Interaksi Tamadun China

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  1/51

  SEMINAR TAMADUN ISLAM DAN ASIA

  INTERAKSI TAMADUN ASIA (CHINA) DANRELEVANSINYA DI MALAYSIA

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  2/51

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  3/51

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  4/51

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  5/51

  KANDUNGAN

  PEMBENTANGAN

  Pendahuluan

  Gambaran Umum Tamadun China

  Interaksi Tamadun China denganTamadun lain

  Tamadun Cina: Sistem Etika dan

  Orentasi NilaiRelevansi dalam konteks Malaysia

  Penutup

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  6/51

  GAMBARAN UMUM TAMADUN

  CINA

  TAMADUN CINA BERMULA DI HUANGHE

  (UTARA CINA) DAN YANGZIJIANG

  (SELATAN CINA).

  BERUSIA HAMPIR 7000 TAHUN,

  DIKESAN DUA TEMPAT IAITU HUANG

  HE (UTARA) DAN CHANG JIANG

  (SELATAN).

  ANTARA TAMADUN TERTUA PERNAH

  WUJUD DAN KEKAL HINGGA KINI.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  7/51

  SAMB

  CHINA SEBUAH NEGARA DAN TAMADUN YANG

  UNIK. PEMERINTAHAN BERJALAN ATAS

  SISTEM DINASTI, SISTEM REPUBLIK DAN

  PENGARUH KOMUNIS.

  MASYARAKATNYA HIDUP BERSAMA-SAMA

  ALIRAN FALSAFAH DAN AGAMA DALAM SATU

  MASA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  8/51

  TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN

  TAMADUN CINA.TAHAP PERMULAAN (abad 21 S.M 256

  S.M.)

  Zaman dinasti Yun, Xia, Shang dan Zhou

  Sistem beraja/FeudalPeperangan sering berlaku

  Sistem kepercayan memberatkan kepercayaan

  kepada tuhan dan dewa/dewi

  Tilikan popular dan diamalkan oleh raja-raja.

  Bermula zaman Zhou, pemikiran falsafah muncul danberkembang dan sistem tulisan wujud utk catat

  kejadian

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  9/51

  Tahap Penubuhan (722 S.M. 221

  S.M)Keadaan negara huru hara dan berpecahbelah di mana peperangan sering terjadi

  Pemikiran falsafah berkembang dengan

  pesat

  Ahli falsafah yang terkenal Confucius,

  Laozi, Zhuangzi dan Mozi

  Kesusasteraan berkembang pesat

  Zaman Chunqiu dan zaman peperangan

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  10/51

  Tahap Perkembangan (221 S.M. 1911M)Shi Huangdi menyatukan seluruh negera China.

  Sistem tulisan,jarak jalanraya,sistem ukuran dan

  pertimbangan disatukan utk memudahkan pentadbirandan perniagaan.

  Tahap ini bermula zaman dinasti Qin dinasti Han Tang Song -Yuan Ming Qing.

  Pada tahap ini falsafah, agama, kesusasteraan,

  sains,muzik, sistem pentadbiran, ketenteraan, senipeperangan dan perniagaan berkembang pesat

  Tahap ini adalah tahap keemasan perkembangantamadun Cina

  Tahap ini juga berlaku interaksi dengan tamadun luar

  Agama Buddhisme, Islam,Kristian dan lain dibawa

  masuk ke China oleh ahli pengembara, saudagar danpendakwah.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  11/51

  Tahap Transisi (1911 kini)

  Tamadun kontemporari

  Tahap kucar kacir oleh peperangan dalaman,peperangan dengan kuasa luar (Eropah,Amerika dan Jepun) serta bencana alam sptbanjir dan kemarau.

  Kehidupan rakyat penuh dengan

  kesangsaraan.Pemberontakan tani banyak berlaku.

  Kemasukan Eropah membawa masukpengetahuan, pemikiran serta ideologidemokrasi dan sains.

  Perkembangan ini membawa perubahanpemikiran, pendidikan dan struktur China.

  Budaya tradisi buat pertama kalinya dikritikdan didesak pembaharuan yang kemudiannyamembawa pemodenan China.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  12/51

  CIRI-CIRI UTAMA TAMADUN

  CINA

  SIFAT LAMA BERTAHAN

  TANAH YANG LUAS DAN RAKYAT

  YANG RAMAIPENGARUHNYA LUAS

  SIFAT TERBUKA

  KEUTAMAAN MORALMEMENTINGKAN UNIFIKASI

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  13/51

  INTERAKSI TAMADUN CINA DENGAN

  TAMADUN LAIN

  Tamadun Cina banyak berinteraksi

  dengan budaya di kawasan luar sptMongolia, Tibet, Parsi, Manchuria,

  Vietnam,Thai dan India

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  14/51

  Interaksi dengan tamadun lain telahmemperkayakan budaya dan kehidupan

  Cina.

  Zaman Dinasti Han (206 S.M 230M),

  tamadun Cina berinteraksi dengan tamadun

  India di mana agama Buddha dibawa masuk

  ke China.

  Zaman Dinasti Song (960 -1279M), peniagaIslam datang ke China.

  Zaman Qing, peniaga dan tentera Eropah

  mula bertapak di China

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  15/51

  PANDANGAN SEMESTER DALAM

  TAMADUN CINA

  Kepercayaan/Agama dan Falsafah

  Sembah nenek moyang

  Kongfusiunisme

  TaoismeBuddhisme

  Fengshui

  Kosmologi

  Dian/Tien

  Datung @ Grand Unity

  Yin Yang

  Chung Yung @ The Golden Mean

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  16/51

  TAMADUN CINA: SISTEM ETIKA

  DAN ORENTASI NILAI.

  KEKUATAN DAN KEUTUHAN TAMADUNDAN KEBUDAYAAN CHINA SANGATBERGANTUNG KEPADA SISTEM NILAI

  ATAU ETIKA YANG DIPEGANG

  SISTEM ETIKA SOSIAL DAN SISTEMNILAI DIGUBAH SEMATA-MATA UNTUKMEMBENTUK MANUSIA DANMASYARAKAT YANG BAIK DANSEMPURNA

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  17/51

  Samb.. Sistem nilai

  ALIRAN-ALIRAN FALSAFAH DAN PEMIKIRAN TOKOH-TOKOH SEPERTI CONFUCIUS, LAO-TZE, MENCIUS, MOZI DAN LAIN-LAIN TELAH MEMBERI SUMBANGAN KEARAH PEMBENTUKAN SISTEM SOSIAL DAN ETIKA.

  WALAUPUN PANDANGAN MEREKA KADANGKALABERTENTANGAN, NAMUN DI ANTARA MEREKA,PENGARUH FALSAFAH CONFUCIANISME TELAHMENDOMINASI PERADABAN NEGARA CHINA.

  AJARAN CONFUCIUS MERUPAKAN SISTEM ETIKAYANG MENGANDUNGI PERSOALAN KEPERCAYAAN,NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP MORAL YANG AMATSIGNIFIKAN DALAM TAMADUN CINA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  18/51

  1) PANDANGAN TERHADAP

  SIFAT MANUSIA

  MANUSIA ADALAH EJEN PERUBAHAN YANGPALING UTAMA. MANUSIA AKAN SENTIASAMENEMUI SERIBU KEAJAIBAN, LANTARAN MASIHBANYAK PERSOALAN YANG BELUM DIKETAHUI DIDALAM DIRI MANUSIA SENDIRI.

  PANDANGAN TERHADAP SIFAT MANUSIA INILAHYANG MENJADI ASAS BAGI FALSAFAHKEHIDUPAN DAN SISTEM ETIKA MEREKA.

  PENGKAJIAN DAN PERBINCANGAN TENTANGSIFAT MANUSIA BERMULA SEJAK ZAMAN PRA-QINDAN MENJADI HANGAT SEMASA ZAMAN AKHIRDINASTI CHOU ATAU ZHOU.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  19/51

  Samb

  CONFUCIUS MEMPUNYAIPANDANGAN TERSENDIRI TENTANG

  SIFAT MANUSIA. MENURUT BELIAU :

  SIFAT MANUSIA PADA MULANYA DEKAT, HANYAKERANA AMALNYA TIDAK SAMA, MAKA JARAK

  ANTARA MANUSIA MENJADI JAUH.

  Bermaksud, beliau berpendapat bahawa manusiadapat memperluaskan pengetahuan, perkuatkankebolehan dan tingkatkan kualiti peribadi melalui

  proses pengajaran dan pembelajaran.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  20/51

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  21/51

  SAMB.

  XUN ZI MENYATAKAN BAHAWA SIFATSEMULAJADI MANUSIA ADALAH BURUK, DANKELAKUAN YANG BAIK ITU TUMBUH HASILDARIPADA USAHA MANUSIA.

  Manusia buruk, utk jadi baik melalui pendidikan kerana iaboleh singkirkan keburukan, namun undang-undang jugapenting untuk mengaal tingkah laku manusia

  WALAUPUN KELIHATAN PERTENTANGAN DARISUDUT ASAL TABIAT MANUSIA, KETIGA-TIGA

  TOKOH PEMIKIR TERSEBUT SEBENARNYASEPAKAT DALAM MENYATAKAN BAHAWAPENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN MERUPAKANFAKTOR UTAMA DALAM MENGUBAH ATAUMENINGKATKAN KUALITI MORAL MANUSIA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  22/51

  2) INDIVIDU DALAM MASYARAKAT

  INDIVIDU ADALAH UNIT-UNIT ASASYANG MEMBENTUK SEBUAH

  MASYARAKAT.

  ANTARA INDIVIDU DAN MASYARAKAT,TERDAPAT PERTUBUHAN-PERTUBUHANSOSIAL YANG DIIKTIRAF, IAITU INSTITUSIKELUARGA. DI DALAM TRADISIMASYARAKAT CINA, KEHENDAK INDIVIDUDIAKUI DAN DIJUNJUNG.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  23/51

  SAMB.

  KEHENDAK ITU TERPAKSA DIKORBANKANSEKIRANYA BERTENTANGAN DENGAN

  KEHENDAK UMUM. BERHUBUNG KEHENDAK

  PERSEORANGAN INI, CONFUSIANISME

  MENEGASKAN BAHAWA:

  TENTERA SESEBUAHNEGARABOLEH

  MENGGULINGKANJENERALNYA,

  SEORANGRAKYATBIASA SEBALIKNYA

  TIDAKBOLEH

  DIPAK

  SA

  MELEPA

  SKAN

  CITA-CITANYA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  24/51

  SAMB

  WALAUPUN USAHA MENDIDIK JIWABERGANTUNG KEPADA KESEDARAN DANUSAHA INDIVIDU, TETAPI PENCAPAIANKESELURUHANNYA AMAT BERGANTUNG

  KEPADA INTERAKSI ANTARA INDIVIDU DIDALAM MASYARAKAT KERANA PERASAANBERTANGGUNGJAWAB INI AKAN MENJAMINKESTABILAN DAN KEBAJIKAN MASYARAKATUMUM.

  PENDEKATAN UNTUK BAHAGIA, SESEORANGINDIVIDU TERPAKSA HIDUP DALAMMASYARAKAT DAN MEMATUHI NORMA-NORMAMASYARAKAT.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  25/51

  3) NILAI KEKELUARGAAN

  SALAH SATU DARI NORMA MASYARAKATYANG DIIKTIRAF OLEH TRADISIMASYARAKAT CINA IALAH KEHIDUPANBERKELUARGA

  CONFUCIONISME AMAT MEMENTINGKANINSTITUSI PERKAHWINAN YANGMEMPUNYAI TUJUAN UTAMA DALAMMELAHIRKAN GENERASI YANG AKANDATANG.

  HEATAU KEHARMONIAN DIANGGAPSANGAT PENTING DI DALAM SESEBUAHKELUARGA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  26/51

  SAMBJIKA WUJUD KEHARMONIAN ATAU DENGAN KATA

  LAIN KEBAHAGIAAN, DI MANA SEORANG SUAMIYANG HIDUP HARMONI DAN BAHAGIA DENGANANAK-ANAK DAN ISTERINYA,ANAK-ANAK PULABAHAGIA DENGAN PERHATIAN DAN KASIHSAYANG ORANG TUANYA DAN ADIK BERADIK

  YANG LAIN. SITUASI INI AKAN MEMBERIKANKESAN YANG BAIK TERHADAP KERJAYA DI LUAR.

  SELAIN DARI ITUANAK MERUPAKAN PERKARAPENTING DI DALAM MEMELIHARA HUBUNGAN

  KEKELUARGAAN MASYARAKAT CINA, KERANAANAKLAH YANG AKAN MENJADI JAMBATANPENGHUBUNG DI ANTARA GENERASI.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  27/51

  SAMB.

  DI SAMPING ITU, CIRI LAIN DITITIKBERATKANDALAM SEBUAH KELUARGA CHINA,ANTARANYA IALAH

  JIAN (JIMAT CERMAT) DAN

  QIN (KETEKUNAN).

  SIFAT-SIFAT INI BERFUNGSI SEBAGAIKAWALAN MEMAJUKAN KELUARGA DAN

  MENGHASILKAN SIFAT SUKA BERKORBANTERHADAP ANAK-ANAK DAN AHLI KELUARGAYANG LAIN.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  28/51

  4) NILAI ETIKA DALAM

  MASYARAKAT

  KEHIDUPAN BERKELUARGA DAN AMALANBERMASYARAKAT YANG TIDAK MENGENEPIKANKEHENDAK PERSEORANGAN MENGGAMBARKANIDEALNYA FALSAFAH DAN REALITI KEHIDUPAN

  MASYARAKAT CINA TRADISI. SEBENARNYAHAMPIR KESELURUHAN CARA HIDUP INIDISUMBANGKAN OLEH PEMIKIRANCONFUCIANISME.

  CONFUCIUS MELALUI AJARANNYA TELAHMENGANJURKAN BEBERAPA KONSEP REN ATAUJEN, JUNZI, LIMA HUBUNGAN DAN NILAI-NILAISOSIAL YANG LAIN.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  29/51

  SAMB

  MENERUSI KONSEP-KONSEP INI KITA AKAN

  DAPAT MELIHAT DENGAN LEBIH JELAS

  BAGAIMANA IDEA CONFUCIUS DIGUNAKAN

  UNTUK MELAKAR TATACARA DAN

  PERATURAN HIDUP BAGI MENGHASILKAN

  NILAI-NILAI YANG BAIK DALAM MASYARAKAT

  CINA TRADISI

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  30/51

  5) KONSEP REN

  REN ADALAH KONSEP YANG ASAS DIDALAM SISTEM ETIKA MASYARAKATCINA.

  IA MERUJUK KEPADA PERASAAN KASIHSAYANG. IA ADALAH EKSPRESIJANTUNG MANUSIA MENURUTMENCIUS.

  REN JUGA DIRUJUK KEPADA SIFATKEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN ATASDASAR SIMPATI DAN PERSAHABATAN

  ANTARA MANUSIA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  31/51

  SAMB

  DENGAN MEMAHAMI REN SESEORANG ITUDIYAKINI DAPAT MENDISPLINKAN DIRINYAUNTUK BERTINDAK MENGIKUT NORMA-NORMA SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT YANGDIANGGAP BETUL DAN MULIA DALAM

  MASYARAKAT.

  DALAM HAL INI CONFUCIUS MENGAJAR AGARJANGANMELAKUKANSESUATUYANGDIBENCITERHADAPORANGLAIN JIKAKITA

  INGINDIPERLAKUKANSEDEMIKIANTERHADAPDIRIKITA SERTA PERLUPULAMEMBANTUORANGLAIN MENCAPAICITA-CITANYA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  32/51

  6) KONSEP JUNZI

  JUNZI ATAU CHUN TZU IALAHPERSONALITI YANG IDEAL DALAMFAHAM CONFUCIONISME. IA MERUJUKKEPADA SIFAT-SIFAT KEBAIKAN,KESEDERHANAAN DAN KEBIASAAN.

  UNTUK MENJADI SEORANG JUNZI,SESEORANG BUKAN SAHAJA PERLU BERBUDIBAHASA DAN BERMURAH HATI BAHKAN IA

  DIKEHENDAKI BERPENGETAHUAN,BERKEBOLEHAN DAN MEMILIKIKEBIJAKSANAAN UNTUK MENGATASISEBARANG MASALAH YANG DIHADAPI DANSANGGUP MELAKSANAKAN TUGAS YANGDIBEBANKAN.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  33/51

  CONFUCIUS BERKATA

  Seseorang itu dikatakan budiman(Junzi) sekiranya apabila makan dia

  tidak berkehendakkan kepuasan,

  apabila bekerja dia melaksanakandengan gigih, apabila bercakap dia

  berhati-hati, dan menghadap orang

  berilmu (alim) untuk memperbetulkan

  diri sendiri. Orang begini dikatakan

  pelajar yang baik (Analect 1:14)

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  34/51

  7) KONSEP LIMA HUBUNGAN

  KONSEP LIMA HUBUNGAN (WULUN) INIMENGGAMBARKAN NILAI ETIKA DALAMANYANG PERLU DIPERKUKUHKAN SESAMAMANUSIA BAGI MENJAMIN KESEIMBANGAN

  SOSIAL.

  KONSEP INI SENTIASA DIAJARKAN KEPADAGENERASI MUDA ATAU ANAK-ANAK, DANHUBUNGANNYA DENGAN SESAMAMANUSIA. LIMA HUBUNGAN ASAS IALAH :

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  35/51

  KONSEP WU LUN

  Hubungan Tindakan

  Pemerintah dan

  Rakyat

  Li (adil/saksama)

  Zhong (ketaatan)

  Suami danIsteri

  Shi (kasih sayang); Jie (x curang)Di (hormat)

  Ibu bapa dan

  Anak-Anak

  Shi (kasih sayang)

  Xiao (berbakti)

  Adik Beradik Shi (kasih sayang)

  Di (hormat)

  Sahabat Xin

  (kepercayaan,amanah,kejujuran..)

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  36/51

  SAMB

  MELALUI DASAR TERSEBUTLAH, MAKAPRINSIP-PRINSIP UNTUK MENGERATKANKELIMA-LIMA HUBUNGAN INI TELAHDIRUMUSKAN OLEH TOKOH-TOKOHFALSAFAH SEJAK ZAMAN MUSIM BUNGA

  DAN MUSIM GUGUR (770-476SM).

  HUBUNGAN TERSEBUT MERUPAKAN DUAHALA YANG MEMBERI FAEDAH KEPADA

  KEDUA-DUA BELAH PIHAK.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  37/51

  NILAI-NILAI SOSIAL

  NILAI-NILAI SOSIAL INI DIPERCAYAI BOLEH

  MENJADI BENTENG KEPADA GEJALA SOSIAL

  DAN MENJAMIN MASYARAKAT DALAM

  KEADAAN BAIK.

  ANTARANYA IALAH YI (KEADILAN) , CHI

  (PERASAAN MALU), LIAN (KEJUJURAN DAN

  KESUCIAN), SHI (KEBIJAKSANAAN), XIN

  (KEBOLEHPERCAYAAN), YONG(KEBERANIAN), JIAN (JIMAT CERMAT) ZHONG

  YONG (BUDI PEKERTI YANG SEDERHANA),

  DAN SEBAGAINYA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  38/51

  PEMIKIRAN POLITIK: CONFUZIUS

  CONFUCIONISME MENEGASKAN BAHAWASESEORANG PEMIMPIN MESTI MENJALANKANTUGAS-TUGASNYA SECARA ADIL, MENJAGAKEBAJIKAN RAKYAT, SERTA MENTADBIRNEGARA DENGAN BAIK

  AJARAN CONFUCIOUS DALAM DAXUE (THEGREAT LEARNING) BERPENDAPAT JIKASESEORANG INGIN MENERANGKANPEMIKIRAN MANUSIA SEDUNIA DENGAN

  KEBAIKAN, TERLEBIH DAHULU IA MESTILAHBERKEBOLEHAN MEMERINTAH SEBUAHNEGARA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  39/51

  Samb..Pemikiran politik

  SEBELUM SESEORANG DAPAT MEMERINTAHSEBUAH NEGARA, IA MESTILAH MAMPUMENGURUSKAN SEBUAH KELUARGA DENGANBAIK. UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF INI, IA

  DIKEHENDAKI MEMBAIKI DIRI SENDIRI DALAMSEMUA ASPEK.

  TEGASNYA, MEMAJUKAN DIRI SENDIRIADALAHLANGKAH PERTAMA SEBELUM MEMAINKAN

  PERANAN CEMERLANG DI DALAM MENTADBIRKELUARGA, NEGARA DAN DUNIAKESELURUHANNYA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  40/51

  Samb..Pemikiran politik

  REN: Nilai asas yang boleh membawa kepadaterbentuknya kerajaan yang berkebajikan. Renmembawa sifat baik hati, baik budi,kejituan.betul,perlindungan, kekuasaan, ihsan dan

  harga diri dari pemerintah kepada rakyatTE: :kekuatan@kekuasaan inti kekuatan manusiaterletak pada kekuatan roani (faculty of mind),kekerasaan tidak dapat selama-lamanyamemaksa rakyat untuk taat. Kekuasaan melalui

  nilai kejiwaan akan dapat membentuk kesetiaanrakyat tanpa paksaan.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  41/51

  Samb..Pemikiran politik

  ZHENG MING: peranan dan t/jawab

  dilaksanakan mengikut nama/jawatan

  yang disandang. Kata-kata Confusiuz

  Raja sebagai raja, pembesar sebagai

  pembesar, ayah sebagai ayah, anak

  sebagai anak

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  42/51

  PEMIKIRAN PENDIDIKAN

  CONFUCIUS

  SATU BUDAYA TRADISI YANGMEMBAWA KEBAIKAN DARI DULUHINGGA SEKARANG IALAH SIKAPMEMENTINGKAN ILMUATAUPENDIDIKAN.

  MENURUT AJARAN CONFUCIUS,

  PENDIDIKAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA JALAN UNTUKMENINGKATKAN KUALITI MORALMANUSIA.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  43/51

  Samb

  Tujuan pendidikan melahirkanJUNZI (Budiman) dan SHI

  (Cendiakawan)

  JUNZI mempunyai 3 peranan;Mempelajari ilmu

  Memperbaiki diri

  Mentadbir manusia

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  44/51

  Samb..

  SHI adalah pembantu JUNZI danbakal menjadi JUNZI

  Terdapat 3 kategori SHI:

  Memegang tugas diplomatik dan politikMempunyai kualiti akhlak XIAO (taat) &

  DI (hormat)

  Mempunyai sifat amanah dan sanggup

  melaksanakannya

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  45/51

  Samb

  Saranan Confucius dalam pengajarandan pembelajaran:

  4 ciri yang mesti berlaku:-

  Banyak mendengarBanyak melihat

  Banyak bertanya

  Banyak mengenali

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  46/51

  Samb

  Confucius meletakkan etika kejujurandalam pembelajaran supaya tidak

  berlaku penipuan

  Jika tahu katakan tahu, jika tidak

  tahu katakan tidak tahu. Ini (orang

  yang benar-benar mengetahui)

  bijaksana

  (Analect:2:17)

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  47/51

  RELEVANSI DALAM KONTEKS

  MALAYSIA

  SISTEM KEPERCAYAAN DAN

  FALSAFAH

  SOSIAL/KOMUNITI MASYARAKATSEJARAH

  INDUSTRI PELANCUNGAN

  ASPEK NILAI

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  48/51

  W2020: 9 cabaran

  Dalam W2020 terdapat 9 cabaran yang

  diutarakan di mana 4 daripadanya

  secara tuntas menyentuh pembinaan

  rakyat Malaysia yang beretika:-Cabaran ke 3;

  Cabaran ke 4;

  Cabaran ke 5;Cabaran ke 7.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  49/51

  Samb

  Di sinilah letakkan kepentingan dialogperadaban dalam memahami konsep

  dan nilai-nilai universal yang

  mendasari falsafah dan kepercayaantamadun-tamadun lain.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  50/51

  KESIMPULAN

  Negara dan bangsa Cina berjayamengekalkan kelangsungan tamadunnyadalam tempoh masa yang panjang keranamereka kuat mempertahankan nilai budayamereka.

  Adalah wajar bagi kita rakyat Malaysiamelihat aspek nilai dan budaya bangsasebagai aspek kekuatan yang mampumenjana pembangunan negara

  Dalam pada itu dengan menilai dan

  mencanai unsur-unsur luar yang positifdalam kerangka dialog peradabansebagai langkah ke hadapan untukbersaing dalam dunia yang serbakompetatif ini.

 • 8/3/2019 Interaksi Tamadun China

  51/51

  SESI SOAL JAWAB