Click here to load reader

Tryby. Katolicki misięcznik studencki czerwiec 2012

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

15 umer Trybów. Katoliciego miesięcznika studenckiego - grzbiet główny - czerwiec 2012

Text of Tryby. Katolicki misięcznik studencki czerwiec 2012

 • tem

  at n

  umer

  u

  stude

  nci s

  porto

  wcy

  Krakw, nr 6(15)/2012 czerwiec ISSN: 2083-8948

  wywiad: By czowiekiem z klas

  historia: Wojna kontrastw

  inynier ducha: b. Bronisaw Komorowski

 • 2 TRYBY nr 6(15)/2012

  po drugiej s t ronie

  polecane lekTuRY

  fot.: www.morguefile.com

  Brygida GrysiakWybraam ycie Znak 2012

  Jacek Bolewski SJInicjacja Mdroci. Dla ycia, duchowoci, teologiiWydawnictwo wity Wojciech 2012

  Recenzowane przez nas egzemplarze mog trafi w Wasze rce. Pytanie: Jakie obietnice zwizane z czci do Jego Najwitszego Serca zostawi Jezus w. Magorzacie Marii Alacoque? Na odpowiedzi czekamy pod adresem: [email protected] do koca czerwca.

  K O N K U R S

  Zostaw swj dar przed otarzem, a najpierw id i pojednaj si z bratem swoim.

  Mt 5,23-24

  Giulio leoniRegua mrokuWydawnictwo kefas 2011

  Mariola i piotr WoochowiczowieZama szyfr, czyli jak zrozumie maonkaEdycja witego Pawa 2012

  Droga ku prawdziwej Mdroci

  Ta ksika to wiadectwo dugiej drogi. Skada si ona z etapw, ktre znajduj odbi-cie w 33 odsonach. Mona je czyta chronologicznie jak powie, lub wyszukiwa inte-resujce nas treci jak w en-cyklopedii. Najwaniejsze, e w miar wczytywania si, coraz janiejsze staje si, e Mdro nie zaley od ilorazu inteligencji, liczby ukoczo-nych fakultetw, wrodzonych zdolnoci, czy nawet zarad-noci yciowej. To nie my znajdujemy Mdro, ale to Jej pozwalamy si odnale. Okazuje si, e jest w kadym z nas i to Ona pomaga nam od-kry niepospolit warto na-szego ycia.

  Boena Mikoajczyk

  Spiskowe teorie

  Kolejna odsona opowia-da o tajnych organizacjach i spiskach w watykaskich murach. Zagbiajc si w lek-tur tej ksiki, czytelnik ma wraenie , gdy tego typu te-matyka przewijaa si nie tylko u Dana Browna czy serialowej Rodzinie Borgiw, ale tak-e w wielu innych pozycjach. Akcja rozgrywa si w okresie renesansu. Mody wysannik swojego pana, Pico Mirandola, trafia do Rzymu, eby wyjani zagadkow mier kilku osb. Czy jej przyczyn bya regua, nad ktr pracowali, a ktra miaa umoliwia wskrzeszanie zmarych? A moe przyczynia si do tego organizacja, ktra przenikna do najbliszego otoczenia papiea Sykstusa IV? Lektura idealna dla koneserw tego typu tematyki.

  Micha Wnk

  ycie bez zakce

  Do poradnikw podchodz z dystansem. Szczeglnie wte-dy, gdy autorzy chc mi po-wiedzie, e tylko oni posiedli tajemn wiedz i znaj przepis na moje szczcie. Bo czowiek nie daje si zamkn w sche-maty i kady z nas jest inny.

  Woochowiczowie pro-ponuj nam jednak porad-nik z przymrueniem oka. Ciekawy w formie skada si z listw do kobiet pisanych przez Piotra i listw Marioli adresowanych do mczyzn nie jest nachaln lektur przemdrzaych doradcw y-cia rodzinnego. Maonkowie przytaczaj anegdotki z ycia wzite, tumaczc w ten spo-sb psychologiczne rnice midzy pciami.

  Ksika, cho napisana z myl o maonkach, godna polecenia wszystkim narze-czonym i zakochanym, kt-rych pasj jest amanie szyfru do serca ukochanej osoby.

  Magdalena Guziak-Nowak

  Heroizm bycia matk

  Wybraam ycie to zbir niezwykych reportay, kt-rych bohaterkami s kobiety rnice si wykonywanymi na co dzie zawodami i stop-niem wyksztacenia. czy je natomiast to, e pokonay wiele przeciwnoci losu i zde-cydoway si urodzi swoje dzieci. Dzieci te trafiy do adopcji, do Okna ycia lub wychowuj si ze swoimi bio-logicznymi matkami pomimo bardzo cikich warunkw yciowych bohaterek.

  Wszystkie wypowie-dzi kobiet s bardzo szczere i z pewnoci chwyc kadego czytelnika za serce. Ksika ta, wydana na Dzie Matki, pozwoli czytajcemu odpo-wiedzie sobie na pytanie: Dlaczego urodzenie dziecka to czasem heroizm?

  Agata Goda

 • 3Redaktor naczelny: Magdalena Guziak-Nowak p. o. redaktora naczelnego: Karolina PlutaRedaktor prowadzcy: Przemysaw RadzyskiSekretarz redakcji: Agata GodaRedaktor dodatkw uczelnianych i pR: Karolina Pluta Marketing: Marcin Nowak, Wojciech Bi (Warszawa)Zesp redakcyjny: Iwona Bielecka, Agnieszka Caek, Micha Chudziski, Marta Czarny, Diana Drobniak, Karolina Mazurkiewicz, Izabela Murzyn, Wojciech Podlewski, Dominik Sidor, Tomasz Wierzbicki, Micha Wnkkorekta: Katarzyna BrzezowskaDTP, layout, foto: Marcin Nowak Okadka: Marek Soroczyski, Marcin Nowak

  Asystent kocielny: ks. Rafa Buzaaadres redakcji: ul. Wilna 12/7, 31-007 KrakwData zamknicia numeru: 24 maja 2012 Nakad: 5800 egz.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstw i zmiany tytuw.

  [email protected]

  Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie ModzieyArchidiecezji KrakowskiejOry Maopolski

  od redakcj i

  Czerwiec 2012

  wsppraca

  Jestemy na: Akademii Grniczo-Hutniczej | Politechnice Krakowskiej | Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie | Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie |

  Szkole Gwnej Handlowej w Warszawie |

  temat numeru:

  STUDeNCI SPORTOWCy 4-8- Idziesz na WF?Sport uczy pokory i ksztaci charakterPolska na sportowoKobiety na stadiony!Okiem kibica

  rozmowa z charakterem 9-10ks. Zbigniew Kucharski

  w trybach historii 11Wojna kontrastw

  pro-life 12-13Obrocy ycia broni Telewizji TRWAM

  b16/jp2 14Serce Chrystusa

  inynier ducha 15b. Bronisaw Komorowski

  encyklopedia wiary 15Czym s stygmaty?

  media pod lup 16Pomysy z importu

  rodzynki radzyskiego 16Raniec zamienili na taniec

  ona i on 17Detoks dla zwizku

  alfabet relacji 17F jak fascynacja

  misz-masz 18

  ide, zrbe 19Rekolekcje ignacjaskieNa wakacje z KSM-em

  Mamy ju to, czego pragnlimy od najmodszych lat: jestemy doroli. Moemy chodzi pno spa, pro-wadzi samochd, wzi lub. Nikt nie ogranicza nam ogldania telewizji czy je-dzenia cukierkw.

  Wci jednak lubimy prezenty i mie niespodzianki. Kiedy przychodzi Dzie Dziecka chcielibymy cofn si do daw-nych czasw, kiedy byo to nasze wito i wizao si z otrzymywaniem prezentw.

  Tymczasem kadego dnia jestemy ob-sypywani podarkami od naszego kochaj-cego i najhojniejszego Stwrcy. Ju dzi-siaj otworzylimy prezent obudzenia si, smacznego niadania, spaceru na uczelni, rozmowy ze znajomymi, ujrzenia kwitn-cych r w parku. Niedugo dostaniemy do rk prezent wakacji. Niezalenie od tego czy bdziemy musieli pracowa, czy przeleniuchujemy cay ten czas, bdziemy mogli ucieszy si z ciepa i soca, za kt-rym tak tsknilimy w zimie, czy z braku zaj na uczelni.

  Bg bardzo cieszy si, gdy dostrze-gamy i doceniamy Jego prezenty oraz dzikujemy za nie. Nie trzeba do tego adnych okrelonych formu czy warun-kw. Wystarczy rozgldn si wok siebie i zachwyci si, czy to piknym krajobrazem, pieni, muzyk, drugim czowiekiem.

  ycz Wam wakacji penych takiego zachwytu oraz nabrania si na kolejny rok akademicki. Tym, ktrzy studia kocz, ycz powodzenia na obronie oraz w szu-kaniu pracy.

  Niech wspiera Was ordownic-two beatyfikowanej 25 lat temu przez b. Jana Pawa II, patronki modziey i Katolickiego Stowarzyszenia Modziey, b. Karoliny Kzkwny.

  Do zobaczenia w przyszym roku akademickim!

 • 4 TRYBY nr 6(15)/2012

  Na pocztku studiw uczelnie przedstawia-j szerok ofert zaj wy-chowania fizycznego, jednak po dwch obowizkowych semestrach tylko nieliczni przystpuj do Akademickich Zwizkw Sportowych i in-nych klubw, gdzie sport mg-by sta si czci ich ycia. Moe jednak warto powi-ci wicej uwagi aktywnoci fizycznej?

  Sport (...) nie pole-ga jedynie na sile fizycznej i wydolnoci mini, ale ma take dusz i dlatego musi w peni ukazywa swe oblicze b. Jan Pawe II

  Co dla ducha

  S osoby, ktre pik non nazywaj bieganin 22 face-tw za kawakiem skry, po-dobnie pogardliwie odnoszc si do wszystkich sportw. Tymczasem sport to nie tylko bieganina, czyli wysiek fi-zyczny. Nazywany przez nie-ktrych papieem sportowcw, b. Jan Pawe II zwrci na to uwag w Roku Jubileuszowym: Sport jest przede wszystkim darem Boym, ujawnia nie tyl-ko bogate moliwoci fizyczne czowieka , ale take jego zdol-noci intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fi-zycznej i wydolnoci mini, ale ma take dusz i dlatego musi w peni ukazywa swe oblicze.

  Psychika

  Uprawianie sportu jest nie bez znaczenia take dla ludz-kiej psychiki, zwaszcza w cza-sie studiw. Sport ksztatuje psychik i osobowo w ka-dym wieku, ale jest to szcze-glnie widoczne u modych ludzi. Sport pomaga zdoby nowych znajomych, a nawet nawiza przyjanie. To dobry moment na przemylenie co-dziennych trudnoci, jak take idealny sposb na rozadowa-nie stresu zalety uprawia-nia sportu wylicza psycholog sportowy Katarzyna Selwant (www.psycholog-sportowy.pl) Aktywno sportowa i wysi

  -ek fizyczny wyzwalaj hor-mony szczcia, dziki cze-mu nawet zmczeni czujemy si zadowoleni dodaje psy-cholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Komu ycie mie, oto recepta: sport!

  ycie codzienne

  Take na co dzie sport przynosi wiele korzyci. Zwracaj na to uwag sami sportowcy, zwaszcza ci, kt-rzy cz sport ze studiami. Bez sportu ycie byoby nud-ne i mao atrakcyjne, dziki uprawianiu sportu moliwe s podre po caym wiecie i poznawanie wielu ludzi mwi reprezentantka Polski Renata Knapik. Organizacja ycia oraz zarzdzanie cza-sem s niewtpliwie kolejn siln cech sportowcw. Rzeczywisto jest taka, e jeli si odpowiednio nie za-rzdza czasem, to przestaje si mie przyjaci i rodzin. Przestaje si take uczy, bo pozornie nie ma na to czasu. Sport dodaje uporu do ycia

  przekonuje mistrzyni Polski w szermierce oraz studentka Politechniki Krakowskiej.

  Aktywno sporto-wa i wysiek fizyczny wyzwalaj hormony szczcia, dziki cze-mu nawet zmczeni czujemy si zadowo-leni katarzyna Selwant

  psycholog sportowy

  AWF

  W yciu niektrych sport jest kluczowy ju przed studia-mi, ale na szczcie dla wielu nie jest to wystarczajcy powd, aby nie studiowa. Mona wte-dy jako swoj Alma Mater wy-bra Akademi Wychowania Fizycznego. Istniej one we wszystkich orodkach akade-mickich w Polsce, wic jest w czym wybiera. Nie trzeba

  od razu studi

Search related