Click here to load reader

Wkładka PK. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Maj 2011

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wkładka PK. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Maj 2011

Text of Wkładka PK. Tryby. Katolicki miesięcznik studencki. Maj 2011

 • I Politechnika Krakowska

  PolitechnikiKrakowskiej

  Nasz WujekJan Pawe II jest Honorowym Pro-fesorem Politechniki Krakowskiej. Ale nie tylko w ten sposb Jego osoba jest zwizana z PK.

  MARIOLA RZSA

  Papie a studenci

  Karol Wojtya zanim zosta papieem, przez kilka by wikariuszem przy kociele w. Floriana. Tam rozpocz katechizacj starszych klas licealnych i duszpasterstwo wrd studentw szk wyszych. Ks. Wojtya zacz chodzi po akademikach, stancjach, nawiza ywe kontakty. Powstao kko studiujcych w. Tomasza (Summ), zesp piewu gregoriaskie-go. Na prob studentw rozpoczy si spotkania, podczas ktrych ks. Karol Wojtya wraz z proboszczem ks. praatem Tadeuszem Kurowskim gosi konferencje religijne. Ich treci by wykad nauki wiary, a pierwszym tematem Rozwaa-nie o istocie czowieka. Konferencje te potem, na podstawie notatek, opracowa-no w postaci maszynopisu pod tytuem Rozwaanie o istocie czowieka Na obraz i podobiestwo nasze.

  Papie a Jerzy Ciesielski

  Osob szczeglnie zwizan z Karolem Wojty (ktra jednoczenie bya studentem PK) by Jerzy Ciesielski. Czsto rozmawiali o tematach wanych, a take wyjedali wraz z kilkoma maestwa na spywy kajakowe.

  Jan Pawe II w ksice Przekroczy prg nadziei zamieci nastpujc wypowied:Nie zapomn nigdy tego chopca, studenta Politechniki w Krakowie, o ktrym wszyscy wiedzieli, e zdecydowanie dy do wito-ci. Mia taki program ycia.

  Kilka lat pniej (8 czerwca 1997 r.) podczas spotkania z przedstawicielami ro-dowiska akademickiego w kociele w. Anny

  Wujek i Jurek

  Jerzy spotyka si z grup ludzi (nazy-wan ju wtedy rodowiskiem) przy rnych okazjach: zarwno na modlitwie, re eksji nad yciem religijnym, a take na wyprawach kajakowych czy innych zaj-ciach sportowych. Rwnie z tym krgiem ludzi by zwizany Karol Wojtya, ktry stanowi cznik wsplnoty.

  Wspomnienia ludzi ze rodowiska:Naley wspomnie, e jako rodowisko bylimy uczeni przez ks. Karola Wojty naszego Wujka, i dzie winien si koczy spojrzeniem z perspektywy su-by Bogu i drugiemu czowiekowi. Piszc te sowa mamy na myli nasze wieczory przy ognisku w czasie wypraw kajakowych i grskich z ksidzem Karolem Wojty,

  w Krakowie Ojciec wity powiedzia:

  Pragn wspomnie o czowieku, ktrego wielu z obecnych tutaj tak jak ja znao osobicie. Zwizany z krakowskim rodowi-skiem naukowym, by profesorem Politechni-ki Krakowskiej. Dla naszego pokolenia sta si jakim szczeglnym wiadkiem nadziei. Myl tu o Jerzym Ciesielskim, o Sudze Boym Jerzym Ciesielskim. Jego pasja naukowa bya nierozerwalnie zwizana ze wiadomoci transcendentnego wymiaru prawdy. Swoj dociekliwo uczonego czy z pokor ucznia wsuchanego w to, co o tajemnicy Boga i czowieka mwi pikno stworzonego wiata. Posug uczo-nego posug mylenia uczyni drog do witoci. Mwic o powoaniu czowieka nauki, nie moemy pomin rwnie i tej perspektywy.

  gdzie po piewach, rnych komunikatach skupialimy si na modlitwie obejmujcej rachunek sumienia () A porzdek dnia na spywie kajakowym by taki. Po pobudce i porannej gimnastyce (wiadomo, admira Jurek by jeszcze czynnym sportow-cem) Msza w., podczas ktrej bya krtka homilia Wujka z zadanym tematem do ewentualnego przemylenia w czasie pyni-cia. Montowanie otarza na odziach, czy wiosach to domena Jurka () Suenie do Mszy w. zawsze Jurek.

  (Boena i Stanisaw)Wida, e ks. Karol Wojtya i Jerzy Ciesielski mieli wiele wsplnego (rwnie z Politechnik). A to, co ich wyrniao to obowizkowo, dobry humor, pogbia-nie religijnoci i na co dzie denie do witoci.

  Oprac. na podstawie ksiki Posuga myle-nia drog Jerzego Ciesielskiego do witoci i materiaw z kroniki z parafi i w. Floriana

  fot.

  Arc

  hiw

  um p

  arafi

  i w

  . Fl

  oria

  nafo

  t. St

  anis

  aw

  Ryb

  icki

 • II TRYBY nr 5/2011Politechnika Krakowska

  Niezwyk dat w historii parafii jest rok 1949. To wanie wtedy z wiejskiej parafii w Niegowici do parafii w. Floriana zostaje prze-niesiony mody wikary ks. Karol Wojtya.

  W parafiiSam Ojciec wity tak wspomina

  ten okres w swojej ksice Dar i Ta-jemnica:

  Po roku zostaem przeniesiony do

  parafii w. Floriana w Krakowie. Dusz-pasterstwo akademickie w Krakowie

  miao swoje centrum przy kociele w.

  Anny, lecz w zwizku z powoaniem

  nowych uczelni, powstaa potrzeba

  stworzenia nowego orodka, wanie

  przy kociele w. Floriana. Rozpocz-em tam wygaszanie, co czwartek,

  konferencji do modziey akademic-kiej, poruszajc podstawowe zagadnie-nia dotyczce istnienia Boga i ducho-woci duszy ludzkiej tematy bardzo

  potrzebne w kontekcie wojujcego

  ateizmu wadz komunistycznych.

  Po dwch latach pracy w parafii

  w. Floriana, podczas wakacji w 1951

  r., abp Eugeniusz Baziak, ktry przej

  rzdy w Archidiecezji po mierci kard.

  Sapiehy, skierowa ks. Wojty do pra-cy naukowej.

  W bazylice jest wiele pamitek po

  wikariacie ks. Wojtyy. Jedn z cie-kawszych jest konfesjona, w ktrym

  spowiada pniejszy Ojciec wi-ty Jan Pawe II. W 1982 r. parafianie

  ufundowali tablic upamitniajc

  prac Papiea w parafii w. Floriana.

  Jest ona umieszczona na jednym z fi-larw z prawej strony w gwnej nawie

  kocioa.

  Parafia posiada szczeglny dar-pa-mitk od Ojca witego Jana Pawa

  II. Jest to ornat, w ktrym papie od-prawia Msz w. 13 maja 1981 r. Ot

  tego pamitnego dnia w prywatnej ka-

  plicy Ojca witego na rannej Mszy w.

  uczestniczyli parafianie z parafii w.

  Floriana w Krakowie wraz ze swoim ks.

  proboszczem Kocikiem. Po skoczo-nej Mszy w. Ojciec wity przekaza

  ornat wraz z ca bielizn kielichow

  (puryfikaterz, korpora, palka, welon)

  naszej parafii. Nikt nie przypuszcza,

  e dzie ten bdzie tak wany w yciu

  Ojca witego i zarazem naszej wspl-noty. Ornat ten uywany jest tylko pod-czas najwikszych uroczystoci jak np.

  na Rezurekcj czy podczas Mszy w.

  w dniu imienin Jana Pawa II.

  W roku 2002 r. na wikarwce, pod

  oknem pokoju, gdzie mieszka jako

  wikary ks. dr Karol Wojtya, zostaa

  wmurowana tablica pamitkowa.

  Rekolekcje dla ChorychWracajc jeszcze do osoby Ojca

  witego, to mam mie wspomnienie

  ju z pocztkw kapastwa. Ojciec

  wity, wtedy ju jako wikariusz, po

  przyjedzie z Rzymu z doktoratem

  o w. Janie od Krzya, zosta miano-wany przez kard. p. Adama Sapieh

  wikariuszem kocioa w. Floriana.

  Tam wanie wtedy urzdzi pionier-skie rekolekcje dla chorych z para-fii. Koci zamieni si jakby w sal

  szpitaln, byy pielgniarki, chorzy

  z kami, lekarze, sanitariusze. Pa-tronowa wtedy temu Karol Wojtya,

  chodzi tam midzy nimi z umie-chem. Na Karmel (do klasztoru przy

  Rakowickiej) przyszed jako czciciel

  Matki Boej Szkaplerza witego z za-proszeniem, eby tych chorych przy-j do rodziny witego Szkaplerza

  Matki Boej. Miaem to szczcie, e

  mnie wanie tam wysali. W ostatnim

  dniu, na poegnanie tych chorych, po

  wygoszeniu konferencji o Matce Bo-

  T R Y B Y P K

  Koci w. Floriana

  fot.

  Arc

  hiw

  um p

  arafi

  i w

  . Fl

  oria

  na

 • III Politechnika Krakowska

  T R Y B Y P K

  ej Szkaplerznej i askach Szkaplerza

  witego razem z Ojcem witym

  szlimy wrd chorych i wrd rado-ci, ez, przyjmowalimy chorych do

  Szkaplerza witego. Po tym przyjciu

  wszystkich chorych wyniesiono (byo

  to we wrzeniu, a wic byo ciepe

  przedpoudnie) i ustawiono w cieniu

  drzew tego kocioa. Przygotowano

  niadanie dla chorych na zakoczenie

  rekolekcji. Chorzy dzikowali, jak mo-gli, czsto te dzikczynienia koczyy

  si wzruszeniami i zami.

  (Wywiad ze p. o. Rudolfem Wa-rzech OCD [w:] Dzie Paski.

  Informator niedzielny parafii Prze-mienienia Paskiego w Radoczy,

  23.08.1998, ss. 5-6.

  Rekolekcje te odbyy si we wrze-niu 1949 lub 1950 r. O. Rudolf Wa-rzecha w tym czasie by magistrem

  klerykw w krakowskim klasztorze

  karmelitw bosych. Informacj t na-desa o. Honorat Gil OCD.

  Dziaalno u FlorianaW okresie pracy w kociele w.

  Floriana uczy si jzyka angielskiego

  u p. Adeli Duninowej (przy ul. Pijar-skiej, parter Muzeum Czartoryskich).

  Dawa lub kolegom w kociele w.

  Floriana. Odprawia Msze w. w inten-cji zespou w wane dla Teatru roczni-ce. W roku 1950 uczestniczy (modlc

  si milczco) w akcie wmurowania

  puszki z dokumentami Teatru Rapso-dycznego w fundament osi pod scen

  obrotow budujcego si teatru przy

  ul. Bohaterw Stalingradu 21 (obec-nie Teatr Kameralny); obecny by cay

  zesp Teatru oraz robotnicy pracuj-cy na budowie (oficjalne powicenie

  byo w tamtych czasach niemoliwe).

  Napisa recenzj ze spektaklu Krla

  Ducha, ktry pod tytuem Legendy

  zote i bkitne stanowi premier,

  inaugurujc nowy okres pracy Teatru

  Rapsodycznego po restytucji w roku

  1957

  Danuta Michaowska: Zim 1950

  zorganizowa w kociele w. Floria-na kursy dla narzeczonych. Byo to

  w owym czasie cakowite novum.

  W kursach uczestniczyy przede

  wszystkim pary studenckie (Politech-nika). Wykady gosili rni zaprasza-ni prelegenci.

  Wg relacji H. Trojanowskiej:

  Organizowa take rekolekcje za-mknite dla studentw w klasztorze

  oo. kameduw na Bielanach. W tema-tyce szczeglne uwzgldnienie spraw

  wiatopogldowych. W tym samym

  czasie z inicjatywy ks. Wojtyy dla stu-dentek tego samego rodowiska odbyy

  si analogiczne rekolekcje w Czernej

  u ss. karmelitanek i w Trzebini.

  MinistranciZ kroniki parafii w. Floriana

  w Krakowie:

  Ministranci, ktrych w 1946 roku

  byo ok. 10 w 1952 dochodz do set-ki. Zadaniem Koa systematyczne

  wychowanie chopcw w duchu eu-charystycznym. Przyjcie do Koa od-bywa si uroczycie w dzie patronw:

Search related