Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  1/23

  Tamadun Melayu SebagaiAsas Tamadun Malaysia

  Oleh

  Hajah Sapiyah Md.RanggaJAPIM-IPPM

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  2/23

  SMR-TITAS2

  Mengapa Tamadun Islam dan

  Tamadun Melayu?

  Kebangkitan tamadun besar dunia

  yang mempunyai ciri-ciri unik: Value added= sarat dengan nilai

  (persekitaran fizikal, l/belakang etnik,

  budaya, kepercayaan)

  Interaksi positif antara tamadun lain

  perkongsian nilai.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  3/23

  SMR-TITAS3

  Hubungan T.Islam & T. Melayu

  dengan Masyarakat Malaysia

  Malaysia sbg Truly Asia.

  Mewarisi kesemua tamadunAsia.

  Nilai ketamadunan

  keharmonian dalamkepelbagaian.

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Tamadun%20Melayu%20Sebagai%20Asas%20Tamadun%20Malaysia.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Tamadun%20Melayu%20Sebagai%20Asas%20Tamadun%20Malaysia.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Tamadun%20Melayu%20Sebagai%20Asas%20Tamadun%20Malaysia.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Tamadun%20Melayu%20Sebagai%20Asas%20Tamadun%20Malaysia.ppt
 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  4/23

  SMR-TITAS4

  Penduduk Malaysia bukan sahaja

  terdiri daripada pelbagai kaum,malah mereka terdiri daripadapelbagai latar belakang budaya danagama. Secara umumnya orangMelayu adalah penganut Islam,orang Cina penganut Buddha, orangIndia penganut Hindu, sementara

  pelbagai etnik peribumi lainmenganut berbagai kepercayaanwarisan dan animisme.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  5/23

  SMR-TITAS5

  Kepelbagaian ini membawa

  maksud bahawa seluruh rakyatMalaysia perlu bersatu dan

  bertoleransi dalam menjalanikehidupan seharian serta

  pengamalan adat kepercayaan

  masing-masing, demi menjagakeharmonian.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  6/23

  SMR-TITAS6

  Ke Arah Pembinaan Tamadun

  Malaysia

  Pembentukan negara dan sejarah yang membentukmasyarakatnya.

  * Tam.Melayu paksi utama yang menyumbang kepadapembinaan dan pemantapan Tamadun Malaysia.

  Tamadun Melayu telah dimantapkan oleh Islam. Ciri-ciri kebersamaan dilihat wujud dalam elemenketamadunan.

  * Islam dan adat Melayu adalah struktur yang salingmelengkapi dan terintegrasi dalam wadah kemelayuan.

  Islam termaktub dalam Fasal 3 PerlembagaanMalaysia.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  7/23SMR-TITAS

  7

  Sambungan

  Pembinaan negara: Berkongsi nilai sejagat bahasa, adat budaya

  Saling hormat-menghormati kebebasanberagama.

  31 Ogos 1957 Persekutuan TanahMelayu mencapai kemerdekaan.

  16 Sept.1963 Sabah & Sarawak bersatu

  dengan Persekutuan Malaysia semangatMelayu berasaskan Islam instrumenpenting untuk mencapai kemerdekaanbersama rakyat bukan Melayu.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  8/23SMR-TITAS

  8

  Islam Sebagai Agama Persekutuan

  Wahai umat manusia!, sesungguhnya Kami (Allah) telah

  menciptakan kamu terdiri daripada lelaki dan perempuan danKami menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak,

  supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di

  antara kamu.

  (al-Hujurat, 49; 13).

  Islam sendiri adalah agama yang menekankan prinsip adil,

  kesederhanaan, bertolerasi dan berhikmah dalam menangani setiap

  permasalahan.

  Dalam soal-soal yang melibatkan kepercayaan dan keimanan, Islam

  sama sekali tidak membenarkan pemaksaan dilakukan ke atas

  penganut agama lain.

  Penerimaan Islam mestilah dilakukan di atas dasar kefahaman,

  kecintaan dan keikhlasan sejati. Pemaksanaan dan kepura-puraan

  adalah satu sifat yang ditolak oleh Islam.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  9/23SMR-TITAS

  9

  Sambungan

  Kesederhanaan juga menuntut kita memahami

  secara bijaksana realiti semasa, justeru suasanapada setiap zaman dan tempat adalah berubah-ubah.

  Kejayaan umat Islam masa silam adalah keranamereka bersikap terbuka serta bersedia belajardaripada tamadun orang lain. Merekamempelajari unsurunsur yang baik daripada

  tamadun Yunani, Parsi, Byzantin, India danChina. Pada hari ini kita ketinggalan keranakerana mengamalkan sikap tertutup yangmengambil sikap berkonfratasi dengan tamadunlain.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  10/23

  SMR-TITAS10

  Sistem Politik Melayu

  Sistem politik Melayu diperintah oleh raja atausultan.

  Sistem pemerintahan raja berpelembagaan(SRBP) sekarang adalah antara sumbangan

  utama Tamadun Melayu kepada TamadunMalaysia.

  SRBP- raja tidak berkuasa mutlak.

  Undang-undang adat Melayu dan perundangan

  Islam entiti politik Malaysia. Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang

  Melayu.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  11/23

  SMR-TITAS11

  Raja Berdaulat

  Perkataan Raja dalam bahasa Arab disebut Malik,perkataan Malik itu terdapat dalam Al-Quran, sepertidalam surah Yusuf ayat 54:

  Yang bermaksud :

  Dan raja (Mesir itu) berkata : bawalah dia (Yusuf) kepadaku, aku hendakmenjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarah dengannya.Setelah (Yusuf dibawa menghadap, dan Raja) berbual-bual dengannya

  (serta raja itu mengetahui kebijaksanaannya) berkatalah raja (kepadanya) :sesungguhnya engkau pada hari ini (wahai Yusuf), seorang yang

  berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  12/23

  SMR-TITAS12

  Raja yang adil itu kuat berpegang kepada

  ajaran agama, dengan keadilannya itu

  negara yang diperintahnya menjadisebagai sebuah taman yang penuh

  keindahan. Keindahan taman itu

  sebenarnya dicantikkan oleh berbagai-bagai perhiasan.

  Raja Yang Adil

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  13/23

  SMR-TITAS13

  KitabAz-Zawaajir An IqtiraafilKabaairsusunan Imam

  Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haitami, meriwayatkan bahawa

  Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda :

  .

  Maksudnya :

  Allah menjadikan dunia ini sebagai sebuah taman,

  dan taman itu dihiasi dengan lima perkara; ilmu paraulama, keadilan para penguasa, ibadat orang-orang

  soleh, nasihat para penasihat dan tertunainya

  amanah.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  14/23

  SMR-TITAS14

  Ganjaran bagi seorang Raja yang adil

  Dalam sebuah hadith Rasulullah Sallallahu `Alaihi wa Sallam bersabda:

  ,:

  . ()

  Maksudnya :

  Tujuh golongan orang yang dikurniakan naungan oleh Allah Taala didalam naungan-Nya, iaitu pada hari tiada naungan lagi melainkan naungan

  yang dimiliki oleh Allah pada hari kiamat, mereka itu ialah : (i) Pemimpin(raja) yang adil, (ii) Pemuda yang hidup sejak kecil hingga matinya sentiasaberibadat kepada Allah Taala, (iii) Orang yang sentiasa beribadat dimasjid, (iv) Dua orang yang bersahabat kerana Allah, kedua-duanyaberkumpul dan berpisah kerana Allah, (v) Lelaki yang kuat imannya, yangdiajak (dirayu berbuat maksiat) oleh perampuan yang mempunyaikedudukan yang baik dan cantik, tetapi lelaki itu berkata : sesungguhnya

  aku takut sekali kepada Allah, (vi) Orang yang memberi sedekah yangsedekahnya itu tidak pula diketahui orang, sehingga tangan kirinya sendiritidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan (vii)Orang yang berzikir pada Allah di saat sunyi sehingga mengalir air mata.

  [Hadith riwayat Imam Bukhari dan Muslim]

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  15/23

  SMR-TITAS15

  Keadilan itu boleh menimbulkan perkara-perkaraseperti berikut :

  Wujudnya rasa kasih sayang dan perpaduan.

  Timbulnya rasa taat setia kepada raja dan negara.

  Negara bertambah makmur.

  Harta semakin berkembang dan bertambah.

  Membiaknya keturunan. Kedudukan pemerintah bertambah kukuh.

  Sebaliknya kezaliman merupakan suatu penyakit

  yang cepat membawa kebinasaan kepadanegara dan pemerintah, dan kezaliman itumempengaruhi akhlak dan budi masyarakatsehingga merebaklah keruntuhan dan porak-peranda.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  16/23

  SMR-TITAS16

  Contoh terbaik

  Sifat keadilan Rasulullah s.a.w. tergambardalam tindakan dan layanan baginda terhadaporang-orang bukan Islam yang menjadi warganegara Islam. Baginda melarang orang-orang

  Islam menyakiti orang-orang bukan Islam(zimmi).

  Dalam Fasal 25 Perlembagaan Madinah disebutkan bahawa Orang-orang Yahudi Banu

  Auf adalah satu umat dengan orang-orangMukmin. Orang-orang Yahudi hendaklahberpegang kepada agama mereka

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  17/23

  SMR-TITAS17

  Kesannya

  Tamadun hanya boleh berkembang subur di

  sesebuah negara yang aman damai justeru

  rakyatnya bersatupadu dan saling menghormati

  di antara satu sama lain. Tamadun umat Islam mencapai kemuncaknya

  apabila terbentuknya sebuah kerajaan yang

  kuat, aman dan makmur serta diperintah secara

  adil. Suasana aman dan tenteram tersebutmemungkinkan berbagai kegiatan keilmuan

  berlaku.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  18/23

  SMR-TITAS18

  Di Malaysia bagaimana?

  Interaksi antara orang Melayu, Cina dan Indiaserta berbagai etnik lain yang tidak seagamadengan orang Melayu telah berlaku semenjakzaman sebelum kedatangan penjajah Barat.

  Kedudukan serta hak-hak bukan penganut Islamdijamin oleh Perlembagaan. Mereka bebas

  mengamalkan agama anutan mereka dalamlingkungan kebebasan yang diberikanPerlembagaan.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  19/23

  SMR-TITAS19

  Rakyat Selamat

  Tanggungjawab ketua ialah bagi menjaga dan memelihara

  keselamatan orang bawahannya, terdapat contohnya dalam

  Al-Quran surah An-Naml ayat 18 :

  Maksudnya :

  (Maralah angkatan Nabi Sulaiman itu) hingga apabilamereka sampai ke Wadi Naml (lembah semut), berkatalah seekorsemut : wahai sekalian semut ! masuklah kamu ke dalam sarangkamu masing-masing, jangan sampai (Nabi) Sulaiman dantenteranya memijak serta membinasakan kamu, sedangkanmereka itu tidak menyedarinya.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  20/23

  SMR-TITAS 20

  Taat kepada Raja

  Abdullah bin Umar meriwayatkan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihiwa Sallam yang bermaksud :

  Dengar dan taat (kepada ketua) adalah kewajipan ke atasorang Islam (dalam apa jua perkara pun) sama ada ia suka dan iatidak suka selagi ia tidak diperintahkan untuk membuat sesuatumaksiat, maka jika ia diperintahkan untuk membuat sesuatu maksiatmaka tiadalah dengar dan tiadalah taat

  Berdasarkan hadith di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallammenyuruh supaya setiap orang Islam itu hendaklah mentaati perintahketua mereka, sama ada perintah itu disukai ataupun tidak, asalkanperintah itu menurut ajaran-ajaran Islam. Dalam pada itu Rasulullahsallallahu alaihi wasallam melarang pengikut-pengikutnya mentaati

  ketua yang menyuruh melakukan maksiat. Dalam keadaan yangpertama ketaatan adalah menjadi perkara yang wajib, tetapi dalamkeadaan yang kedua ketaatan tidaklah wajib, bahkan ia menjadiharam ke atas sesiapa yang merasakan dirinya boleh menentangperintah membuat maksiat itu.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  21/23

  SMR-TITAS 21

  Jangan Derhaka

  Berkata Sheikh Ali bin Ali bin Mohammad bin Abdul-Ez, dalamkitab

  Al-Akaa`id At-Tahawiah seperti berikut :Daripada sahabat Auf bin Malik, bahawa Rasulullah Sallallahu

  Alaihi wa Sallam telah berkata, ertinya Sebaik-baik raja kamu,ialah raja yang kamu kasih sayang kepada mereka dan merekakasih sayang kepada kamu, dan kamu mendoakan kepadamereka dan mereka mendoakan kepada kamu. Dan sejahat-jahat

  raja kamu, ialah raja yang kamu bencikan mereka dan merekabencikan kamu, dan kamu laknat dan kutuk mereka dan merekalaknat dan kutuk kamu.

  Sahabat-sahabat berkata Ya Rasulullah, tidakkah boleh kamimelawan mereka dengan mata pedang pada ketika itu? Rasulullah

  menjawab Jangan, selagi mereka mendirikan sembahyang diantara kamu, ingatlah barangsiapa telah diangkat menjadi rajakemudian kamu lihat dia mengerjakan sesuatu perkara maksiat,maka hendaklah kamu bencikan perkara maksiat itu daripadanya,dan janganlah ditarik taat setia daripadanya (janganmenderhakakan kepadanya).

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  22/23

  SMR-TITAS 22

  Kesimpulan

  Seluruh warga Malaysia mestilah

  menjadi pendokong nilai-nilai

  kebaikan sejagat seperti cintakan

  keamanan, kedamaian, kemerdekaandan keadilan sejagat.

  Kebanyakan orang hanya menyedarisesuatu nikmat yang diperolehinya

  setelah nikmat itu tiada lagi.

 • 7/30/2019 Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Malaysia

  23/23

  SMR-TITAS 23