of 16 /16
TAMADUN MELAYU : TAMADUN MELAYU : TERAS TAMADUN MALAYSIA TERAS TAMADUN MALAYSIA

03 tamadun melayu

Embed Size (px)

Text of 03 tamadun melayu

Page 1: 03 tamadun melayu

TAMADUN MELAYU : TAMADUN MELAYU : TERAS TAMADUN TERAS TAMADUN

MALAYSIAMALAYSIA

Page 2: 03 tamadun melayu

TOPIK PERBINCANGAN….

Page 3: 03 tamadun melayu

K

ata Kunci :

A

lam Melayu, Orang Melayu, Kebudayaan Melayu, Tamadun

Melayu, Agama Islam, Kesultanan Melayu.

H

asil Pembelajaran:

1.M

enerangkan asas-asas pembentukan tamadun Melayu;

2.M

enjelaskan kesinambungan antara tamadun Melayu dan Malaysia;

dan

3.M

engenal unsur-unsur tamadun Melayu sebagai dasar kebangsaan

Malaysia.

Page 4: 03 tamadun melayu

4

Page 5: 03 tamadun melayu

PENGENALANPENGENALAN

Tamadun Melayu merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang secara luasnya digolongkan sebagai kumpulan orang Melayu, tertumpu kepada suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam Melayu, dan Tanah Jawi.

Dua perkara penting yang mewarnai tamadun Melayu :

1) Bahasa Melayu,

2) Agama Islam

5

Page 6: 03 tamadun melayu

KONSEP MELAYUKONSEP MELAYU

Page 7: 03 tamadun melayu

MELAYU DALAM MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIAPERLEMBAGAAN MALAYSIA

Dalam Perkara 160, Perlembagaan Malaysia, orang Melayu

ditakrifkan sebagai:

1. secara lazimnya berbahasa Melayu,

2. secara lazimnya mengamalkan adat istiadat Melayu, dan

3. beragama Islam.

Takrif tersebut berkaitan kaedah menentukan warganegara

Persekutuan Tanah Melayu semasa penggubalan

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan Kemerdekaan.

Manakala Kaum Bumiputera pula merangkumi kumpulan

pelbagai etnik asal yang terdapat di Sabah dan Sarawak.

7

Page 8: 03 tamadun melayu

ASAS PEMBENTUKAN ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN MELAYUTAMADUN MELAYU

Page 9: 03 tamadun melayu

SEJARAH TAMADUN SEJARAH TAMADUN MELAYUMELAYU

S

ejarah kemunculan Tamadun Melayu

* Teori Migrasi –

merujuk pandangan sarjana barat seperti Bellwood dan Von Heine Geldern. Teori ini ditolak oleh sarjana

tempatan berdasarkan logika sejarah dan fenomena penghijrahan serta penemuan dan penelitian para ahli

arkeologi.

P

embentukan Empayar Melayu 2 Empayar Melayu yang berpengaruh: Empayar Funan dan Empayar Sri Vijaya Pembentukan kerajaan dan empayar bercirikan pengaruh

Page 10: 03 tamadun melayu

PEMBENTUKAN TAMADUN MELAYU ERA SEBELUM

KEDATANGAN ISLAM

Pengaruh Hinddu-BuddhaPengaruh Hinddu-Buddha

Kepercayaan animisme dan dinamisme; hyangKepercayaan animisme dan dinamisme; hyang

Dewaraja –status raja sbg penjelmaan dewa-dewaDewaraja –status raja sbg penjelmaan dewa-dewa

Persaingan dan penguasaan laluan perdagangan.Persaingan dan penguasaan laluan perdagangan.

Kesenian dan binaan Kesenian dan binaan

Monumen keagamaan seperti Candi Lembah Monumen keagamaan seperti Candi Lembah

Bujang ,Angkor Wat dan Candi Borobodur Bujang ,Angkor Wat dan Candi Borobodur

Page 11: 03 tamadun melayu

TEORI KEDATANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU

TANAH ARAB

ISLAM DI ALAM

MELAYUINDIA

CHINA

Page 12: 03 tamadun melayu

Pembentukan Tamadun Melayu Era selepas kedatangan Islam

Pengaruh IslamPengaruh IslamKerajaan Islam - Perlak danSamudera-Pasai, Kesultanan Kerajaan Islam - Perlak danSamudera-Pasai, Kesultanan Melayu Melaka Acheh, Patani, Johor-Riau-Lingga, Brunei Melayu Melaka Acheh, Patani, Johor-Riau-Lingga, Brunei dan Suludan Sulu

Pusat Keintelaktualan dan Persuratan Pusat Keintelaktualan dan Persuratan

Istana dan Masjid (pondok, pesantren, madrasah)– Istana dan Masjid (pondok, pesantren, madrasah)– pusat pengembangan ilmu dan agama.pusat pengembangan ilmu dan agama.

Gelaran sultan- Khalifah Allah di bumiGelaran sultan- Khalifah Allah di bumi

Pembentuk sistem Perundangan – Hukum Pembentuk sistem Perundangan – Hukum

kanun Melaka dan Undang2 Laut Melakakanun Melaka dan Undang2 Laut Melaka

Page 13: 03 tamadun melayu

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU

- Man-centered dan God-centered

6 Dasar Pandangan Semesta Tamadun Melayu:

13

Page 14: 03 tamadun melayu

Nilai Asas Pandangan Semesta Tamadun

Melayu

Page 15: 03 tamadun melayu

PENCAPAIAN PELBAGAI BIDANG

Page 16: 03 tamadun melayu

KESIMPULAN

D

engan kepelbagaian kaum dan etnik yang ada, Malaysia diharapkan terus

gagah melangkah ke hadapan untuk mencapai status negara maju dalam

acuan sendiri menjelang tahun 2020. Kemajuan dan pencapaian yang

dinikmati oleh negara hari ini merupakan proses pengukuhan dan

pemantapan kepada pekembangan sejarah yang berkesinambungan daripada

peradaban bangsa Melayu yang mampu berasimilasi dengan kepelbagaian

unsur dipersekitarannya. Namun tidak dapat dinafikan, usaha yang

berterusan untuk memupuk dan mengekalkan persefahaman dan perpaduan

melalui sikap positif dan terbuka dalam kalangan seluruh warga Malaysia

perlu menjadi misi kebangsaan. Adalah menjadi keutamaan setiap rakyat

Malaysia untuk mengenali budaya bangsa dan sejarah ketamadunan mereka.