32
BAB 1 PENDAHULUAN 1

interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

  • Upload
    leyivd

  • View
    2.704

  • Download
    20

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

BAB 1

PENDAHULUAN

1

Page 2: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

1.0 DEFINISI TAMADUN.

Secara keseluruhannya takrif tamadun boleh dilihat dari beberapa aspek bahasa. Dalam

bahasa Arab, terdapat empat istilah yang digunakan dalam mendefinisikan makna tamadun. Istilah-

istilah yang dimaksudkan itu ialah tamadun, umran dan hadharah, madaniyyat, dan thaqafah.

Tamadun atau tamaddun adalah istilah yang berasal daripada perkataan maddana dan

madana. Perkataan madana membawa maksud pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal,

membangun sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Madana juga bermaksud sesuatu

yang berkaitan dengan pembangunan, perbandaran, serta kehalusan budi pekerti. Perkataan

maddana dan madana juga mempunyai kaitan dengan perkataan “madinah” yang bermaksud

bandar, perkataan “madani” atau “al-madaniyyah” yang bermaksud peradaban dan kemakmuran

hidup yang merujuk kepada kebendaan yang dicapai oleh masyarakat, serta perkataan “mudun”

pula bererti kota-kota yang memiliki ciri-ciri tamadun. Oleh hal yang demikian, perkataan

madinah, madani atau al-madaniyyah, serta mudun, kesemuanya membawa maksud kehidupan di

bandar-bandar yang masih dikaitkan dengan satu corak hidup yang maju dan dilengkapi dengan

pelbagai kemudahan.

Manakala istilah umran dan hadharah merupakan istilah yang paling awal digunakan untuk

mentakrif maksud tamadun. Istilah ini digunakan oleh Ibn Khaldun pada 14M. Umran merupakan

kata terbitan ‘amara yang bermaksud kawasan tanah atau rumah yang didiami, diduduki orang,

tempat tinggal yang tetap bagi segolongan penduduk yang menetap dan seumpamanya dalam suatu

keadaan yang berkembang subur lagi makmur dari keadaan kering tandus atau terbiar dan

seterusnya menjadi sebuah bandar. Manakala istilah hadharah pula bererti kehidupan menetap, dan

lawan kepada istilah badawiah yang bererti nomad, dan berpindah randah. Hadharah juga

ditakrifkan sebagai suatu wilayah, daerah atau bahagian dari ibukota-ibukota atau bandar-bandar

atau kampung-kampung yang diusahakan.

Istilah thaqafah pula mempunyai sama maksud dengan “culture” yang mana merupakan

satu ramuan untuk melahirkan tamadun secara ringkas. Perkataan madaniyyah mula diperkenalkan

oleh Farid Wajdi (al-Madaniyyat wa al-Islam) 1899 dan Syaikh Muhammad Abduh (al-Islam wa

al-Nasraniyyat Ma’a al-‘Ilm wa al-Madaniyyat) pada kurun kedua puluh.

Dalam bahasa Melayu pula, tamadun dilihat dari dua aspek iaitu peradaban dan

kebudayaan. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit perbezaan pengertian tamadun dalam Kamus

Dewan. Maksud tamadun yang dipetik dari Kamus Dewan ialah “keadaan masyarakat manusia

2

Page 3: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran

(sosial, budaya, politik), negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan

serta perkembangan pemikiran, budaya dan corak hidup”.

Dalam bahasa Inggeris pula, makna tamadun dilhat dari aspek epitesmologi yang mana

perkaitan civilization berkait rapat dengan urbanization. Istilah civilization digunakan oleh barat

sekitar 19 Masihi. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin iaitu ”civic” yang bermaksud

“bandar”. Oleh itu, civilization pula membawa maksud keadaan yang bersifat kebandaran atau

kemajuan. Selain istilah civilization, istilah-istilah lain turut digunakan untuk menggambarkan

makna tamadun. Antaranya ialah civiltas yang bermaksud tiap-tiap perubahan adalah jelas

pertumbuhannya di bandar-bandar besar dan ciri-ciri asas manusia lebih mudah ditemui di bandar.

Istilah Renainssance juga dipakai dalam mentakrifkan makna tamadun.

Dalam bahasa Cina pula, istilah Wen Ming digunakan dalam menghuraikan maksud

tamadun. Istilah diambil daripada kata akar “ming” yang bermaksud cerah, terang dan bercahaya.

Wen Ming bermaksud unsur-unsur material dan spiritual dariapda pencapaian sejarah

perkembangan manusia. Dalam bahasa cina juga tamadun digambarkan sebagai satu amalan yang

perlu dipraktikkan , pemikiran yang bijaksana, pemahaman yang jelas dan tutur kata secara

terbuka.

Menurut pandangan sarjana Islam, Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, perkataan madani

membawa maksud “masyarakat” dan apabila digabungkan dengan “umran”, ia bermaksud

masyarakat madani atau masyarakat yang bertamadun yang mempunyai ciri-cirinya yang

tersendiri. Menurut Syed Mohamad Naquib al-Attas pula, tamadun ialah keadaan kehidupan

bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur dalam

masyarakatnya. Abu Bakar Hamzah pula menjelaskan maksud tamadun dalam bukunya “Sejarah

Kebudayaan Islam” sebagai sesuatu yang lahir dan berkembang seiring dengan kehidupan

manusia dan perkembangan yang berupa material mahupun abstrak.

Menurut pandangan salah seorang sarjana Barat, iaitu Clive Bell, bliau mendefinisikan

tamadun sebagai “tamadun merupakan suatu ciri masyarakat yang membezakan sebuah masyarakat

maju dengan masyarakat mundur adalah tamadunnya”. Roberti Haini pula menjelaskan tamadun

ialah suatu cara hidup yang dapat dicirikan. Bagi Arnold Tonybee, beliau mengatakan tamadun

ialah sejenis kebudayaan yang wujud di bandar-bandar dan disimpulkan sebagai tatacara hidup

yang dicetuskan oleh orang-orang yang hidup di bandar. Pandangan ini amat menepati dengan

kenyataan yang diutarakan oleh Ibn Khaldun. M.A.Beg membuat kesimpulan bahawa tamadun

3

Page 4: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

terdiri daripada rangakaian fenomena masyarakat seperti bandar, huruf, senibina, agama, undang-

undang dan rangkaian dasar politik.

1.1 TAMADUN ISLAM.

Islam mula diperkenalkan kepada manusia pertama iaitu Nabi Adam. Selepas itu, risalah

Islam diturunkan kepada rasul-rasul sesuai dengan suasana dengan zaman, jumlah manusia dan

kebudayaan umat pada ketika itu. Tujuan Islam diturunkan kepada manusia untuk membimbing

mereka ke jalan yang benar supaya mencapai kesejahteraan hidup, dunia dan akhirat.

Tamadun Islam boleh ditakrifkan sebagai pencapaian umat Islam dalm bidang kerohanian

dan kebendaan yang mana bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah serta berasaskan akidah, syarak,

dan akhlak. Al-Quran dan as-Sunnah merupakan wahyu daripada Allah S.W.T dan menjadi

sumber utama dalam tamadun Islam. Di samping merupakan wahyu daripada Allah S.W.T , al-

Quran merupakan mukjizat paling besar yang pernah diturunkan oleh Allah kepada manusia di

muka bumi ini dengan tujuan untuk mengurus dan menggariskan batas-batas tamadun Islam secara

umum dan menyeluruh. As-sunnah pula merupakan wahyu yang kedua selepas al-Quran. Oleh

sebab itulah kedudukan as-Sunnah sebagai sumber tamadun Islam amat penting di samping al-

Quran. As-sunnah merealisasikan segala ajaran al-Quran dalam bentuk nyata dan datang daripada

Rasulullah s.a.w sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan atau pengakuan.

Tamadun Islam wujud serentak dengan penurunan wahyu kepada Rasulullah s.a.w yang

bermula pada malam 17 Ramadan tahun 61 Masihi dan berterusan selama 23 tahun sehingga tahun

632 Masihi iaitu tahun kewafatan Rasulullah s.a.w. Tamadun Islam bermula di Makkah dan

mempunyai tapak yang kukuh di Madinah. Bukan itu sahaja, Madinah sering sahaja dirujuk

sebagai negara Islam yang pertama dalam perkembangan sejarah tamadun Islam. Antara ciri-ciri

tamadun Islam ialah kota raya, kesenian, seni bina, ilmu pengetahuan, dan sains dan teknologi.

Kota raya berjaya mewujudkan keamanan dan kemakmuran dalam tamadun Islam walaupun

mempunyai kapasiti penduduk yang ramai. Hal ini kerana kota raya diasaskan bersandarkan

undang-undang yang mantap iaitu syariah Islamiah. Perkembangan kesenian sejajar dengan

perkembangan tamadun yang mana tertumpu ke arah peningkatan keimanan, ketakwaan, dan amal

soleh seperti seni khat, seni ukiran kayu, tekstil dan tembikar. Akhirnya ilmu pengetahuan sama

ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah terutamanya ilmu sains dan teknologi berkembang

dengan pesatnya dan bertanggungjawab mempertingkatkan lagi pencapaian tamadun Islam.

4

Page 5: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

Tamadun Islam menjadi tamadun yang paling unggul kerana mempunyai sifat-sifatnya

yang tersendiri. Sifat pertama bagi tamadun Islam ialah kesejagatan. Ini bermakna tamadun Islam

tidak terikat dengan bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu. Ini kerana tamadun

Islam adalah milik manusia yang berpegang kepada al-Din dan dapat dilihat di mana sahaja tanpa

ada sempadan geografi. Sifat keterbukaan yang ada pada tamadun Islam telah menjadikannya

sebuah tamadun yang unik dan istimewa. Keterbukaan yang dimaksudkan di sini ialah tamadun

Islam itu tidak terbatas kepada hak tertentu dan ia diletakkan di atas garis panduan yang tetap dan

berkembang mengikut arus perubahan semasa. Disebabkan sifat keterbukaan ini juga tamadun

Islam terbuka kepada semua tamadun selagi ia tidak bercanggah dengan sebarang bentuk tamadun

selain Islam boleh diteruskan dan dimajukan selagi ia tidak betentangan dengan garis panduan

syarak. Malahan Islam itu sendiri menggalakkan penerusan tamadun yang membawa kebaikan

kepada manusia dengan tidak menjejaskan hak orang lain.

Tamadun Islam juga bersifat sepanjang zaman. Perkembangannya bermula dengan

penurunan wahyu pertama dan tidak pernah terhent serta tiada batas sempadan dan waktu dan terus

berkembang shingga ke hari ini. Sifat tolenrasi yang ada pada tamadun Islam sama ada terhadap

agama dan budaya telah menjadikannya sebuah tamadun yang diterima baik oleh tamadun-

tamadun lain. Hal ini kerana walaupun tamadun Islam berkembang dalam dunia yang tidak

dikenali, ia tetap mempertahankan sifat tolak ansurnya terhadap agama dan budaya Islam.

Buktinya, masyarakat bukan Islam yang berada di bawah perkembangan tamadun Islam tidak

disekat untuk mengamalkan agama dan budaya mereka dengan mengekalkan hubungan baik

terhadap masyarakat. Kesatuan dalam kepelbagaian juga merupakan salah satu sifat tamadun

Islam. Sebarang bentuk kemajuan yang dicapai oleh tamadun Islam dalam pelbagai bidang

disatukan oleh akidah Islam yang menjurus ke arah meng-Esakan Tuhan. Ini bermakna sebarang

bentuk penemuan dan hasil ciptaan baharu yang dicapai oleh manusia dikembalikan kepada

kebesaran Tuhan pencipta alam seluruhnya.

1.2 TAMADUN MELAYU

Kemunculan awal tamadun Melayu terdiri daripada beberapa kota awal seperti

Langkasuka, Srivijaya, Pasai, Majapahit, dan Melaka. Dari segi kerangka masa, tamadun Melayu

boleh dibahagikan kepada beberapa zaman iaitu zaman pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial.

Kemuncak zaman pra-kolonial ialah pada zaman Kerajaan Melayu Melaka iaitu pada abad ke-15

5

Page 6: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

sehingga pertengahan abad ke-20. Kemudian, Kerajaan Melayu Melaka telah dijajah oleh Portugis,

Belanda, dan British. Zaman pasca-kolonial terjadi selepas Tanah melayu mencapai kemerdekaan

pada 1957 lalu muncullah negeri-negeri seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia yang berusah

meneruskan pembinaan tamadun Melayu yang terencat akibat daripada penjajahan kuasa-kuasa

barat.

Secara kasarnya, pandangan semesta merupakan satu konsep mengenai alam semesta

secara keseluruhan terutamanya dilihat melalui satu sudut pandangan yang dipengaruhi oleh satu

sistem nilai tertentu. Oleh itu, pandangan semesta tamadun Melayu boleh dibahagikan kepada dua

zaman iaitu pandangan semesta Melayu pra Islam dan pandangan semesta Melayu zaman Islam.

Pandangan semesta Melayu pra Islam merangkumi pandangan semesta Melayu pra-agama Hindu

dan Buddha dan pandangan semesta Melayu pengaruh agama Hindu dan Buddha.sebelum

kedatangan Islam, tamadun Melayu dipengaruhi oleh tamadun India. Pengaruh ini tersebar melalui

pelbagai saluran seperti perdagangan, kepercayaan, pebdidikan dan sebagainya. Tamadun India

telah mempengaruhi adat resam, nilai estetika, dan sebagainya yang mana pengaruh ini selalu

bercampur aduk dengan ekspresi agama. Walau bagaimanapun, kesan tamadun India lebih jelas

dalam kalangan golongan istana sedangkan golongan rakyat kebanyakan tidak berubah kerana

masih berpegang teguh dengan kepercayaan animisme.

Dalam pembinaan tamadun Melayu, faktor geografi dilihat sebagai salah satu aspek

penting. Menurut Ibn Khaldun, faktor geografi ataupun persekitaran memainkan peranan utama

dalam pembinaan sesebuah tamadun. Contoh faktor persekitaran ialah bentuk muka bumi, sumber

alam semulajadi dan sebagainya. Menurut tokoh Ibn Khaldun lagi, tamadun tidak akan terbina di

tempat-tempat yang terlalu sejuk atau terlalu panas tetapi sebaliknya akan terbentuk dalam suasana

yang sederhana. Lantaran itu, pembinaan tamadun Melayu dikatakan mempunyai ciri-ciri tersebut.

Iklim di kawasan Tanah Melayu adalah sekata panas dan lembap kecuali di tempat-tempat yang

lebih tinggi dengan suhunya lebih sejuk pada waktu malamnya.

Manakala dari sudut geografinya pula, kedudukan Tanah Melayu dikatakan amat strategik

memandangkan kedudukannya terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara tamadun

Timur dan Barat. Hal ini secara tidak langsung telah memberi pendedahan kepada Tanah Melayu

dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari kedua-kedua benua tersebut.

Disebabkan kedudukan yang strategik inilah, tamadun Melayu telah berinteraksi dengan

banyak peradaban dan banyak orang luar ataupun asing, sehingga membawa kepada pelbagai pola

dan corak kebudayaan, peradaban dan sebagainya. Sebagainya contohnya, interasi antara tamadun

6

Page 7: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

Melayu dengan tamadun Islam telah membawa kesan yang amat mendalam terhadap tamadun

Melayu sehingga terdpat kesannya yang masih boleh dilihat pada hari ini.

7

Page 8: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

BAB 2

KONSEP INTERAKSI

DALAM KONTEKS

PERKEMBANGAN

TAMADUN

8

Page 9: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

2.0 KONSEP INTERAKSI.

Secara umumnya, setiap tamadun manusia yang lahir di dunia ini sudah saling berinteraksi

sejak dari dulu hinggalah ke hari ini. Hal ini disebabkan oleh ramai sarjana berpendapat bahawa

sesebuah tamadun itu tidak boleh hidup bersendirian. Maka dengan itu, tamadun ini akan sentiasa

berinteraksi dan berhubung dengan tamadun-tamadun lain demi untuk memenuhi fitrah dan

keperluan asas sebagi manusia. Malahan interaksi serta pertembungan sesebuah tamadun dengan

tamadun lain sebenarnya merupakan satu fenomena yang biasa. Ini seiring dengan makna tamadun

yang membawa maksud satu pencapaian cemerlang manusia, maka ia seharusnya bergerak dalam

suasana yang bebas. Oleh itu, dapat lah disimpulkan bahawa sifat tamadun adalah dinamik dan

bergerak, dan bukannya bersifat tertutup dan pasif. Kewujudan interaksi ini boleh berlaku kerana

adanya sifat-sifat yang sedemikian selain semua tamadun mengamalkan sikap tolak ansur yang

tnggi dan mempunyai rasa hormat terhadap antara satu sama lain. Menerusi interaksi, tamadun-

tamadun ini belajar serta memindahkan ilmu pengetahuan, bahasa dan kebudayaan antara satu

sama lain di samping bertukar-tukar pandangan.

Interaksi antara tamadun-tamadun ini dapat dilihat dari pebagai perspektif iaitu agama,

budaya, dan bangsa sesebuah tamadun. Menerusi perspektif agama, kaitannya dengan sesebuah

tamadun adalah amat rapat. Hal ini kerana, masyarakat yang bertamadun sudah pasti memiliki nilai

pegangan agama yang tinggi, beradab sopan, dan bermoral tinggi. Dan melalui agamalah

terbentuknya pandangan sesebuah masyarakat terhadap alam semester serta menjadi panduan bagi

mereka untuk memimpin dan menikmati kehidupan bermasyarakat dalam melahirkan individu

yang lebih terpuji. Terdapat pendapat mengatakan bahawa kemunculan tamadun manusia adalah

suatu menifestasi kepada pegangan masyarakat berkenaan kepada agama. Apa yang dapat dilihat

ialah semua tamadun tradisional manusia berasaskan kepada pandangan hidup,prinsip, dan nilai

ajaran agama yang mereka anuti. Namun begitu, tamadun moden pada masa kini seakan-akan telah

mengenepikan ajaran dan nilai agama dengan menukar gantikan asasnya dengan nilai pemikiran

dan penilaian manusia dan falsafah humanisme.

Dari aspek budaya pula, ia merujuk kepada tatacara hidup yang diamalkan oleh sesuatu

masyarakat yang mana meliputi keadaan ekonomi, sosial mahupun politik masyarakat berkenaan.

Menurut Drs. Sidi Gazalba, “sesuatu kebudayaan adalah aspek rohaniah, yang jadi hakikat

9

Page 10: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

manusia. Kebudayaan juga ialah cara berfikir dan merasa, menyatakan diri dalam seluruh

kehidupan sekelompok manusia yang membentuk masyarakat, dalam suatu ruang dan suatu

waktu.”. ini secara tidak langsung memperlihatkan bahawa kebudayaan menjadi antara aspek asas

yang penting dalam pembinaan sesebuah tamadun. Oleh itu, tamadun mempunyai kaitan rapat

dengan budaya kerana budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan

bertamadun. Dan dikatakan juga bahawa proses interaksi bermula dengan proses pembudayaan

yang mana melibatkan proses mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik. Melalui

proses interaksi antara budaya inilah maka terbentuk interaksi pada peringkat tamadun.Dari segi

bangsa pula, ia mempunyai hubungan yang rapat dengan sejarah, tradisi budaya dan kawasan

geografi.

Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa interaksi antara tamadun-tamadun ini

sudah pasti akan meningggalkan beberapa kesan dalam tamadun tersebut, sama ada impak yang

positif ataupun impak yang negatif. Dan kesan-kesan ini terjadi kerana interaksi boleh berlaku

dalam secara aman mahupun secara peperangan.

2.1 FAKTOR-FAKTOR INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Umumnya, interaksi yang berlaku di antara tamadun-tamadun yang ada di dunia ini adalah

dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama faktor kepimpinan yang mana faktor ini merupakan faktor terpenting yang

mempengaruhi interaksi antara tamadun yang wujud di Asia. Daya kepimpinan dianggap penting

kerana seandainya pemimpin atau raja tidak mempunyai sikap adil dan toleran, maka interaksi

akan berlaku dalam keadaan kekerasan dan peperangan. Namun perkara yang sebaliknya berlaku

apabila pemimpin itu mempunyai sikap bertoleransi dan saksama, interaksi akan berjalan dengan

aman dan damai. Sejarah sendiri telah membuktikan terdapat dua sikap berbeza dalam kalangan

para pemimpin. Contohnya kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Baginda tidak menyekat orang

Yahudi dan Kristian dalam pemerintahan Madinah, sebaliknya hak orang Yahudi dan Kristian

dilindungi undang-undang. Sebaliknya, contoh sikap pemimpin yang tidak bertoleransi dapat

dilihat kapada Sultan Shamsuddin Altamish di India yang bertindak keras terhadap penganut

Hindu.

Faktor kedua ialah sikap golongan agama. Golongan ini wujud dalam setiap masyarakat

tamadun Asia yang mempunyai agama. Misalnya, dalam tamadun Islam, golongan agama dimiliki

10

Page 11: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

oleh para ulama dan ahli-ahli sufi. Dalam Tamadun India pula golongan agama dipegang oleh

minoriti kasta Brahmin yang berteras kepada agama Hindu. Golongan agama dalam kepercayaan

Buddha pula didokong oleh sami. Manakala golongan agama dalam fahaman Krisitian pula

dikuasai oleh paderi. Walaupun terdapat sebahagian golongan agama yang mencetuskan konflik

namun tragedi ini tidak mengguris sedikit pun martabat agama dalam pemikiran masyarakat di

Asia.

Kedudukan geografi turut mempengaruhi hubungan interaksi antara tamadun-tamadun di

Asia. Geografi merangkumi struktur muka bumi dan kemudahan infrastruktur perhubungan dalam

sesebuah masyarakat bertamadun. Interaksi antara tamadun asing pesat berlaku kerana terdapat

dua laluan iaitu laluan sutera yang menggunakan jalan darat dan jalan laut. Sebagai buktinya,

laluan perhubungan ini telah menyebabkan tamadun Cina mampu menjalin interaksi dengan

negara Arab sejak tahun 3 Masihi lagi.

Faktor yang seterusnya ialah perdagangan. Faktor ini dikatakan sebagai penjalin kepada

interaksi antara tamadun. Contohnya, ialah interaksi antara tamadun Melayu di Asia Tenggara

dengan negara Arab iaitu tamadun Islam yang secara tidak langsung apabila pedagang Arab yang

menuju ke Cina terpaksa singgah ke Tanah Melayu untuk menunggu angin yang sesuai sebelum ke

Cina atau pulang ke Arab. Persinggahan ini telah menghasilkan interaksi baru di rantau Alam

Melayu.

Perkahwinan juga memainkan peranan penting dalam pembentukan interaksi antara

tamadun Asia. Contoh yang paling jelas ialah perkahwinan di antara masyarakat tempatan dengan

pedagang-pedagang yang datang berurus niaga di Tanah Melayu. Faktor yang terakhir ialah misi

politik. Interaksi boleh berlaku dalam suasana harmoni sekiranya tamadun-tamadun yang ada

dapat menjalinkan hubungan yang baik terutamanya dalam politik. Sebagai contohnya, interaksi

antara tamadun Melayu dengan tamadun Cina dapat berjalan dalam suasana yang aman kerana

hubungan diplomatik antara kedua-dua tamadun ini telah terjalin sejak tahun 1404 M.

2.2 TEORI-TEORI KEDATANGN ISLAM

Menurut sejarah terdapat tiga teori yang sering dihubungkaitkan dengan kedatangan dan

penyebaran Islam ke Alam Melayu. Teori-teori tersebut adalah dari China, India, dan Arab. Teori

dari China mengatakan Islam telah sampai ke Alam Melayu berdasarkan laporan orang-orang Cina

11

Page 12: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

Islam. Disebut bahawa Wahad Abi Kabsyah telah diutuskan oleh Rasulullah untuk menjalankan

dakwah namun, beliau akhirnya meninggal dunia di Canton dan akhirnya dikuburkan di situ. Teori

ini disokong oleh Emanuel Godinho De Evedia yang mengatakan Islam datang ke Nusantara

melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi. Ini diibuktikan dengan penemuan batu

bersurat di Kuala Berang, Terengganu yang terletak di pantai timur Tanah Melayu. Teori ini juga

disokong oleh S.Q. Fatimi yang mana beliau mengatakan bahawa Islam telah dibawa dari Canton

pada penghujung abad ke-9 Masihi akibat daripada perpindahan beramai-ramai orang Cina Islam

dariapda Canton ke Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, teori Islam dari China masih dapat

dipertikaikan kerana wujudnya penempatan orang-orang Islam yang lebih awal dariapda tarikh

tersebut.

Teori kedatangan Islam ke Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang dari India telah

didokong oleh orientalis barat seperti Snouck Hugronje, Brian Harrison, Arnold, dan Weirtheim.

Mereka berpendapat hubungan antara pedagang India Muslim sekitar abad ke 13 terjadi melalui

hubungan perniagaan dan kebudayaan antara masyarakat Nusantara. Pedagang- pedagang India

Muslim dijadiakn tempat mendapatkan nasihat dan bimbingan termasulah persoalan agama. Teori

ini diperkukuhkan dengan penemuan batu nisan seperti batu nisan Sultan Malik al-Salleh, Raja

Samudera pertama bertarikh 1297 Masihi. Thomas Arnold pula berpendapat Islam dibawa oleh

pedagang India Muslim dari Banggala atau dari Malabar. Namun begitu, teori-teori kedatangan

Islam dari India ke Nusantara didapati bertentangan dengan bukti-bukti daripada sumber-sumber

yang lain.

Teori kedatangan Islam dari Arab pula merupakan teori yang paling sahih dengan bukti-

bukti, penemuan-penemuan sejarah dan catatan-catatan ahli pelayaran. Dikatakan Isam dibawa

menerusi mubaligh-mubaligh dan saudagar-saudagar Arab. Secara umumnya, hubungan antara

penduduk Alam Melayu dengan bangsa Arab telah terjalin sebelum kelahiran Islam dan berterusan

sehingga Islam disebarkan. Menurut Syed Muhamaad Naguib al-Attas, kandungan persuratan

Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta sistem tulisan jawi yang digunakan menunjukkan

berasal dari Arab atau Timur Tengah. Melalui penemuan ini, dikatakan bahawa Islam telah datang

ke Nusantara pada abad ke-7 M dan dibawa oleh saudagar-saudagar dan mubaligh-mubaligh Arab

yang datanag berdagang dan berdakwah melalui jalan perdagangan Asia Tenggara untuk ke China.

12

Page 13: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

BAB 3

FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI

INTERAKSI TAMADUN

MELAYU DENGAN

TAMADUN ISLAM

13

Page 14: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

Terdapat beberapa sebab utama yang mempengaruhi perkembangan pesat Islam ke Asia

Tenggara. Syed Muhamaad Naguib al-Attas membuat kesimpulan bahawa teori-teori kedatangan

Islam yang dikemukakan sangat menekankan kepada beberapa aspek tertentu, misalnya, aspek

perdagangan yang dilihat merupakan salah satu faktor penting yang membawa Islam ke Alam

Melayu. Bukan itu sahaja, faktor perkahwinan antara orang Islam dengan bukan Islam turut

mempengaruhi penyebaran agama Islam dengan cara melakukan pengislaman dalam kalangan

masyarakat itu. Faktor kemudahan serta kepentingan politik dianggap satu motif atau sebab untuk

memeluk Islam terutamanya dalam kalangan pembesar-pembesar dan golongan bangsawan. Faktor

pertandingan menyebarkan agama antara orang Islam dengan Kristian dikatakan telah

mempercepatkan proses penyebaran agama Islam khususnya, pada abad ke-15 dan abad ke-17

yang mana merupakan penerusan siri peperangan salib. Peranan yang dimainkan oleh ahli-ahli sufi

turut menjadi penyumbang kepada kepesatan perkembangan penyebaran Islam.

3.1 Faktor perdagangan

Aktiviti perdagangan merupakan salah satu cara terpenting dalam memperkembangkan

Islam. Hal ini kerana Islam yang berasal di sebuah wilayah yang terletak beribu-ribu batu dari dari

Alam Melayu hanya dapat berkembang disebabkan oleh aktiviti perdagangan yang dijalankan

antara pedagang-pedagang luar dengan masyarakat Alam Melayu. Aktiviti perdagangan antara

masyarakat Arab dengan masyarakat tempatan dikatakan telah berjalan sejak sebelum kemunculan

Islam lagi dan turut berkembang semasa zaman Islam. Hubungan perdagangan ini berlaku

berikutan Alam Melayu mempunyai sejumlah hasil yang penting dalam perdagangan. Antara

barang-barang tersebut ialah lada, kemenyan dan kapur barus. Kapur barus pernah dianggap

sebagai punca tarikan utama yang membawa orang Arab ke Nusantara sejak awal lagi. Semasa

menjalankan aktivit berdagang, pedagang-pedagang arab turut memainkan peranan menyebarkan

agama Islam. Ini didorong oleh sifat Islam itu sendiri yang mana Islam merupakan agama yang

bersifat dakwah dan tugas menyebarkan Islam merupakan salah satu tugas penganutnya. Jadi, tidak

mustahillah bahawa kebanyakan tapak awal Islam di Alam Melayu merupakan pelabuhan-

pelabuhan utama seperti Melaka, Aru, Perak, dan sebagainya.

14

Page 15: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

3.2 Faktor perlumbaan penyebaran agama.

Faktor ini dapat dilihat dengan jelas terutamanya pada penghujung abad-abad, misalnya

antara abad ke-16 hingga abad ke 19. Ini terjadi berikutan kesan dari kedatangan kuasa-kuasa

Barat ke kawasan Timur dan juga diikuti dengan rasa permusuhan yang berlanjutan antara

penganut Kristian dengan Islam seperti mana yang digambarkan dalam Perang Salib. Pada abad

ke-15 dan abad ke-16, berlakunya pertembungan kuasa-kuasa Barat dengan kuasa Islam sehingga

melahirkan pertentangan antaranya. Misalnya, Portugis yang telah memulakan pelayaran mereka

ke timur dan menyebabkan pertembungan berlaku dengan kuasa Islam yang telah lama bertapak di

bahagian tersebut. Penyerangan terbuka oleh Portugis ke atas petempatan serta wilayah-wilayah

Islam menunjukkan pertentangan terbuka oleh kuasa tersebut. Persaingan dalam meluaskansebaran

agama antara Kristian dan Islam berterusan sepertimana yang digambarkan dalam kes-kes

penyebaran Islam di Pulau Maluku, Sumatera dan sebagainya.

3.3 Faktor perkahwinan.

Faktor perkahwinan lebih merujuk kepada perkahwinan yang berlangsung antara padagang

dan ulam-ulama Islam yang singgah di Alam Melayu dengan perempuan-perempuan tempatan.

Perkahwinan ini terjadi kerana tiada kaum wanita yang mengiringi pedagang dan ulama Islam ke

Alam Melayu sehingga menyebabkan para pedagang dan ulama mengambil keputusan untuk

mengikat tali perkahwinan dengan wanita tempatan di kawasan-kawasan yang mereka pilih untuk

menetap. Kebiasaannya urusan perkahwinan sering kali tidak ditolak oleh keluarga wanita

tempatan kerana kebanyakan pedagang merupakan mereka yang dihormati serta mempunyai

kekayaan yang besar dan perkara ini secara tidak langsung telah membantu meningkatkan

kedudukan sosial sesebuah keluarga waanita tersebut dalam kalangan masyarakat. Perkahwinan

juga secara tidak langsung telah menjurus ke arah proses Islamisasi kerana bagi membolehkan

wanita tempatan berkahwin dengan pedagang Arab yang beragama Islam, wanita tersebut mesti

diislamkan terlebih dahulu. Selain itu, perkahwinan bukan sahaja berlaku dalam kalangan rakyat

15

Page 16: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

jelata, malah juga berlaku dalam kalangan golongan bangsawan dan pemerintah Sebagai

contohnya, perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Pasai.

3.4 Faktor politik dan penaklukan.

Faktor misi politik turut menggalakkan berlakunya interaksi dalam suasana yang harmoni.

Ini dapat dilihat pada hubungan diplomatik antara Alam Melayu dengan Islam dalam tamadun

Cina. Hubungan diplomatik Melaka dengan Cina telah terjalin sejak sejak tahun 1404 M. Ini dapat

dibuktikan persetujuan Cina untuk mengahantar Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam ke

Melaka untuk memberi perlindungan terhadap negeri-negeri di rantau Alam Melayu dari ancaman

Siam. Hubungan yang bertujuan politik ini secara tidak langsung telah menggalakkan Islamisasi

di rantau Alam Melayu. Manakala bagi faktor penaklukan pula ia dapat dilihat dengan jelas

melalui penguasaan Melaka terhadap beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Melayu sehingga

dikatakan bahawa kedatangan Islam di Perak dibawa dari Melaka.

3.5 Peranan ahli-ahli sufi.

Peranan ahli-ahli sufi mahupun golongan ulama menjadi tunggak utama dalam

mengembangkan dan menyebarkan agama Islam dalam tamadun Melayu. Golongan ulama ini

bukan sahaja menguasai berbagai ilmu mengenai Islam bahkan mereka amat bertakwa dan

memiliki keperibadian serta karisma yang mulia sehingga mampu menarik pengaruh masyarakat

setempat. Malahan kesemua golongan agama berusaha mewujudkan suasana harmoni dan

memberi penekanan terhadap sifat keinsanan. Mereka telah berjaya memberi pandangan Islam

yang sebenar kepada penduduk Alam Melayu sehingga berhasil meninggalkan kesan yang begitu

mendalam terhadap kerajaan-kerajaan Islam Melaka, Acheh, Demak dan sebagainya. Selain itu,

golongan ulama ini juga telah membentuk pendidikan formal dengan mendirikan beberapa institusi

yang dikenali dengan pelbagai nama seperti pondok, pesantren, madrasah dan dayah di Acheh dan

seterusnya melahirkan ramai lagi ulama di rantau Alam Melayu. Peranan ahli sufi juga dapat

dilihat dalam kerajaan Demak yang mana telah munculnya Wali Songo yang ditugaskan menjadi

penentu kuasa dalam perlantikan seseorang raja .

16

Page 17: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

3.6 Geografi.

Kedudukan geografi merangkumi bentuk muka bumi dan kemudahan infrastruktur

perhubungan dalam sesebuah masyarakat bertamadun. Sejarah telah membuktikan kedudukan

geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Tamadun Melayu

merupakan sebahagian daripada benua Asia dan geografinya terletak betul-betul di tengah jalan

perdagangan antarabangsa iaitu di antara India dan China. Misalannya, Pelabuhan Melaka yang

mana kedudukan geografinya yang strategik dan terlindung dari angin monsun telah menjadikan

pelabuhan ini sebagai tempat tumpuan dan persinggahan para pedagang. Semasa singgah di

pelabuhan ini para pedagang telah menjalankan aktiviti perniagaan di pelabuhan Melaka di

samping menyebarkan dakwah kepada penduduk setempat.

.

17

Page 18: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

BAB 4

KESAN POSITIF TAMADUN ISLAM

DALAM TAMADUN MELAYU

18

Page 19: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

Kedatangan Islam dalam tamadun Melayu telah membawa kesan yang amat ketara.

Tinggalan kesan ini dapat dilihat dari aspek akidah, politik dan kerajaan, undang-undang, sosial,

ekonomi, kebudayaan, bahasa dan sastera, kesenian, dan dalam bidang pendidikan ddan ilmu

syariah.

4.1 Pengaruh Islam dalam akidah.

Umumnya, akidah bermaksud iman, yakni kepercayaan atau keyakinan hidup. Sebelum

kedatangan Islam ke Alam Melayu, masyarakat tempatan telah pun mempunyai kepercayaan

mereka tersendiri yang biasanya diistilahkan sebagai animisme, dinamisme, dan pemujaan Hyang

atau nenek moyang. Mereka percaya bahawa setiap benda dan jiwa mempunyai perwatakan sendiri

samada ia membawa kesan buruk mahupun baik. Contohnya, pemujaan Hyang dilakukan kerana

mereka yakin bahawa roh nenek moyang mereka masih mempunyai tenaga yang kuat sehingga

boleh mempengaruhi mereka.

Selepas kedatangan Hindu-Buddha, terdapat segelintir masyarakat tempatan yang

menganut agama Hindu atau Buddha atau kedua-duanya sekali. Bukan itu sahaja, kedatangan

Hindu-Buddha telah mewujudkan sinkretisme atau persenyawaan yang mana kedua-dua agama

India itu dianut bersama-sama dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Ini membuktikan sifat

tolaransi masyarakat Melayu dalam menerimapengaruh luar dan serentak dengan itu pula mereka

masih mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Bahkan dengan kedatangan Hindu-Buddha,

upacara keagamaan menjadi lebih formal dan tersusun tetapi pengaruh itu tidak melibatkan

kesemua ajaran Hindu-Buddha yang asli. Menurut pendapat Syed Muhammad Naguib al-Attas,

kedatangan Hindu-Buddha tidak mengubah pandangan masyarakat Melayu secara mutlak atau

keseluruhan.

Awal adab ke-15, masyarakat Melayu dikatakan telah menerima kedatangan Islam dan

disambut baik oleh masyarakat setempat. Islam telah berjaya mengubah bentuk kepercayaan, gaya

hidup, dan pandangan semesta masyarakat Melayu. Jika sebelum kedatangan Islam masyarakat

19

Page 20: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

Melayu percaya kepada konsep dewa dan anisme, tetapi setelah Islam diserap masuk, kepercayaan

tersebut telah bertukar iaitu kepercayaan kpada Allah S.W.T dan Rasul-Nya. Antara elemen-

elemen asas pandangan semesta tamadun Melayu-Islam ialah kepercayaan kepada yang Maha Esa,

Pencipta, Pentadbir dan Pemelihara Alam Semesta. Kedua konsep perhitungan dan pembalasan

yang muktamad di akhirat dan diikuti keyakinan kepada pembalasan yang baik bagi amalan yang

baik dan sebaliknya. Seterusnya, menghormati maruah dan martabat manusia di samping

berpegang kapada keadilan, kebebasan, dan kesaksamaan. Dan yang terakhir ialah manjalani

kehidupan yang pertengahan dan seimbang antara jasmani, rohani dan akal.

Walaupun Islam talah bertapak kuat namun ini tidak menghalang kepercayaan animisme

dan Hindu-Buddha daripada terus hidup seperti sebelumnya. Contohnya, kesan kepercayaan

tradisional pada kegiatan ‘memanggil semangat’ pada upacara perkahwinan, orang baru sembuh

dari penyakit atau baru pulang dari perjalanan. Namun apa yang pasti sikap toleransi dan

kompromi penduduk tempatan telah menyebabkan pengaruh kepercayaan baru atau asing tidak

pernah ditolak malah disambut baik dan seterusnya disesuaikan dengan warisan nenek moyang

mereka.

4.2 Pengaruh Islam dalam politikdan kerajaan

Kedatangan Islam ke Alam Melayu sememangnya telah melahirkan banyak pusat

prdagangan dan kerajaan Islam dan bukan itu sahaja Islam juga telah merubah sistem politik

pentadbiran dan perundangan Tanah Melayu. Di Tanah Melayu, kerajaan Islam pernah wujud di

Kelantan, Terengganu, Kedah, Beruas, Melaka, dan Johor.

Tamadun Islam turut mempengaruhi sistem politik tamadun Melayu. Konsep Dewaraja dari

warisan Hindu-Buddha, yang menjadi pegangan politik dan lambang daulat raja-raja tempatan

telah ditukargantikan dengan konsep ‘khalifatullah fil-ardhi’. Ini bermaksud raja tidak lagi

dianggap sebagai penjelmaan dewa-dewa Hindu akan tetapi raja merupakan khalifah Allah yang

diamanahkan memakmurkan bumi. Kedatangan Islam juga telah menukarkan gelaran Raja kepada

Sultan. Walau bagaimanapun, unsur kesucian diri sultan serta nasab keturunan baginda masih lagi

mempunyai pengaruh penting dalam susun lapis masyarakat. Ini berkait rapat dengan sistem

feudalisme warisan Hindu-Buddha yang mana mementingkan keturunan raja sahaja dalam sistem

pemilihan bakal raja. Sistem ini lebih dikenali sebagai sistem monarki.

20

Page 21: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

4.3 Pengaruh Islam dalam sosial.

Selepas kedatangan Islam, sistem sosial dalam masyarakat Melayu tidak mengalami

banyak perubahan. Ini disebabkan sistem sosial masih berasaskan semangat kesedaran kelas (class

consciousness) yang mana susun lapis masyarakat terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan

pemerintah dan golongan yang diperintah masih dikekalkan. Contoh yang paling jelas dapat dilihat

dalam sistem hierarki sosial kerajaan Melaka yang mana terdapat dua golongan iaitu golongan

atasan dan golongan bawahan. Golongan atasan terdiri daripada raja, kerabat diraja, pembesar dan

ulama istana. Manakala golongan bawahan pula terdiri daripada rakyat biasa dan hamba.

Selepas kedatangan Islam, sistem khalifah mula diperkenalkan. Sistem ini berasaskan

kepada konsep keadilan tanpa mengenal kedudukan atau pangkat dalam lapisan masyarakat dan

seterusnya menjadikan sistem pentadbiran lebih sistematik dan adil. Antara kesan sistem ini ialah

wujudnya sistem mesyuarat dalam kalangan ahli-ahli pakar yang lebih dikenali sebagai sistem

syura, dan juga sistem hisbah iaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta

juga gelaran sultan bagi raja dan termasuklah kriteria pemilihan menteri. .

4.4 Pengaruh Islam dalam Undang-undang.

Undang-undang Melayu telah diubah mengikut kesesuaian undang-undang Islam

sementelah kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Undang-undang Islam mula diperkenalkan apabila

Raja Melaka memeluk Islam pada abad ke-15. Pada peringkat awal, unsur Islam hanya ditokok

tambah mengikut kesesuaiannya dalam undang-undang adat. Misalnya, Hukum Kanun Melaka

yang terdahulu mengandungi kedua-dua undang-undang adat dan Islam. namun pengaruh undang-

undang Islam semakin kuat sehingga menenggelamkan undang-undang adat. Ini dapat dilihat

dengan jelas dalam undang-undang Pahang, undang-undang Johor dan dalam perlembagaan

Terengganu 1911.

Walaupun kerajaan Melaka merupakan sebuah kerajaan Islam, namun sistem

pemerintahannya tidak berlandaskan undang-undang sepenuhnya. Jelasnya, terdapat dua jenis

undang-undang yang di dalam kerajaan Melaka, iaitu undang-undang Laut Melaka dan undang-

undang Kanun Melaka. Dalam undang-undang Laut Melaka ayng terdapat 25 fasal, tetapi hanya

satu fasal sahaja yang mengenai hukum Islam sebenar iaitu berkenaan dengan zina. Manakala

undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal laut banyak berpandukan kepada hukum dan

21

Page 22: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

peraturan adat. Dalam Hukum Kanun Melaka, hanya terdapat lebih kurang 18 fasal sahaja yang

menurut undang-undang Islam seperti kesalahan membunuh. Namun hukuman yang berbentuk

Islam yang diperkenalkan selepas kedatangan Islam merupakan alternatif kepada bentuk hukum

adat yang sedia ada.

Pengaruh undang-undang Islam dalam undang-undang Melayu dapat dibuktikan dengan

penemuan Batu Bersurat bertarikh 1303 di Kuala Berang, Terengganu. Bahasa yang tertera pada

Batu Bersurat itu ialah bahasa Melayu yang ditulis dengan bahasa Arab dan terdapat sedikit

catatan berkenaan hukum hakam pada batu tersebut. Ini menunjukkan bahawa penduduk tempatan

pada masa itu sudah lama memeluk Islam. Walaupun unsur Islam telah dimasukkan ke dalam

hukum Kanun Melaka, namun terdapat beberapa keadaan yang mana hukum Kanun Melaka

bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya, hukuman kesalahan dijalankan berdasarkan status

sosial atau hierarki dalam masyarakat. Hukum kanun Melaka menyatakan hukuman akan

dijatuhkan lebih berat sekiranya seseorang itu melakukan kesalahan ke atas seseorang yang lebih

berdarjat tinggi daripadanya. Hukuman ini terang-terangan bertentangan dengan kehendak hukum

Islam. Secara keseluruhannya, hanya setelah Islam bertapak di Tanah Melayu, undang-undang

bertulis dan tidak bertulis dipengaruhi oleh hukum hakam Islam biarpun belum mantap

sepenuhnya.

4.5 Pengaruh Islam dalam ekonomi.

Dari segi aktiviti ekonomi, masyarakat di Tanah Melayu menjalankan kegiatan pertanian,

perikanan, pnternakan dan seumpamanya, kegiatan-kegiatan ini lebih dikenali sebagai agraria.

Aktiviti ekonomi yang dijalankan ini masih bergantung kepada sumber alam dan masih

berlangsung selepas kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam, kegiatan perdagangan semakin

meningkat dalam kalangan Melayu. Sehubungan dengan itu, wujud pasar atau kota yang bersifat

internasional yang mana terdapat pedagang-pedagang asing dari Arab, Parsi, dan sebagainya.

Ekoran daripada aktiviti perdagangan, sistem matawang mula diperkenalkan dalam

tamadun Melayu. Hal ini didorong dengan pertambahan pedagang-pedagang asing yang berdagang

di Tanah Melayu di samping perkembangan kegiatan perdagangan yang bersifat antarabangsa.

4.6 Pengaruh Islam dalam kebudayaan.

22

Page 23: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

Penerapan unsur Islam dalam kebudayaan Melayu merupakan salah satu usaha menyelusuri

proses Islamisasi yang berlaku dalam tamadun Melayu sehingga berjaya mengenengahkan identiti

dan jati diri serta pembinaan tamadun Melayu Islam di rantau ini.

Islam dan adat menjadi asas penting dalam proses pembudayaan terutamanya dalam

budaya Melayu. Beberapa upacara yang menggabungkan unsur agama dan adat diadakan pada

hampir setiapkitaran hidup manusia. Contohnya, ketika peringkat mengandung, ibu bapa

dikehendaki melakukan perkara yang baik-baik termasuk meninggalkan larangan agama. Semasa

proses kelahiran pula, bapa akan mengazankan jika bayi itu lelaki dan mengiqamatkan jika bayi itu

perempuan. Tujuan melakukan adat ini adalah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya

kepada bayi itu seruan azan atau kalimah syahadah dan meniupkan “roh dan semangat Islam”

kepada bayi tersebut. Selain itu, terdapat banyak lagi adat-adat yang diamalkan oleh masyarakat

Melayu yang diselitkan juga unsur-unsur Islam.

4.7 Pengaruh Islam dalam bahasa dan sastera

Sesungguhnya, kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah membawa perubahan yang besar

kepada bahasa Melayu dengan menjadikanya sebagai bahasa “lingua franca”di Nusantara. Ini

kerana sebelum kedatangan Islam, bahasa Melayu Kuno dan bahasa Jawa Kuno merupakan dua

bahasa tempatan yang dominan. Manakala bahasa Sanskrit digunakan sebagai bahasa ilmu. Namun

bahasa Sanskrit tidak lagi digunakan sebagai bahasa ilmu setelah kedatangan Islam. Bahasa

Sanskrit kemudiannya ditukarkan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang telah dinaik

tarafkan sebagai bahasa pengantar di kawasan Nusantara. Secara tidak langsung, pengaruh Islam

seolah-olah telah manyatupadukan penduduk Melayu yang terpisah disebabkan oleh perbezaan

bahasa untuk berkomunikasi.

Seiring dengan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sistem tulisan

Arab Jawi diperkenalkan sehingga kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa sastera sangat

popular pada masa itu. Buktinya, sastera yang dihasilkan dari warisan Hindu kemudiannya telah

ditulis dalam tulisan Arab dan Jawi. Kedatangan Islam juga telah membawa anjakan perubahan

dalam penghasilan sastera.

Sastera Melayu yang berunsurkan Islam dapat diklasifikasikan kepada dua bahagian iaitu

prosa dan puisi. Dalam prosa, diceritakan tentang hikayat-hikayat Nabi Muhammad, pahlawan

Islam, para sahabat nabi dan para ahli sufi serta orang yang salih. Contoh hikayat Nabi Muhammad

23

Page 24: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

ialah Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Bulan Berbelah dan lain-lain. Antara tokoh-tokoh dalam

Hikayat para pahlawan pula ialah Iskandar Zulkarnain, Amir Hamzah, Muhammad Ali Hanafiah

dan sebagainya. Manakala dalam puisi pula, ia merangkumi karya-karya Hamzah Fansuri seperti

Syair Perahu, Syair Burung Pingai dan sebagainya, seterusnya karya-karya Abdul rauf Fansuri

iaitu Syair Makrifat. Dan juga termasuk syair-syair lain seperti Syair Nur Muhammad, Syair Nabi

Ayub dan banyak lagi.

4.8 Pengaruh Islam dalam kesenian.

Pengaruh kesenian Islam dalam masyarakat Melayu dapat diperhatikan dengan jelas pada

makam atau batu nisan, kaligrafi atau penulisan khat dan seni bina masjid. Batu nisan merupakan

karya seni Islam terawal yang masuk ke Alam Melayu. Antara batu nisan terawal yang

memperlihatkan penagruh Islam ialah batu nisan Sheikh Abdul Qadir Hussain Shah Alam yang

dijumpai di Langgar, Kedah bertarikh 903 Masihi. Bentuk dan hiasan pada batu nisan menonjolkan

kesenian yang ada pada batu tersebut. Ini kerana batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang bertarikh

1417 Masihi di Gresik, Jawa memperlihatkan reka bentuk seperti badan kapal terbalik yang

mengesankan pengaruh Parsi. Dari segi perhiasan pula, terdapat tulisan yang dipetik dari ayat-ayat

al-Quran yang mana menunjukkan kemahiran seni pengukiran dalam seni khat Arab. Malahan

pada batu nisan itu juga terdapat, tulisan-tulisan syair Farsi atau pola hiasan daun-daunan yang

menyamai gaya bauatn Farsi.

Pada peringkata awal, pengaruh Hindu mempengaruhi seni bina masjid dari segi bantuk

dan hiasannya. Ini dapat dilihat terdapatnya ukiran-ukiran seperti bunga teratai, daun-daunan,

garis-garis geometri dan bukit-bukit karang. Namun begitu, reka bentuk masjid yang dibina oleh

orang Islam dipengaruhi oleh falsafah tauhid. Dan secara keseluruhannya, masjid merupakan

simbol yang memiliki makna-makna tertentu bagi masyarakat Islam seperti mimbar, mihrab, yang

dipenuhi dengan seni kaligrafi islam yang dipetik daripada ayat-ayat suci al-Quran. Tujuan ukiran

dan tulisan ayat-ayat al-Quaran dibuat adalah untuk menggambarkan unsur kesucian dan

mendekatkan diri seseorang itu kepada Tuhan. Mimbar merupakan tempat yang mana imam

ataupun khatib membacakan khutbah manakala mihrab ialah tempat imam bersembahyang untuk

memimpin para jemaah.

4.9 Pengaruh Islam dalam hiburan

24

Page 25: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

Kedatangan Islam ke Tanah Melayu turut memberi kesan kepada seni hiburan yang mana

merangkumi seni suara dan seni muzik. Bidang seni suara umpamanya marhaban dan qasidah

merupakan sejenis suara Arab yang telah diubahsuaikan dan dijadikan suatu bentuk lagu dalam

masyarakat Melayu. Di dalam marhaban dan qasidah, terkandung perutusan ajaran-ajaran Islam

atau piji-pujian kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang mana dilagukan dalam bahasa Arab. Seni

lagu ini kebiasaanya dipersembahkan dalam upacara-upacara perkahwinan, maulidur rasul dan

berkhatan.

Tidak lama kemudian lahir seni nasyid sebagai salah satu hiburan kepada masyarakat

tempatan. Nasyid merupakan sejenis lagu yang berasal daripada bahasa Arab yang dinyanyikan

tanpa iringan muzik. Namun, nasyid kemudiannya disertai dengan alat-alat muzik yang berasal

dari negeri Arab seperti gambus, rebana dan sebaginya. Seterusnya, seni nasyid ini terus

berkembang dan manjadi popular dalam masyarakat Melayu kontemporari.

4.10 Pengaruh Islam dalam pendidikan dan ilmu syariah

Dari segi pendidikan dan pelajaran, tamadun Islam telah membawa pengaruh yang besar

terhadap tamadun Melayu. Pendidikan dalam Islam meliputi aspek institusi-institusi pendidikan

dan strukturnya, aspek ilmu yang diajar serta guru-guru dan murid-muridnya. Bidang pendidikan

semakin berkembang setelah kemasukan Islam ke Tanah Melayu. Perkembangan ini dikuatkan lagi

dengan mendapat dorongan daripada pihak memerintah terutamanya sultan-sultan tempatan.

Pada peringkat awal perkembangan, aktiviti pendidikan dijalankan di istana-istana yang

mana telah dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Peranan istana dalam bidang pendidikan ialah

dijadikan sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan penterjemahan sehingga dapat

meneterjemahkan karya-karya seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

serta beberapa tulisan yang berkisar tentang Nabi Muhammad dan juga peristiwa-peristiwa yang

berlaku dalam sejarah Islam. Selain istana, rumah-rumah maulana, masjid dan madrasah turut

dijadikan sebagai tempat pengajian.

Kebanyakan guru-guru agama adalah mereka yang terdiri daripada bangsa Arab dan

kedudukan mereka adalah setaraf dengan golongan pembesar di istana. Manakala murid-muridnya

pula terdiri daripada golongan bangsawan, kerabat diraja dan rakyat biasa. Pemerintah-pemerintah

Melaka, Acheh dan Johor-Riau amat menekankan ilmu pendidikan sehingga ketiga-tiga kesultanan

25

Page 26: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

ini memainkan peranan yang amat penting sebagai tunggak utama penyebaran dan pendidikan

Islam. Peranan yang dimainkan oleh Sultan Melaka dalam menaungi kegiatan pendidikan boleh

disamakan dengan peranan yang dimainkan oleh pemerintah-pemerintah Bani Umayyah dan Bani

Abbasiyyah.

Dari segi ilmu pengetahuan, kandungan pengajaran lebih diberikan kepada ilmu syariah

atau naqliyyah yang merangkumi tiga aspek ajaran Islam iaitu usuluddin, fekah dan tasawuf.

Antara kitab-kitab yang dipercayai menjadi asas pegangan di Melaka adalah seperti al-Durr al-

Manzum oleh Abu Ishak al-Shirazi, Minhaj al-Talibi oleh al-Nawawi, dan Ihya Ulumiddin oleh al-

Ghazali. Pengajaran Islam dilakukan melalui tulisan jawi. Dan pengenalan tulisan Jawi telah

manjadi pemangkin kepada perkembangan intelaktual dan pemikiran masyarakat setempat.

Sesungguhnya, pendedahan kepada ilmu pendidikan dan ilmu syariah kepada masyarakat di Tanah

Melayu telah membawa perkembangan positif kepada tamadun Melayu.

KESIMPULAN

Kemunculan banyak tamadun di muka bumi ini, telah membuka peluang kepada tamadun-

tamadun tersebut untuk menjalinkan hubungan antara mereka bagi memenuhi kerperluan fitrah

manusia, sama ada dari segi pegangan dan kepercayaan, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya.

Interaksi yang wujud ini telah memberi kesan terhadap perkembangan tamadun tersebut tidak kira

sama ada impak yang positif mahupun impak yang negatif.

Dalam tugasan kali ini saya dikehendaki menulis satu esei mengenai interaksi antara

Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu serta kesan positif kemasukan tamadun Islam dalam

tamadun Melayu. Secara umumnya, kedatangan Islam dalam tamadun melayu merupakan satu

rahmat yang tidak ternilai kepada masyarakat tempatan. Tidak dinafikan kedatangan Islam

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor paling utama yang menyumbang kepada kedatangan

Islam ialah faktor perdagangan. Hal ini kerana, kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang

paling pesat berjalan pada ketiak itu. Selain itu, kemasukan Islam juga didorong oleh faktor

perlumbaan penyebaran agama antara Islam dengan Kristian di samping faktor perkahwinan,

politik dan penaklukan serta kedudukan strategik tamadun Melayu di laluan perdagangan. Ahli-

ahli sufi dan ulama juga berperanan dalam menyebarkan agama Islam dalam tamadun Melayu.

Seperti yang diketahui, setelah kedatangan Islam ke Tanah Melayu, terdapat banyak kesan

tinggalan yang boleh dilihat. Contohnya dalam akidah masyarakat tempatan. Kedatangan Islam

26

Page 27: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

telah berjaya mengubah pegangan kepercayaan, corak hidup serta pandangan semesta masyarakat

Melayu. Namun begitu, terdapat segelintir penduduk yang masih mengamalkan amalan tradisi

nenek moyang mereka. Kedatangan Islam bukan sahaja mempengaruhi kepercayaan penduduk

tetapi turut memberi kesan dalam sistem pentadbiran, politik serta kerajaan. Islam juga telah

menberi pengaruh dalam sistem sosialis masyarakat, undang-undang, kebudayaan, ekomoni,

kesenian, hiburan, bahasa dan sastera serta dalam bidang ilmu pendidikan dan syariah .

Sesungguhnya, tamadun Melayu amat bertuah kerana telah menerima kedatangan Islam,

agama yang syumul dan unggul berbanding agam-agama lain. Tamadun Melayu telah manyambut

Islam dengan baik serta mengamalkan hukum hakam dan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan

mereka.

27

Page 28: interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

REFLEKSI.

Pada hemat saya, tugasan bagi matapelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia

(TITAS) merupakan salah satu pengalaman kerja yang tidak akan saya lupakan. Hal ini

kerana, tugasan ini memberi makna yang begitu mendalam terhadap diri saya. Melalui

tugasan ini, saya dapat mengetahui tentang ilmu ketamadunan, interaksi dan perhubungan

antara pelbagai tamadun seperti Tamadun Melayu, Cina, India dan Jepun. Melalui kerja

kursus ini juga, saya dapat memahami dengan lebih jelas dan mendalam tentang interaksi

antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu, faktor yang mempengaruhi interaksi

antara kedua-dua tamadun ini serta kesan yang ditinggalkan tamadun Islam dalam

tamadun Melayu.

Bagi membolehkan saya mendapatkan maklumat-maklumat yang lengkap, saya

telah mengambil keputusan untuk mencari bahan-bahan atau sumber yang berkenaan

dengan tajuk tugasan ini, bersama-sama rakan di Pusat Sumber IPDA. Dan

Alhamdulillah, dengan berkat kesabaran kami , akhirnya kami telah menemui beberapa

buah buku yang boleh dijadikan sumber rujukan yang sahih.

Sepanjang mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran dengan Ustaz

Mohammad Akhir bin Wahab, terlalu banyak pengetahuan yang saya bersama-sama

rakan perolehi. Jikalau sebelum ini kami hanya didedahkan dengan sedikit sahaja

maklumat mengenai ilmu ketamadunan, namun dengan melaksanakan tugasan yang

diberikan ini, saya dapat meluaskan pandangan dan pengetahuan saya yang sudah sedia

cetek ini. Diharap dengan memperoleh sedikit pengetahuan ini, saya dapat

mengembangkannya dan menyebarkannya kepada orang lain suatu hari nanti.

28