interaksi antara tamadun

  • View
    22.453

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of interaksi antara tamadun

  • 1. INTERAKSIANTARA TAMADUN LAU MEE CHUNG NORZILA BINTI ABDU SALAM RAFIDAH BINTI AGUS SUZANNE JOSEPH JUMIN

2. PENGENALAN 3. Setiap tamadun mempunyai sifat, pencapaian sertakeunikan yang tersendiri. Sesebuah tamadun menerima pengaruh luar melaluiinteraksi dengan tamadun lain. Interaksi berlaku di peringkat nilai, idea, institusi daninsan di sepanjang sejarah. Interaksi ini melahirkan kesan positif dan negatif 4. Interaksi berlaku melalui proses tertentu dan denganpelbagai cara yang berbeza. Wujud kerana sifat saling menghormati dan toleransiyang tinggi. Sifat terbuka ini memberi peluang kpd berlakunyapercambahan pemikiran dan budaya sertamemperkayakan lagi tamadun tersebut dalam pelbagaiaspek. Ini dapat mengelakkan sesebuah tamadun drpdamnjadi beku dan jumud. 5. KESAN POSITIF 6. Interaksi yang berlaku secara harmoni tanpa ada pertembungan terbukaantara budaya tempatan dengan budaya yang dibawa masuk sama adaoleh masyarakat tempatan sendiri atausebaliknya 7. ISLAM, YAHUDI, KRISTIAN Dalam Perlembagaan Madinah (SahifahMadinah) yg digubal oleh Nabi Muhammad(saw), hak-hak orang Kristian dan Yahudi sertapenganut-penganut agama lain telah diberiperlindungan. Diberi kebebasan mengamalkantuntutan agama mereka tanpa gangguan Di Andalusia (Sepanyol), muncul ramai penulisdan ahli intelektual daripada kalanganindividu-individu Yahudi dan Kristian 8. INTERAKSI ANTARA TAMADUN INDIADENGAN TAMADUN CINA Agama Buddha disebarkan ke negara Chinamelalui interaksi ini Terdapat kemahiran teknologi membuat guladaripada tebu dari India telahdiperkembangkan kepada orang-orang China Astronomi India turut diperkembangkan dinegara China oleh ahli-ahli astronomi India 9. INTERAKSI ANTARA TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN CHINA Memperlihatkan kesan positif melaluiperdagangan Berlaku perkahwinan campur antarapedagang-pedagang dengan wanita-wanitatempatan Wujud penyebaran agama Islam di negaraChina yg akhirnya mewujudkan komuniti Islamtempatan Cina 10. INTERAKSI ANTARA TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN MELAYU Agama Islam tersebar di Kepulauan Melayu Muncul kerajaan-kerajaan Islam tempatan diPasai, Melaka, Acheh, Johor-Riau, Brunei, Pattani, Sulu, Banten, Demak, Tuban, Mataram dll Tamadun Islam mengubah pandangan hidup orang-orang Melayu Membawa tulisan Jawi yg berperanan dalamperkembangan ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu Pengaruh dari segiperundangan, kesusasteraan, kesenian, kebendaan sptpakaian, makanan dan istilah-istilah Arab yg digunakandalam BM 11. INTERAKSI ANTARA TAMADUN CHINA DENGAN TAMADUN MELAYU Tamadun China membawa teknologimembuat gula daripada tebu ke KepulauanMelayu, perusahaan sutera, membuattembikar serta pertukangan logam Interaksi berlaku melalui 2 cara, iaitu secaraaman dan secara konflik peperangan. Interaksi secara aman berlaku melalui aktivitiperdagangan, emigrasi dan hubungandiplomatik 12. INTERAKSI ANTARA TAMADUN CHINA DENGAN TAMADUN JEPUN Agama Buddha dari negara China dikembangkan dalamtamadun Jepun. Ajaran Buddha ini diasimilasikan denganagama asal orang Jepun, iaitu agama Shinto. Kuil-kuil Buddha didirikan di Jepun. Tulisan Cina menjadi asas kepada pembentukan tulisan Jepun Tamadun China meninggalkan pengaruhnya ke atas upacaratertentu di Jepun spt upacara minum the Ajaran falsafah Konfusianisme dari China turut diasimilasikandalam tamadun Jepun telah memantapkan lagi institusikeluarga Jepun Interaksi berlaku secara aman dan asimilasi tamadun Chinadalam tamadun Jepun telah memperkukuhkan indentititamadun Jepun 13. Hubungan antara orang-orang Kristian danYahudi telah mengalami kemerosotan Kesan : pembunuhan orang Yahudi secaraberamai-ramaiPerbezaanagama Faktor Ketidak seimbangan ekonomiSosial Zaman pertengahan di Eropah, hubungan orang-orang Kristian dan Islam juga merosot. Perang Salib ( Pemerintah Kristian melancarkanperang ke atas org Islam ) 14. Hubungan antara penganut Islam dan Hindusentiasa berada dalam keadaan tegang Terdapat peristiwa org Islam dibunuh danmasjid dimusnahkan oleh raja India yangberagama Hindu. Keadaan yang sama berlaku kepada penganutagama Hindu. Cth : raja Islam dalam Kesultanan Delhi telahmengharamkan pembinaan kuil danmengharamkan beberapa upacara keagamaanHindu. 15. Dpt lihat konflik terutama semasa agamaBuddha mula diperkenalkan ke dm masyarakatChina. ( Dinasti Han Timur ) Kemasukan agama mendapat tentangan daricendiakawan Konfusianisme Sami Buddha telah dikurung dan kuil Buddhadimusnahkan untuk menghalangperkembangan agama itu. 16. Cth: tentera Islam di bawah pimpinan Ziyad bin Salihtlh mengalahkan angkatan tentera dibwh pimpinanoleh kao Hsien-Chih. Permusuhan tercetus kerana rasa tidak puas hatiterhadap percapaian ekonomi pihak bertentangan. Abad ke-8 masihi, penduduk Han di tenggara Chinatelah mewujudkan permusuhan dengan orang Islam.( iri hati dengan kemewahan org Islam ) 758 dan 876 masihi, berlaku pemberontakan. (ramaiorg Islam dibunuh dan melarikan diri dari Canton) Kesan: ramai org Islam dari China dan berhijrah ke AsiaTenggara. 17. Hbgn org Islam dengan penduduk tempatanChina turut terjejas sms pemerintahan DinastiChing. ( pengukuhan ajaran Konfusianisme) Org Islam mendapat layanan yg tdk adil. Rasa tdk puas hati penganut Islam disokongoleh perkembangan pengaruh gerakan KaumMuda atau Wahabi. Menyebabkan berlaku beberapa siripemberontakansms pemerintahan DinastiChing. ( p. Sinkiang I , p. Kansu, p. Jehangirdan lain-lain) 18. Kepemimpinan SikapMisi golongan politikagama FAKTOR YANGMEMPENGARUHIHUBUNGANANTARA TAMADUN KedudukanPerdagangangeografiPerkahwinan 19. KEPEMIMPINAN Faktor terpenting mempengaruhi interaksi -pemimpin @ raja yang adil dan toleran, interaksiakan berlaku dalam keadaan aman dan damai. Fenomena sebaliknya berlaku sekiranya pemimpinbersikap kuku besi dan tidak bersikap toleransikepada rakyat jelata. 20. Sejarah telah membuktikan dua sikap berbeza dikalangan para pemimpin seperti contoh di bawah: pemimpinSikap/ cara memerintahpemimpinSikap/ cara memerintahNabiTidak menyekat orangSultanBertindak keras terhadapMuhammadYahudi dan Kristian dalam Shamsuddinpenganut Hindu.SAW pemerintahan Madinah, Altamish disebaliknya hak mereka Indiadilindungi undang-undang.KerajaanBertoleransi kepada Han Wu Ti Melaksanakan dasar Islampenganut Hindu malah(Dinasti Han) memihak kepada Ghaznawi,pegawai dilantik dari cendekiawan Delhi, dan kalangan mereka.Confuciunisme Moghul diberbanding sami Buddha.India 21. SIKAP GOLONGAN AGAMA Faktor ini menjadi tunggak kepada kelangsunganhidup beragama secara harmoni. Golongan ini wujud dalam setiap masyarakatberagama tamadun Asia. 22. Golongan agama Para ulamadalam Tamadun Islam Berteraskan agama Hindu Tamadun India Minoriti kasta BrahminGolongan agama dalam kepercayaan SamiBuddhaGolongan agamadalam fahaman PaderiKristian 23. Kesemua golongan agama berusaha mewujudkansuasana harmoni dan memberi penekanan sifatkeinsanan. Sebagai contohnya, sikap dan akhlak mulia yangdipamerkan ulama Islam di Alam Melayumemudahkan berlakunya interaksi dan Islamisasi.Mereka telah berjaya memberi tasawwur Islam(pandangan Islam) yang sebenar kepada pendudukAlam Melayu. 24. Mereka juga telah membentuk pendidikan formaldengan mendirikan beberapa institusi yang dikenalidengan pelbagai nama sepertipondok, pesantren, madrasah dan dayah (Acheh). Hasilnya, muncul ramai ulama di rantau Alam Melayuseperti Hamzah Fansuri, Abdul Rauf al-Singkeli danlain-lain. 25. KEDUDUKAN GEOGRAFI Sejarah membuktikan kedudukan geografimemainkan peranan sebagai pembentuk interaksiantara tamadun bentuk muka bumi & kemudahanperhubungan. Contoh berikut memperlihatkan peranan geografi: 26. i. Cina: Interaksi antara tamadun asing pesat berlaku keranaterdapat 2 laluan iaitu laluan sutera yang menggunakan jalan daratdan jalan laut. Laluan perhubungan ini telah menyebabkan Cinamampu menjalin interaksi dengan negara Arab sejak tahun ke-3Masihi lagi. Laluan sutera darat ini telah menghubungkan Cinadengan Khurasan, Samarqand, Xinjiang hingga ke Peking. Laluanlaut pula merentasi Laut Arab ke Benua Kecil India, KepulauanMelayu hingga ke Canton di tenggara Cina. Laluan ini membolehkankedua negara ini berinteraksi dan menjalankan aktiviti perdagangan.Terdapat catatan mengatakan kapal-kapal Cina telah pun sampai diTeluk Parsi dan berdagang di Pelabuhan Siraf pada 5 Masihi. 27. ii. Pelabuhan Melaka Kedudukan geografi yangstrategik dan terlindung dari angin monsunmenjadikan pelabuhan ini tempat tumpuan danpersinggahan para pedagang. Semasa singgah dipelabuhan ini para pedagang telah menjalankanaktiviti perniagaan di pelabuhan Melaka. 28. PERKAHWINAN Penduduk tempatan telah menjalinkan interaksidengan pedagang Arab sehingga terdapat sebilanganpedagang yang telah berkahwin dengan gadistempatan kerana telah bermukim di pelabuhan AlamMelayu untuk beberapa waktu sementara menungguperalihan angin monsun. 29. Secara tidak langsung perkembangan ini telah menjuruske arah proses Islamisasi kerana bagi membolehkanwanita tempatan berkahwin dengan pedagang Arab yangberagama Islam, wanita tersebut mesti diislamkanterlebih dahulu. Sejarah turut mencatatkan, perkahwinan ini tidak sahajamengislamkan gadis tempatan yang dikahwini pedagangArab, tetapi kaum keluarga gadis turut menerima Islam. 30. Selain itu, perkahwinan bukan sahaja berlaku dikalangan rakyat jelata, malah juga berlaku dikalangan golongan bangsawan dan pemerintah.Sebagai contohnya, perkahwinan Megat IskandarShah dengan Puteri Pasai. 31. PERDAGANGAN Aktiviti perdagangan turut menjadi faktor penjalin interaksiantaratamadun.Sebagaicontohnyahubunganperdagangan yang berlaku antara Arab dan Cina melaluijalan darat dan laut. Pedagang Arab dan Parsi telah membuat penempatanseperti di Kwang Cho (Canton), Chang Chow dan ChuanCow. Mereka juga telah mendirikan masjid di Guangzhou.Situasi ini membuktikan berlaku Islamisasi di wilayah ini. 32. Selain itu, wujud juga interaksi antara Tamadun Indiadengan rantau Alam Melayu sejak kurun pertamamasihi lagi. Kesan interaksi ini menyeba