of 30 /30
UJIAN-UJIAN PENGENALPASTIAN/ SARINGAN DAN UJIAN DIAGONISITK DISEDIAKAN OLEH: K. SHARVIN RAJ AMIR BIN NORDIN

Tutorial 6 Disleksia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

disleksia'

Text of Tutorial 6 Disleksia

Page 1: Tutorial 6 Disleksia

UJIAN-UJIAN PENGENALPASTIAN/ SARINGAN DAN UJIAN DIAGONISITK

DISEDIAKAN OLEH:K. SHARVIN RAJ

AMIR BIN NORDIN

Page 2: Tutorial 6 Disleksia

UJIAN PENGESANAN

Page 3: Tutorial 6 Disleksia

Definisi• Kamus Dewan Edisi Keempat

pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya). penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran.

• Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

Page 4: Tutorial 6 Disleksia

Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan

Didapati bermasalah dalam

pembelajaran

Ujian penilaian disleksia

dijalankan

- Untuk mengetahui tahap disleksia.- Mencari daerah

kelemahan/kekuatan

kanak-kanak.

Mengambil masa 1-4 jam

Ujian yang dijalankan:- Aston Index Assessment.

- Ujian Mengesan Disleksia .

- Ujian Cognitive System (CoPS).

- Laporan Psikologi Pembelajaran.

Page 5: Tutorial 6 Disleksia

Aston Index Assessment

Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun).

Mengandungi 17 subujian. - mengesan potensi kanak-

kanak.

Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak

untuk belajar.- kemahiran & keupayaan yang

perlu diberi perhatian.

Page 6: Tutorial 6 Disleksia

Ujian Mengesan Disleksia

Ujian AwalMengesan Disleksia

• Kanak-kanak berumur 4-6 tahun.

Ujian Mengesan Disleksia

• Murid berumur 6-16 tahun.• Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid.• Membentuk prosedur pengenalpastian.• Merancang RPI.• Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca

pada peringkat awal dan• Intervensi yang perlu dilaksanakan.

Page 7: Tutorial 6 Disleksia

Ujian Cognitive System (CoPS)• Menggunakan komputer.

• Menekankan aspek pengukuhan.

• Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran.

• Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak.

• Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru.

• Menyeronokkan.

• Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah.(mengesan keperluan pembelajaran murid)

• Boleh diguna untuk menentukan RPI murid.

Page 8: Tutorial 6 Disleksia

Laporan Psikologi Pembelajaran• Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence

Quotient) murid.memastikan kanak-kanak tidak berada

bawah atau atas tahap sepatutnya.

• Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri.

• Selepas ujian dijalankan, satu laporan dibuat menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya.

Page 9: Tutorial 6 Disleksia

UJIAN PENGAMATANUjian Diagnostik Pengamatan

Mengapa ujian ini penting???

kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!!

Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan.

Page 10: Tutorial 6 Disleksia

Apa Itu Pengamatan?

1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu.

• Berkait rapat dengan pemikiran kita.

1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari. Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak, tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah.

• Dapat membantu mereka dalam pembelajaran

Page 11: Tutorial 6 Disleksia

Objektif Ujian PengamatanGuru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid

Mengecam orientasi kedudukan, persamaan/perbezaan.

Menentukan sesuatu saiz, jarak /hubungan antara sesuatu objek.

Mengingat kembali, menyalin, melengkapkan.

Menyelaras pergerakan motor mata-tangan.

Memahami dan mengingat.

Mencari jalan penyelesaian masalah.

Page 12: Tutorial 6 Disleksia

Komponen Ujian Pengamatan• Diskriminasi yang sama.• Diskriminasi yang ganjil dan tak sama.• Diskriminasi saiz.• Diskriminasi kedudukan.• Koordinasi motor mata-tangan.• Pertalian jarak.• Mencari jalan keluar.• Turutan.• Rajah latar belakang/benda tersembunyi.• Menyalin.

Page 13: Tutorial 6 Disleksia

Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan• Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep.

• Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan.

• Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan.

• Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula.

• Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas.

• Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel.

Page 14: Tutorial 6 Disleksia

SENARAI SEMAK DISLEKSIA

Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran:- Mengeja.- Membaca.- Menulis.

Page 15: Tutorial 6 Disleksia

Kemahiran Mengeja• Senarai semak KMa yang boleh diuji:- Mengeja Perkataan Mudah.

- Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki.

- Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya.

- Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan.

- Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.

Page 16: Tutorial 6 Disleksia

Kemahiran Membaca• Senarai semak Kmem:- Masalah Membaca Teks Panjang.• Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding,

Diftong, dan Diagraf/Konsonan Berganding.• Membaca ayat panjang.

Kemahiran Menulis• Senarai semak KMu:- Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan.

- Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru.

- Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis.

Page 17: Tutorial 6 Disleksia

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD)

Apakah Itu ISD?Ujian saringan bagi mengenal pasti

kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia.

Page 18: Tutorial 6 Disleksia

Tujuan ISD Diperkenalkan

JPK, KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang

mengalami masalah disleksia.

Page 19: Tutorial 6 Disleksia

Kandungan ISD• Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia

mempunyai ciri-ciri:

- kecerdasan mental normal.

- prestasi akademik rendah.

- sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis.

- mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum.

- ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam

penguasaan kemahiran membaca dan menulis.

Page 20: Tutorial 6 Disleksia

Tiga Elemen Dalam ISDElemen 1

• Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca, mengeja dan menulis.

Elemen 2• Mengukur persepsi terhadap

kebolehan atau kecerdasan kognitif murid.

Elemen 3• Mengenal pasti ciri-ciri spesifik

disleksia yang terdapat pada seseorang murid.

Page 21: Tutorial 6 Disleksia

Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah)• ISD terdiri daripada 2 bahagian:

- Bahagian A.- Bahagian B.

Bahagian A• Mengandungi item biodata murid.• Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM).

Page 22: Tutorial 6 Disleksia

Maklumat yang perlu diisi:

Nama Murid Jantina Status

Murid

Tahun PersekolahanKeturunan

Kedatangan Sekolah

Pencapaian Akademik

Nama Sekolah

Lokasi SekolahNegeri

Daerah Nama GBM/GP Tarikh

T.T GBM/GP

Page 23: Tutorial 6 Disleksia

Bahagian B• Terdiri daripada 3 elemen.

- Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja, Membaca dan Menulis.

- Elemen 2 : Kekuatan Murid.

- Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan.

Page 24: Tutorial 6 Disleksia

Ujian DiagnostikDefinisi

1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan

punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang

murid.

Page 25: Tutorial 6 Disleksia

Tujuan dilaksanakan• Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid.

• Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran.

• Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid.

• Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik.

• Membolehkan guru merancang, membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid.

Page 26: Tutorial 6 Disleksia

Membina Ujian Diagnostik• Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD:

- objektif ujian.- kemahiran yang hendak diuji.- bagaimana hendak menguji

individu/kumpulan?- siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)?

• Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid borang JPU harus disediakan.

• Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran.

• Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji. Disusun daripada senang ke susah.

Page 27: Tutorial 6 Disleksia

Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD

• Kenal pasti murid laksanakan UD.

• UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang.

• 1. Ujian lisan > 2. Ujian bertulis.

• Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturut-turut.

• Jawapan lisan hendaklah direkodkan.

• Markah tidak penting. Keterangan/data yang penting.

Page 28: Tutorial 6 Disleksia

Ujian-Ujian Binaan Guru• Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman, penguasaan

dan kemajuan murid dalam pembelajaran.

• Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas.

• Sesuai diguna bagi ujian kelas, ujian bulanan, peperiksaan…

• Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif. Mengguna pensel dan kertas.

• Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru.

Page 29: Tutorial 6 Disleksia

Ujian Lain Yang Sesuai Ujian Kertas dan Pensel.• Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan

murid.

• Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk:- betul/salah.- Melengkapkan ayat.- Padanan.- Aneka pilihan.

• Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat.

Page 30: Tutorial 6 Disleksia

SEKIAN TERIMA KASIH