UEK - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki grudzie„ 2011
UEK - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki grudzie„ 2011
UEK - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki grudzie„ 2011
UEK - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki grudzie„ 2011

UEK - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki grudzie„ 2011

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dziewiąty numer Trybów. Katolicki miesięcznik studencki - grudzień 2011 - dodatek UEK

Text of UEK - Tryby. Katolicki miesi™cznik studencki grudzie„ 2011

 • IDodatek studentw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  fot.:

  Mic

  ha C

  hudz

  isk

  i

  Tabliczki na drzwiach wejciowych z opisami w alfabecie Braillea funkcjo-nuj w Polsce ju od duszego czasu m.in. na Uniwersytecie Warszawskim a w samym Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym. Pozytywne dowiadczenia tych uczelni oraz wci wzrastajca liczba studentw z problemami wzro-ku to gwne powody wprowa-dzenia tego rozwizania rw-nie na naszej Alma Mater.

  Mae a wane

  Cho s niewielkie i sto-sunkowo niedrogie, to cako-wicie zmieniaj sposb poru-szania si osb z problemami wzroku na kampusie przy ul. Rakowickiej. Tabliczek jest ponad 500, oznakowane s nimi gwnie sale wykadowe i sekretariaty katedr, ale take toalety i windy. Mona je zna-le w pawilonach A, B, C, D,

  F oraz w Budynku Gwnym. Najwiksz zalet tego udo-godnienia jest moliwo cakowicie samodzielnego dotarcia do wybranej sali dla osoby z niepenosprawnoci dotyczc wzroku. Wczeniej niezbdna bya pomoc innej osoby.

  Alfabet Braillea

  Umoliwia on zapisywa-nie i odczytywanie tekstw osobom niewidomym i niedo-widzacym. Stworzony zosta przez Louisa Braillea, ktry w wyniku wypadku olep w dziecistwie. Cay system opiera si na szeciopunkcie nazywanym znakiem tworz-cym. Skada si on ze znakw bdcych kombinacj szeciu wypukych punktw, uoo-nych w dwch kolumnach, po trzy punkty w lewej i pra-wej. Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie punktw daje

  moliwo zapisu szedzie-siciu trzech znakw. W alfa-becie Braillea mona zapisa praktycznie wszystko.

  Cay system opiera si na szeciopunkcie nazywanym znakiem tworzcym. Skada si on ze znakw b-dcych kombinacj szeciu wypukych punktw uoonych w dwch kolum-nach, po trzy punkty w lewej i prawej.

  Nie byo tak atwo

  Dostosowanie warunkw dla osb niewidzcych i nie-dowidzcych nie byo atwe.

  Najwikszym problemem okazao si nieregularne

  rozmieszczenie pokoi, zwasz-cza w dziekanatach w Budynku Gwnym. Utrudnio to znacz-nie oznakowanie tabliczkami tak, aby osoba z problemem wzroku moga sprawnie poru-sza si pomidzy pokojami mwi mgr Ewelina Durlak, od-powiedzialna z ramienia Biura ds. Osb Niepenosprawnych UEK za wprowadzenie tego projektu w ycie.

  Specjalici

  Wykonawc specjalnych tabliczek dla Uniwersytetu Ekonomicznego jest kra-kowska firma Brail Punkt, prowadzona przez osob nie-widom. Firma bya odpowie-dzialna take za instalcj tego rozwizania na naszej uczelni.

  Legenda

  Na tabliczkach znajduj si tylko numery pokoi, bez nazwy katedry, do jakiej na-le. Nazwy katedr zmieniaj si stosunkowo czsto, dlate-go dokadne opisy, na bieco aktualizowane, bd dostpne na stronie internetowej BON UEK w wersji przyjaznej do pobrania dla studentw z pro-blemami wzroku.

  Nowa strona interetowa

  Przy tej okazji trzeba wspomnie o nowej stronie in-teretowej Biura ds. Studentw Niepenosprawnych UEK. Dziaa ona od zeszego miesi-ca. W porwnaniu do swojej, troch ju przestarzaej po-przedniczki, jest bardzo przej-rzysta, aktualna oraz przede wszystkim przystosowania do rnych rodzajw niepeno-sprawnoci. Stron znajdziemy pod adresem bon.uek.krakow.pl. Mona si na niej zapisa do bezpatnego newsletera w wersji zarwno dla studen-tw jak i pracownikw.

  Wszyscy niewidzcy i niedowidzcy studenci naszej uczelni maj zdecydo-wanie atwiejsze ycie na naszym kampusie. Zainstalowano tabliczki z napi-

  sami w alfabecie Braillea.

  Micha Chudziski

  w sieci: bon.uek.krakow.pl

  Dziki tej tabliczce

  niewidomy wie, e za

  drzwiami jest toaleta

  Orientacja przez dotyk

 • IV TRYBY nr 9/2011 Dodatek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  Chr Dominanta

  Chr corocznie uczestniczy w oficjal-nych uroczystociach uczelnianych, pro-wadzi dziaalno charytatywn m.in. na rzecz powodzian, domu dziecka, wcza si w akcj Szlachetna Paczka. piew chrzy-stw rozbrzmiewa w odwiedzanych wi-tyniach oraz zaprzyjanionym kociele oo. karmelitw bosych, ssiadw UEK-u.

  Nie mog usiedzie na miejscu!

  Jeli uwaasz, e udzielamy si jedynie na oficjalnych uroczystociach, to pora na radykaln zmian twojego wiatopogldu! Nasz kolejn pasj s podre, poznawa-nie odmiennych kultur oraz oryginalnych

  ludzi. Tylko w cigu ostatnich trzech lat odwiedzilimy Czechy, Sowacj, Litw i dwukrotnie Wochy, zbierajc oklaski i nagrody. Jednak przede wszystkim cie-szylimy si z moliwoci realizowania si w ambitnych programach przygotowywa-nych przez nasz nieskoczenie cierpli-w dyrygentk Magorzat Langer-Krl. Obecnie planujemy tournee Bratysawa-Budapeszt w poowie grudnia.

  Wrd gwiazd nam do twarzy

  Krystyna Proko, Jacek Wjcicki, Zbigniew Wodecki czy to nie wy-marzone towarzystwo? Dziki wadzom uczelni, wrd ktrych na nasze szczcie nie brakuje pasjonatw muzyki, mamy

  okazj rok w rok wystpowa wspl-nie z wielkimi postaciami polskiej sceny muzycznej.

  Kielich goryczy i smutku

  Rok 2011 bdzie pamitny rwnie z powodu poegnania najbardziej zasu-onego czonka Dominanty, pierwsze-go i wieloletniego dyrygenta Zbigniewa Ciuraby. Jego pogrzeb odby si 29 lipca w kociele Najwitszego Imienia Maryi przy ul. Dzielskiego. Poegnalimy Zmarego ukochanym przez Niego piewem.

  Ach te przystojniaki

  Niezwyk furor robi obecnie pod-grupa Dominanty Po metkach wida cyrkulacj, podbijajcych kobiece serca

  tenorw i basw. Z nie-cierpliwoci czekamy na ich kolejne pene fantazji i kabaretowego animuszu

  aranacje.

  Rok wytonej pracy za nami

  Byo ciko, przyznaj, ale rwnie byo warto. Czasami mam wraenie, e piewajc przenosimy si w zupenie inny, bardziej pastelowy wiat. Kady kto robi to, co kocha, przeywa podobn przygo-d i z pewnoci przyzna mi racj. Bardzo cieszy nas, gdy oprcz tej radoci pie-wania udaje nam si otrzyma dowody uznania. W roku akademickim. 2010/2011 Dominanta dostaa wiele nagrd: Srebrny Dyplom podczas International Choral Competition City of Rimini, III miejsce podczas XIII Cantio Lodziensis, I miej-sce i wyrnienie dla dyrygentki podczas XX Oglnopolskiego Konkursu Kold i Pastoraek w Mylenicach, Srebrny i Zoty Dyplom podczas Kaunas Cantat 2011.

  Emocjonujco dopiero bdzie

  Kolejnym wyzwaniem, na ktre cay chr czeka z niecierpliwoci, jest wy-konanie Requiem W. A. Mozarta z towa-rzyszeniem orkiestry Pastwowej Szkoy Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie. Wybr tak wymagajcego repertuaru jest oczywicie zasug naszej niestrudzonej dyrygentki, ktra podczas Jubileuszu 40-lecia dziaalnoci Chru do-

  prowadzia do popisowego wy-konania Glorii A. Vivaldiego przez chr, orkiestr i znako-

  mitych solistw.Od grudnia w naszej siedzibie dostpna

  jest take najnowsza pyta z koldami i pasto-rakami. Zaprezentowany materia to najpik-niejsze utwory wyselekcjonowane gwnie z boonarodzeniowej tradycji europejskiej. Mona posucha kold w jzyku polskim, woskim, angielskim oraz niemieckim.

  Do usyszenia na Koncercie Noworocznym!

  Wyra si artystycznie !Studentom naszej Alma Mater nie brakuje moliwoci rozwoju zawo-dowego oraz artystycznego. Jedn z nich jest wstpienie do Domi-

  nanty, chru uczelnianego dziaajcego od 1970 r.

  Agnieszka Bogucka (ALT)

  Tryby UEK

  Dyrygentk chru jest Magorzata Langer-Krl

  Chr w caej okazaoci

  fot.

  Ch

  r D

  OM

  INA

  NTA

  fot.

  Ch

  r D

  OM

  INA

  NTA

 • ITryby UEK

  fot.

  M. C

  hudz

  isk

  i

  Wszyscy nowi studenci, ale i nie tylko, mieli niedawno okazj

  zapozna si z ofert dodatko-w, jak UEK zapewnia poprzez

  dziaalno K Naukowych.

  Micha Chudziski

  Tegoroczna edycja Targw K Naukowych UEK odby-a si 25 padziernika w pasau oka-lajcym hal sportow w pawilo-nie Sportowo-Dydaktycznym. Swoje dowiadczenia jak i osignicia prezen-towao 26 K Naukowych dziaajcych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  Dziaalno w Kole Naukowym

  Dziki aktywnoci w Kole Naukowym kady moe zdobywa potrzebne w yciu zawodowym umiejtnoci na szkoleniach oraz dowiadczenie przy organizacji pro-jektw. Koa Naukowe to najlepsza okazja, aby spoytkowa swoje zapasy pomysw i kreatywnoci. Udziay w konferencjach naukowych, publikacje, wyjazdy naukowe i spotkania integracyjne to tylko cz atrakcji i mo-liwoci oferowanych przez Koa Naukowe dziaajce przy naszej Alma Mater.

  Dla kadego

  Rnorodno brany, jakimi zajmuj si nasze koa Naukowe, jest ogromna. Od Azjatyckiego Koa Naukowego a po SKN Ekologia Wyrobw. Pen list k oraz kontakty do nich mona znale na stronie Rady K Naukowych UEK.

  Najblisze naszej uczelni (po drugiej stronie ulicy) Duszpasterstwo Akademickie Karmel ma w swojej ofercie wiele ciekawych punktw. Oto one w planie tygodniowym:

  Wtorek spotkanie caej wsplnoty19.30 adoracja, modlitwa wewntrzna, lectio divina lub katecheza20.30 wsplna integracja (zabawy komunikacyjne lub taniec izraelski)21 kawa, herbata i wiecznie niedokoczone rozmowyCzwartek spotkanie diakonii taca izraelskiego19.30 adoracja z lectio divina20 taniec czyli modlitwa gestemNiedziela Eucharystia Akademicka 18 Eucharystia19 rozrywka (dyskusyjny klub filmowy, gry, kawa i herbata)Wicej: www.rakowicka18.pl/da-karmel.html

  Rada K Naukowych UEK organizuje Uroczyst Sesj Referatow K Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbdzie si ona 14 grud-nia 2011 r. Tematem sesji bd innowacje w ekonomii, finansach, towaroznawstwie i zarzdzaniu. Wicej szczegw mona znale na oficjalnej stronie RKN UEK.

  Lubisz pisa?

  Cho jeste na kierunku inynierskim lub ekonomicznym, to pozostaa w Tobie jaka cz humanisty?

  Docz do zespou redakcyjne-go trybowego dodatku studen-tw UEK!

  Napisz pod adres: michal.tryby@gmail.com, a dowiesz si wicej i poznasz ter-min spotkania informacyjnego.

  Nie czekaj! Taka okazja moe si ju nie powtrzy!

  Targi, targi i po targach

  Jednym z wy-stawcw byo Studenckie Koo Naukowe Ekologia Wyrobw

  Karmelowe spotkania

  Sesja Referatowa RKN

 • I