Click here to load reader

AGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Siódmy numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - wkładka Akademii Górniczo - Hutniczej - październik 2011

Text of AGH - Tryby. Katolicki miesięcznik studencki

 • 1AGH stwarza niesa-mowit atmosfer do studiowania. Bogata tradycja, kompetentna kadra dydaktycz-na, wasny kampus synne Miasteczko Studenckie, nowoczesne wyposaenie la-boratoriw, niesamowity kli-mat budynku A0, czy bogate w woluminy biblioteki, two-rz wymarzone warunki do studiowania. Kadego roku korzysta z tego ponad 36 i p

  tysica studentw. Od kade-go z nas zaley, czy i jak ten najpikniejszy czas studiw wykorzystamy. A korzysta mona. Zapewnia to dziaaj-ce na szerok skal Centrum Transferu Technologii, kt-re, piszc w wielkim skrcie, jest swoistym induktorem po-midzy Uczelni, realizujc swoje zaoenia ksztacenia solidnych polskich inynie-rw, a gospodark czy te ad-ministracj polsk, zgaszajc cigy popyt na ten szczeglny zasb gospodarki, jakim s wyksztaceni i ambitni ludzie.

  20 padziernika 1919 r. Akademia Grniczo-Hutni-cza (wtedy jeszcze Akademia Grnicza) zainaugurowaa swj pierwszy rok akademic-ki. Od tego czasu suy Bogu, Nauce, Ojczynie i Spoecze-stwu, a jej dewiz jest: Labo-re creata, labori et scientiae servio. Uczelnia przeprowa-dzaa rne projekty i pored-niczya w przeomowych na skal Polski, a niekiedy wiata, wynalazkach. Wspomnie tu-

  taj naley m.in. wynaleziony pod kierunkiem prof. Tadeusza Uhla najbardziej precyzyjny robot na wiecie, wart kilka mi-lionw zotych, zaprojektowa-ny, by manipulowa wewntrz komrek (jego przestrze ro-bocza to kilka mikrometrw, a rozdzielczo mierzona jest w nanometrach). Przywoujc choby histori najnowsz za-znaczy naley, e na opubliko-wanej 16 czerwca w Hambur-

  gu prestiowej licie TOP 500 superkomputer CYFRONETU AGH Zeus awansowa z 84. na 80. pozycj na wiecie. Na-tomiast w skali caego kraju jest on nadal, bezsprzecznie, naj-wydajniejszym tego typu urz-dzeniem i jedynym polskim komputerem zajmujcym miej-sce w pierwszej setce tego ze-stawienia. Studenci AGH maj te na swoim koncie mniej formalne zwycistwa, jak choby w czasie kwietniowych zawodw w odzi przy ul. Piotrkowskiej. Zwycistwo w Akademickich Oglnopolskich Regatach Ulicy Piotrkowskiej zapewni naszym zawodnikom czas 12,5 minuty, w jakim po-konali dystans ponad 4 km.

  Kolejne pokolenia modych Polakw wzbogacay posia-dajc dzi tak ogromne do-wiadczenie Uczelni. A przy-pomnijmy, e w jej murach uczyli si mgr in. Dariusz Lubera, od 2008 r. prezes Za-rzdu Izby Gospodarczej Ener-getyki i Ochrony rodowiska, mgr in. Pawe Olechnowicz,

  od 2002 r. peni funkcj Dy-rektora Generalnego Grupy LOTOS S.A., Stanisaw Kra-cik, wojewoda maopolski, Wiesaw Ochman, wybitny piewak operowy czy ks. Jacek Stryczek, inicjator Szlachet-nej Paczki.

  W Uczelni dzieje si duo. Poczynajc od wolnych wy-kadw tematycznych, poprzez konferencje, happeningi, na wyjazdach naukowo-badaw-czych koczc. Naley zacz od dziaajcej od 2006 r. Rady Spoecznej, skupiajcej m.in. parlamentarzystw, prezy-dentw miast i burmistrzw, przedstawicieli instytucji na-ukowych z kraju i ze wiata, przedstawicieli wiata biznesu, ktrzy wsplnie (wesp z 6 fundacjami dziaajcymi przy Uczelni), wspomagaj Uczelni i d do cigego uatrakcyj-niania i dopasowywania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. W Dziale Wsppracy z Zagranic moemy zapozna si z dug list zagranicznych podmiotw wsppracujcych

  z AGH w ramach rnych pro-jektw (jak choby intensywna wsppraca w ramach Norwe-skiego Mechanizmu Finanso-wego EOG).

  Wchodzc w inn sfer ycia studenta, mianowicie t bardziej studenck, towarzy-sk, naley wspomnie o ca-ym mnstwie k i stowarzy-sze studenckich. Mamy koa naukowe Pionu Grniczego i Hutniczego, Stowarzyszenie Elektrykw Polskich, Polskie Stowarzyszenie Sztucznej In-teligencji, Koo Akademickie KSM przy AGH czy legendar-n KOiST Hawiarska Koliba. Ale to, rzecz jasna, tylko zni-komy procent wszystkich orga-nizacji dziaajcych na AGH.

  Chyba kady, kto nalea i czynnie uczestniczy w spo-tkaniach, za kadym razem wychodzi bogatszy o jakie dowiadczenia. Pamitajmy, e z wiedz jest jak z mioci: gdy si ni dzieli z innymi, to ona si mnoy! AGH keep going higher!

  Angelika Kliszcz

  AGH About Going Higher

  Kto inwestuje w swj rozwj, ten inwestuje w przyszo! Mog co o tym powiedzie ab-solwenci AGH-owskiej kuni inynierw, kt-rzy przeszli, nie w sposb bierny, przez mury tej liczcej prawie wiek, jednej z najlepszych w Polsce, uczelni technicznej. Maturzyci, kt-rzy wi swoj przyszo z szeroko pojt

  inynieri, dawno ju podjli starania, by zasi-li szeregi kolejnego ju pokolenia tzw. AGH--owcw, czyli people who Are Going Higher!

  Chyba kady, kto nalea i czynnie uczestniczy w spo-tkaniach, za kadym razem wychodzi bogatszy o jakie dowiadczenia. Pamitajmy, e z wiedz jest jak z mi-oci: gdy si ni dzieli z innymi, to ona si mnoy!

  fot.:

  Wio

  letta

  Sie

  dlar

  zfo

  t.: M

  ateu

  sz S

  ynow

  iec

  Dodatek studentw Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie

 • 2 3TRYBY nr 7/2011 Dodatek Akademii Grniczo-Hutniczej

  Katolickie Stowarzyszenie Modziey

  Diecezjalny Orodek Duszpaster-stwa Akademickiego w. Anny

  Katolickie Stowarzyszenie Modziey

  - wydawca Trybw

  ul. Wilna 12/7

  Diecezjalny Orodek Duszpasterstwa Akademickiego w. Anny

  ul. w. Anny 11

  Dominikaskie Duszpasterstwo Akademickie Beczka

  ul. Stolarska 12

  Duszpasterstwo Akademickie Ojcw Jezuitw WAJ

  ul. Kopernika 26,

  Duszpasterstwo Akademickie Ojcw Karmelitw Bosych Karmel

  ul. Rakowicka 18

  Duszpasterstwo Akademickie przy Kociele Rektoralnym Salezjanw p.w. NMP Wspomoycielki Wiernych Wsplnota Studencka Ziemia Boga

  ul. Tyniecka 39

  Duszpasterstwo Akademickie Papieskiej Akademii Teologicznej PATMOS

  ul. w. Marka 10

  Duszpasterstwo Akademickie przy bazylice w. Floriana

  ul. Warszawska 1b

  Koo Akademickie KSM przy Politechnice Krakowskiej

  Koo Akademickie KSM u Szczepana

  Duszpasterstwo Na miasteczku

  Duszpasterstwo przy parafii Dobrego Pasterza

  Duszpasterstwa:

  Duszpasterstwo Akademic-kie UPJP2 PATMOS

  Dominikaskie Dusz-pasterstwo Akade-mickie Beczka

  Duszpaster-stwo Akademic-kie przy bazylice w. Floriana

  Bar Grnik

  Stowka PWST

  Bar Uniwersytecki

  Go! Coffee

  Franciszkaska

  Rynek Gwny

  Gertrudy

  Basztowa

  Du

  ga

  Paw

  ia

  Wes

  terpla

  tte

  Duna

  jews

  kiego

  Karmelicka

  Podw

  ale

  Pisudskiego

  Rowy So

  Nap Nap Cafe

  Gospoda Koko

  Chimera

  Stowka UR

  Awaria

  Centrala

  Glonojad

  La Petite France

  Pod Temid

  Green Way

  Tu zjesz:

  Green Way, ul. Mikoajska 14

  La Petite France, ul. w. Tomasza 25

  Nap Nap Cafe, ul. Zwierzyniecka 4

  Go! Coffee, ul. Zwierzyniecka 8

  Stowka PWST, ul. Straszewskiego 21-22

  Chimera, ul. w. Anny 3

  Gospoda Koko, ul. Gobia 8

  Rowy So, ul. Straszewskiego 24

  Bar Uniwersytecki, ul. Czysta 5

  Bar Grnik, ul. Czysta 1

  Stowka UR, ul. Jabonowskich 10/12

  Pod Temid, ul. Grodzka 43

  Glonojad, Pl. Matejki 2

  Centrala, May Rynek 4

  Awaria, ul. Mikoajska 9

  Caffe Morena

  Cudowne Lata

  Coffe Street

  Face Cafe27th Kantor

  Tu wypijesz kaw:

  Cafe Manekin ul. w. Tomasza 5 (kawa od 5,5 z)

  Klubokawiarnia Relaks ul. w. Tomasza 28 (kawa od 5 z, wi-fi)

  Cafe Philo, ul. w. Tomasza 30 (kawa od 3 z, wifi)

  Klub Re, ul. w. Krzya 4 (kawa od 5 z, wifi)

  Felicita, ul. Sienna 11 (kawa od 4 z)

  Moda Nowa Polska, ul. Stolarska 1 (kawa od 5 z, wifi)

  Siesta Cafe, ul. Stolarska 6 (kawa od 5 z)

  Kawiarnia ukraiska, ul. Kanonicza 15 (kawa od 6 z)

  Caffe Morena, ul. Studencka 15 (kawa od 5 z)

  Cudowne Lata, ul. Garncarska 5 (kawa od 5 z, wifi)

  Coffe Street, ul. Dolnych Mynw 3 (kawa od 5 z)

  Face Cafe, ul. Szewska 9 (kawa od 5 z, wifi)

  27th Kantor, ul. Podwale 2 (kawa od 5 z, wifi)

  Cafe Manekin

  Klubokawiarnia Relaks

  Siesta Cafe

  Klub Re

  Felicita

  Kawiarnia ukraiska

  Moda Nowa Polska

  Cafe Philo

  Sports Pub

  Klub Pikarski Poker

  Irish Mbassy

  English Football Club

  Maopolski Instytut Kultury

  Wojewdzka Biblioteka Publiczna

  Midzynarodowe Centrum Kultury

  Biblioteki

  i instytucje kultury:

  Midzynarodowe Centrum Kultury Rynek Gwny 25

  Wojewdzka Biblioteka Publiczna, Rajska 1

  Maopolski Instytut Kultury, Karmelicka 27

  Tu obejrzysz mecz:

  Sports Pub, ul. Grodzka 50

  English Football Club ul. Mikoajska 5

  Irish Mbassy, ul. Stolarska 3

  Klub Pikarski Poker ul. Mikoajska 24

 • 4 TRYBY nr 7/2011 Dodatek Akademii Grniczo-Hutniczej

  my swj Dom budujemy na Skale.

  kontakt:

  KSM przy [email protected]@gmail.com

  Krakowskie Koo Akademickie [email protected]

  parafia pw. w. Szczepana ul. Henryka Sienkiewicza 19

  Duszpasterstwo Akademickie u Szczepana serdecznie zaprasza wszystkich studentw, ktrzy

  Kochaj Swoj Mododo Katolickiego Stowarzyszenia Modziey

  bo wierzymy, e posiadasz szczeglny dar, ktry wzbogaci nasz wsplnot i dlatego Ci potrzebujemy.

  Jestemy, by przez cnot, nauk i prac suy Bogu, Kocio-

  owi i Ojczynie.

  Nie wahaj si!Przystp do nas!Bd GOTW!

  KS M

Search related