Click here to load reader

UR - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki marzec 2011

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trzeci numer Trybów. Katolicki Miesięcznik Studencki - wkładka Uniwersytetu Rolniczego - marzec 2011

Text of UR - Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki marzec 2011

 • I Uniwersytet Rolniczy

  Rozkrcamy akcj, odkrcamy zakrtki

  UniwersytetuRolniczego

  Jedna z najwikszych akcji chary-tatywnych w Polsce, czy jedno-czenie trosk o rodowisko na-turalne oraz zmienia nastawienie szarego czowieka.

  MiCHa UrSkoWSki

  Zakrtki.info Pomagamy nie

  tylko przyrodzie jest spontanicz-

  n akcj prowadzon pocztkowo

  przez studentw, wolontariuszy z ca-

  ej Polski. Inicjatorem akcji bya Mar-

  ta, pniej kontynuowaa j Aneta,

  aktualnie jest ona programem Funda-

  cji Nauka i Kultura.

  Istot przedsiwzicia jest zbie-

  ranie plastikowych zakrtek PET

  z napojw, a nastpnie odsprzeda-

  wanie ich jako surowiec do fi rm re-

  cyklingowych. Pienidze uzyskane

  w tym procesie w caoci przezna-

  czane s na zakup wzkw inwalidz-

  kich dla niepenosprawnych dzieci

  oraz programy edukacyjne zwizane

  z ochron rodowiska. Program, poza

  samym zbieraniem zakrtek, zosta-

  nie w tym roku wzbogacony o panel

  edukacyjny zoony z serii lekcyj-

  nych konspektw dla wszystkich ro-

  dzajw szk, konkursw dla dzieci

  i modziey oraz plenerowe eventy.

  Dlatego apelujemy o zaangaowa-

  nie w nasz akcj przedszkoli, szk

  podstawowych, gimnazjw, szk

  ponadgimnazjalnych, uczelni, kor-

  poracji, fi rm prywatnych, instytucji,

  urzdw, biur, deweloperw, osoby

  prywatne, stowarzyszenia i fundacje.

  Co zbiera?Akcja Zakrtki.info- Pomagamy

  nie tylko przyrodzie polega na zbie-

  raniu surowca wtrnego, ktrym jest

  plastik pod postaci zakrtek. Zbiera-

  my zakrtki gwnie z butelek po na-

  pojach oraz produktach spoywczych,

  a take te posiadajce oznaczenie PP,

  PE oraz trjkcik ze strzaek. Firmy

  recyklingowe za kady kilogram wpa-

  caj na konto Fundacji Nauka i Kultu-

  ra odpowiedni sum pienidzy (cena

  za 1 kg zakrtek waha si od 0,30 z

  do 1 z). Ze zgromadzonych pienidzy

  Fundacja fi nansuje zakup sprztu reha-

  bilitacyjnego dla niepenosprawnych

  dzieci.

  Wsparcie z gry i od gwiazdTwarz naszej akcji jest Ania Wy-

  szkoni, zdobywca Zotej pyty za

  album Czy ten Pan i Pani. Woka-

  listka popiera nasz inicjatyw oraz

  sama zbiera zakrtki. Inicjatywie pa-

  tronuje Maopolski Kurator Owia-

  ty, Prezydent Miasta Krakowa Jacek

  Majchrowski, Wojewoda Maopolski

  Stanisaw Kracik i Rektor Uniwersy-

  tetu Rolniczego. Nasz stron inter-

  netow odwiedza okoo 30 000 osb

  miesicznie. Mamy swoich koordyna-

  torw na terenie caej Polski.

  Pomoc i ideaTrzymajc si gwnego motto:

  Pomagamy nie tylko przyrodzie,

  pomoglimy ju Wojciechowi Urba-

  nikowi (12 lat), fundujc wzek inwa-

  lidzki; Grzegorzowi Magierze (10 lat),

  fundujc specjalistyczny wzek oraz

  podjazd; Wojciechowi Idziakowi (12

  lat), fundujc nowy wzek inwalidzki;

  Zuzannie Dukarskiej (2 lata), fundujc

  specjalistyczny wzek dziecicy oraz

  odzyskalimy okoo 70 000 kg plasti-

  kowego surowca wtrnego!

  Wicej informacji na o cjalnej stronie akcji Zakrtki.info- Pomagamy nie tyl-ko przyrodzie pod adresem:

  www.zakretki.info.

  fot.

  D.

  Mas

  ier

 • II TRYBY nr 3/2011Uniwersytet Rolniczy

  Kobiety s po prostu skromne

  T R Y B Y U R

  W zrobieniu kariery czsto prze-szkadza kobietom zwyka biologia i rola, jak powinny peni w spo-eczestwie. Na szczcie niekt-rym kobietom udaje si wspaniale poczy ycie rodzinne z nauko-wym. Przykad znajdziemy tu obok prof. Teresa Fortuna, Dziekan Wy-dziau Technologii ywienia.

  Diana Drobniak

  Jak udaje si Pani Profesor czy

  tak czasochonn prac, jak jest by-cie dziekanem wydziau z obowiz-kami domowymi? Czy przychodzi to

  naturalnie, czy moe wymaga wielu

  wyrzecze?

  Penienie funkcji dziekana wy-

  dziau jest z pewnoci wielkim za-

  szczytem, ale jednoczenie wymaga

  ogromnego zaangaowania i pochania

  mnstwo czasu. czenie ycia pry-

  watnego z zawodowym nie jest atwe.

  Prawda jest taka, e na penienie przez

  kobiety odpowiedzialnego stanowiska

  mona sobie pozwoli na takim etapie

  ycia, kiedy nie zaniedbuje si rodzi-

  ny. Najlepiej przykady dawa z wa-

  snego ycia. Ja wiadomie, z uwagi na

  obecn sytuacj, kiedy mam dorose

  i w peni samodzielne dzieci, a m

  jest pracownikiem naukowo-dydak-

  tycznym w AGH, to mog wikszo

  czasu powici na prac naukowo-

  -dydaktyczn. Jednak czenie funkcji

  dziekana wydziau z innymi obowiz-

  kami wymaga wielu wyrzecze.

  W czym kobiety lepiej ni m-czyni sprawdzaj si na takich sta-nowiskach jak na przykad dziekan?

  Moe kobiety inaczej rozumiej t

  funkcj? Podchodz do niej bardziej

  pedagogicznie, z sercem, osobicie?

  Wydaje mi si, e kobiety s bar-

  dziej wraliwe, atwiej nawizuj kon-

  takty i maj podzielno uwagi.

  Czy zauwaya Pani tendencj, e

  studentki, ktorych na naszej uczel-ni jest bardzo duo, ksztac si na

  mode i zdolne panie doktorantki, a pniej... cisza. Gdzie si podziay

  kobiety z tytuem profesora? Dlacze-go jest ich znacznie mniej ni m-czyzn-profesorw?

  Bardzo powan, a jednoczenie

  naturaln barier w karierze nauko-

  wej kobiet jest ycie rodzinne. Kobie-

  ty s obcione wieloma obowizkami

  domowymi, ktre pochaniaj wiele

  czasu. Rola ony i matki nie jest atwa,

  wymaga wielu powice. Jeli mam

  mwi o sobie, to bardzo wiele zawdzi-

  czam swoim rodzicom, ktrzy mnie za-

  wsze wspierali i pomagali mi choby

  w wychowaniu dzieci, ktre mogam

  spokojnie zostawi pod ich opiek, wy-

  jedajc na stypendium zagraniczne,

  czy na konferencje naukowe.

  Co najbardziej przeszkadza

  kobietom w zrobieniu kariery na-ukowej? M, dzieci? A moe jeste-my zbyt skromne, by wybija si

  ponad przecitn?

  Wydaje mi si, e w przypadku

  kobiety-naukowca kariera zawodowa

  jest czsto kosztem rodziny. Ze swo-

  ich obserwacji mog powiedzie, e

  mczyni maj siln potrzeb awan-

  su, a kobiety s skromne i awansem s

  mniej zainteresowane.

 • III Uniwersytet Rolniczy

  T R Y B Y U R

  Prof. dr hab. Teresa Fortuna studia wy-sze odbya na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiello-skiego w Krakowie, uzyskujc w 1971 r. tytu magistra chemii. Odbya liczne stae naukowe i szkoleniowe przede wszystkim w orodkach naukowych we Francji m.in. Nantes, Montpellier, Pary-u.

  Dorobek naukowy Pani Profesor obej-muje cznie 284 pozycje literaturowe, w tym 103 oryginalne prace twrcze. Od 2008 r. jest Dziekanem Wydziau Technologii ywnoci Uniwersytetu Rol-niczego w Krakowie. Od 2003 r. jest czonkiem Komitetu Nauk o ywnoci PAN, a wczeniej Komitetu Technologii i Chemii ywnoci PAN oraz Komisji Nauk Rolniczych, Lenych i Weteryna-ryjnych PAU w Krakowie. Prof. dr hab. Teresa Fortuna zostaa odznaczona Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodze-nia Polski (2004) oraz 14 nagrodami JM Rektora Akademii Rolniczej w Kra-kowie. W yciu osobistym wolny czas najchtniej spdza z wnuczk Hani, lubi podrowa, zwiedza ciekawe miejsca, ale take oddawa si typowo kobiecym zajciom jak: gotowanie, pie-czenie ciast, czy przyrzdzanie saatek. U studentw najbardziej ceni pracowi-to, kultur osobist i prawdomwno.

  Nie czuje si Pani samotna w gro-nie mczyzn podczas rnych rad,

  spotka etc. w gronie dziekaskim ?

  Z ca odpowiedzialnoci mog

  Pani odpowiedzie, e nie czuj si

  samotna w gronie mczyzn. Podczas

  rnych spotka dziekanw nie jestem

  sama jako kobieta. Poza tym, chcia-

  abym doda, e jest to moje osobiste

  szczcie, i w tej kadencji pracuj

  z Panami dziekanami, z ktrymi mam

  bardzo dobr wspprac i nie ma ad-

  nych konfliktw, czy braku zrozumie-

  nia.

  Czy brakuje kobiet w polskiej na-uce?

  Myl, e brakuje, cho na Wydzia-

  le Technologii ywnoci Uniwersytetu

  Rolniczego w Krakowie jest wiele

  kobiet z tytuem profesora i ponadto

  peni one funkcje kierownikw jed-

  nostek.

  Rok 2011 ogoszony zosta Rokiem

  Marii Skodowskiej-Curie. To kobieta,

  ktr mode studentki powinny bra za

  przykad, jeeli chodzi o zdobywanie

  wiedzy i naukowe osignicia. Czy

  zna Pani jeszcze jak osobowo pci

  eskiej, ktra rwnie warta jest tego,

  by czerpa z niej inspiracj?

  Oczywicie, e Maria Skodow-

  ska-Curie jest przykadem znakomitej

  uczonej, ale na naszym Uniwersytecie,

  drug kadencj prorektorem ds. Nauki

  i Wsppracy Midzynarodowej jest

  pani prof. dr hab. Krystyna Koziec,

  ktra wedug mnie jest kobiet sukce-

  su i ma powane osignicia naukowe.

  Znam osobicie pani profesor Jzef

  Chrzanowsk z Uniwersytetu Przy-

  rodniczego, ktra peni drug kadencj

  funkcj Prorektora ds. Studenckich.

  Przykadw podobnych mona poda

  wicej.

  Jak wielkie znaczenie dla odnie-sienia sukcesu zawodowego kobiety

  ma m?

  M chtnie chciaby pochwali

  si sukcesami naukowymi ony. Ja

  mam przyjemno kierowa modym

  zespoem nauczycieli akademickich,

  w ktrym s rwnie kobiety i wiet-

  nie sobie radz z obowizkami rodzin-

  nymi i zawodowymi.

 • IV TRYBY nr 3/2011Uniwersytet Rolniczy

  Hobbymania

  T R Y B Y U R

  Bombowe Wydarzenie! Ju w mar-

  cu rusza HOBBYMANIA! Chcesz do-

  wiedzie si, jak robi profesjonalne

  zdjcia? Powiczy judo? Nauczy si

  gra na harmonijce ustnej, bd zg-

  bi tajniki origami? Teraz masz na to

  niepowtarzaln szans!

  Rozerwij si z nami! Warsztaty

  ju trwaj! Pisz do nas czym prdzej.

  Chcesz wiedzie wicej? Znajd nas

  na FB lub pod emailem: hobby

Search related