Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  1/31

  Interaksi antara

  tamadun Islam dantamadun Melayu

  Disediakan oleh : Lim Sze Mun Hah Hoi Leng

  J10

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  2/31

  Definisi interaksi antaratamadun

  Hubungan, pertemuan, komunikasidan lain-lain yang berlaku antarakelompok, masyarakat dan negara .

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  3/31

  Interaksi berlaku kerana setiap tamadunmempunyai pelbagai kelebihan dankekurangan.

  Interaksi budaya membawa kepadaperkongsian nilai, pemikiran, institusi dankeinsanan.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  4/31

  Faktor interaksi

  Kedudukan geografiPerkahwinanPerdaganganPeranan ahli pendakwahPolitik dan penaklukan

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  5/31

  Kedudukan geografi Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah

  memberi pengaruh yang mendalam kepada

  kebudayaan dan cara hidup setempat.

  Contohnya, pelabuhan Melaka menjaditumpuan para pedagang kerana kedudukangeografinya yang strategik.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  6/31

  PerkahwinanIni merujuk kepada perkahwinan antarapedagang dan ulama Islam dengan wanitatempatan.

  Gadis tempatan perlu diislamkan terlebihdahulu sebelum berkahwin dengan pedagangArab.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  7/31

  Selain itu, perkahwinan antara raja yangtelah memeluk Islam dengan anak raja

  yang tidak Islam turutmemperkembangkan Islam.

  Ini kerana perkahwinan mestilahdilangsungkan dalam keadaan Islam .

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  8/31

  Perdagangan Dengan adanya perdagangan, Islam dapat

  berkembang sehingga ke Tanah Melayu.

  Jalan darat memainkan peranan bagimenjalankan proses interaksi antaratamadun Islam dan tamadun Melayu.

  Pelabuhan yang utama ialah pelabuhanMelaka.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  9/31

  Peranan ahli pendakwah Golongan ulama memiliki pelbagai ilmu

  Islam dan mempunyai keperibadian yangmulia sehingga mampu menarik minatmasyarakat setempat.

  Pendakwah menjalankan usaha

  penyebaran Islam dan telahmeninggalkan kesan yang mendalamterhadap kerajaan Islam Melaka.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  10/31

  Politik dan penaklukan Menjadi faktor penting dalam

  perkembangan Islam di Alam Melayu.

  Contoh: Penguasaan Melaka ke atasPerak sering dikatakan bahawa Islam diPerak dibawa dari Melaka.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  11/31

  Kesan interaksi

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  12/31

  Penyebaran agama Islam

  Penyebaran agama Islam di KepulauanMelayu

  Muncul kerajaan Islam tempatan sepertiMelaka, Johor-Riau.

  Kedatangan tulisan jawi yangmempengaruhi perkembangan ilmupengetahuan.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  13/31

  Sistem pendidikan membawa perubahankepada tamadun Melayu.

  Cth: Istana dijadikan pusat penyebaranilmu pengetahuan.

  Rakyat berpeluang untuk mempelajari ilmupengetahuan.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  14/31

  Kebudayaan Kemasukan Islam ke Tanah Melayu telah

  mempengaruhi kebudayaan Melayu khasnyabahasa Melayu.

  Bilangan perkataan bahasa Melayu telahbertambah dan boleh digunakan dalamfalsafah.

  Kehadiran ilmu Tasawuf, penterjemahan al-Quran, ilmu hadis, hukum dan undang-undang dan berbagai-bagai ilmu lagi.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  15/31

  Seni bina Interaksi antara dua tamadun ini juga

  mempengaruhi seni bina.

  Kesan ini nyata dilihat pada bentuk kubahpotong bawah masjid, batu nisan dan makam.

  Contohnya batu nisan Maulana Malik Ibrahimberbentuk badan kapal terbalik yangmenampakkan pengaruh seni bina Parsi.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  16/31

  Perdagangan Berlaku peningkatan kegiatan perdagangan.

  Wujudnya pasar atau kota yang bertaraf

  antarabangsa.

  Sebelum kedatangan Islam, perdagangandijalankan secara barter dan mata wang tidakdigunakan.

  Sistem mata wang digunakan untuk melicinkan

  pengurusan aktiviti perdagangan.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  17/31

  Politik Konsep khalifatullah fil-ardhi telah

  menggantikan konsep devaraja yang menjadilambang daulat raja-raja tempatan.

  Raja dianggap sebagai khalifah Allah yangbertanggungjawab memakmurkan bumi.

  Gelaran raja digantikan dengan gelaran Sultan.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  18/31

  Undang-undang

  Contoh------Hukum Kanun Melaka danUndang-undang Laut Melaka.Hukum Kanun Melaka ---perbicaraan tentangbarang-barang yang boleh dan tidak bolehdiniagakan.Wujud juga undang-undang Islam bertulisyang menggantikan undang-undang Melayutempatan.Contohnya Hukum Kanun Melaka danUndang-undang Melaka yang telahmenggantikan Undang-undang Negeri.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  19/31

  Sosial Melahirkan konsep keadilan tanpa

  mengenal kedudukan atau pangkat.

  Islam telah memperkenalkan sistemkhalifah Islam yang adil dan sistematik.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  20/31

  Sumbangan TOKOH

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  21/31

  Ibn Khaldun

  Nama sebenar beliau - Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abu BakarMuhammad bin al-Hasan

  Lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732HKeluarganya berasal daripada keturunanArab Hadramaut yang pernah menetap diServille, Italy, dan Sepanyol.

  Akhirnya, berpindah dan menetap diAfrika Utara semasa pemerintahan HafsAbu Zakariyya, pemerintah Tunis padawaktu itu.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  22/31

  Prinsip dan falsafah ekonomi yangdibincangkan oleh Ibn Khaldun

  Keadilan (al adl)

  Hardworking Kerjasama (cooperation) Kesederhanaan (moderation) Fairness

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  23/31

  Keadilan = tulang belakang dan asas kekuatan

  sesebuah ekonomi. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan,

  sesebuah negara akan hancur dan musnah. Ketidakadilan = merampas wang atau harta

  orang lain tanpa sebarang sebab yangdiharuskan/Mengambil harta orang lain ataumenggunakan tenaganya secara paksa atau

  membuat dakwaan palsu terhadap oranglain/Meminta seseorang melakukan sesuatuyang berlawanan dengan Islam.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  24/31

  Ketidakadilan seumpama di atasmembawa kepada kejatuhan sesebuahnegara dan keruntuhan sesebuahtamadun dengan segera.

  Menurut Ibn Khaldun, atas sebab-sebabtersebutlah semua bentuk ketidakadilandilarang oleh Islam.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  25/31

  Manusia dan Ekonomi Beliau menganggap manusia itu sebagai

  manusia Islam (Islamic man/homo Islamicus)yang memerlukan pengetahuan ekonomiuntuk memenuhi misinya di atas muka bumiini.

  Alam hal ini, Ibn Khaldun menekankanperlunya manusia menjauhi perbuatan jahat.

  Manusia wajib mengikuti ajaran Islamsebagai model untuk memperbaiki dirinyadan mesti memberikan keutamaan kepadakehidupan akhirat.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  26/31

  Teori Pengeluaran

  Kehidupan perekonomian sentiasa menghalake arah pelaksanaan keseimbangan antarapenawaran dengan permintaan.

  Menurut beliau pengeluaran berasaskankepada faktor buruh dan kerjasamamasyarakat.

  Bahkan beliau menganggap buruhmerupakan faktor terpenting dalam prosespengeluaran walaupun faktor-faktor lainseperti tanah tersedia, tenaga buruh perluuntuk menghasilkan matlamat akhir.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  27/31

  Selain itu beliau berpendapat bahawakenaikan yang tetap pada paras harga amat

  perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi(economic growth) dan pembahagian tenagaburuh bergantung rapat dengan pasaran.

  Di sini dapatlah dinyatakan bahawa teoripembahagian tenaga buruh, pengkhususantenaga buruh, dan pertukaran yangdikemukakan oleh Ibn Khaldun 100 tahunlebih awal daripada Adam Smith yang jugamengemukakan teori yang sama.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  28/31

  Teori Nilai, Wang dan Harga

  Ibn Khaldun tidak secara jelas membezakanantara teori nilai diguna dengan nilai pertukaran.

  Tetapi beliau dengan tegas berhujah bahawa

  nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilaiburuh yang terlibat dalam proses pengeluaran. Semua usaha manusia dan semua tenaga

  buruh perlu digunakan untuk mendapatkanmodal dan keuntungan. Tidak ada jalan lain bagimanusia untuk mendapatkan keuntunganmelainkan melalui penggunaan buruh, kata IbnKhaldun.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  29/31

  Teori Pengagihan

  Harga barangan terdiri daripada tigaelemen utama iaitu gaji atau upah,keuntungan, dan cukai.

  Ketiga-tiga elemen ini merupakanpulangan kepada masyarakat.

  Oleh sebab itu, beliau membahagikan

  ekonomi kepada tiga sektor iaitu sektorpengeluaran, pertukaran, danperkhidmatan awam.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  30/31

  Menurut Ibn Khaldun, nilai atau hargasesuatu barangan sama dengan kuantiti

  buruh yang terlibat dalam pengeluaranbarangan berkenaan. Harga buruh merupakan asas kepada

  penentuan harga sesuatu barangan danharga buruh itu sendiri ditentukan olehmekanisme permintaan dan penawarandalam pasaran.

  Manakala keuntungan terhasil daripadaperbezaan yang diperoleh oleh peniagaantara harga jualan dengan harga belian.

  Namun begitu perbezaan antara kedua-duaharga itu.

 • 8/4/2019 Interaksi Antara Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu-Ppt

  31/31

  SEKIANTERIMA

  KASIH!!!!!