by manipulować wewnątrz komórek (jego przestrzeń ro-bocza to kilka mikrometrów, a rozdzielczość mierzona jest w nanometrach). Przywołując choćby historię najnowszą za-znaczyć należy, że na opubliko-wanej 16 czerwca w Hambur-

gu prestiżowej liście TOP 500 superkomputer CYFRONETU AGH „Zeus” awansował z 84. na 80. pozycję na świecie. Na-tomiast w skali całego kraju jest on nadal, bezsprzecznie, naj-wydajniejszym tego typu urzą-dzeniem i jedynym polskim komputerem zajmującym miej-sce w pierwszej setce tego ze-stawienia. Studenci AGH mają też na swoim koncie „mniej formalne” zwycięstwa, jak choćby w czasie kwietniowych zawodów w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej. Zwycięstwo w Akademickich Ogólnopolskich Regatach Ulicy Piotrkowskiej zapewnił naszym zawodnikom czas 12,5 minuty, w jakim po-konali dystans ponad 4 km.

Kolejne pokolenia młodych Polaków wzbogacały posia-dającą dziś tak ogromne do-świadczenie Uczelnię. A przy-pomnijmy, że w jej murach uczyli się mgr inż. Dariusz Lubera, od 2008 r. prezes Za-rządu Izby Gospodarczej Ener-getyki i Ochrony Środowiska, mgr inż. Paweł Olechnowicz,

od 2002 r. pełni funkcję Dy-rektora Generalnego Grupy LOTOS S.A., Stanisław Kra-cik, wojewoda małopolski, Wiesław Ochman, wybitny śpiewak operowy czy ks. Jacek Stryczek, inicjator „Szlachet-nej Paczki”.

W Uczelni dzieje się dużo. Poczynając od wolnych wy-kładów tematycznych, poprzez konferencje, happeningi, na wyjazdach naukowo-badaw-czych kończąc. Należy zacząć od działającej od 2006 r. Rady Społecznej, skupiającej m.in. parlamentarzystów, prezy-dentów miast i burmistrzów, przedstawicieli instytucji na-ukowych z kraju i ze świata, przedstawicieli świata biznesu, którzy wspólnie (wespół z 6 fundacjami działającymi przy Uczelni), wspomagają Uczelnię i dążą do ciągłego uatrakcyj-niania i dopasowywania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. W Dziale Współpracy z Zagranicą możemy zapoznać się z długą listą zagranicznych podmiotów współpracujących

z AGH w ramach różnych pro-jektów (jak choćby intensywna współpraca w ramach Norwe-skiego Mechanizmu Finanso-wego EOG).

Wchodząc w inną sferę życia studenta, mianowicie tę bardziej „studencką”, towarzy-ską, należy wspomnieć o ca-łym mnóstwie kół i stowarzy-szeń studenckich. Mamy koła naukowe Pionu Górniczego i Hutniczego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Stowarzyszenie Sztucznej In-teligencji, Koło Akademickie KSM przy AGH czy legendar-ną KOiST Hawiarska Koliba. Ale to, rzecz jasna, tylko zni-komy procent wszystkich orga-nizacji działających na AGH.

Chyba każdy, kto należał i czynnie uczestniczył w spo-tkaniach, za każdym razem wychodził bogatszy o jakieś doświadczenia. Pamiętajmy, że z wiedzą jest jak z miłością: gdy się nią dzieli z innymi, to ona się mnoży! AGH – keep going higher!

Angelika Kliszcz

AGH – About Going Higher

Kto inwestuje w swój rozwój, ten inwestuje w przyszłość! Mogą coś o tym powiedzieć ab-solwenci AGH-owskiej kuźni inżynierów, któ-rzy przeszli, nie w sposób bierny, przez mury tej liczącej prawie wiek, jednej z najlepszych w Polsce, uczelni technicznej. Maturzyści, któ-rzy wiążą swoją przyszłość z szeroko pojętą

inżynierią, dawno już podjęli starania, by zasi-lić szeregi kolejnego już pokolenia tzw. AGH--owców, czyli people who Are Going Higher!

Chyba każdy, kto należał i czynnie uczestniczył w spo-tkaniach, za każdym razem wychodził bogatszy o jakieś doświadczenia. Pamiętajmy, że z wiedzą jest jak z mi-łością: gdy się nią dzieli z innymi, to ona się mnoży!

fot.:

Wio

letta

Sie

dlar

zfo

t.: M

ateu

sz S

ynow

iec

Dodatek studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Page 2: AGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki

2 3TRYBY nr 7/2011 Dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Diecezjalny Ośrodek Duszpaster-stwa Akademickiego „św. Anny”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

- wydawca „Trybów”

ul. Wiślna 12/7

Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „św. Anny”

ul. św. Anny 11

Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Beczka”

ul. Stolarska 12

Duszpasterstwo Akademickie Ojców Jezuitów „WAJ”

ul. Kopernika 26,

Duszpasterstwo Akademickie Ojców Karmelitów Bosych „Karmel”

ul. Rakowicka 18

Duszpasterstwo Akademickie przy Kościele Rektoralnym Salezjanów p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych Wspólnota Studencka „Ziemia Boga”

ul. Tyniecka 39

Duszpasterstwo Akademickie Papieskiej Akademii Teologicznej „PATMOS”

ul. św. Marka 10

Duszpasterstwo Akademickie przy bazylice św. Floriana

ul. Warszawska 1b

Koło Akademickie KSM przy Politechnice Krakowskiej

Koło Akademickie KSM „u Szczepana”

Duszpasterstwo „Na miasteczku”

Duszpasterstwo przy parafii Dobrego Pasterza

Duszpasterstwa:

Duszpasterstwo Akademic-kie UPJP2 „PATMOS”

Dominikańskie Dusz-pasterstwo Akade-mickie „Beczka”

Duszpaster-stwo Akademic-kie przy bazylice św. Floriana

Bar Górnik

Stołówka PWST

Bar Uniwersytecki

Go! Coffee

Franciszkańska

Rynek Główny

Gertrudy

Basztowa

Dłu

ga

Paw

ia

Wes

terpla

tte

Duna

jews

kiego

Karmelicka

Podw

ale

Piłsudskiego

Różowy Słoń

Nap Nap Cafe

Gospoda Koko

Chimera

Stołówka UR

Awaria

Centrala

Glonojad

La Petite France

Pod Temidą

Green Way

Tu zjesz:

Green Way, ul. Mikołajska 14

La Petite France, ul. św. Tomasza 25

Nap Nap Cafe, ul. Zwierzyniecka 4

Go! Coffee, ul. Zwierzyniecka 8

Stołówka PWST, ul. Straszewskiego 21-22

Chimera, ul. św. Anny 3

Gospoda Koko, ul. Gołębia 8

Różowy Słoń, ul. Straszewskiego 24

Bar Uniwersytecki, ul. Czysta 5

Bar Górnik, ul. Czysta 1

Stołówka UR, ul. Jabłonowskich 10/12

Pod Temidą, ul. Grodzka 43

Glonojad, Pl. Matejki 2

Centrala, Mały Rynek 4

Awaria, ul. Mikołajska 9

Caffe Morena

Cudowne Lata

Coffe Street

Face Cafe27th Kantor

Tu wypijesz kawę:

Cafe Manekin ul. św. Tomasza 5 (kawa od 5,5 zł)

Klubokawiarnia Relaks ul. św. Tomasza 28 (kawa od 5 zł, wi-fi)

Cafe Philo, ul. św. Tomasza 30 (kawa od 3 zł, wifi)

Klub Re, ul. Św. Krzyża 4 (kawa od 5 zł, wifi)

Felicita, ul. Sienna 11 (kawa od 4 zł)

Młoda Nowa Polska, ul. Stolarska 1 (kawa od 5 zł, wifi)

Siesta Cafe, ul. Stolarska 6 (kawa od 5 zł)

Kawiarnia ukraińska, ul. Kanonicza 15 (kawa od 6 zł)

Caffe Morena, ul. Studencka 15 (kawa od 5 zł)

Cudowne Lata, ul. Garncarska 5 (kawa od 5 zł, wifi)

Coffe Street, ul. Dolnych Młynów 3 (kawa od 5 zł)

Face Cafe, ul. Szewska 9 (kawa od 5 zł, wifi)

27th Kantor, ul. Podwale 2 (kawa od 5 zł, wifi)

Cafe Manekin

Klubokawiarnia Relaks

Siesta Cafe

Klub Re

Felicita

Kawiarnia ukraińska

Młoda Nowa Polska

Cafe Philo

Sports Pub

Klub Piłkarski Poker

Irish Mbassy

English Football Club

Małopolski Instytut Kultury

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Międzynarodowe Centrum Kultury

Biblioteki

i instytucje kultury:

Międzynarodowe Centrum Kultury Rynek Główny 25

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Rajska 1

Małopolski Instytut Kultury, Karmelicka 27

Tu obejrzysz mecz:

Sports Pub, ul. Grodzka 50

English Football Club ul. Mikołajska 5

Irish Mbassy, ul. Stolarska 3

Klub Piłkarski Poker ul. Mikołajska 24

Page 3: AGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki

4 TRYBY nr 7/2011 Dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej

…my swój Dom budujemy na Skale.

kontakt:

KSM przy [email protected]@gmail.com

Krakowskie Koło Akademickie [email protected]

parafia pw. Św. Szczepana ul. Henryka Sienkiewicza 19

Duszpasterstwo Akademickie „u Szczepana” serdecznie zaprasza wszystkich studentów, którzy…

Kochają Swoją Młodośćdo Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżybo wierzymy, że posiadasz szczególny dar, który wzbogaci naszą wspólnotę i dlatego Cię potrzebujemy.

Jesteśmy, by przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu, Kościo-

łowi i Ojczyźnie.

Nie wahaj się!Przystąp do nas!Bądź GOTÓW!

KS M