Click here to load reader

teori kitaran tamadun melayu

 • View
  7.181

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Text of teori kitaran tamadun melayu

 • 1. ULP 1023KENEGARAAn
  Kumpulan:D
  Semester:Dua
  Pensyarah:Dr. Khairi

2. JELASKAN MAKSUD TEORI KITARAN TAMADUN DENGAN MERUJUK SESEBUAH TAMADUN, ANDA BINCANGKAN TEORI KITARAN DAN KAITANNYA DENGAN TAMADUN BERKENAAN
)
3. Pendahuluan
4. AlamMelayutelahmempunyaibeberapapetempatanawaltamadunMelayuseperti Kedah Tua, Srivijaya, Angkor, LembahBujang, MajapahitdanFunan.Pertempatan-pertempatanawalinitelahmewujudkankerajaansementaradandalammasa yang singkattelahmengalamizamankeruntuhannyasertaakandigantikanolehkerajaanbaru yang akanmengambilalihsemuaperanan yang pernahdijalankandinegeritersebut.Olehsebabitu, tamadunalamMelayumempunyaisusur-galurseperti yang terdapatdalamteorikitarantamadun yang bermuladenganpetempatansesebuahtamadundandiakhridengankemerosotandankehancurantamadunberkenaan.
5. SenibinatamadunMelayu
6. SeniukirdalamtamadunMelayu
7. PETA KERAJAAN KEDAH TUA
PETA KERAJAAN SRIVIJAYA
8. PETA KERAJAAN MELAYU MELAKA
9.

 • .

TAHAP-TAHAP TEORI KITARAN TAMADUN
10. Pelopor
11. Beliaubanyakmemberisumbanganmelaluikarya-karya yang dihasilkannya. Kebanyakkankarya-karyabeliaubanyakmengaitkansesuatuperkaradenganperkembanganrohani, akaldanakhlak.
Karya Al Muqaddimahmerupakankaryabeliau yang teragungdanmenjadirujukansemuapihaktermasuklahahlifalsafahbarat.
Falsafahbeliau, negaradanbangsaperludipertahankandanberpandukankepadapeganganjatidiridanidealismesemangatcintakannegara.
12. MAKSUD TAMADUN

 • ,

13. ,

Search related