Interaksi Tamadun China

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Interaksi Tamadun China

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  1/51

  SEMINAR TAMADUN ISLAM DAN ASIA

  INTERAKSI TAMADUN ASIA (CHINA) DANRELEVANSINYA DI MALAYSIA

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  2/51

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  3/51

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  4/51

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  5/51

  KANDUNGAN

  PEMBENTANGAN

  Pendahuluan

  Gambaran Umum Tamadun China

  Interaksi Tamadun China denganTamadun lain

  Tamadun Cina: Sistem Etika dan

  Orentasi NilaiRelevansi dalam konteks Malaysia

  Penutup

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  6/51

  GAMBARAN UMUM TAMADUN

  CINA

  TAMADUN CINA BERMULA DI HUANGHE

  (UTARA CINA) DAN YANGZIJIANG

  (SELATAN CINA).

  BERUSIA HAMPIR 7000 TAHUN,

  DIKESAN DUA TEMPAT IAITU HUANG

  HE (UTARA) DAN CHANG JIANG

  (SELATAN).

  ANTARA TAMADUN TERTUA PERNAH

  WUJUD DAN KEKAL HINGGA KINI.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  7/51

  SAMB

  CHINA SEBUAH NEGARA DAN TAMADUN YANG

  UNIK. PEMERINTAHAN BERJALAN ATAS

  SISTEM DINASTI, SISTEM REPUBLIK DAN

  PENGARUH KOMUNIS.

  MASYARAKATNYA HIDUP BERSAMA-SAMA

  ALIRAN FALSAFAH DAN AGAMA DALAM SATU

  MASA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  8/51

  TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN

  TAMADUN CINA.TAHAP PERMULAAN (abad 21 S.M 256

  S.M.)

  Zaman dinasti Yun, Xia, Shang dan Zhou

  Sistem beraja/FeudalPeperangan sering berlaku

  Sistem kepercayan memberatkan kepercayaan

  kepada tuhan dan dewa/dewi

  Tilikan popular dan diamalkan oleh raja-raja.

  Bermula zaman Zhou, pemikiran falsafah muncul danberkembang dan sistem tulisan wujud utk catat

  kejadian

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  9/51

  Tahap Penubuhan (722 S.M. 221

  S.M)Keadaan negara huru hara dan berpecahbelah di mana peperangan sering terjadi

  Pemikiran falsafah berkembang dengan

  pesat

  Ahli falsafah yang terkenal Confucius,

  Laozi, Zhuangzi dan Mozi

  Kesusasteraan berkembang pesat

  Zaman Chunqiu dan zaman peperangan

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  10/51

  Tahap Perkembangan (221 S.M. 1911M)Shi Huangdi menyatukan seluruh negera China.

  Sistem tulisan,jarak jalanraya,sistem ukuran dan

  pertimbangan disatukan utk memudahkan pentadbirandan perniagaan.

  Tahap ini bermula zaman dinasti Qin dinasti Han Tang Song -Yuan Ming Qing.

  Pada tahap ini falsafah, agama, kesusasteraan,

  sains,muzik, sistem pentadbiran, ketenteraan, senipeperangan dan perniagaan berkembang pesat

  Tahap ini adalah tahap keemasan perkembangantamadun Cina

  Tahap ini juga berlaku interaksi dengan tamadun luar

  Agama Buddhisme, Islam,Kristian dan lain dibawa

  masuk ke China oleh ahli pengembara, saudagar danpendakwah.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  11/51

  Tahap Transisi (1911 kini)

  Tamadun kontemporari

  Tahap kucar kacir oleh peperangan dalaman,peperangan dengan kuasa luar (Eropah,Amerika dan Jepun) serta bencana alam sptbanjir dan kemarau.

  Kehidupan rakyat penuh dengan

  kesangsaraan.Pemberontakan tani banyak berlaku.

  Kemasukan Eropah membawa masukpengetahuan, pemikiran serta ideologidemokrasi dan sains.

  Perkembangan ini membawa perubahanpemikiran, pendidikan dan struktur China.

  Budaya tradisi buat pertama kalinya dikritikdan didesak pembaharuan yang kemudiannyamembawa pemodenan China.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  12/51

  CIRI-CIRI UTAMA TAMADUN

  CINA

  SIFAT LAMA BERTAHAN

  TANAH YANG LUAS DAN RAKYAT

  YANG RAMAIPENGARUHNYA LUAS

  SIFAT TERBUKA

  KEUTAMAAN MORALMEMENTINGKAN UNIFIKASI

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  13/51

  INTERAKSI TAMADUN CINA DENGAN

  TAMADUN LAIN

  Tamadun Cina banyak berinteraksi

  dengan budaya di kawasan luar sptMongolia, Tibet, Parsi, Manchuria,

  Vietnam,Thai dan India

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  14/51

  Interaksi dengan tamadun lain telahmemperkayakan budaya dan kehidupan

  Cina.

  Zaman Dinasti Han (206 S.M 230M),

  tamadun Cina berinteraksi dengan tamadun

  India di mana agama Buddha dibawa masuk

  ke China.

  Zaman Dinasti Song (960 -1279M), peniagaIslam datang ke China.

  Zaman Qing, peniaga dan tentera Eropah

  mula bertapak di China

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  15/51

  PANDANGAN SEMESTER DALAM

  TAMADUN CINA

  Kepercayaan/Agama dan Falsafah

  Sembah nenek moyang

  Kongfusiunisme

  TaoismeBuddhisme

  Fengshui

  Kosmologi

  Dian/Tien

  Datung @ Grand Unity

  Yin Yang

  Chung Yung @ The Golden Mean

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  16/51

  TAMADUN CINA: SISTEM ETIKA

  DAN ORENTASI NILAI.

  KEKUATAN DAN KEUTUHAN TAMADUNDAN KEBUDAYAAN CHINA SANGATBERGANTUNG KEPADA SISTEM NILAI

  ATAU ETIKA YANG DIPEGANG

  SISTEM ETIKA SOSIAL DAN SISTEMNILAI DIGUBAH SEMATA-MATA UNTUKMEMBENTUK MANUSIA DANMASYARAKAT YANG BAIK DANSEMPURNA

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  17/51

  Samb.. Sistem nilai

  ALIRAN-ALIRAN FALSAFAH DAN PEMIKIRAN TOKOH-TOKOH SEPERTI CONFUCIUS, LAO-TZE, MENCIUS, MOZI DAN LAIN-LAIN TELAH MEMBERI SUMBANGAN KEARAH PEMBENTUKAN SISTEM SOSIAL DAN ETIKA.

  WALAUPUN PANDANGAN MEREKA KADANGKALABERTENTANGAN, NAMUN DI ANTARA MEREKA,PENGARUH FALSAFAH CONFUCIANISME TELAHMENDOMINASI PERADABAN NEGARA CHINA.

  AJARAN CONFUCIUS MERUPAKAN SISTEM ETIKAYANG MENGANDUNGI PERSOALAN KEPERCAYAAN,NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP MORAL YANG AMATSIGNIFIKAN DALAM TAMADUN CINA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  18/51

  1) PANDANGAN TERHADAP

  SIFAT MANUSIA

  MANUSIA ADALAH EJEN PERUBAHAN YANGPALING UTAMA. MANUSIA AKAN SENTIASAMENEMUI SERIBU KEAJAIBAN, LANTARAN MASIHBANYAK PERSOALAN YANG BELUM DIKETAHUI DIDALAM DIRI MANUSIA SENDIRI.

  PANDANGAN TERHADAP SIFAT MANUSIA INILAHYANG MENJADI ASAS BAGI FALSAFAHKEHIDUPAN DAN SISTEM ETIKA MEREKA.

  PENGKAJIAN DAN PERBINCANGAN TENTANGSIFAT MANUSIA BERMULA SEJAK ZAMAN PRA-QINDAN MENJADI HANGAT SEMASA ZAMAN AKHIRDINASTI CHOU ATAU ZHOU.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  19/51

  Samb

  CONFUCIUS MEMPUNYAIPANDANGAN TERSENDIRI TENTANG

  SIFAT MANUSIA. MENURUT BELIAU :

  SIFAT MANUSIA PADA MULANYA DEKAT, HANYAKERANA AMALNYA TIDAK SAMA, MAKA JARAK

  ANTARA MANUSIA MENJADI JAUH.

  Bermaksud, beliau berpendapat bahawa manusiadapat memperluaskan pengetahuan, perkuatkankebolehan dan tingkatkan kualiti peribadi melalui

  proses pengajaran dan pembelajaran.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  20/51

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  21/51

  SAMB.

  XUN ZI MENYATAKAN BAHAWA SIFATSEMULAJADI MANUSIA ADALAH BURUK, DANKELAKUAN YANG BAIK ITU TUMBUH HASILDARIPADA USAHA MANUSIA.

  Manusia buruk, utk jadi baik melalui pendidikan kerana iaboleh singkirkan keburukan, namun undang-undang jugapenting untuk mengaal tingkah laku manusia

  WALAUPUN KELIHATAN PERTENTANGAN DARISUDUT ASAL TABIAT MANUSIA, KETIGA-TIGA

  TOKOH PEMIKIR TERSEBUT SEBENARNYASEPAKAT DALAM MENYATAKAN BAHAWAPENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN MERUPAKANFAKTOR UTAMA DALAM MENGUBAH ATAUMENINGKATKAN KUALITI MORAL MANUSIA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  22/51

  2) INDIVIDU DALAM MASYARAKAT

  INDIVIDU ADALAH UNIT-UNIT ASASYANG MEMBENTUK SEBUAH

  MASYARAKAT.

  ANTARA INDIVIDU DAN MASYARAKAT,TERDAPAT PERTUBUHAN-PERTUBUHANSOSIAL YANG DIIKTIRAF, IAITU INSTITUSIKELUARGA. DI DALAM TRADISIMASYARAKAT CINA, KEHENDAK INDIVIDUDIAKUI DAN DIJUNJUNG.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  23/51

  SAMB.

  KEHENDAK ITU TERPAKSA DIKORBANKANSEKIRANYA BERTENTANGAN DENGAN

  KEHENDAK UMUM. BERHUBUNG KEHENDAK

  PERSEORANGAN INI, CONFUSIANISME

  MENEGASKAN BAHAWA:

  TENTERA SESEBUAHNEGARABOLEH

  MENGGULINGKANJENERALNYA,

  SEORANGRAKYATBIASA SEBALIKNYA

  TIDAKBOLEH

  DIPAK

  SA

  MELEPA

  SKAN

  CITA-CITANYA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  24/51

  SAMB

  WALAUPUN USAHA MENDIDIK JIWABERGANTUNG KEPADA KESEDARAN DANUSAHA INDIVIDU, TETAPI PENCAPAIANKESELURUHANNYA AMAT BERGANTUNG

  KEPADA INTERAKSI ANTARA INDIVIDU DIDALAM MASYARAKAT KERANA PERASAANBERTANGGUNGJAWAB INI AKAN MENJAMINKESTABILAN DAN KEBAJIKAN MASYARAKATUMUM.

  PENDEKATAN UNTUK BAHAGIA, SESEORANGINDIVIDU TERPAKSA HIDUP DALAMMASYARAKAT DAN MEMATUHI NORMA-NORMAMASYARAKAT.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  25/51

  3) NILAI KEKELUARGAAN

  SALAH SATU DARI NORMA MASYARAKATYANG DIIKTIRAF OLEH TRADISIMASYARAKAT CINA IALAH KEHIDUPANBERKELUARGA

  CONFUCIONISME AMAT MEMENTINGKANINSTITUSI PERKAHWINAN YANGMEMPUNYAI TUJUAN UTAMA DALAMMELAHIRKAN GENERASI YANG AKANDATANG.

  HEATAU KEHARMONIAN DIANGGAPSANGAT PENTING DI DALAM SESEBUAHKELUARGA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  26/51

  SAMBJIKA WUJUD KEHARMONIAN ATAU DENGAN KATA

  LAIN KEBAHAGIAAN, DI MANA SEORANG SUAMIYANG HIDUP HARMONI DAN BAHAGIA DENGANANAK-ANAK DAN ISTERINYA,ANAK-ANAK PULABAHAGIA DENGAN PERHATIAN DAN KASIHSAYANG ORANG TUANYA DAN ADIK BERADIK

  YANG LAIN. SITUASI INI AKAN MEMBERIKANKESAN YANG BAIK TERHADAP KERJAYA DI LUAR.

  SELAIN DARI ITUANAK MERUPAKAN PERKARAPENTING DI DALAM MEMELIHARA HUBUNGAN

  KEKELUARGAAN MASYARAKAT CINA, KERANAANAKLAH YANG AKAN MENJADI JAMBATANPENGHUBUNG DI ANTARA GENERASI.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  27/51

  SAMB.

  DI SAMPING ITU, CIRI LAIN DITITIKBERATKANDALAM SEBUAH KELUARGA CHINA,ANTARANYA IALAH

  JIAN (JIMAT CERMAT) DAN

  QIN (K